EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0815

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 815/2012, annettu 13 päivänä syyskuuta 2012 , neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja muille kuin verovelvollisille suorittavia sijoittautumattomia verovelvollisia koskevien erityisjärjestelmien osalta

OJ L 249, 14.9.2012, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 417 - 424

In force. Latest consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/815/oj

14.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 815/2012,

annettu 13 päivänä syyskuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja muille kuin verovelvollisille suorittavia sijoittautumattomia verovelvollisia koskevien erityisjärjestelmien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla 7 päivänä lokakuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 (1) ja erityisesti sen 44 artiklan 1 kohdan, 44 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 45 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 51 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 904/2010 vahvistetaan säännöt hallinnolliselle yhteistyölle ja petosten torjunnalle arvonlisäveroalalla. Asetuksen (EU) N:o 904/2010 44 ja 45 artikla koskevat nimenomaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (2) XII osaston 6 luvussa säädettyjä televiestintäpalvelujen, radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja sähköisten palvelujen erityisjärjestelmiä koskevaa tietojenvaihtoa. Näissä erityisjärjestelmissä muualle kuin kulutusjäsenvaltioon sijoittautunut verovelvollinen ilmoittaa kulutusjäsenvaltiossa suoritetusta asiaankuuluvasta myynnistä maksettavan arvonlisäveron tunnistamisjäsenvaltion sähköisen rajapinnan kautta (yksi yhteyspiste).

(2)

Jäsenvaltioiden on kerättävä tietyt tällaisten erityisjärjestelmien mukaisesti suoritettuja liiketoimia koskevat tiedot ja vaihdettava ne keskenään. Tämä koskee ennen kaikkea tunnistamistietojen vaihtamista ja arvonlisäveroilmoituksissa olevien tietojen, mukaan lukien arvonlisäveroilmoituksiin tehdyt korjaukset, keräämistä ja vaihtamista jäsenvaltioiden välillä.

(3)

Jotta tietojen vaihtaminen yhdenmukaisella tavalla voitaisiin varmistaa, on tarpeen vahvistaa tällaista vaihtoa, mukaan lukien yhteinen sähköinen viesti, koskevat tekniset yksityiskohdat. Tämän ansiosta teknisiä ja toiminnallisia eritelmiä voitaisiin kehittää yhdenmukaisella tavalla, koska ne olisivat säänneltyjen puitteiden mukaiset.

(4)

Tietyt tunnistamistietojen muuttumista koskevat tiedot, kuten erityisjärjestelmistä poistaminen, erityisjärjestelmän käytön vapaaehtoinen lopettaminen ja tunnistamisjäsenvaltion muuttuminen, olisi myös vaihdettava viipymättä yhdenmukaisella tavalla, jotta jäsenvaltiot voisivat valvoa erityisjärjestelmän moitteetonta soveltamista ja torjua petokset. Tätä varten olisi vahvistettava yhteiset järjestelyt tällaisten tietojen sähköisesti tapahtuvalle vaihdolle.

(5)

Jotta hallinnollinen taakka pysyisi mahdollisimman pienenä, on tarpeen vahvistaa sähköistä rajapintaa koskevat tietyt vaatimukset, joiden avulla verovelvollisten on helpompi antaa tunnistamistiedot ja arvonlisäveroilmoitukset. Jäsenvaltioita ei tulisi estää tarjoamasta lisätoimintoja hallinnollisen taakan vähentämiseksi entisestään.

(6)

Jotta varmistetaan, että järjestelmään rekisteröitymistä koskevat tiedot ja järjestelmässä annetut arvonlisäveroilmoitukset voidaan toimittaa ja käsitellä tehokkaalla tavalla, jäsenvaltioiden olisi kehitettävä sähköisiä rajapintojaan yhdenmukaisella tavalla. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa yhteinen sähköinen viesti kyseisten tietojen toimittamiselle.

(7)

On tarpeen selventää, mitä tietoja on annettava silloin, kun erityisjärjestelmien mukaista myyntiä ei ollut tiettynä aikana yhdessä tai missään jäsenvaltiossa.

