EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0270

2012/270/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä toukokuuta 2012 , kiireellisistä toimenpiteistä Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3137)

OJ L 132, 23.5.2012, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 247 - 250

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/270/oj

23.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2012,

kiireellisistä toimenpiteistä Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 3137)

(2012/270/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio suoritti Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) laatiman tuholaisriskianalyysin perusteella arvioinnin, jonka mukaan Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ja Epitrix tuberis (Gentner) aiheuttavat haitallisia vaikutuksia tartunnalle alttiille kasveille. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti Solanum tuberosum L. -perunan mukuloihin, istutettaviksi tarkoitetut mukaan lukien, jäljempänä ’perunan mukulat’, joita tuotetaan koko unionissa. Kyseisiä organismeja ei ole lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteessä I eikä liitteessä II.

(2)

Portugali on ilmoittanut komissiolle, että Epitrix cucumeris (Harris)- ja Epitrix similaris (Gentner) -organismeja esiintyy kyseisessä jäsenvaltiossa. Espanjan 8 päivänä syyskuuta 2010 toimittamassa ilmoituksessa annetaan tieto ensimmäisistä Epitrix similaris (Gentner) -havainnoista kyseisen jäsenvaltion yhdellä alueella. Käytettävissä olevat tiedot osoittavat myös, että Epitrix cucumeris (Harris)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismeja esiintyy eräässä sellaisessa kolmannessa maassa, joka nykyisin vie perunan mukuloita unioniin.

(3)

Olisi säädettävä toimenpiteistä, jotka koskevat perunan mukuloiden tuontia unioniin kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- tai Epitrix tuberis (Gentner) -organismia. Lisäksi olisi säädettävä toimenpiteistä, jotka koskevat sellaisilta unionin alueilta, joilla vahvistetaan yhden tai useamman kyseisen organismin esiintyminen, peräisin olevien perunan mukuloiden siirtämistä.

(4)

Tutkimuksia Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismien esiintymisestä perunan mukuloissa ja perunapelloilla olisi suoritettava kaikissa jäsenvaltioissa, ja niiden tulokset olisi annettava tiedoksi. Jäsenvaltiot voivat halutessaan suorittaa myös muita kasveja koskevia tutkimuksia.

(5)

Toimenpiteisiin olisi kuuluttava jäsenvaltioiden velvollisuus määrittää rajattuja alueita tapauksissa, joissa vahvistetaan Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- tai Epitrix tuberis (Gentner) -organismin esiintyminen, jotta kyseiset organismit voidaan hävittää tai ainakin estää niiden leviäminen sekä varmistaa niiden esiintymisen tiivis seuranta.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa mukautettava lainsäädäntöään tämän päätöksen mukaiseksi.

(7)

Tämän päätöksen olisi oltava voimassa 30 päivään syyskuuta 2014, jotta sen tehokkuuden arviointiin on riittävästi aikaa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismeja koskevat kiellot

Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismeja, jäljempänä ’asianomaiset organismit’, ei saa tuoda unioniin tai levittää unionin alueella.

2 artikla

Perunan mukuloiden tuonti unioniin

1.   Solanum tuberosum L. -perunan mukuloita, istutettavaksi tarkoitetut mukaan lukien, jäljempänä ’perunan mukulat’, jotka ovat peräisin (2) sellaisista kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän yhtä tai useampaa asianomaista organismia, saa tuoda unioniin ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan 1 jakson 1 kohdan mukaiset erityiset tuontivaatimukset.

2.   Vastuussa olevan viranomaisen on tarkastettava perunan mukulat liitteessä I olevan 1 jakson 5 kohdan mukaisesti niiden saapuessa unioniin.

3 artikla

Perunan mukuloiden siirtäminen unionissa

Perunan mukuloita, jotka ovat peräisin 5 artiklan mukaisesti määritetyiltä rajatuilta alueilta unionissa, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan 2 jakson 1 kohdassa asetetut edellytykset.

Perunan mukuloita, jotka on 2 artiklan mukaisesti tuotu unioniin sellaisista kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän yhtä tai useampaa asianomaista organismia, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan 2 jakson 3 kohdassa asetetut edellytykset.

