EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0711

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 711/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012 , yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastusmenetelmien osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 209, 4.8.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 44 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; Implisiittinen kumoaja 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/711/oj

4.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 209/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 711/2012,

annettu 3 päivänä elokuuta 2012,

yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastusmenetelmien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä 2 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 272/2009 (2) säädetään, että asetuksen (EY) N:o 300/2008 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttävissä täytäntöönpanosäännöissä voidaan sallia räjähdysainejäämäilmaisinten (ETD) ja räjähdekoirien käyttö muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastuksiin.

(2)

On tarpeen hyväksyä räjähdysainejäämäilmaisinten (ETD) ja räjähdekoirien käyttöä muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastuksiin koskevat yksityiskohtaiset säännökset.

(3)

Räjähdysainejäämäilmaisinten (ETD) ja räjähdekoirien käytössä muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastuksiin olisi otettava huomioon henkilöstön turvatarkastusten erityisluonne, ja käytöllä olisi voitava helpottaa tarkastusmenettelyä ja lisätä sen tehokkuutta.

(4)

Yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 185/2010 (3) vahvistettuja metallinilmaisinportteja koskevia säännöksiä olisi tarkistettava siviili-ilmailuun kohdistuvan uhan muuttumisen ja eri henkilöryhmien aiheuttaman riskin perusteella.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 185/2010 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 185/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUVL L 91, 3.4.2009, s. 7.

(3)  EUVL L 55, 5.3.2010, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 185/2010 liite seuraavasti:

1)

Korvataan 1.3.1 kohta seuraavasti:

”1.3.1   Muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastus

1.3.1.1

Muut henkilöt kuin matkustajat ja näiden henkilöiden mukana olevat tavarat on turvatarkastettava jollakin seuraavista tavoista:

a)

tarkastus käsin;

b)

metallinilmaisinportit;

c)

räjähdekoirat;

d)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD);

e)

turvaskannerit, joissa ei käytetä ionisoivaa säteilyä.

1.3.1.2

Muiden henkilöiden kuin matkustajien turvatarkastukseen sovelletaan 4.1.1.3–4.1.1.6 ja 4.1.1.10 kohtaa.

1.3.1.3

Räjähdekoiria ja räjähdysainejäämäilmaisimia saa käyttää ainoastaan täydentävänä turvatarkastusmenetelmänä tai ennakoimattomana vaihtoehtona käsin suoritettavalle tarkastukselle, metallinilmaisinporteille tai turvaskannereille.

1.3.1.4

Muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana olevat tavarat on turvatarkastettava jollakin seuraavista tavoista:

a)

tarkastus käsin;

b)

läpivalaisulaitteet;

c)

räjähdysaineilmaisimet (EDS);

d)

räjähdekoirat;

e)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD).

1.3.1.5

Muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana olevien tavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan 4.1.2.4–4.1.2.7 kohtaa.

1.3.1.6

Räjähdekoiria ja räjähdysainejäämäilmaisimia saa käyttää ainoastaan täydentävänä turvatarkastusmenetelmänä tai ennakoimattomana vaihtoehtona käsin suoritettavalle tarkastukselle, läpivalaisulaitteille tai räjähdysaineilmaisimille (EDS).

1.3.1.7

Lisäyksessä 4-C lueteltuja esineitä saa olla mukana ainoastaan siinä tapauksessa, että henkilölle on annettu siihen lupa, jotta hän voi suorittaa lentoaseman laitteiden tai ilma-aluksen toiminnan kannalta välttämättömiä tehtäviä tai lennon aikaisia tehtäviä.

1.3.1.8

Kun muut henkilöt kuin matkustajat ja näiden henkilöiden mukana olevat tavarat on turvatarkastettava toistuvin satunnaistarkastuksin, toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkastustiheys riskinarvioinnin pohjalta.

1.3.1.9

Muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.”

2)

Korvataan 12.1.2 kohta seuraavasti:

”12.1.2   Metallinilmaisinporttien standardit

12.1.2.1

Metallinilmaisinporteille on kaksi standardia. Näitä standardeja koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

12.1.2.2

Kaikkien yksinomaan muiden henkilöiden kuin matkustajien turvatarkastamiseen käytettävien metallinilmaisinporttien on oltava standardin 1 mukaisia.

12.1.2.3

Kaikkien matkustajien turvatarkastamiseen käytettävien metallinilmaisinporttien on oltava standardin 2 mukaisia.”


Top