(8)

Jotta jäsenvaltiot ja verovelvolliset voisivat myöhemmissä tiedonannoissaan, kuten veron maksamista koskevissa tiedonannoissaan, viitata arvonlisäveroilmoituksiin yksiselitteisellä tavalla, tunnistamisjäsenvaltion olisi annettava kullekin arvonlisäveroilmoitukselle yksilöllinen viitenumero.

(9)

Tätä asetusta olisi sovellettava siitä päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 904/2010 44 ja 45 artiklan soveltaminen alkaa.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hallinnollisen yhteistyön pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’muulla kuin unionin järjestelmällä’ direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 2 jaksossa säädettyä erityisjärjestelmää, joka koskee yhteisöön sijoittautumattomien verovelvollisten suorittamia televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja;

2)

’unionin järjestelmällä’ direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 3 jaksossa säädettyä erityisjärjestelmää, joka koskee muualle yhteisöön kuin kulutusjäsenvaltioon sijoittautuneiden verovelvollisten suorittamia televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja;

3)

’erityisjärjestelmillä’ muuta kuin unionin järjestelmää ja unionin järjestelmää.

2 artikla

Sähköisen rajapinnan toiminnot

Tunnistamisjäsenvaltion sähköisessä rajapinnassa, jonka kautta verovelvollinen rekisteröityy jonkin erityisjärjestelmän käyttäjäksi ja antaa kyseisen järjestelmän mukaiset arvonlisäveroilmoitukset tunnistamisjäsenvaltiolle, on oltava seuraavat toiminnot:

a)

siinä on oltava valmius tallentaa direktiivin 2006/112/EY 361 artiklan mukaiset tunnistetiedot tai direktiivin 2006/112/EY 365 ja 369 g artiklan mukaiset arvonlisäveroilmoitukset ennen niiden antamista;

b)

sen on mahdollistettava se, että verovelvollinen antaa arvonlisäveroilmoituksiin liittyvät asiaankuuluvat tiedot sähköisellä tiedostojen siirrolla tunnistamisjäsenvaltion vahvistamien edellytysten mukaisesti.

3 artikla

Tunnistetietojen toimittaminen

1.   Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava muille jäsenvaltioille CCN/CSI-verkon kautta seuraavat tiedot:

a)

tiedot, joista muuta kuin unionin järjestelmää käyttävä verovelvollinen voidaan yksilöidä;

b)

vastaavat tiedot, joista unionin järjestelmää käyttävä verovelvollinen voidaan yksilöidä;

c)

annettu tunnistenumero.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisessa on käytettävä liitteessä I vahvistettua yhteistä sähköistä viestiä. Liitteessä I vahvistetun yhteisen sähköisen viestin saraketta B on käytettävä muussa kuin unionin järjestelmässä ja sen saraketta C unionin järjestelmässä.

2.   Tunnistamisjäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava muille jäsenvaltioille CCN/CSI-verkon kautta tämän asetuksen liitteessä II vahvistettua yhteistä sähköistä viestiä käyttäen, jos verovelvollinen

a)

poistetaan jostakin erityisjärjestelmästä;

b)

vapaaehtoisesti lopettaa jonkin erityisjärjestelmän käytön;

c)

muuttaa tunnistamisjäsenvaltiota unionin järjestelmässä.

4 artikla

Verovelvollisen arvonlisäveroilmoituksen antaminen

1.   Verovelvollisen on annettava arvonlisäveroilmoitukset ja direktiivin 2006/112/EY 365 ja 369 g artiklan mukaiset tiedot tunnistamisjäsenvaltiolle tämän asetuksen liitteessä III vahvistettua yhteistä sähköistä viestiä käyttäen. Liitteessä III vahvistetun yhteisen sähköisen viestin saraketta B on käytettävä muussa kuin unionin järjestelmässä ja sen saraketta C unionin järjestelmässä.

2.   Kun verovelvollisella ei ole erityisjärjestelmien mukaisia palvelusuorituksia missään jäsenvaltiossa palautusaikana, alv-nollailmoitus on annettava. Tätä varten täytetään liitteessä III vahvistetun yhteisen sähköisen viestin 1, 2 ja 21 kohta, kun kyseessä on unionin järjestelmä, ja sen 1, 2 ja 11 kohta, kun kyseessä on muu kuin unionin järjestelmä.

