EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0433

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 433/2012, annettu 23 päivänä toukokuuta 2012 , Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 136, 25.5.2012, p. 41–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 146 - 198

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/433/oj

25.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 136/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 433/2012,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2012,

Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2791/1999 kumoamisesta 15 päivänä joulukuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan, 10 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan, 12 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 19 artiklan, 20 artiklan 9 kohdan, 24 artiklan 4 kohdan, 27 artiklan 1 kohdan ja 45 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1236/2010 säädetään eräistä Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavista unionin kalastustoiminnan valvontaa koskevista erityistoimenpiteistä, jotka täydentävät yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1224/2009 (2) säädettyjä valvontatoimenpiteitä. Tämän vuoksi olisi säädettävä asetuksen (EU) N:o 1236/2010 soveltamista koskevista yksityiskohdista. NEAFC:n antamissa useissa suosituksissa, joissa vahvistetaan yleissopimusalueella sopimuspuolten kansallisen lainkäyttövallan rajojen ulkopuolella sijaitsevilla vesillä toimiviin kalastusaluksiin sovellettavaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma, jäljempänä ’suunnitelma’, olevissa liitteissä esitetään tiedonsiirtomuodot sekä eräitä tarkastustoimia koskevat mallit, jotka olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä.

(2)

Koska asetuksessa (EU) N:o 1236/2010 säädetään uudesta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen alueella sovellettavien valvontatoimenpiteiden soveltamisedellytyksistä 15 päivänä toukokuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 1085/2000 (3) olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’sijaintiviestillä’ tarkoitetaan aluksen satelliittipaikannuslaitteen automaattisesti lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukselle välittämää aluksen sijaintiraporttia;

b)

’sijaintiraportilla’ tarkoitetaan aluksen päällikön komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 (4) 25 artiklassa säädetyin edellytyksin laatimaa raporttia;

c)

’CFR-numerolla’ tarkoitetaan komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 (5) 10 artiklassa tarkoitettua aluksen yhteisön kalastuslaivastorekisterissä olevaa tunnistenumeroa.

2 artikla

Yhteystahot

1.   Jäsenvaltioiden on lähetettävä asetuksen (EU) N:o 1236/2010 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua yhteystahoa koskevat tiedot sähköisessä muodossa NEAFC:n sihteeristölle ja Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle, jäljempänä ’virasto’.

2.   Jäsenvaltioiden on julkaistava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot asetuksen (EU) N:o 1224/2009 114 ja 116 artiklan mukaisesti perustamansa verkkosivuston suojatussa osiossa.

II   LUKU

VALVONTATOIMENPITEET

3 artikla

Unionin osallistuminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun lajeittain laaditun luettelon on sisällettävä alukset, joilla on lupa kalastaa yhtä tai useampaa säänneltyä lajia.

Luettelossa on tarvittaessa ilmoitettava kullekin alukselle annettu CFR-numero.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä sähköisessä muodossa komissiolle alukset, joiden lupa kalastaa sääntelyalueella on peruttu tai keskeytetty.

4 artikla

Saaliiden kirjaaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 14 artiklassa vahvistettujen tietojen lisäksi asetuksen (EU) N:o 1236/2010 8 artiklassa tarkoitettuun kalastuspäiväkirjaan on kirjattava tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa esitetyt tiedot.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu tuotantopäiväkirja esitetään liitteessä I olevassa B osassa.

3.   Asetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu varastointikaavio esitetään liitteessä I olevassa C osassa.

4.   Kunkin lajin osalta käytettävä koodi on YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vahvistama liitteessä II esitetty koodi.

5 artikla

Säänneltyjen kalavarojen saaliista ja sijainnista ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on käytettävä liitteessä III esitettyä muotoa ja tapaa tietojen toimittamiseen NEAFC:n sihteeristölle asetuksen (EU) N:o 1236/2010 9 ja 11 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Saaliita koskeva yhteisilmoitus

Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksen (EU) N:o 1236/2010 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot XML-muodossa.

III   LUKU

TARKASTUKSET

7 artikla

Nimetty elin

Virasto nimetään

a)

koordinoimaan asetuksen (EU) N:o 1236/2010 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valvonta- ja tarkastustoimia;

b)

vastaanottamaan, lähettämään ja toimittamaan edelleen asetuksen (EU) N:o 1236/2010 18 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa ja 20 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia;

c)

pitämään kirjaa asetuksen (EU) N:o 1236/2010 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

8 artikla

Tarkastajien ja tarkastuskeinojen tunnistaminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun erityisen henkilötodistuksen on oltava liitteessä IV olevassa A osassa esitetyn mallin mukainen.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun erityisen tarkastussignaalin on oltava liitteessä IV olevassa B osassa esitetyn mallin mukainen.

9 artikla

Tarkastustoimet

Jäsenvaltioiden on lähetettävä virastolle liitteessä V esitetyn mallin mukaisesti tiedot, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 1236/2010 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tarkastusalusten ja -ilma-alusten toiminnan aloittamista ja lopettamista koskeviin päivämääriin ja kellonaikoihin.

10 artikla

Valvontamenettely

1.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarkkailukertomukset on toimitettava käyttäen liitteessä VI olevassa A osassa esitettyä mallia.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tarkkailukertomukset on laadittava käyttäen liitteessä VI olevassa B osassa esitettyä mallia.

11 artikla

Tarkastuskertomukset

Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 20 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu tarkastuskertomus on laadittava liitteessä VII olevan mallin mukaisesti.

IV   LUKU

SATAMAVALTIOIDEN SUORITTAMA VALVONTA

12 artikla

Satamaan saapumista koskeva ennakkoilmoitus

Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 24 artiklassa tarkoitettu ennakkoilmoitus on laadittava käyttäen liitteessä VIII esitettyä satamavaltion valvontalomaketta (PSC), jonka A osa on asianmukaisesti täytetty seuraavasti:

a)

lomaketta PSC 1 käytetään silloin, kun alus purkaa oman saaliinsa;

b)

lomaketta PSC 2 käytetään silloin, kun kalastusalus suorittaa jälleenlaivaustoimia. Tällöin kustakin luovuttavasta aluksesta on käytettävä erillistä lomaketta.

13 artikla

Ennakkoilmoituksen käsittely

Palauttaessaan asetuksen (EU) N:o 1236/2010 25 artiklan mukaisesti ennakkoilmoituksen jäljennöksen lippujäsenvaltion on käytettävä liitteessä VIII esitettyä PSC-lomaketta, jonka B osa on asianmukaisesti täytetty.

14 artikla

Satamatarkastuskertomukset

Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 27 artiklassa tarkoitettu tarkastuskertomus on laadittava liitteessä IX olevan mallin mukaisesti ja toimitettava NEAFC:n sihteeristölle sekä kopiona komissiolle.

V   LUKU

RIKKOMUKSET

15 artikla

Nimetty elin

Virasto nimetään vastaanottamaan, lähettämään ja toimittamaan edelleen asetuksen (EU) N:o 1236/2010 29, 30, 32, 33, 34, 36 ja 43 artiklassa tarkoitettuja tietoja.

VI   LUKU

TIEDOT

1   JAKSO

Tietojen toimittaminen

16 artikla

Tiedonannot NEAFC:n sihteeristölle

Asetuksen (EU) N:o 1236/2010 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tiedonsiirtomuotojen ja protokollien, joita käytetään ilmoitusten ja tietojen lähettämiseen NEACF:n sihteeristölle, on oltava liitteessä X esitettyjen sääntöjen mukaisia. Vastaavat koodit, joita on käytettävä viestinnässä NEAFC:n sihteeristön kanssa, esitetään liitteessä XI.

2   JAKSO

Tietoturva ja luottamuksellisuus

17 artikla

Tietoturvaa ja luottamuksellisuutta koskevat yleiset säännökset

1.   Tässä jaksossa vahvistetaan luottamuksellisuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1236/2010 45 artiklan täytäntöönpanemiseksi. Tätä jaksoa sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen mukaisiin sähköisesti toimitettaviin ilmoituksiin ja viesteihin, tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitettua saaliiden kokonaisilmoitusta lukuun ottamatta.

2.   Kunkin jäsenvaltion on tarvittaessa NEAFC:n sihteeristön pyynnöstä oikaistava tai poistettava sellaiset ilmoitukset tai viestit, joita ei ole käsitelty asetuksen (EU) N:o 1236/2010 tai tämän asetuksen mukaisesti.

3.   Sähköisesti toimitettavia ilmoituksia ja viestejä käytetään ainoastaan asetuksessa (EU) N:o 1236/2010 vahvistetussa suunnitelmassa säädettyyn tarkoitukseen.

18 artikla

Tarkastustiedot

1.   Tarkastuksia suorittavat jäsenvaltiot voivat säilyttää ja arkistoida NEAFC:n sihteeristön välittämiä sähköisiä ilmoituksia ja viestejä 24 tunnin ajan siitä, kun alukset, joita tiedot koskevat, poistuvat sääntelyalueelta tulematta sinne takaisin. Poistumisen katsotaan tapahtuneen kuusi tuntia sääntelyalueelta poistumista koskevan aikeen ilmoittamisesta.

2.   Tarkastuksia suorittavien jäsenvaltioiden on varmistettava sähköisten ilmoitusten ja viestien käsittelyn turvallisuus sähköisissä tietojenkäsittelyjärjestelmissään, erityisesti silloin, kun käsittely edellyttää tietojen siirtoa verkossa.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sähköisten ilmoitusten ja viestien suojelemiseksi tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta tai tahattomalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietoihin pääsyltä sekä kaikelta muulta epäasianmukaiselta käsittelyltä.

4.   Tarkastuksen tekevän jäsenvaltion on pidettävä sähköiset ilmoitukset ja viestit saatavilla tarkastustarkoituksiin ja yksinomaan asetuksessa (EU) N:o 1236/2010 vahvistettuun suunnitelmaan osallistuvia tarkastajia varten.

19 artikla

Tietojenkäsittelyjärjestelmät

1.   Jäsenvaltioiden, komission ja viraston on tietojenkäsittelyjärjestelmissään noudatettava liitteessä XIV olevassa A osassa määriteltyjä tietoturvan vähimmäisvaatimuksia.

2.   Jäsenvaltioiden on päätietokonejärjestelmissään noudatettava liitteessä XIV olevassa B osassa määriteltyjä vaatimuksia.

3.   Asetuksessa (EU) N:o 1236/2010 vahvistetun suunnitelman puitteissa tapahtuvaan tiedonsiirtoon on käytettävä https-protokollaa. Tällaista tietoa siirrettäessä on käytettävä asianmukaisia koodiprotokollia luottamuksellisuuden ja aitouden varmistamiseksi.