4 artikla

Asianomaisia organismeja koskevat tutkimukset ja tiedoksiannot

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä alueellaan vuosittain virallisia tutkimuksia asianomaisten organismien esiintymisestä perunan mukuloissa ja tarvittaessa muissa isäntäkasveissa sekä pelloilla, joilla perunan mukuloita kasvatetaan.

Jäsenvaltioiden on annettava tutkimusten tulokset tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta.

2.   Kaikki tapaukset, joissa jotakin asianomaista organismia esiintyy tai sen esiintymistä epäillään, on annettava välittömästi tiedoksi vastuussa oleville viranomaisille.

5 artikla

Rajatut alueet ja kyseisillä alueilla toteutettavat toimenpiteet

1.   Jos jäsenvaltio vahvistaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulosten tai muun näytön perusteella jonkin asianomaisen organismin esiintymisen osalla alueestaan, kyseisen jäsenvaltion on viipymättä määritettävä rajattu alue, joka koostuu saastuneesta vyöhykkeestä ja puskurivyöhykkeestä liitteessä II olevan 1 jakson mukaisesti.

Sen on toteutettava liitteessä II olevan 2 jakson mukaiset toimenpiteet.

2.   Jos jäsenvaltio toteuttaa toimenpiteitä 1 kohdan mukaisesti, sen on välittömästi annettava tiedoksi luettelo rajatuista alueista, niiden rajat sekä alueiden sijaintikartat ja kuvaus kyseisillä rajatuilla alueilla sovellettavista toimenpiteistä.

6 artikla

Vaatimusten noudattaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja tarvittaessa muutettava asianomaisten organismien kulkeutumiselta ja leviämiseltä suojautumista varten vahvistamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle.

7 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2014.

8 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  ”Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No 5” ja ”Phytosanitary certificates – Reference Standard ISPM No 12”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.


LIITE I

1   JAKSO

Unioniin tuontia koskevat erityisvaatimukset

1)

Sellaisista kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän yhtä tai useampaa asianomaista organismia, peräisin olevien perunan mukuloiden mukana on oltava direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kasvien terveystodistus, jäljempänä ’todistus’, jonka kohtaan ”lisäilmoitus” sisältyvät 2 ja 3 kohdan mukaiset tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivissä 2000/29/EY lueteltujen säännösten soveltamista.

2)

Todistukseen on sisällyttävä joko a tai b alakohdan mukaiset tiedot:

a)

perunan mukulat on kasvatettu kasvintuhoojista vapaalla alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti;

b)

perunan mukulat on pesty tai harjattu, niin että niissä on jäljellä multaa enintään 0,1 prosenttia, tai niille on tehty vastaava käsittely, jolla saavutetaan sama tulos ja jolla poistetaan kyseessä olevat asianomaiset organismit ja varmistetaan, etteivät asianomaiset organismit ole vaarassa levitä.

3)

Todistukseen on sisällyttävä

a)

tieto siitä, että perunan mukulat on välittömästi ennen vientiä suoritetussa virallisessa tarkastuksessa todettu vapaiksi kyseessä olevista asianomaisista organismeista ja niiden aiheuttamista oireista ja että ne sisältävät enintään 0,1 prosenttia multaa;

b)

tieto siitä, että pakkausmateriaali, jossa perunan mukulat tuodaan, on puhdasta.

4)

Jos annetaan 2 kohdan a alakohdassa esitetyt tiedot, kasvintuhoojista vapaan alueen nimi on mainittava kohdassa ”alkuperäpaikka”.

5)

Perunan mukulat, jotka tuodaan unioniin 1–4 kohdan mukaisesti, on tarkastettava komission direktiivin 2004/103/EY (1) mukaisesti vahvistetussa saapumispaikassa tai määräpaikassa sen varmistamiseksi, että ne täyttävät kohdassa 1–4 säädetyt vaatimukset.

2   JAKSO

Siirtämistä koskevat edellytykset

1)

Perunan mukuloita, jotka ovat peräisin unionissa sijaitsevilta rajatuilta alueilta, saa siirtää tällaisilta alueilta muille kuin rajatuille alueille unionissa ainoastaan, jos niiden mukana on komission direktiivin 92/105/ETY (2) mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi ja jos ne täyttävät 2 kohdassa vahvistetut edellytykset.