3.   Verovelvollisen on ainoastaan merkittävä kulutusjäsenvaltioon liittyvät ja sijoittautumisjäsenvaltiosta hankitut suoritukset, jos erityisjärjestelmien mukaisia palvelusuorituksia on tapahtunut kyseisessä jäsenvaltiossa palautusaikana tai niitä on hankittu kyseisestä jäsenvaltiosta palautusaikana.

5 artikla

Arvonlisäveroilmoituksissa olevien tietojen toimittaminen

Tunnistamisjäsenvaltion on lähetettävä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa arvonlisäveroilmoituksessa olevat tiedot kaikille arvonlisäveroilmoituksessa mainittaville kulutus- ja sijoittautumisjäsenvaltioille CCN/CSI-verkon kautta tämän asetuksen liitteessä III vahvistettua yhteistä sähköistä viestiä käyttäen.

Ensimmäisen kohdan soveltamiseksi tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava kulutus- ja sijoittautumisjäsenvaltiolle, jossa suoritus on tapahtunut tai josta suoritus on hankittu, liitteessä III vahvistetun yhteisen sähköisen viestin 1 osassa olevat yleiset tiedot sekä kyseisen yhteisen sähköisen viestin 2 osassa olevat tiedot kyseiseen kulutus- tai sijoittautumisjäsenvaltioon.

Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava arvonlisäveroilmoituksessa olevat tiedot ainoastaan niille jäsenvaltioille, jotka mainitaan kyseisessä arvonlisäveroilmoituksessa.

6 artikla

Yksilöllinen viitenumero

Edellä 5 artiklan nojalla toimitetuissa tiedoissa on oltavat tunnistamisjäsenvaltion antama viitenumero, josta asianomainen arvonlisäveroilmoitus voidaan yksilöidä.

7 artikla

Korjaukset arvonlisäveroilmoituksiin

Tunnistamisjäsenvaltion on annettava verovelvolliselle mahdollisuus korjata arvonlisäveroilmoitukset 2 artiklassa tarkoitetun sähköisen rajapinnan kautta. Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava korjauksia koskevat tiedot asianomaisille kulutus- ja sijoittautumisjäsenvaltioille 5 artiklan mukaisesti ja vahvistettava kyseisten tietojen aikaleima.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.


LIITE I

Tunnistetiedot

Sarake A

Sarake B

Sarake C

Kohdan numero

Muu kuin unionin järjestelmä

Unionin järjestelmä

1

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 362 artiklan mukaisesti antama yksilöllinen arvonlisäverotunniste (1)

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 369 d artiklan mukaisesti antama yksilöllinen arvonlisäverotunniste, mukaan lukien maakoodi

2

Kansallinen veronumero, jos sellainen on

 

3

Yrityksen nimi

Yrityksen nimi

4

Yrityksen toiminimet, jos eri kuin yrityksen nimi

Yrityksen toiminimet, jos eri kuin yrityksen nimi

5

Koko postiosoite (2)

Koko postiosoite (3)

6

Maa, jossa verovelvollisella on liiketoimipaikkansa

Maa, jossa verovelvollisella on liiketoimipaikkansa, jos se ei sijaitse unionissa

7

Verovelvollisen sähköpostiosoite

Verovelvollisen sähköpostiosoite

8

Verovelvollisen verkkosivut, jos sellainen on

Verovelvollisen verkkosivut, jos sellainen on

9

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön nimi

10

Puhelinnumero

Puhelinnumero

11

IBAN- tai OBAN-numero

IBAN-numero

12

BIC-numero

BIC-numero

13.1

 

Yksilölliset arvonlisäverotunnisteet tai, jos niitä ei ole, niiden jäsenvaltioiden (ei kuitenkaan tunnistamisjäsenvaltion), joissa verovelvollisella on yksi tai useampia kiinteä toimipaikka (4), antamat verorekisterinumerot

14.1

 

Muualla kuin tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojen (5) koko postiosoite ja toiminimet.