4.   Tietojen saatavuutta on rajoitettava joustavalla käyttäjän tunnistusjärjestelmällä ja salasanalla. Kullakin käyttäjällä saa olla pääsy vain hänen työnsä kannalta välttämättömiin tietoihin.

5.   Jäsenvaltioiden, komission ja viraston välistä sähköistä tiedonsiirtoa koskevat tekniset standardit voidaan vahvistaa kuullen jäsenvaltioita, komissiota ja virastoa.

VII   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1085/2000.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 348, 31.12.2010, s. 17.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 128, 29.5.2000, s. 1.

(4)  EUVL L 112, 30.4.2011, s. 1.

(5)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25.


LIITE I

SAALIIDEN KIRJAAMINEN

A.   Kalastuspäiväkirjaan kirjattavat tiedot

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M)/Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Sääntelyalueelle saapumista koskevat tiedot

Päivämäärä

DA

M

Toimintaa koskeva tieto; sääntelyalueelle saapumispäivä

Saapumisaika

TI

M

Toimintaa koskeva tieto; sääntelyalueelle saapumisaika

Sijaintipaikka

 

 

Toimintaa koskeva tieto; sijainti sääntelyalueelle saapumishetkellä

Leveyspiiri

LA

M

sijainti saapumishetkellä

Pituuspiiri

LO

M

sijainti saapumishetkellä

Määrä aluksella

OB

 

Toimintaa koskeva tieto; määrä aluksella lajeittain

Lajin nimi (1)

 

M

Liitteessä II lueteltujen lajien osalta FAO:n lajikoodit

Määrä (1)

 

M

Elopaino kilogrammoina

Saaliit nostokertaa tai kalastustointa kohden

Kalastuspaikka

 

 

Toimintaa koskeva tieto; sijainti

Leveyspiiri

LA

M (2)

Sijainti kalastustoimen alkaessa

Pituuspiiri

LO

M (2)

Sijainti kalastustoimen alkaessa

Kellonaika

TI

M (2)

Toimintaa koskeva tieto; kalastustoimen alkamisaika

Saaliit

CA

 

Toimintaa koskeva tieto; aluksella pidetyt määrät lajeittain kalastustointa kohden

Laji (1)

 

M (2)

Liitteessä II lueteltujen lajien osalta FAO:n lajikoodit

Määrä (1)

 

M (2)

Elopaino kilogrammoina

Kalastussyvyys

FD

M (3)

Etäisyys veden pinnasta pyydyksen alimpaan osaan (metreinä)

Päivittäiset tiedot

Nostojen/kalastustoimien kokonaismäärä päivän aikana

FO

M (4)

Toimintaa koskeva tieto; kalastustoimien lukumäärä 24 tunnin aikana

Poisheitetty saalis

RJ

 

Toimintaa koskeva tieto; pyydetty ja poisheitetty määrä lajeittain

Laji

 

M

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

M

Elopaino kilogrammoina

Kumulatiivinen saalis

CC

 

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu kumulatiivinen saalis lajeittain sääntelyalueelle saapumisesta lukien

Laji (1)

 

M

Liitteessä II lueteltujen lajien osalta FAO:n lajikoodit

Määrä (1)

 

M

Elopaino kilogrammoina

Jälleenlaivausta koskevat tiedot

Päivämäärä

DA

M

Toimintaa koskeva tieto; jälleenlaivauspäivämäärä(t)

Jälleenlaivaukset

KG

 

Toimintaa koskeva tieto; sääntelyalueella puretut ja lastatut määrät lajeittain

Laji (1)

 

M

Liitteessä II lueteltujen lajien osalta FAO:n lajikoodit

Määrä (1)

 

M

Elopaino kilogrammoina

Jälleenlaivattu minne

TT

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; vastaanottavan aluksen radiokutsutunnus

Jälleenlaivattu mistä

TF

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; luovuttavan aluksen radiokutsutunnus

Ilmoitusten lähettämistä koskevat tiedot

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; ilmoituksen lähettämispäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; ilmoituksen lähettämisaika (UTC)

Välitystapa

TU

M (4)

Viestiä koskeva tieto; sen radioaseman nimi, jonka välityksellä ilmoitus lähetettiin

Ilmoitustyyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto

Sääntelyalueelta poistumista koskevat tiedot

Kellonaika

TI

M

Toimintaa koskeva tieto; poistumiskellonaika (UTC)

Päivämäärä

DA

M

Toimintaa koskeva tieto; poistumispäivämäärä

Sijainti

 

 

Toimintaa koskeva tieto; sijainti sääntelyalueelta poistumishetkellä

Leveyspiiri

LA

M

Sijainti poistumishetkellä

Pituuspiiri

LO

M

Sijainti poistumishetkellä

Aluksella olevat kumulatiiviset saaliit

OB

 

Toimintaa koskeva tieto; aluksella pidetyt kumulatiiviset saaliit lajeittain

Laji (1)

 

M

Liitteessä II lueteltujen lajien osalta FAO:n lajikoodit

Määrä (1)

 

M

Elopaino kilogrammoina

Aluksen päällikön nimi ja allekirjoitus

MA

M

 

B.   Tuotantopäiväkirjaan kirjattavat tiedot

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M)/Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

1.   Aluksen tunnistetiedot  (5)

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; kansainvälinen radiokutsutunnus

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen ainutkertainen alusnumero ilmaistuna lippujäsenvaltion 3-kirjaimisena maakoodina ja numerona

Aluksen ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

2.   Tuotantotiedot

Päivämäärä

DA

M

Toimintaa koskeva tieto; tuotantopäivämäärä

Tuotantomäärä

QP

 

Toimintaa koskeva tieto; päiväkohtainen tuotantomäärä lajeittain

Lajin nimi

 

M

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

M

Tuotteen kokonaispaino (kg)

Tuotetyyppi

 

M

Tuotetyypin koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Määrä

 

M

Tuotteen paino (kg)

Tuotetyypin koodi ja tuotteen paino: tarpeen mukaan pareittain kaikkien tuotteiden huomioon ottamiseksi

Kumulatiivinen tuotanto ajanjaksolla

AP

 

Toimintaa koskeva tieto; kokonaistuotantomäärä lajeittain sääntelyalueelle saapumisesta lukien

Lajin nimi

 

M

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

M

Tuotteen kokonaispaino (kg)

Tuotetyyppi

 

M

Tuotetyypin koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Määrä

 

M

Tuotepaino (kg)

Tuotetyypin koodi ja tuotteen paino: tarpeen mukaan pareittain kaikkien tuotteiden huomioon ottamiseksi

3.   Pakkausta koskevat tiedot

Lajin nimi

SN

O

Toimintaa koskeva tieto; FAO:n lajikoodi

Tuotekoodi

PR

O

Toimintaa koskeva tieto; tuotteen koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Pakkaustyyppi

TY

O

Toimintaa koskeva tieto; pakkaustyyppi (liitteessä XI oleva F osa)

Yksikköpaino

NE

O

Toimintaa koskeva tieto; tuotteen nettopaino (kg)

Yksikkömäärä

NU

O

Toimintaa koskeva tieto; pakkausten lukumäärä

4.

Päällikön nimi ja osoite

MA

M

 

C.   Varastointikaavio

1.

Jalostettu saalis on varastoitava ja merkittävä siten, että saman lajin saaliit, samat tuoteryhmät ja määrät voidaan tunnistaa ruuman eri osiin varastoituina.

2.

Varastointikaaviosta on käytävä ilmi tuotteiden sijainti ruumassa sekä tuotteiden aluksella olevat määrät kilogrammoina.

3.

Varastointikaavio on päivitettävä päivittäin kello 00.00 (UTC) alkaneen ja kello 24.00 (UTC) päättyneen edellisen vuorokauden osalta.


(1)  Kirjataan jokainen laji, jonka saalis on yli 50 kg.

(2)  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kalastusalukset kirjaavat tämän tiedon päivittäin taikka nostokertaa tai kalastustointa kohden taikka molemmilla tavoilla.

(3)  Pakollinen, jos erityiset hoitotoimenpiteet sitä edellyttävät.

(4)  Pakollinen vain, jos käytetään radioasemaa.

(5)  Yksi tunnistetietoelementti radiokutsutunnuksen lisäksi on pakollinen.


LIITE II

LAJIEN LUETTELO

FAO:n

3-kirjaiminen koodi

Suomenkielinen nimi

Tieteellinen nimi

ALC

Atlantinsilokuore

Alepocephalus bairdii

ALF

Limapäät

Beryx spp.

ANT

Sinimora

Antimora rostrata

API

Islanninkissahai

Apristuris spp.

ARG

Argentina-suvun lajit

Argentina spp.

BLI

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

BRF

Sinisuusimppu

Helicolenus dactylopterus

BSF

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

BSH

Valkopilkkahai

Prionace glauca

BSK

Jättiläishai

Cetorhinus maximus

BSS

Meriahven

Dicentrarchus labrax

CAP

Villakuore

Mallotus villosus

CAS

Kirjomerikissa

Anarhichas minor

CAT

Merikissat

Anarhichas spp.

CFB

Tummavalohai

Centroscyllium fabricii

CMO

Sillikuningas

Chimaera monstrosa

COD

Turska

Gadus morhua

COE

Meriankerias

Conger conger

CYH

Sillikuningas

Hydrolagus mirabilis

CYO

Ruskosusihai

Centroscymnus coelolepis

CYP

Kuonosamettihai

Centroscymnus crepidater

DCA

Lattahai

Deania calceus

ELP

Kivinilkka

Lycods esmarkii

EPI

Hohtosyvänneahven

Epigonus telescopus

FOR

Luikeroturska

Phycis phycis

GAM

Pohjankissahai

Galeus murinus

GFB

Suomuturska

Phycis blennoides

GHL

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

GSK

Holkeri

Somniosus microcephalus

GUP

Nystypistinhai

Centrophorus granulosus

GUQ

Suomupistinhai

Centrophorus squamosus

HAD

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Ruijanpallas

Hippoglossus hippoglossus

HER

Silli

Clupea harengus

HOM

Piikkimakrilli

Trachurus trachurus

HPR

Välimerenroussi

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Kaulushai

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Rausku

Raja nidarosiensus

KCD

Kuningasrapu

Paralithodes camtschaticus

KEF

Syvänmerenpunataskurapu

Chacon (Geyron) affinis

LIN

Molva

Molva molva

LUM

Rasvakala

Cyclopterus lumpus

MAC

Makrilli

Scomber scombrus

MOR

Morat

Moridae

ORY

Keltaroussi

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Purjehai

Oxynotus paradoxus

PHO

Silokuore

Alepocephalus rostratus

PLA

Liejukampela

Hippoglossoides platessoides

PLE

Punakampela

Pleuronectes platessa

POC

Jäämerenseiti

Boreogadus saida

POK

Seiti

Pollachius virens

PRA

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

RCT

Atlantinnokkakuningas

Rhinochimaera atlantica

REB

Pohjolanpunasimppu

Sebastes mentella

RED

Punasimput

Sebastes spp.

