EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0258

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 258/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012 , kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta ja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä

OJ L 94, 30.3.2012, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 174 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj

30.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 258/2012,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012,

kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta ja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta 16 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/748/EY (2) mukaisesti komissio allekirjoitti 16 päivänä tammikuuta 2002 yhteisön puolesta mainitun pöytäkirjan, jäljempänä ’YK:n ampuma-asepöytäkirja’.

(2)

YK:n ampuma-asepöytäkirja, jonka tarkoituksena on edistää, edesauttaa ja vahvistaa osapuolten välistä yhteistyötä ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan estämiseksi, torjumiseksi ja poistamiseksi, tuli voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2005.

(3)

Ampuma-aseiden jäljittämisen helpottamiseksi ja ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman kaupan tehokkaan torjumisen varmistamiseksi on välttämätöntä parantaa jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa, erityisesti käyttämällä olemassa olevia viestintäkanavia paremmin.

(4)

Henkilötietoja on käsiteltävä niiden sääntöjen mukaisesti, joista säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (3) sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (4).

(5)

Toimenpiteistä räjähteiden, sytyttimien, pomminvalmistustarvikkeiden ja ampuma-aseiden turvallisuuden lisäämiseksi 18 päivänä heinäkuuta 2005 antamassaan tiedonannossa (5) komissio ilmoitti aikomuksestaan panna täytäntöön YK:n ampuma-asepöytäkirjan 10 artikla osana niitä toimenpiteitä, jotka on toteutettava, jotta unioni voi tehdä mainitun pöytäkirjan.

(6)

YK:n ampuma-asepöytäkirjassa edellytetään, että osapuolet ottavat käyttöön tai parantavat hallinnollisia menettelyjä tai järjestelmiä, joilla ampuma-aseiden valmistusta, merkitsemistä, tuontia ja vientiä voidaan tehokkaasti valvoa.

(7)

YK:n ampuma-asepöytäkirjan noudattaminen edellyttää myös, että ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laiton valmistaminen ja kauppa säädetään rangaistaviksi teoiksi ja että toteutetaan toimenpiteitä, jotta tällä tavoin laittomasti valmistetut tai kaupan pidetyt tavarat voidaan tuomita menetetyiksi.

(8)

Tätä asetusta ei olisi sovellettava nimenomaan sotilaskäyttöön tarkoitettuihin ampuma-aseisiin, niiden osiin ja olennaisiin komponentteihin sekä ampumatarvikkeisiin. Toimenpiteitä, joilla vastataan YK:n ampuma-asepöytäkirjan 10 artiklan mukaisiin vaatimuksiin, olisi mukautettava siten, että säädetään siviilikäyttöön tarkoitettuja ampuma-aseita koskevista yksinkertaistetuista menettelyistä. Olisi siten varmistettava, että helpotetaan jossain määrin useita kuljetuksia koskevien lupien myöntämistä, kauttakuljetustoimenpiteitä ja valvottua laillista käyttöä varten tapahtuvaa väliaikaista vientiä.

(9)

Tämä asetus ei vaikuta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 346 artiklan soveltamiseen, joka sisältää jäsenvaltioiden keskeisiä turvallisuusetuja koskevan viittauksen, eikä tällä asetuksella ole myöskään vaikutusta yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY (6) tai aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY (7) soveltamiseen. YK:n ampuma-asepöytäkirjaa ja siten tätä asetusta ei myöskään sovelleta valtioiden välisiin asekauppoihin tai aseiden siirtoihin tapauksissa, joissa pöytäkirjan soveltaminen rajoittaisi sen osapuolena olevan valtion oikeutta toimia kansallisten turvallisuusetujen mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaisesti.

(10)

Direktiivissä 91/477/ETY käsitellään siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden siirtoja unionin alueella, kun taas tässä asetuksessa keskitytään toimenpiteisiin, jotka koskevat unionin tullialueelta kolmansiin maihin tai näiden kautta tapahtuvaa aseiden vientiä.

(11)

Kolmansista maista tuotaviin ampuma-aseisiin, niiden osiin ja olennaisiin komponentteihin sekä ampumatarvikkeisiin sovelletaan unionin oikeutta ja erityisesti direktiivin 91/477/ETY vaatimuksia.

(12)

Olisi varmistettava, että tietojen säilyttämistä koskevat unionin säännökset ovat yhdenmukaiset.

