EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0741

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 741/2012, annettu 11 päivänä elokuuta 2012 , Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta

OJ L 228, 23.8.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 47, 24.2.2016, p. 20–22 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/741/oj

23.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o 741/2012,

annettu 11 päivänä elokuuta 2012,

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 257 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan sekä 281 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon unionin tuomioistuimen pyynnön,

ottavat huomioon Euroopan komission lausunnon,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jotta kaikki tuomarit osallistuisivat unionin tuomioistuimen suuren jaoston ratkaisuihin aikaisempaa enemmän, olisi lisättävä niiden tuomareiden lukumäärää, jotka voivat osallistua tuohon ratkaisukokoonpanoon, ja luovuttava kaikkien viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajien järjestelmällisestä osallistumisesta.

(2)

Määräykset suuren jaoston ja täysistunnon päätösvaltaisesta jäsenmäärästä olisi mukautettava tämän mukaisesti.

(3)

Unionin tuomioistuimen presidentille ja unionin yleisen tuomioistuimen presidentille kuuluvien tehtävien määrän lisääntymisen vuoksi on välttämätöntä perustaa kumpaankin näistä tuomioistuimista varapresidentin tehtävä, johon kuuluu presidentin avustaminen näiden tehtävien hoitamisessa.

(4)

Koska unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta on vähitellen laajentunut sen perustamisesta lähtien, siinä vireillä olevien asioiden lukumäärä on kasvanut jatkuvasti.

(5)

Unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille tulevien asioiden määrä ylittää sen vuosittain ratkaisemien asioiden määrän, mistä on seurauksena tuossa tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden lukumäärän huomattava kasvu ja käsittelyaikojen pidentyminen.

(6)

Koska unionin yleisen tuomioistuimen suuresta työmäärästä johtuvia viivytyksiä on tarpeen torjua jatkuvasti, on aiheellista valmistella asianmukaisia toimenpiteitä toteutettaviksi tämän tuomioistuimen jäsenten osittaisen vaihtumisen yhteydessä vuonna 2013.

(7)

Koska osa unionin tuomioistuimen jäsenistä vaihtuu 7 päivänä lokakuuta 2012, ja Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin 8 päivänä toukokuuta 2012 lähettämän kirjeen mukaisesti, olisi aluksi hyväksyttävä vain unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen organisaatiota koskevia perussäännön muutoksia. Unionin yleisen tuomioistuimen jäseniä koskeva osa unionin tuomioistuimen esittämästä pyynnöstä olisi käsiteltävä vasta myöhemmin.

(8)

Koska on kiireellinen tarve löytää ratkaisu, jolla taataan virkamiestuomioistuimen asianmukainen toiminta, tätä tuomioistuinta koskevat muutokset olisi hyväksyttävä samanaikaisesti unionin tuomioistuinta koskevien muutosten kanssa.

(9)

Jotta erityistuomioistuinten toiminnan jatkuminen tyydyttävästi olisi mahdollista myös sellaisen tuomarin poissa ollessa, joka on pitkäaikaisesti estynyt osallistumasta asioiden käsittelyyn, vaikkei hänen työkyvyttömyyttään ole katsottava täydelliseksi, olisi säädettävä mahdollisuudesta täydentää erityistuomioistuimia tilapäisillä tuomareilla.

(10)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja N:o 3 ja sen liite I olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja N:o 3 seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Tuomarit valitsevat unionin tuomioistuimen presidentin ja varapresidentin keskuudestaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita uudeksi toimikaudeksi.

Varapresidentti avustaa unionin tuomioistuimen presidenttiä, siten kuin työjärjestyksessä määrätään. Varapresidentti toimii presidentin sijaisena tämän ollessa estynyt tai presidentin toimen ollessa avoinna.”

2)

Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Suureen jaostoon kuuluu viisitoista tuomaria. Sen puheenjohtajana toimii unionin tuomioistuimen presidentti. Suureen jaostoon kuuluu lisäksi unionin tuomioistuimen varapresidentti ja, siten kuin työjärjestyksessä määrätään, kolme viiden tuomarin jaoston puheenjohtajaa ja muita tuomareita.”

3)

Korvataan 17 artiklan kolmas ja neljäs kohta seuraavasti:

”Suuren jaoston päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu yksitoista tuomaria.

Unionin tuomioistuimen täysistunnossa tekemät päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu seitsemäntoista tuomaria.”

4)

Korvataan 20 artiklan neljäs kohta seuraavasti:

”Suullisessa käsittelyssä unionin tuomioistuin kuulee asiamiehiä, avustajia ja asianajajia samoin kuin julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen sekä tarvittaessa kuulee todistajia ja asiantuntijoita.”

5)

Korvataan 39 artiklan toinen kohta kahdella kohdalla seuraavasti:

”Unionin tuomioistuimen varapresidentti voi käyttää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua toimivaltaa, siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Presidentin ja varapresidentin ollessa estyneet heidän sijaisenaan on toinen tuomari, siten kuin työjärjestyksessä määrätään.”

6)

Korvataan 47 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tämän perussäännön 9 artiklan ensimmäistä kohtaa, 9 a, 14 ja 15 artiklaa, 17 artiklan ensimmäistä, toista, neljättä ja viidettä kohtaa sekä 18 artiklaa sovelletaan unionin yleiseen tuomioistuimeen ja sen jäseniin.”

7)

Lisätään 62 c artiklaan kohta seuraavasti:

”Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 257 artiklan mukaisesti täydentää erityistuomioistuimia tilapäisillä tuomareilla niiden poissa olevien tuomareiden korvaamiseksi, jotka ovat pitkäaikaisesti estyneet osallistumasta asioiden käsittelyyn mutta joiden työkyvyttömyyttä ei ole katsottava täydelliseksi. Tällöin Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat edellytykset, joiden mukaisesti tilapäiset tuomarit nimitetään, heidän oikeutensa ja velvollisuutensa, heidän tehtäviensä hoitamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä olosuhteet, joiden vallitessa heidän tehtäviensä hoitaminen päättyy.”

2 artikla

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 liitteessä I olevasta 2 artiklasta tulee tuon artiklan 1 kohta, ja samaan artiklaan lisätään kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuomareiden lisäksi nimitetään tilapäisiä tuomareita niiden poissa olevien tuomareiden korvaamiseksi, jotka ovat pitkäaikaisesti estyneet osallistumasta asioiden käsittelyyn mutta joiden työkyvyttömyyttä ei ole katsottava täydelliseksi.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä olevan 1 artiklan 1, 2, 3, 5 ja 6 kohtaa sovelletaan siitä alkaen, kun tuomarit seuraavan kerran vaihtuvat osittain Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 3 olevan 9 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätyin tavoin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. heinäkuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 24. heinäkuuta 2012.


Top