REG

Punasimppu

Sebastes marinus

RHG

Jäälestikala

Macrourus berglax

RIB

Mora

Mora moro

RJG

Jäärausku

Raja hyperborea

RJY

Pyörörausku

Raja fyllae

RNG

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

SBL

Kidushai

Hexanchus griseus

SBR

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

SCK

Leijahai

Dalatias licha

SFS

Hopeahuotrakala

Lepidopus caudatus

SFV

Pikkupunasimppu

Sebastes viviparus

SHL

Isovalohai

Etmopterus princeps

SHL

Samettivalohai

Etmopterus spinax

SHO

Rengaskissahai

Galeus melastomus

SKA

Rauskut

Raja spp.

SKH

Hait

Selachimorpha

SYR

Veitsihammashai

Scymnodon ringens

TJX

Skorpionikala

Trachyscorpia cristulata

USK

Keila

Brosme brosme

WHB

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

WRF

Hylkyahven

Polyprion americanus


LIITE III

SAALIISTA, JÄLLEENLAIVAUKSISTA JA SIJAINNEISTA ILMOITTAMINEN

1.   Saalis saavuttaessa -ilmoitus, ”CATCH ON ENTRY”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) /Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M

Viestiä koskeva tieto; järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, ”COE” eli saalis saavuttaessa -ilmoitus

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai sen puuttuessa IMO-numero

Leveyspiiri

LA

M

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri

LO

M

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Määrä aluksella

OB

 

Toimintaa koskeva tieto; määrä aluksella lajeittain, tarvittaessa pareittain

laji

 

M

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

M

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


2.   Saalisilmoitus, ”CATCH”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) / Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestin tyyppi, saalisilmoitus ”CAT”

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Leveyspiiri

LA

M (1)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri

LO

M (1)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Viikkosaaliit

CA

 

Toimintaa koskeva tieto; aluksella pidetty kumulatiivinen saalis lajeittain, joko kalastuksen alkamisesta sääntelyalueella (2) tai edellisestä saalisilmoituksesta lähtien, tarvittaessa pareittain

laji

 

M

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

M

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Kalastuspäivät

DF

M

Toimintaa koskeva tieto; kalastuspäivien lukumäärä sääntelyalueella pyynnin alkamisesta tai edellisestä saalisilmoituksesta lähtien

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


3.   Saalis poistuttaessa -ilmoitus, ”CATCH ON EXIT”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) /Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; saalis poistuttaessa -ilmoitus ”COX”

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Leveyspiiri

LA

M (3)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri

LO

M (3)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Viikkosaalis

CA

 

Toimintaa koskeva tieto; aluksella pidetty kumulatiivinen saalis lajeittain, joko kalastuksen alkamisesta sääntelyalueella (4) tai edellisestä saalisilmoituksesta lähtien, tarvittaessa pareittain

laji

 

M

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

M

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Kalastuspäivät

DF

M

Toimintaa koskeva tieto; kalastuspäivien lukumäärä sääntelyalueella joko pyynnin alkamisesta tai edellisestä saalisilmoituksesta lähtien

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


4.   Jälleenlaivausta koskeva ilmoitus, ”TRANSHIPMENT”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) /Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, jälleenlaivausilmoitus ”TRA”

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Purettujen tai lastattujen saaliiden määrä

KG

 

Sääntelyalueella purettujen ja lastattujen saaliiden määrä lajeittain, tarvittaessa pareittain

laji

 

M

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

M

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Jälleenlaivattu minne

TT

M (5)

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; vastaanottavan aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Jälleenlaivattu mistä

TF

M (5)

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; luovuttavan aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Leveyspiiri

LA

M (6)

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu leveyspiiri, jolla päällikkö aikoo suorittaa jälleenlaivauksen

Pituuspiiri

LO

M (6)

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu pituuspiiri, jolla päällikkö aikoo suorittaa jälleenlaivauksen

Arvioitu päivämäärä

PD

M (6)

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu päivämäärä (UTC), jona päällikkö aikoo suorittaa jälleenlaivauksen (VVVVKKPP)

Arvioitu kellonaika

PT

M (6)

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu kellonaika (UTC), jolloin päällikkö aikoo suorittaa jälleenlaivauksen (TTMM)

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


5.   Sijainti-ilmoitus, ”POSITION”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) / Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M (7)

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM (8)

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, sijainti-ilmoitus tai -viesti ”POS”, joka ilmoitetaan VMS:llä tai muulla tavoin, jos aluksen satelliittipaikannuslaite on viallinen

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Leveyspiiri

LA

M (9)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri

LO

M (9)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Leveyspiiri (desimaali)

LT

M (10)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri (desimaali)

LG

M (10)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Nopeus

SP

M

Toimintaa koskeva tieto; aluksen nopeus

Kurssi

CO

M

Toimintaa koskeva tieto; aluksen suunta

Lippuvaltio

FS

M (11)

Toimintaa koskeva tieto; aluksen lippuvaltio

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


6.   Purkamissatamailmoitus, ”PORT of landing”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) /Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Järjestysnumero

SQ

M

Viestiä koskeva tieto; kertomuksen järjestysnumero kuluvana vuonna kyseisen aluksen osalta

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, ”POR”

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

O

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Yhteisön kalastuslaivastorekisterin numero (CFR)

IR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero: jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja sitä seuraava tunnistemerkkijono (9 merkkiä)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Leveyspiiri

LA

M (12)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Pituuspiiri

LO

M (12)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti välityshetkellä

Rannikkovaltio

CS

M

Toimintaa koskeva tieto; rannikkovaltio, jossa purkamissatama sijaitsee

Sataman nimi

PO

M

Toimintaa koskeva tieto; purkamissataman nimi

Arvioitu päivämäärä

PD

M

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu päivämäärä (UTC), jona päällikkö aikoo tulla satamaan (VVVVKKPP)

Arvioitu kellonaika

PT

M

Toimintaa koskeva tieto; arvioitu kellonaika (UTC), jolloin päällikkö aikoo tulla satamaan (TTMM)

Purettava määrä

KG

M

Toimintaa koskeva tieto; satamassa purettava määrä lajeittain, tarvittaessa pareittain.

laji

 

 

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

 

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Määrä aluksella

OB

M

Toimintaa koskeva tieto; lajien määrä aluksella, tarvittaessa pareittain

laji

 

 

FAO:n lajikoodi

elopaino

 

 

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimituspäivä (UTC)

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimittamisen kellonaika (UTC)

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


7.   Peruutusilmoitus, ”CANCEL”

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) / Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Lähettäjä

FR

M

Lähettävän osapuolen nimi

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestin tyyppi, peruutusilmoitus ”CAN” (13)

Radiokutsutunnus

RC

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Peruutettu ilmoitus

CR

M

Viestiä koskeva tieto; peruutettavan ilmoituksen tietuenumero

Peruutetun ilmoituksen vuosi

YR

M

Viestiä koskeva tieto; peruutettavan ilmoituksen vuosi

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


(1)  Vapaavalintainen, jos alukseen sovelletaan satelliittiseurantaa asetuksen (EU) N:o 1236/2010 11 artiklan mukaisesti.

(2)  Tarkoitetaan sääntelyalueella tehdyn kyseisen kalastusmatkan ensimmäistä saalisilmoitusta.

(3)  Vapaavalintainen, jos alukseen sovelletaan satelliittiseurantaa asetuksen (EU) N:o 1236/2010 11 artiklan mukaisesti.

(4)  Tarkoitetaan sääntelyalueella tehdyn kyseisen kalastusmatkan ensimmäistä saalisilmoitusta.

(5)  Tapauksen mukaan.

(6)  Vapaavalintainen vastaanottavan aluksen osalta jälleenlaivauksen jälkeen.

(7)  Vapaavalintainen VMS-viestien osalta.

(8)  

 

Viestityyppi on ”ENT” sopimuspuolen kalastuksenvalvontakeskuksen havaitseman ensimmäisen sääntelyalueelta lähetetyn VMS-viestin osalta.

 

Viestityyppi on ”EXI” sopimuspuolen kalastuksenvalvontakeskuksen havaitseman ensimmäisen sääntelyalueen ulkopuolelta lähetetyn VMS-viestin osalta, ja leveys- ja pituusasteet ovat tämän viestityypin osalta vapaavalintaisia.

 

Viestityyppi on ”MAN”, kun kyseessä ovat sellaisten alusten lähettämät viestit, joiden satelliittipaikannuslaite on viallinen, sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 404/2011 25 artiklassa säädetään.

(9)  Pakollinen manuaalisissa viesteissä.

(10)  Pakollinen VMS-viesteissä.

(11)  Pakollinen; käytetään ainoastaan NEAFC:n sihteeristön ja kalastuksen valvontakeskusten välisessä tiedonsiirrossa.

(12)  Vapaavalintainen, jos alukseen sovelletaan satelliittiseurantaa.

(13)  Peruutusilmoitusta ei saa käyttää toisen peruutusilmoituksen peruuttamiseen.


LIITE IV

TARKASTAJAN HENKILÖKORTTI JA TARKASTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT TUNNISTUSVIIRIT

A.   Tarkastajan henkilökortti

Image

Image

Tämän kortin on oltava kooltaan 10 × 7 cm, ja se voi olla laminoitu.

NEAFC:n tarkastusviirin värit esitetään liitteessä VI(B).

Kortin numero koostuu kolmikirjaimisesta maakoodista ja sopimuspuolen nelinumeroisesta järjestysnumerosta.

B.   NEAFC:n tarkastusviirit

1.

Päiväsaikaan tavanomaisissa näkyvyysolosuhteissa on käytettävä kahta toisiinsa nähden suoraan allekkain olevaa viiriä.

Image

Viirien välinen etäisyys saa olla enintään 1 m.

Image

2.