2)

Perunan mukuloiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

perunan mukulat on kasvatettu komission direktiivin 92/90/ETY (3) mukaisessa rekisteröidyssä tuotantopaikassa tai ne on kasvattanut komission direktiivin 93/50/ETY (4) mukaisesti rekisteröity tuottaja taikka ne on siirretty direktiivin 93/50/ETY mukaisesti rekisteröidystä varastosta tai lähetyskeskuksesta;

b)

perunan mukulat on pesty tai harjattu, niin että niissä on jäljellä multaa enintään 0,1 prosenttia, tai niille on tehty vastaava käsittely, jolla saavutetaan sama tulos ja jolla poistetaan kyseessä olevat asianomaiset organismit ja varmistetaan, ettei ole vaaraa asianomaisten organismien leviämisestä; ja

c)

pakkausmateriaali, jossa perunan mukulat siirretään, on puhdasta.

3)

Perunan mukuloita, jotka tuodaan unioniin 1 jakson mukaisesti sellaisista kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän yhtä tai useampaa asianomaista organismia, saa siirtää unionin sisällä ainoastaan, jos niiden mukana on 1 kohdassa tarkoitettu kasvipassi.


(1)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22.

(3)  EYVL L 344, 26.11.1992, s. 38.

(4)  EYVL L 205, 17.8.1993, s. 22.


LIITE II

5 ARTIKLASSA SÄÄDETYT RAJATUT ALUEET JA TOIMENPITEET

1   JAKSO

Rajattujen alueiden määrittäminen

1)

Rajattujen alueiden on muodostuttava seuraavista vyöhykkeistä:

a)

saastunut vyöhyke, joka sisältää ainakin pellot, joilla on vahvistettu jonkin asianomaisen organismin esiintyminen, sekä pellot, joilla saastuneita perunan mukuloita on kasvatettu; ja

b)

puskurivyöhyke, jonka leveys on vähintään 100 metriä yli saastuneen vyöhykkeen reunan; jos jokin pelto on osittain kyseisen levyisen alueen sisällä, koko pellon on sisällyttävä puskurivyöhykkeeseen.

2)

Jos useampia puskurivyöhykkeitä menee osittain päällekkäin tai sijaitsee lähellä toisiaan, on määritettävä rajattu alue, johon sisältyvät sekä kyseessä olevat rajatut alueet että niiden väliin jäävät alueet.

3)

Määrittäessään saastunutta vyöhykettä ja puskurivyöhykettä jäsenvaltioiden on vankkojen tieteellisten periaatteiden mukaisesti otettava huomioon seuraavat tekijät: asianomaisten organismien biologia, saastumisaste, isäntäkasvien levinneisyys, näyttö asianomaisten organismien vakiintumisesta ja asianomaisten organismien kyky levitä luonnollisesti.

4)

Jos jonkin asianomaisen organismin esiintyminen saastuneen vyöhykkeen ulkopuolella varmistuu, saastuneen vyöhykkeen ja puskurivyöhykkeen rajoja on tarkasteltava uudelleen ja muutettava vastaavasti.

5)

Jos rajatulla alueella ei 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten perusteella ole havaittu kyseistä asianomaista organismia kahden vuoden aikana, asianomaisen jäsenvaltion on vahvistettava, että organismia ei enää esiinny kyseisellä alueella ja että alue ei enää ole rajattu. Sen on tiedotettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2   JAKSO

5 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet rajatuilla alueilla

Jäsenvaltioiden toteuttamiin toimenpiteisiin rajatuilla alueilla on sisällyttävä vähintään seuraavat:

1)

toimenpiteet asianomaisten organismien hävittämiseksi tai niiden leviämisen estämiseksi, esimerkiksi käsittelyt ja tuholaisten torjunta sekä tarvittaessa kielto istuttaa isäntäkasveja;

2)

tiivis seuranta asianomaisten organismien esiintymisen varalta suorittamalla asianmukaisia tarkastuksia;

3)

perunan mukuloiden siirtämistä pois rajatuilta alueilta koskeva valvonta.


Top