(13)

Tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla toimivaltaisille viranomaisille annetaan asianmukaiset valtuudet.

(14)

Jotta voidaan pitää yllä luetteloa ampuma-aseista, niiden osista ja olennaisista komponenteista sekä ampumatarvikkeista, joita varten tarvitaan lupa tämän asetuksen nojalla, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteen I mukauttamista tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (8) liitteeseen I ja direktiivin 91/477/ETY liitteeseen I. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(15)

Unioni on yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2913/92 (9) antanut tullisäännöstön ja komission asetuksella (ETY) N:o 2454/93 (10) tullisäännöstön soveltamissäännökset. Huomioon olisi otettava myös yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) 23 päivänä huhtikuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2008 (11), jonka säännöksiä sen 188 artiklan mukaisesti sovelletaan eri vaiheissa. Tämä asetus ei millään tavoin rajoita yhteisön tullikoodeksissa ja sen soveltamissäännöksissä säädettyjä ja niistä johtuvia valtuuksia.

(16)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava, että niitä sovelletaan. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(17)

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta neuvoston asetuksella (EY) N:o 428/2009 (12) perustetun kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän soveltamiseen.

(18)

Tämä asetus on johdonmukainen sotilaskäyttöön tarkoitettuja ampuma-aseita, niiden osia, olennaisia komponentteja ja ampumatarvikkeita, turvallisuusstrategioita, pienaseiden ja kevyiden aseiden laitonta kauppaa ja sotilasteknologian vientiä koskevien asian kannalta merkityksellisten muiden säännösten kanssa, mukaan lukien sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 2008 hyväksytty neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP (13).

(19)

Komission ja jäsenvaltioiden olisi tiedotettava toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä toimitettava muut niiden käytettävissä olevat tähän asetukseen liittyvät tiedot.

(20)

Tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita soveltamasta niitä valtiosääntöönsä sisältyviä säännöksiä, jotka koskevat yleisön oikeutta tutustua virallisiin asiakirjoihin, samalla kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (14),

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE, MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA

1 artikla

Tässä asetuksessa annetaan ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientilupaa sekä tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyjä koskevat säännöt kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan, jäljempänä ’YK:n ampuma-asepöytäkirja’, 10 artiklan täytäntöön panemiseksi.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’ampuma-aseella’ liitteessä I tarkoitettua kannettavaa piipulla varustettua asetta, jolla voidaan palavan ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia ja joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi.

Esine voidaan muuntaa kelpoiseksi ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia, jos

se on ampuma-aseen näköinen ja

se on rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta muunnettavissa sellaiseksi;

2)

’osilla’ mitä tahansa liitteessä I tarkoitettuja osia tai varaosia, jotka on tarkoitettu nimenomaan ampuma-aseeseen ja jotka ovat oleellisia sen toiminnan kannalta, mukaan lukien piiput, lukon kehykset tai rungot, luistit tai sylinterit, lukot tai sulkukappaleet, sekä laitteita, jotka on tarkoitettu vaimentamaan ampuma-aseen laukaus tai muunnettu vaimentajaksi;

3)

’olennaisilla komponenteilla’ sulkijamekanismeja, ampuma-aseiden pesiä ja piippuja, jotka luetaan erillisinä osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu;

4)

’ampumatarvikkeilla’ kokonaisia patruunoita tai niiden komponentteja, mukaan luettuina hylsyt, nallit, ruuti, luodit ja ammukset, joita käytetään liitteessä I tarkoitetussa ampuma-aseessa, edellyttäen, että nämä komponentit ovat luvanvaraisia kyseisessä jäsenvaltiossa;

5)

’deaktivoiduilla ampuma-aseilla’ esineitä, jotka muutoin ovat ampuma-aseiden määritelmän mukaisia mutta jotka on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla ne, varmistaen, että kaikki ampuma-aseen toiminnan kannalta olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa tarkoituksin tehdä ampuma-aseesta uudelleen ampumakelpoinen.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön järjestelyjä, joiden mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset varmentavat nämä deaktivointitoimenpiteet. Jäsenvaltioiden on määrättävä, että tämän varmentamisen yhteydessä annetaan todistus tai tehdään rekisterimerkintä, joiden mukaan ampuma-ase on tehty ampumakelvottomaksi, tai että ampuma-aseeseen tehdään tätä tarkoittava selvästi erottuva merkintä;

6)