Tarkastusaluksessa on edellä mainituissa olosuhteissa oltava yksi tarkastusviiri. Viiri voi olla puolet pienempi kuin ohjeissa. Se voi myös olla maalattu tarkastusaluksen runkoon tai mihin tahansa tarkastusaluksen pystysuoraan pintaan. Tällöin ei ole tarpeen maalata mustia ”NE”-kirjaimia.


LIITE V

TARKASTUS- JA VALVONTATOIMISTA ILMOITTAMINEN

A.   Tarkastus- ja valvonta-aluksen sääntelyalueelle saapumista koskeva ilmoitus

Tietoelementti

Koodi

Pakollinen (M)/ Vapaavalintainen (O)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Lähettäjä

FR

M

Viestiä koskeva tieto; lähettävän sopimuspuolen osoite

Tietueen numero

RN

M

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, valvonta-aluksen sääntelyalueelle saapumista koskeva ilmoitus ”SEN”

Tietueen päivämäärä

RD

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Tietueen kellonaika

RT

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Valvontakeinot

MI

M

Valvontaa koskeva tieto; alus ”VES”, kiinteäsiipinen ilma-alus ”AIR”, helikopteri ”HEL”

Radiokutsutunnus

RC

M

Valvontaa koskeva tieto; valvonta-aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Nimettyjen tarkastajien henkilökortti (ID)

AI

M

Valvontaa koskeva tieto; henkilökortin numero, toistetaan tarvittaessa

Päivämäärä

DA

M

Valvontaa koskeva tieto; saapumispäivä (1)

Kellonaika

TI

M

Valvontaa koskeva tieto; saapumiskellonaika (1)

Leveyspiiri

LA

M

Valvontaa koskeva tieto; sijainti saapumishetkellä (1)

Pituuspiiri

LO

M

Valvontaa koskeva tieto; sijainti saapumishetkellä (1)

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


B.   Tarkastus- ja valvonta-aluksen sääntelyalueelta poistumista koskeva ilmoitus

Tietoelementti

Koodi

Pakollinen (M)/ Vapaavalintainen (O)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Lähettäjä

FR

M

Viestiä koskeva tieto; lähettävän sopimuspuolen osoite

Tietueen numero

RN

M

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, valvonta-aluksen sääntelyalueelta poistumista koskeva ilmoitus ”SEX”

Tietueen päivämäärä

RD

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Tietueen kellonaika

RT

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Valvontakeinot

MI

M

Valvontaa koskeva tieto; alus ”VES”, kiinteäsiipinen ilma-alus ”AIR”, helikopteri ”HEL”

Radiokutsutunnus

RC

M

Valvontaa koskeva tieto; valvonta-aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Päivämäärä

DA

M

Valvontaa koskeva tieto; poistumispäivä (2)

Kellonaika

TI

M

Valvontaa koskeva tieto; poistumiskellonaika (2)

Leveyspiiri

LA

M

Valvontaa koskeva tieto; sijainti poistumishetkellä (2)

Pituuspiiri

LO

M

Valvontaa koskeva tieto; sijainti poistumishetkellä (2)

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; Ilmoittaa tietueen lopun


(1)  Arvio, jos viesti lähetetään ennen valvonta-aluksen saapumista.

(2)  Sama kuin arvioitu valvontatieto SEN-viestissä, kun kyseinen viesti peruutetaan.


LIITE VI

VALVONTA- JA TARKKAILUHAVAINTOILMOITUKSET

A.   NEAFC:n tarkkailuhavaintoja koskeva ilmoitus

Tietoelementti

Koodi

Pakollinen (M) / Vapaavalintainen (O)

Huomautuksia

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NEAFC:n osalta ”XNE”

Lähettäjä

FR

M

Viestiä koskeva tieto; lähettävän sopimuspuolen osoite

Tietueen numero

RN

M

Viestiä koskeva tieto; järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, havaintoilmoitus ”OBS”

Radiokutsutunnus

RC

M

Valvontaa koskeva tieto; valvonta-aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Tietueen päivämäärä

RD

M

Viestiä koskeva tieto; välityspäivä

Tietueen kellonaika

RT

M

Viestiä koskeva tieto; välityskellonaika

Havainnon järjestysnumero

OS

M

Valvontaa koskeva tieto; havainnon järjestysnumero

Päivämäärä

DA

M

Valvontaa koskeva tieto; aluksen havaintopäivämäärä

Kellonaika

TI

M

Valvontaa koskeva tieto; aluksen havaintokellonaika

Leveyspiiri

LA

M

Valvontaa koskeva tieto; aluksen havaintoleveyspiiri

Pituuspiiri

LO

M

Valvontaa koskeva tieto; aluksen havaintopituuspiiri

Kohteen tunnistaminen

OI

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; havaitun aluksen radiokutsutunnus

Ulkoinen rekisterinumero

XR

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; havaitun aluksen kyljessä oleva numero tai sen puuttuessa IMO-numero

Aluksen nimi

NA

O

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; havaitun aluksen nimi

Lippuvaltio

FS

M

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; havaitun aluksen lippuvaltio

Alustyyppi

TP

O

Aluksen ominaisuudet; havaitun aluksen tyyppi

Nopeus

SP

O

Valvontaa koskeva tieto; havaitun aluksen nopeus

Kurssi

CO

O

Valvontaa koskeva tieto; havaitun aluksen suunta

Toiminto

AC

M

Valvontaa koskeva tieto; havaitun aluksen toiminta (liitteessä XI oleva B osa)

Valokuva

PH

M

Valvontaa koskeva tieto; otettiinko havaitusta aluksesta valokuva, ”Y” (kyllä) tai ”N” (ei)

Huomautukset:

MS

O

Valvontaa koskeva tieto; vapaamuotoista tekstiä ilmoituksen täydentämiseksi

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa yksittäisen tietueen lopun

Tunnistaminen tapahtuu aluksen radiokutsutunnuksen tai ulkoisen rekisterinumeron silmämääräisellä tarkistamisella.

Jos tunnistaminen ei ole mahdollista, syy on mainittava ”Huomautuksia”-kentässä.

B.   NEAFC:n seurantailmoitus

SOPIMUSPUOLI

NIMETTY TARKASTUSALUS:

TYYPPI …

KUTSUTUNNUS …

NEAFC-VIITE …

NIMETYT TARKASTAJAT:

NIMI …

NEAFC-VIITE …

NIMI …

NEAFC-VIITE …

A.   PARTIO

A1

PARTION SAAPUMINEN SÄÄNTELYALUEELLE:

PÄIVÄMÄÄRÄ …

KELLONAIKA …

UTC

LEVEYSPIIRI …

PITUUSPIIRI …

A2

PARTION SAAPUMINEN SÄÄNTELYALUEELLE:

PÄIVÄMÄÄRÄ …

KELLONAIKA …

UTC

LEVEYSPIIRI …

PITUUSPIIRI …

A3

SIJAINNIN MÄÄRITTELYSSÄ KÄYTETYT LAITTEET: …

B.   HAVAINNOT

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Nro

Päivä

Aika UTC

Sijainti

Havaittu alus (1)

IRCS/ ulkoiset merkinnät

Lippuvaltio

Suunta/ nopeus

Alustyyppi

Toiminto

Kuva nro

Rikkomus tai havainto

Leveyspiiri

Pituuspiiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valtuutetun tarkastajan allekirjoitus …

Allekirjoitus …


(1)  Tunnistetiedot (nimi/nro)


LIITE VII

NEAFC:N TARKASTUSKERTOMUS

SOPIMUSPUOLI:

 

NIMETTY TARKASTUSALUS:

NIMI

REKISTERINUMERO

KUTSUTUNNUS

NEAFC-VIITE

NIMETYT TARKASTAJAT:

NIMI

NEAFC-VIITE

NIMI

NEAFC-VIITE

A OSA   TARKASTETTUJEN ALUSTEN TUNNISTAMINEN

A.1.1

IMO-numero …

A.1.2

Kansainvälinen radiokutsutunnus …

A.1.3

Aluksen nimi …

A.2

Ulkoinen rekisterinumero …

A.3

Alustyyppi …

A.4

Tarkastusaluksen määrittelemä sijainti

PÄIVÄMÄÄRÄ …

KELLONAIKA … UTC

Leveyspiiri … Pituuspiiri …

A.5

Sijainnin määrittelyssä käytetyt laitteet

A.6

Lippuvaltio …

A.7

Päällikön nimi ja osoite …

A.8

Aluksen toiminta …

A.9

Tarkastettavan aluksen määrittelemä tarkastussijainti

PÄIVÄMÄÄRÄ …

KELLONAIKA … UTC

Leveyspiiri … Pituuspiiri …

A.10

Sijainnin määrittelyssä käytetyt laitteet

Tarkastajien mahdolliset huomiot: …

… Nimikirjaimet: …

B OSA   TARKISTUKSET  (1)

B.1

Aluksen asiakirjat

Tarkistettu: K/E

B.1.1

Lupa kalastaa NEAFC-sääntelyalueella:

K/E

B.1.2

Lupa kalastaa seuraavia säänneltyjä kalavaroja: …

 

B.1.3

Tapauksen mukaan

K/E

Aluksella olevien kalansäilytystilojen varmennettu piirros tai kuvaus:

K/E

B.1.4

Tapauksen mukaan

K/E

Aluksella olevien jäähdytettyjen merivesitankkien varmennettu piirros tai kuvaus.

K/E

B.1.5

Tapauksen mukaan

K/E

Aluksella olevien jäähdytettyjen merivesitankkien varmennettu kalibrointitaulukko:

K/E

Tarkastajien mahdolliset huomiot:

… Nimikirjaimet …


B.2

Aluksen liikkeistä ilmoittaminen / VMS

Tarkistettu: K/E

B.2.1

Kalastusmatka

B.2.2

ILMOITUKSET / VMS

 

Saapuminen NEAFC-sääntelyalue

Viimeisin ilmoitettu sijainti

VMS-transponderi asennettu

K/E

VMS-järjestelmä toiminnassa

K/E

Päivämäärä

 

 

Onko ilmoitukset toimitettu

K/E – Jos K (kyllä), kirjataan:

Kellonaika

 

 

a)

Saalis saavuttaessa -ilmoitus

päivämäärä: …

Pituuspiiri

 

 

b)

Viikoittainen saalisilmoitus

päivämäärä: …

Leveyspiiri

 

 

c)

Jälleenlaivaus

päivämäärä: …

Päivät NEAFC-sääntelyalueella

 

d)

Viimeisin manuaalisesti laadittu ilmoitus

päivämäärä: …

e)

Saalis poistuttaessa -ilmoitus

päivämäärä: …

B.3   Pyyntiponnistus- ja saalisilmoitukset

B.3.1

Kalastuspäiväkirja

Tarkistettu: K/E

B.3.1.1

Onko kirjaaminen tehty 9 artiklan mukaisesti (2):

K/E

B.3.1.1.1

Jos ei, ilmoitetaan epätäsmälliset tai puuttuvat tiedot:

 

a)

kalastuspäiväkirja ei koostu numeroiduista, sidotuista sivuista

b)

käytetty pyydys

c)

saaliiden kirjaaminen lajeittain ja yhteensä

d)

kalastusalue / sijainti

e)

tapauksen mukaan

K/E

jälleenlaivaukset;

f)

tapauksen mukaan

K/E

preijausilmoitukset toimitettu

g)

päällikkö varmentanut ilmoitukset

h)

muut: …


B.3.2

Tuotantopäiväkirja ja varastointisuunnitelma

Tarkistettu: K/E

B.3.2.1

Edellytetäänkö tuotantopäiväkirjaa ja varastointikaaviota:

K/E

B.3.2.2

Tuotantopäiväkirja saatavilla:

K/E

Jos ”Ei”, siirrytään kohtaan 3.2.4.