15.1

 

Jäsenvaltioiden antamat sijoittautumattoman verovelvollisen yksilölliset arvonlisäverotunnisteet (6)

16

Sähköinen ilmoitus siitä, ettei verovelvollista ole rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi unionissa

 

17

Järjestelmän käytön aloittamispäivä (7)

Järjestelmän käytön aloittamispäivä (8)

18

Päivä, jona verovelvollinen esitti hakemuksen järjestelmään rekisteröitymiseksi

Päivä, jona verovelvollinen esitti hakemuksen järjestelmään rekisteröitymiseksi

19

Päivä, jona tunnistamisjäsenvaltio antoi rekisteröintipäätöksen

Päivä, jona tunnistamisjäsenvaltio antoi rekisteröintipäätöksen

20

 

Merkintä siitä, onko verovelvollinen alv-ryhmä (9)

21

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 362 tai 369 d artiklan mukaisesti antamat yksilölliset arvonlisäverotunnisteet, jos verovelvollinen on aiemmin käyttänyt jompaakumpaa järjestelmää

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 362 tai 369 d artiklan mukaisesti antamat yksilölliset arvonlisäverotunnisteet, jos verovelvollinen on aiemmin käyttänyt jompaakumpaa järjestelmää


(1)  Annetaan seuraavassa muodossa: EUxxxyyyyyz, jossa xxx on tunnistamisjäsenvaltion 3-numeroinen ISO-koodi, yyyyy on tunnistamisjäsenvaltion antama 5-numeroinen koodi ja z on tarkistusnumero.

(2)  Postinumero on merkittävä, jos sellainen on.

(3)  Postinumero on merkittävä, jos sellainen on.

(4)  Kun kiinteitä toimipaikkoja on enemmän kuin yksi, ne merkitään kohtaan 13.1, 13.2 jne.

(5)  Kun kiinteitä toimipaikkoja on enemmän kuin yksi, ne merkitään kohtaan 14.1, 14.2 jne.

(6)  Jos jäsenvaltiot ovat antaneet useamman kuin yhden sijoittautumattoman verovelvollisen arvonlisäverotunnisteen, ne on merkittävä kohtaan 15.1, 15.2 jne.

(7)  Tämä päivä voi tietyissä rajoitetuissa tapauksissa olla varhaisempi kuin päivä, jona järjestelmään on rekisteröity.

(8)  Tämä päivä voi tietyissä rajoitetuissa tapauksissa olla varhaisempi kuin päivä, jona järjestelmään on rekisteröity.

(9)  Tässä rastitaan pelkästään kohta kyllä/ei.


LIITE II

Tunnistamisjäsenvaltion rekisterissä olevan verovelvollisen asemaa koskevat tiedot

Tunnistamisjäsenvaltion antama yksittäinen arvonlisäverotunniste, mukaan lukien maakoodi

Päivä, josta alkaen muutos on voimassa

Syyt rekisterissä olevan verovelvollisen aseman muuttumiselle ilmoitetaan seuraavilla koodeilla:

(1)

Verovelvollinen on ilmoittanut tunnistamisjäsenvaltiolle lopettaneensa televiestintäpalvelujen, radio- ja televisiopalvelujen tai sähköisten palvelujen suoritukset.

(2)

Tunnistamisjäsenvaltio olettaa, ettei erityisjärjestelmään kuuluvalla verovelvollisella ole enää verollisia toimia.

(3)

Verovelvollinen ei enää täytä erityisjärjestelmän käyttöä koskevia edellytyksiä.

(4)

Verovelvollinen jättää jatkuvasti noudattamatta erityisjärjestelmää koskevia sääntöjä.

(5)

Verovelvollinen on vapaaehtoisesti pyytänyt järjestelmän käytön lopettamista.

(6)

Verovelvollinen on hakenut rekisteröitymistä uudessa tunnistamisjäsenvaltiossa.