B.3.2.3

Jos ”Kyllä”, tiedot ovat:

TÄYDELLISET/EPÄTÄYDELLISET

B.3.2.3.1

Jos ei, ilmoitetaan puuttuvat tiedot:

 

a)

aluksella pidetyt määrät tuotteen painona kaupallisen tarjontamuodon ja lajin mukaan

b)

eri tarjontamuotojen muuntokertoimet

c)

päällikkö varmentanut ilmoitukset

d)

muuta: …

B.3.2.4

Varastointisuunnitelma saatavilla:

K/E

B.3.2.5

Jos ”Kyllä”, tiedot ovat:

TÄYDELLISET/EPÄTÄYDELLISET

B.3.2.5.1

Jos ei, ilmoitetaan puuttuvat tiedot:

 

a)

määriä ei ole varastoitu kaupallisen tarjontamuodon ja lajin mukaisesti siten kuin kaaviossa esitetään

b)

kaupallisen tarjontamuodon ja lajin mukaisia määriä ei voida ruumassa tunnistaa

c)

muuta: …


B.4

Aluksella pidetyt saaliit

Tarkistettu: K/E

B.4.1

Päällikön kirjaamat määrät

Laji

Aluksella olevat ilmoitetut Saaliit

(kilogrammaa elopainoa)

Soveltuvin osin

Jalostetut määrät

(kilogrammaa jalostettua painoa)

Muunto-kerroin

Aluksella (3)

Pyydetty (4)

Jälleenlaivattu (5)

Aluksella yhteensä (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 


B.4.2

Tarkastajien määrittämät aluksella olevat määrät

Laji

Määrä

(kilogrammaa jalostettua painoa)

Tilavuus/ tiheystekijä muunto-kerroin

Lasketut määrät

(kilogrammaa elopainoa)

Erotus % (7)

Havainnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 


B.5

Pyydykset ja merkinnät

Tarkistettu: K/E

B.5.1

Käytetty pyydystyyppi (liitteen II lisäys 2.A (8)) …

B.5.2

Käytettyjen verkkokiinnikkeiden tyyppi (liitteen II lisäys 2.B (9)): …

B.5.3

Seisovat pyydykset merkitty:

K/E

Huomautus: …

B.5.4

Käyttämättömät pyydykset turvallisesti sidottu ja varastoitu:

K/E

Huomautus: …


B.5.5

Käytettyjen pyydysten silmäkoon mittaus

Tarkistettu: K/E

B.5.5.1

Verkon perä (myös mahdolliset pidennysosat – näyte 20 silmästä)

Pyydystyyppi (10)

TILA: MÄRKÄ/KUIVA

MATERIAALI: …

Keskileveys

Sallittu koko

SILMÄKOKO (LEVEYS)

millimetriä

(imm)

(mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Suoja .............. silmän otos

Tyyppi (12)

TILA: MÄRKÄ/KUIVA

MATERIAALI: …

Keskileveys

Sallittu koko

SILMÄKOKO (LEVEYS)

millimetriä

(mm)

(mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

Muu osa verkkoa – 20 silmän otos

Tyyppi (14)

TILA: MÄRKÄ/KUIVA

MATERIAALI: …

Keskileveys

Sallittu koko

SILMÄKOKO (LEVEYS)

millimetriä

(mm)

(mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C OSA   ARVIOINTI

C.1

Viimeisimmän nostokerran saaliiden analyysi

Tarkistettu: K/E

NÄYTE OTETTU: K/E

Paino: … kg.

SILMÄMÄÄRÄINEN ARVIO K/E

LAJI

FAO- kirjainkoodi

Lajin paino

(elopaino kilogrammoina)

%

alamittaisia kaloja

%

poisheitettyjä kaloja

Huomautukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

D OSA   YHTEISTYÖ

D.1

:

Yhteistyön tasoa pidetään asianmukaisena:

:

K/E

D.1.1

:

Jos ei, ilmoitetaan syyt:

:

a)

tarkastajan tehtävien suorittamisen estäminen

b)

kalastusaluksen merkintöjen tai tunniste- tai rekisteröintitietojen väärentäminen tai salaaminen

c)

tutkinnan kannalta merkityksellisen todistusaineiston salaaminen, muuttaminen tai hävittäminen,.

d)

nopeaa ja turvallista alukseen nousemista tai sieltä poistumista ei ole helpotettu

e)

tarkastajien ei ole annettu olla yhteydessä lippusopimuspuolen ja tarkastuksen suorittavan sopimuspuolen viranomaisiin

f)

tarkastajilla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua kalastusaluksella heidän tehtäviinsä kuuluviin alueisiin, kansiin ja tiloihin, saaliiseen (niin jalostettuihin kuin jalostamattomiin), verkkoihin ja muihin pyydyksiin, laitteisiin ja asiaan kuuluviin asiakirjoihin.

Tarkastajien mahdolliset huomautukset: …

… Nimikirjaimet: …

E OSA   RIKKOMISET JA HUOMIOT

E.1

Todetut rikkomiset

Artikla

Rikotut NEAFC:n määräykset sekä huomiot ja oleelliset tiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinetin numero(t)

Viittaus todisteisiin, asiakirjoihin tai valokuviin

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2   Tarkastajien huomiot

_

_

_

_

_

_

Nimikirjaimet: …

Todistajanlausunto: _

_

_

päivämäärä: _ allekirjoitus: _

nimi: _ osoite:_

E.3   Päällikön huomiot

_

_

_

_

_

_

Minä allekirjoittanut aluksen …, päällikkö vakuutan, että minulle on tänä päivänä toimitettu jäljennös tästä kertomuksesta ja toiset otokset mahdollisista valokuvista. Allekirjoitukseni ei merkitse tämän kertomuksen minkään osan paitsi mahdollisten omien huomautusteni hyväksymistä.

Allekirjoitus: _ Päiväys: _

F OSA   NEAFC-TARKASTAJIEN ILMOITUS

Päivämäärä … ja saapumisaika alukselle … UTC

Tietojen toimittamisen päivämäärä … ja kellonaika … UTC

Tarvittaessa tarkastuksen päättymispäivämäärä … ja -aika …UTC

Tarkastajan allekirjoitus …

Tarkastajan nimi (nimet) …


(1)  Jos tarkistuksen tulos on myönteinen, ympyröidään ”K”, jos se on kielteinen, ympyröidään ”E”, muussa tapauksessa ilmoitetaan tai kirjataan pyydetty tieto.

(2)  Suunnitelman 9 artikla vastaa asetuksen (EU) N:o 1236/2010 8 artiklaa.

(3)  Määrät aluksella NEAFC-sääntelyalueelle saavuttaessa.

(4)  NEAFC-sääntelyalueella pyydetyt ja aluksella pidetyt määrät.

(5)  NEAFC-sääntelyalueella lastatut (+) tai puretut (–) määrät.

(6)  Tarkastushetkellä aluksella olevat ilmoitetut määrät yhteensä.

(7)  Tarkastajien määrittämien aluksella olevien määrien ja päällikön ilmoittamien aluksella olevien kokonaismäärien erotus.

(8)  Suunnitelman liitteen II lisäys 2.A vastaa tämän asetuksen liitteessä XI olevaa C osaa.

(9)  Suunnitelman liitteen II lisäys 2.B vastaa tämän asetuksen liitteessä XI olevaa D osaa.

(10)  Liitteen II lisäys 2.A ()

(11)  Suunnitelman liitteen II lisäys 2.A vastaa tämän asetuksen liitteessä XI olevaa C osaa.

(12)  Liitteen II lisäys 2.B ()

(13)  Suunnitelman liitteen II lisäys 2.B vastaa tämän asetuksen liitteessä XI olevaa D osaa.

(14)  Liitteen II lisäys 2.B


LIITE VIII

SATAMAVALTION SUORITTAMAA VALVONTAA KOSKEVAT LOMAKKEET

Image

Image


LIITE IX

TARKASTUSKERTOMUKSEN MALLI

Image

Image

Image


LIITE X

TIEDONSIIRTOMUOTO JA -PROTOKOLLAT

A.   Tiedonsiirtomuoto

1.

Merkistö on ISO 8859.1:n mukainen.

2.

Tietojen välittämisessä käytetään seuraavaa rakennetta:

 

viestin alku ilmoitetaan kaksoiskauttaviivalla (”//”) ja kirjaimilla ”SR”;

 

tietoelementin alku ilmoitetaan kaksoiskauttaviivalla (”//”) ja kentän koodilla;

 

kentän koodi ja tieto erotetaan vinoviivalla (”/”);

 

tietoparit erotetaan välilyönnillä;

 

tietueen loppu ilmoitetaan kirjaimilla ”ER” ja kaksoiskauttaviivalla (”//”).

B.   Tiedonsiirtoprotokollat

Jäsenvaltioiden ja sihteeristön välisten ilmoitusten ja viestien sähköisessä siirrossa sovellettavat tiedonsiirtoprotokollat on testattava asianmukaisesti.

C.1   Kalastuksen valvontaa, tarkastuksia ja seurantaa koskevien tietojen sähköisessä siirrossa käytettävä muoto

Luokka

Tietoelementti

Kentän koodi

Tyyppi

Sisältö

Määritelmät

Järjestelmää koskeva tieto

Tietueen alku

SR

 

 

Ilmoittaa tietueen alun

Tietueen loppu

ER

 

 

Ilmoittaa tietueen lopun

Palautteen tila

RS

3 merkkiä

Koodit

ACK / NAK = Vastaanottoilmoitus / Ei vastaanottoilmoitusta

Vastauksen virhenumero

RE

3 numeroa

001 – 999

Koodit, jotka osoittavat toimintakeskuksen vastaanottamissa viesteissä olevat virheet

Viestiä koskeva tieto

Vastaanottaja

AD

3 merkkiä

ISO-1366-osoite

Viestin vastaanottavan osapuolen osoite, NEAFC:n osalta ”XNE”

Lähettäjä

FR

3 merkkiä

ISO-1366-osoite

Lähettävän sopimuspuolen osoite

Viestityyppi

TM

3 merkkiä

Koodi

Viestityypin kolme ensimmäistä kirjainta

Järjestysnumero

SQ

6 numeroa

NNNNNN

Viestin järjestysnumero

Tietueen numero

RN

6 numeroa

NNNNNN

Kyseisen vuoden tietueen järjestysnumero

Tietueen päivämäärä

RD

8 numeroa

VVVVKKPP

Vuosi, kuukausi ja päivä

Tietueen kellonaika

RT

4 numeroa

TTMM

Tunnit ja minuutit (UTC)

Päivämäärä

DA

8 numeroa

VVVVKKPP

Vuosi, kuukausi ja päivä

Kellonaika

TI

4 numeroa

TTMM

Tunnit ja minuutit (UTC)

Peruutettu ilmoitus

CR

6 numeroa

NNNNNN

Peruutettavan ilmoituksen numero

Peruutettavan ilmoituksen vuosi

YR

4 numeroa

NNNN

Peruutettavan ilmoituksen vuosi

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto

Radiokutsutunnus

RC

7 merkkiä

IRCS-koodi

Aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Aluksen nimi

NA

30 merkkiä

 

Aluksen nimi

Ulkoinen rekisterinumero

XR

14 merkkiä

 

Aluksen kyljessä oleva numero tai IMO-numero kylkinumeron puuttuessa

Lippuvaltio

FS

3 merkkiä

ISO-3166

Rekisteröintivaltio

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero

IR

3 merkkiä

ISO-3166

Lippuvaltion rekisteröinnin yhteydessä antama yksilöllinen alusnumero

9 numeroa

+ enint. 9N

Sataman nimi

PO

20 merkkiä

 

Aluksen rekisteröintisatama

Aluksen omistaja

VO

60 merkkiä

 

Aluksen omistajan nimi ja osoite

Aluksen rahtaaja

VC

60 merkkiä

 

Aluksen rahtaajan nimi ja osoite

Aluksen ominaisuuksia koskeva tieto

Aluksen kapasiteetti

VT

2 merkkiä

”OC”/”LC”

”OC” OSLO 1947 -yleissopimuksen tai ”LC” LONDON ICTM-69 -sopimuksen mukaisesti

Yksikkö

 

4 numeroa

Vetoisuus

Aluksen kapasiteetti tonneina

Aluksen teho

VP

2 merkkiä

0-99999

Merkintä siitä, mitä mittayksikköä sovelletaan, ”HV” tai ”KW”

Yksikkö

 

5 numeroa

 

Pääkoneen kokonaisteho

Aluksen pituus

VL

2 merkkiä

”OA”/”PP”

Kokonaispituus ”OA” tai perpendikkeliväli ”PP”

 

 

3 numeroa

Pituus metreinä

Aluksen kokonaispituus metreinä pyöristettynä lähimpään täyteen metriin

Alustyyppi

TP

3 merkkiä

Koodi

Liitteessä XI olevan A osan mukaisesti

Pyydykset

GE

3 merkkiä

FAO-koodi

Kansainvälinen kalastuspyydysten tilastollinen standardiluokitus (liitteessä XI oleva C osa)

Lupaa koskeva tieto

Myöntämispäivä

IS

8 numeroa

VVVVKKPP

Päivämäärä, jona yhden tai useamman säännellyn lajin pyyntiin on myönnetty lupa

Säännellyt kalavarat

RR

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

Säänneltyjen kalavarojen FAO:n lajikoodit

Alkamispäivä

SD

8 numeroa

VVVVKKPP

Päivä, jona luvan/keskeytyksen voimassaolo alkaa

Päättymispäivä

ED

8 numeroa

VVVVKKPP

Säänneltyjen kalavarojen kalastusluvan voimassaolon päättymispäivä

Rajoitettu lupa

LU

1 merkki

 

”K” tai ”E” sen mukaan, onko lupa rajoitettu vai ei

Asianomainen alue

RA

6 merkkiä

ICES-koodi

Kielletty/-tyt alue(et)

Lajin nimi

SN

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

Rauhoitetut lajit

Toimintaa koskeva tieto

Leveyspiiri

LA

5 merkkiä

NDDMM *WGS-84)

esim.//LA/N6235 = 62°35′ pohjoista

Pituuspiiri

LO

6 merkkiä

E/WDDDMM (WGS-84)

esim.//LO/W02134 = 21°34′ läntistä

Leveyspiiri (desimaali)

LT

7 merkkiä

+/-DD.ddd 1

Arvo negatiivinen, jos leveyspiiri on eteläisellä pallonpuoliskolla1 (WGS84)

Pituuspiiri (desimaali)

LG

8 merkkiä

+/-DDD.ddd 1

Arvo negatiivinen, jos pituuspiiri on läntisellä pallonpuoliskolla1 (WGS84)

Matkan numero

TN

3 numeroa

001-999

Kalastusmatkan numero kuluvana vuonna

Kalastuspäivät

DF

3 numeroa

1 – 365

Matkan aikana sääntelyalueella vietettyjen päivien lukumäärä

Arvioitu päivämäärä

PD

8 numeroa

VVVVKKPP

Tulevan tapahtuman arvioitu päivämäärä UTC

Arvioitu kellonaika

PT

4 numeroa

TTMM

Tulevan tapahtuman arvioitu kellonaika UTC

Viikkosaalis

CA

 

 

Aluksella pidetyt kumulatiiviset saaliit lajeittain, kilogrammoina elopainoa pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan, siitä lähtien kun alus tuli sääntelyalueelle tai, jos saman matkan aikana on jo lähetetty ilmoitus, siitä lähtien kun viimeisin saalisilmoitus (”Catch”) on toimitettu, tarvittaessa pareittain

Laji

 

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

 

Määrä

 

7 numeroa

0-9999999

 

Määrä aluksella

OB

 

 

Määrä aluksella lajeittain kilogrammoina elopainoa pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan, tarvittaessa pareittain.

Laji

 

3 merkkiä

FAO-koodit

 

Määrä

 

7 numeroa

0-9999999

 

Jälleenlaivatut lajit

KG

 

 

Sääntelyalueella toiminnan aikana jälleenlaivatut määrät lajeittain kilogrammoina elopainoa pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Laji

 

3 merkkiä

FAO-koodit pareittain

 

Määrä

 

7 numeroa

0-9999999

 

Jälleenlaivattu mistä

TF

7 merkkiä

IRCS-koodi

Luovuttavan aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Jälleenlaivattu minne

TT

7 merkkiä

IRCS-koodi

Vastaanottavan aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Rannikkovaltio

CS

3 merkkiä

ISO-3166

Rannikkovaltio

Sataman nimi

PO

20 merkkiä

 

Tosiasiallisen sataman nimi

Ilmoituksia koskeva tieto

Saaliit

CA

 

 

Sopimuspuolen kalastusalusten pyytämät aluksesta puretut tai jälleenlaivatut kokonaissaaliit lajeittain tonneina elopainoa, pyöristettyinä tonneihin, tarvittaessa pareittain

Laji

 

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

 

Määrä

 

6 numeroa

0-9999999

 

Kumulatiivinen saalis

CC

 

 

Sopimuspuolen kalastusalusten pyytämät aluksesta puretut tai jälleenlaivatut kumulatiiviset kokonaissaaliit lajeittain tonneina elopainoa, pyöristettyinä tonneihin, tarvittaessa pareittain

Laji

 

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

 

Määrä

 

6 numeroa

0-9999999

 

Asianomainen alue

RA

6 merkkiä

ICES/NAFO-koodit

Kyseisen kalastusalueen koodi

Alue

ZO

3 merkkiä

ISO-3166

Sopimuspuolen alueen koodi

Vuosi ja kuukausi

YM

6 numeroa

VVVVKK

Ilmoituksen vuosi ja kuukausi

Valvontaa tai havaintoa koskeva tieto

Leveyspiiri

LA

5 merkkiä

NDDMM (WGS-84)

esim.//LA/N6235 = 62°35′ pohjoista

Pituuspiiri

LO

6 merkkiä

E/WDDDMM (WGS-84)

esim.//LO/W02134 = 21°34′ läntistä

Nopeus

SP

3 numeroa

Solmut * 10

esim. //SP/105 = 10,5 solmua

Kurssi

CO

3 numeroa

360 asteen asteikko

esim. //CO/270 = 270°

Toiminta

AC

3 merkkiä

Toiminnan koodi

Toiminnan 3 ensimmäistä merkkiä (ks. liitteessä XI oleva B osa)

Valvontakeinot

MI

3 merkkiä

NEAFC-koodi

”VES” = pinta-alus, ”AIR” = kiinteäsiipinen ilma-alus, ”HEL” = helikopteri

Sopimuspuolten nimettyjen tarkastajien henkilökortti (ID)

AI

7 merkkiä

NEAFC-koodi

Sopimuspuolen ISO-3166-koodi ja 4-numeroinen koodi tarvittaessa toistettuna

Havainnon järjestysnumero

OS

3 numeroa

0 - 999

Sääntelyalueella asiaa koskevan valvonnan aikana tehdyn havainnon järjestysnumero

Havainnon päivämäärä

DA

8 numeroa

VVVVKKPP

Päivämäärä, jona alus havaittiin

Havainnon kellonaika

TI

4 numeroa

TTMM

Kellonaika (UTC), jolloin alus havaittiin

Kohteen tunnistaminen

OI

7 merkkiä

IRCS-koodi

Havaitun aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Valokuva

PH

1 merkki

 

Otettiinko havaitusta aluksesta valokuva: ”K” tai ”E”

Vapaan tekstin kenttä

MS

255 merkkiä

 

Vapaan tekstin kenttä

C.2   Liitteissä käytetyt kentän koodit, joita ei käytetä NEAFC:n sihteeristön ja sopimuspuolten välisessä sähköisessä tiedonsiirrossa

Luokka

Tietoelementti

Kentän koodi

Tyyppi

Sisältö

Määritelmät

Kalastuspäiväkirjan

Päivittäinen saalis

CD

 