LIITE III

Arvonlisäveroilmoitukset

1 osa:   Yleiset tiedot

Sarake A

Sarake B

Sarake C

Kohdan numero

Muu kuin unionin järjestelmä

Unionin järjestelmä

Yksilöllinen viitenumero  (1)

1

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 362 artiklan mukaisesti antama yksilöllinen arvonlisäverotunniste

Tunnistamisjäsenvaltion direktiivin 2006/112/EY 369 d artiklan mukaisesti antama yksilöllinen arvonlisäverotunniste, mukaan lukien maakoodi

2

Arvonlisäverokausi (2)

Arvonlisäverokausi (3)

2 a

Kauden alkamis- ja päättymispäivä (4)

Kauden alkamis- ja päättymispäivä (5)

3

Valuutta

Valuutta

2 osa:   Täytetään kaikista kulutusjäsenvaltioista, joissa arvonlisäveroa on maksettava  (6)

2 a)   Suoritukset tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevasta liiketoimipaikasta tai kiinteästä toimipaikasta

4.1

Kulutusjäsenvaltion maakoodi

Kulutusjäsenvaltion maakoodi

5.1

Kulutusjäsenvaltion yleinen arvonlisäverokanta

Kulutusjäsenvaltion yleinen arvonlisäverokanta

6.1

Kulutusjäsenvaltion alennettu arvonlisäverokanta

Kulutusjäsenvaltion alennettu arvonlisäverokanta

7.1

Veron peruste yleisellä verokannalla

Veron peruste yleisellä verokannalla

8.1

Arvonlisäveron määrä yleisellä verokannalla

Arvonlisäveron määrä yleisellä verokannalla

9.1

Veron peruste alennetulla verokannalla

Veron peruste alennetulla verokannalla

10.1

Arvonlisäveron määrä alennetulla verokannalla

Arvonlisäveron määrä alennetulla verokannalla

11.1

Maksettava arvonlisävero yhteensä

Tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevasta liiketoimipaikasta tai kiinteästä toimipaikasta suoritetuista palveluista maksettava arvonlisävero kokonaisuudessaan

2 b)   Suoritukset muualla kuin tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevista kiinteistä toimipaikoista  (7)

12.1

 

Kulutusjäsenvaltion maakoodi

13.1

 

Kulutusjäsenvaltion yleinen arvonlisäverokanta

14.1

 

Kulutusjäsenvaltion alennettu arvonlisäverokanta

15.1

 

Yksilöllinen arvonlisäverotunniste tai, jos sitä ei ole, sen jäsenvaltion antama verorekisterinumero, jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee, mukaan lukien maakoodi

16.1

 

Veron peruste yleisellä verokannalla

17.1

 

Arvonlisäveron määrä yleisellä verokannalla

18.1

 

Veron peruste alennetulla verokannalla

19.1

 

Arvonlisäveron määrä alennetulla verokannalla

20.1

 

Muualla kuin tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta suoritetuista palveluista maksettava arvonlisävero kokonaisuudessaan

2 c)   Tunnistamisjäsenvaltiossa sijaitsevan liiketoimipaikan tai kiinteän toimipaikan sekä kaikissa muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojen loppusumma

21.1

 

Kaikkien toimipaikkojen maksettavaksi lankeava arvonlisäveron määrä (kohta 11.1 + kohta 11.2 … + kohta 20.1 + kohta 20.2 …)


(1)  Tunnistamisjäsenvaltion antamassa yksilöllisessä viitenumerossa on tunnistamisjäsenvaltion maakoodi, arvonlisäverotunniste ja ajanjakso (esim. GB/xxxxxxxxx/Q1.yy) sekä kunkin toisinnon aikaleima. Tunnistamisjäsenvaltion on annettava numero, ennen kuin arvonlisäveroilmoitus toimitetaan muille asianomaisille jäsenvaltioille.

(2)  Neljänneskalenterivuodet: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy Q4.yyyy

(3)  Neljänneskalenterivuodet: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy Q4.yyyy

(4)  Täytetään ainoastaan, jos verovelvollinen antaa useamman kuin yhden arvonlisäveroilmoituksen samaa neljännesvuotta varten. Koskee kalenteripäiviä: pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv.

(5)  Täytetään ainoastaan, jos verovelvollinen antaa useamman kuin yhden arvonlisäveroilmoituksen samaa neljännesvuotta varten. Koskee kalenteripäiviä: pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv.

(6)  Kun kulutusjäsenvaltioita on enemmän kuin yksi (tai jos kulutusjäsenvaltion arvonlisäverokanta on muuttunut kesken neljänneskalenterivuotta), ne on merkittävä kohtaan 4.2, 5.2, 6.2 jne.

(7)  Kun toimipaikkoja on enemmän kuin yksi, ne on merkittävä kohtaan 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 jne.


Top