 

Aluksella pidetyt kokonaissaaliit lajeittain 24 tunnin jaksolla suoritettujen kalastustoimien osalta

Laji

 

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

Liitteessä II lueteltujen lajien FAO:n lajikoodit

Määrä

 

7 numeroa

0-9999999

Elopaino kilogrammoina

Nostojen/kalastustoimien kokonaismäärä päivän aikana

FO

6 numeroa

0-999999

Kalastustoimien lukumäärä 24 tunnin aikana

Poisheitetty saalis

RJ

 

 

Pyydetty ja poisheitetty määrä lajeittain

Laji

 

3 merkkiä

FAO:n lajikoodi

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

7 numeroa

0-9999999

Elopaino kilogrammoina

Välitystapa

TU

 

 

Sen radioaseman nimi, jonka välityksellä ilmoitus lähetettiin

Päällikön nimi

MA

30 merkkiä

 

Päällikön nimi

Tuotantopäiväkirja

Tuotantomäärä

QP

 

 

Päiväkohtainen tuotantomäärä lajeittain

Lajin nimi

 

 

 

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

 

 

Tuotteen kokonaispaino (kg)

Tuotetyyppi

 

 

 

Tuotetyypin koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Määrä

 

 

 

Tuotteen paino (kg)

 

 

 

 

Tuotetyypin koodi ja tuotteen paino: tarpeen mukaan pareittain kaikkien tuotteiden huomioon ottamiseksi

Kumulatiivinen tuotanto ajanjaksolla

AP

 

 

Kokonaistuotantomäärä lajeittain sääntelyalueelle saapumisesta lukien

Lajin nimi

 

 

 

FAO:n lajikoodi

Määrä

 

 

 

Tuotteen kokonaispaino (kg)

Tuotetyyppi

 

 

 

Tuotetyypin koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Määrä

 

 

 

Tuotteen paino (kg)

 

 

 

 

Tuotetyypin koodi ja tuotteen paino: tarpeen mukaan pareittain kaikkien tuotteiden huomioon ottamiseksi

Tuotekoodi

PR

1 merkki

 

Tuotteen koodi (liitteessä XI oleva E osa)

Pakkaustyyppi

TY

3 merkkiä

 

Pakkaustyyppi (liitteessä XI oleva F osa)

Yksikköpaino

NE

 

 

Tuotteen nettopaino (kg)

Yksikkömäärä

NU

 

 

Pakkausten lukumäärä

C.3   C.1 tai C.2 kohdassa määritellyt kentän koodit aakkosjärjestyksessä

Kentän koodi

Tietoelementti

Käytetään ilmoituksessa tai viestissä

AC

Toiminta

OBS

AD

Vastaanottaja

Kaikki

AI

Nimetty tarkastaja

SEN

AP

Kumulatiivinen tuotanto ajanjaksolla

Tuotantopäiväkirja

CA

Saaliit

REP, JUR ,CAT, COX, Kalastuspäiväkirja

CC

Kumulatiivinen saalis

REP, JUR, Kalastuspäiväkirja

CD

Päivittäinen saalis

Kalastuspäiväkirja

CO

Kurssi

OBS

CR

Peruutettu ilmoitus

CAN

CS

Rannikkovaltio

POR

DA

Päivämäärä

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, Kalastuspäiväkirja, Tuotantopäiväkirja, RET

DF

Kalastuspäivät

CAT, COX

ED

Päättymispäivä

LIM, AUT

ER

Tietueen loppu

Kaikki

FO

Nostojen/kalastustoimien kokonaismäärä päivän aikana

Kalastuspäiväkirja

FR

Lähettäjä

Kaikki

FS

Lippuvaltio

NOT, OBS

GE

Pyydykset

NOT, Kalastuspäiväkirja

IR

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, Kalastuspäiväkirja, Tuotantopäiväkirja

IS

Myöntämispäivä

AUT

KG

Jälleenlaivatut lajit

TRA, POR, Kalastuspäiväkirja

LA

Leveyspiiri

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, Kalastuspäiväkirja

LG

Pituuspiiri (desimaali)

POS, ENT

LO

Pituuspiiri

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, Kalastuspäiväkirja

LT

Leveyspiiri (desimaali)

POS, ENT

LU

Rajoitettu lupa

NOT

MA

Päällikön nimi

Kalastuspäiväkirja, Tuotantopäiväkirja

MI

Valvontakeinot

SEN, SEX

MS

Vapaan tekstin kenttä

OBS

NA

Aluksen nimi

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, Kalastuspäiväkirja, Tuotantopäiväkirja

NE

Yksikköpaino

Tuotantopäiväkirja

NU

Yksikkömäärä

Tuotantopäiväkirja

OB

Määrä aluksella

COE, POR, Kalastuspäiväkirja

OI

Kohteen tunnistaminen

OBS

OS

Havainnon järjestysnumero

OBS

PD

Arvioitu päivämäärä

TRA, POR

PH

Valokuva

OBS

PO

Sataman nimi

NOT, POR

PR

Tuotekoodi

Tuotantopäiväkirja

PT

Arvioitu kellonaika

TRA, POR

QP

Tuotantomäärä

Tuotantopäiväkirja

RA

Asianomainen alue

REP, JUR, LIM, Kalastuspäiväkirja

RC

Radiokutsutunnus

Kaikki

RD

Tietueen päivämäärä

Kaikki

RE

Vastauksen virhenumero

RET

RJ

Poisheitetty saalis

Kalastuspäiväkirja

RN

Tietueen numero

Kaikki

RR

Säännellyt kalavarat

AUT, SUS

RS

Palautteen tila

RET

RT

Tietueen kellonaika

Kaikki

SD

Alkamispäivä

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Lajin nimi

Tuotantopäiväkirja, LIM

SP

Nopeus

OBS

SQ

Järjestysnumero

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Tietueen alku

Kaikki

TF

Jälleenlaivattu mistä

TRA, Logbook

TI

Kellonaika

Kaikki

TM

Viestityyppi

Kaikki paitsi kalastuspäiväkirja ja tuotantopäiväkirja

TN

Matkan numero

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, Kalastuspäiväkirja

TP

Alustyyppi

NOT, OBS

TT

Jälleenlaivattu minne

TRA, Kalastuspäiväkirja

TU

Välitystapa

Kalastuspäiväkirja

TY

Pakkaustyyppi

Tuotantopäiväkirja

VC

Aluksen rahtaaja

NOT

VL

Aluksen pituus

NOT

VO

Aluksen omistaja

NOT

VP

Aluksen teho

NOT

VT

Aluksen kapasiteetti

NOT

XR

Ulkoinen rekisterinumero

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Vuosi ja kuukausi

REP, JUR

YR

Peruutetun ilmoituksen vuosi

CAN

ZO

Alue

JUR

D. 1   Jäsenvaltioista NEAFC:n sihteeristöön liitteen III mukaisesti edelleen toimitettavien ilmoitusten ja viestien rakenne

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toimitettava aluksiltaan saamansa ilmoitukset ja viestit edelleen NEAFC:n sihteeristölle asetuksen (EU) N:o 1236/2010 9 ja 11 artiklan mukaisesti, kuitenkin seuraavin muutoksin:

osoite (AD) korvataan NEAFC:n sihteeristön osoitteella (XNE),

lisätään seuraavat tietoelementit: tietueen päivämäärä (RD), tietueen kellonaika (RT), tietueen numero (RN) ja mistä (FR).

D. 2   Vastausviestit

Sopimuspuolen sitä pyytäessä NEAFC:n sihteeristö lähettää vastausviestin aina kun se on vastaanottanut sähköisesti lähetetyn ilmoituksen tai viestin.

a)

Vastausviestin muoto:

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (M) / Vapaavalintainen (O)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

M

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, ilmoituksen lähettävä sopimuspuoli

Lähettäjä

FR

M

Viestiä koskeva tieto; ”XNE” on NEAFC (joka lähettää vastausviestin)

Viestityyppi

TM

M

Viestiä koskeva tieto; vastausviestin viestityyppi ”RET”

Järjestysnumero

SQ

O

Ilmoitusta koskeva tieto; aluksen lähettämän ilmoituksen järjestysnumero kuluvana vuonna (vastaanotetun ilmoituksen mukaan)

Radiokutsutunnus

RC

O

Ilmoitusta koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus (vastaanotetun ilmoituksen mukaan)

Palautteen tila

RS

M

Ilmoitusta koskeva tieto; koodi osoittaa, onko ilmoitus/viesti vastaanotettu vai ei (”ACK” tai ”NAK”)

Vastauksen virhenumero

RE

O

Ilmoitusta koskeva tieto; numero osoittaa virhetyypin. Vastauksen virhenumerot ovat taulukossa b

Tietueen numero

RN

M

Ilmoitusta koskeva tieto; vastaanotetun ilmoituksen/viestin tietuenumero

Päivämäärä

DA

M

Viestiä koskeva tieto; RET-viestin lähetyspäivämäärä

Kellonaika

TI

M

Viestiä koskeva tieto; RET-viestin lähettämisen kellonaika

Tietueen loppu

ER

M

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun

b)

Vastauksen virhenumerot:

Aihe/Liite

Virheet

Virheen selitys

Edellyttää jatko toimia

Hyväksytty

Tiedonanto

101

 

Viesti ei luettavissa

 

102

 

Tiedon arvo tai koko rajojen ulkopuolella

 

104

 

Pakollisia tietoja puuttuu

 

105

 

Tämä ilmoitus koskee samaa asiaa, ja sen tila on ”ei vastaanotettu” (NAK), koska tila oli sama aiemman vastaanottamisen yhteydessä

 

106

 

Ei hyväksyttävä tietolähde

 

 

150

Järjestysvirhe

 

 

151

Päivämäärä/kellonaika tulevaisuudessa

 

 

155

Tämä ilmoitus koskee samaa asiaa, ja sen tila on ”vastaanotettu” (ACK), koska tila oli sama aiemman vastaanottamisen yhteydessä.

Liite I

 

250

Yritys ilmoittaa alus uudestaan

 

 

251

Alusta ei ole ilmoitettu

 

 

252

Lajia ei koske AUT, LIM tai SUS

Liite III

301

 

Saalisilmoitus tehty ennen saalis saavuttaessa -ilmoitusta

 

302

 

Jälleenlaivausilmoitus tehty ennen saalis saavuttaessa -ilmoitusta

 

303

 

Saalis poistuttaessa -ilmoitus tehty ennen saalis saavuttaessa -ilmoitusta

 

304

 

Sijainti-ilmoitusta ei saatu (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Sijainti-ilmoitus ilman saalis saavuttaessa -ilmoitusta

Liite VIII

401

 

Valvonta-aluksen poistumisilmoitus tehty ennen saapumisilmoitusta

 

 

450

Havaintoilmoitus tehty ilman valvonta-aluksen saapumisilmoitusta

 

 

451

Tarkastajia tai tarkastusalusta ei ole ilmoitettu


LIITE XI

NEAFC:n SIHTEERISTÖLLE TOIMITETTAVISSA ILMOITUKSISSA KÄYTETTÄVÄT KOODIT

A.   Tärkeimmät alustyypit

FAO-koodi

Alustyyppi

BO

Suojelualus

CO

Kalastuskoulutusalus

DB

Pohjahara-alus (ei jatkuva)

DM

Pohjahara-alus (jatkuva)

DO

Puomitroolari

DOX

Muu pohjahara-alus e.m.l.

FO

Kalankuljetusalus

FX

Muu kalastusalus e.m.l.

GO

Verkkoalus

HOX

Muu tukialus e.m.l.

HSF

Tehdastukialus

KO

Sairaalalaiva

LH

Käsisiima-alus

LL

Pitkäsiima-alus

LO

Siima-alus

LP

Vapapyydysalus

LT

Siima-alus (vedettävät uistinsiimat)

MO

Monikäyttöalukset

MSN

Käsisiimoja käyttävä nuotta-alus

MTG

Ajoverkkotroolari

MTS

Kurenuottatroolari

NB

Yhtä nostoverkkoa käyttävä alus

NO

Nostoverkkoa käyttävä alus

NOX

Muu nostoverkkoa käyttävä alus e.m.l.

PO

Pumppujen avulla pyytävä alus

SN

Kierrenuotta-alus

SO

Nuotta-alus

SOX

Muu nuotta-alus e.m.l.

SP

Kurenuotta-alus

SPE

Eurooppalaistyyppinen kurenuotta-alus

SPT

Kurenuottaa käyttävä tonnikala-alus

TO

Troolarit

TOX

Muu troolari e.m.l.

TS

Sivutroolari

TSF

Pakastussivutroolari

TSW

Tuorekalastussivutroolari

TT

Perätroolari

TTF

Peräpakastustroolari

TTP

Perätehdastroolari

TU

Levityspuomitroolari

WO

Sulkupyydysalus

WOP

Merta-alukset

WOX

Muu sulkupyydysalus e.m.l.

ZO

Kalastuksen tutkimusalus

DRN

Ajoverkkoalus

e.m.l. = ei muualla luokiteltu


B.   Alusten tärkeimmät toiminnat

Kirjainkoodi

Luokka

ANC

Ankkurointi

DRI

Ajoverkkokalastus

FIS

Kalastus

HAU

Verkkojen nosto

PRO

Jalostus

STE

Kulkeminen

TRX

Jälleenlaivaus alukseen tai aluksesta

OTH

Muut (täsmennetään)


C.   Tärkeimmät pyydystyypit

FAO:n kirjainkoodi

Pyydystyyppi

Saartopyydykset

PS

Kureköydellä

PS1

Yhdellä aluksella koettava kurenuotta

PS2

Kahdella aluksella koettava kurenuotta

Nuotat

SSC

Skotlantilainen nuotta

Pohjatroolit

OTB

Pohjatrooli

PTB

Paritroolit

TBN

Meriraputroolit

TBS

Katkaraputroolit

OTT

Parilliset ovitroolit

Pelagiset troolit

OTM

Pelagiset ovitroolit

PTM

Pelagiset paritroolit

Verkot ja pussiverkot

GNS

Ankkuroitu verkko

GND

Ajoverkot

GEN

Muu verkko

Sulkupyydykset

FPO

Merta

Koukut ja siimat

LHP

Käsisiimat

LHM

Mekaaniset käsisiimat

LLS

Ankkuroitu pitkäsiima

LLD

Ajosiima

LL

Pitkäsiima

LTL

Uistelusiima

LX

Koukut ja siimat

Koentalaitteet

HMP

Pumput


D.   Tärkeimmät pyydyksiin kiinnitettävien tarvikkeiden ja laitteiden luokat

FAO:n 3-kirjaiminen koodi

Tarvike tai laite

BSC

Troolin perän alapuolinen suojaverkko

TSC

Troolin perän yläpuolinen suojaverkko

SBG

Troolin perän suojaverkko

CPP

Nostopussin kiristysköyden vahvikeverkko

CDL

Sulkuköysi

LST

Nostoköydet

RST

Vanneköydet

FLP

Sulkuverkko

SNT

Seulaverkko

SRP

Vahvistusköydet

TQT

Varmistusverkko

MLT

Rinnakkaisten trooliperien yhteisjame

STL

Vahvikejame

LAR

Jameköysi

FLT

Koho

EMD

Sähkömekaaniset laitteet

KTE

Trooliovi

SPG

Erotteluritilät

SMP

Neliösilmäluukku

CSS

Troolin perä

OTH

Muut (täsmennettävä)


E.   Tuotetyyppien koodit

3-kirjaiminen koodi

Tarjontamuoto

Kuvaus

CBF

Perhosfile turskasta (escaldo)

HEA, nahka, selkäranka ja pyrstö mukana

CLA

Sakset

Ainoastaan sakset

DWT

ICCAT-koodi

Perattu, ilman kiduksia, osa päätä ja evät poistettu

FIL

Fileoitu

HEA + GUT + TLD + ruodot poistettu. Kustakin kalasta saadaan kaksi fileetä

FIS

Fileoitu ja nyljetty filee

FIL + SKI. Kustakin kalasta saadaan kaksi fileetä, jotka eivät ole kiinni toisissaan

FSB

Fileoitu, nahka ja ruodot mukana

Fileoitu, nahka ja ruodot mukana

FSP

Fileoitu, nyljetty, kylkiruodot mukana

Fileoitu, nahka poistettu, kylkiruodot mukana

GHT

Perattu, pää ja pyrstö poistettu

GUH + TLD

GUG

Perattu, ilman kiduksia

Sisälmykset ja kidukset poistettu

GUH

Perattu, pää poistettu

Sisälmykset ja pää poistettu

GUL

Perattu, maksa jätetty

GUT, koko maksa mukana

GUS

Perattu, pää poistettu ja nyljetty

GUH + SKI

GUT

Perattu

Kaikki sisälmykset poistettu

HEA

Pää poistettu

Pää poistettu

HET

Pää ja pyrstö poistettu

Pää ja pyrstö poistettu

JAP

Japanilainen leikkaus

Poikittainen leikkaus, jolla poistetaan kaikki osat päästä vatsaan

JAT

Pyrstö poistettu, japanilainen leikkaus

Japanilainen leikkaus, jossa pyrstö poistettu

LAP

Fileepari

Kaksoisfilee, HEA, nahka + pyrstö + evät MUKANA

LVR

Maksa

Ainoastaan maksa. Kun on kyse useampiosaisesta käsittelytavasta*, käytetään koodia LVR-C.

OTH

Muu

Kaikki muut käsittelytavat

ROE

Mäti ja maiti

Ainoastaan mäti ja maiti. Kun on kyse useampiosaisesta käsittelytavasta*, käytetään koodia ROE-C.

SAD

Kuivasuolattu

Pää poistettu, nahka, selkäranka ja pyrstö mukana, kuivasuolattu

SAL

Kevyesti märkäsuolattu

CBF + suolattu

SGH

Suolattu, perattu ja pää poistettu

GUH + suolattu

SGT

Suolattu, perattu

GUT + suolattu

SKI

Nyljetty

Nahka poistettu

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Pyrstö

Ainoastaan pyrstöt

TAD

Pyrstö poistettu

Pyrstö poistettu

TNG

Kieli

Ainoastaan kieli. Kun on kyse useampiosaisesta käsittelytavasta*, käytetään koodia TNG-

TUB

Ainoastaan putkilo

Ainoastaan putkilo (kalmari)

WHL

Kokonaiset

Ei jalostettu

WNG

Siivet

Ainoastaan siivet


F.   Pakkaustyyppi

Koodi

Tyyppi

CRT

Pahvilaatikot

BOX

Laatikot

BGS

Säkit

BLC

Harkot


LIITE XII

SÄHKÖISTEN ILMOITUSTEN JA VIESTIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA TURVALLISUUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

A.

Turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:

a)

Järjestelmään pääsyn valvonta: Järjestelmän on kestettävä asiattomien henkilöiden käyttöyritykset.

b)

Aitous ja tietoihin pääsyn valvonta: Järjestelmän on pystyttävä rajoittamaan luvan saaneiden osapuolten pääsy vain ennalta määrättyihin tietoihin.

c)

Tiedonvälityksen turvallisuus: On varmistettava, että ilmoitukset ja viestit välitetään turvallisesti.

d)

Tietoturva: On varmistettava, että kaikki järjestelmään tulevat ilmoitukset ja viestit ovat turvallisesti tallennettuja vaaditun ajan ja että niihin ei voida kajota.

e)

Turvallisuusmenettelyt: On suunniteltava järjestelmään pääsyä (niin laitteisto- kuin ohjelmatasolla), järjestelmän hallintaa ja ylläpitoa, varmuuskopiota ja järjestelmän yleistä käyttöä koskevia turvallisuusmenettelyjä.

B.

Tietokonejärjestelmää koskevat vähimmäisvaatimukset:

a)

Tiukka salasana- ja tunnistamisjärjestelmä. Jokaiselle järjestelmän käyttäjälle on annettava ainutkertainen käyttäjätunnus ja salasana. Aina kun käyttäjä kirjautuu järjestelmään, hänen on annettava oikea salasana. Silloin kun käyttäjä kytkeytyy onnistuneesti järjestelmään, hänellä on pääsy vain sellaisiin toimintoihin ja tietoihin, joihin hänelle on annettu pääsyoikeudet. Vain järjestelmävastaavilla on pääsy kaikkiin tietoihin.

b)

Fyysinen pääsy tietokonejärjestelmään on valvottua.

c)

Tarkastukset; analysoitavat tapahtumat on kirjattava valikoidusti ja turvallisuusrikkomukset on löydettävä.

d)

Ajallinen pääsyn valvonta; jokaisen käyttäjän järjestelmään pääsyajat ja -päivät voidaan määritellä.

e)

Pääsyn valvonta päätteellä; jokaisen työaseman osalta määritellään käyttäjät, joilla on pääsy järjestelmään.


Top