’viennillä’

a)

asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 artiklassa tarkoitettua vientimenettelyä;

b)

asetuksen (ETY) N:o 2913/92 182 artiklan mukaista jälleenvientiä, lukuun ottamatta tuon asetuksen 91 artiklassa tarkoitetun ulkoisen passitusmenettelyn mukaisesti liikkuvia tavaroita, joiden osalta sen 182 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja jälleenvientimuodollisuuksia ei ole täytetty;

7)

’henkilöllä’ luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai, jos se voimassa olevien sääntöjen mukaan on mahdollista, oikeustoimikelpoiseksi tunnustettua henkilöiden yhteenliittymää, jolla ei kuitenkaan ole oikeushenkilön oikeudellista asemaa;

8)

’viejällä’ unioniin sijoittautunutta henkilöä, joka tekee vienti-ilmoituksen tai jonka puolesta vienti-ilmoitus tehdään, eli henkilöä, jolla vienti-ilmoituksen hyväksymisen ajankohtana on sopimus kolmannessa maassa olevan vastaanottajan kanssa ja jolla on valta päättää tavaran lähettämisestä unionin tullialueelta. Jollei vientisopimusta ole tehty tai jollei sopimuspuoli toimi omasta puolestaan, viejällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on valta päättää tavaran lähettämisestä unionin tullialueelta;

Jos oikeus määrätä ampuma-aseista, niiden osista ja olennaisista komponenteista sekä ampumatarvikkeista kuuluu viennin perusteena olevan sopimuksen mukaan unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle, viejänä pidetään unioniin sijoittautunutta sopimuspuolta;

9)

’unionin tullialueella’ asetuksen (ETY) N:o 2913/92 3 artiklassa tarkoitettua aluetta;

10)

’vienti-ilmoituksella’ asiakirjaa, jossa henkilö muoto- ja menettelyvaatimuksia koskevien määräysten mukaisesti ilmoittaa haluavansa asettaa ampuma-aseet, niiden osat ja olennaiset komponentit sekä ampumatarvikkeet vientimenettelyyn;

11)

’väliaikaisella viennillä’ enintään 24 kuukauden kuluessa tapahtuvaan jälleentuontiin tarkoitettujen ampuma-aseiden vientiä unionin tullialueelta;

12)

’kauttakuljetuksella’ unionin tullialueelta lähtevien ja yhden tai useamman kolmannen maan läpi kulkevien tavaroiden kuljettamista johonkin muuhun kolmanteen maahan;

13)

’uudelleenlastauksella’ kauttakuljetusta, joka käsittää tavaroiden purkamisen ne maahan tuoneesta kuljetusvälineestä ja niiden uudelleen lastauksen jälleenvientiä varten, yleensä toiseen kuljetusvälineeseen;

14)

’vientiluvalla’

a)

yhdelle tietylle viejälle myönnettyä yksittäistä lupaa tai lisenssiä, joka kattaa yhden tai useamman ampuma-aseen, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden kuljetuksen yhdelle kolmannessa maassa olevalle yksilöidylle loppukäyttäjälle tai vastaanottajalle, tai;

b)

yhdelle tietylle viejälle myönnettyä useita kuljetuksia koskevaa lupaa tai lisenssiä, joka kattaa yhden tai useamman ampuma-aseen, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden kuljetuksen yhdelle kolmannessa maassa olevalle yksilöidylle loppukäyttäjälle tai vastaanottajalle, tai;

c)

yhdelle tietylle viejälle myönnettyä koontilupaa tai -lisenssiä, joka kattaa yhden tai useamman ampuma-aseen, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden kuljetuksen useammalle yhdessä tai useammassa kolmannessa maassa olevalle yksilöidylle loppukäyttäjälle tai vastaanottajalle;

15)

’laittomalla kaupalla’ ampuma-aseiden, niiden osien tai olennaisten komponenttien tai ampumatarvikkeiden tuontia, vientiä, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa yhden jäsenvaltion alueelta tai sen kautta kolmanteen maahan, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

a)

asianomainen jäsenvaltio ei ole antanut siihen lupaa tämän asetuksen mukaisesti;

b)

ampuma-aseita ei ole merkitty direktiivin 91/477/ETY 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti;

c)

tuotuihin ampuma-aseisiin ei ole tehty niitä tuotaessa ainakin sellaista yksinkertaista merkintää, josta ilmenee aseen ensimmäisenä Euroopan unioniin tuonut maa, tai jos aseissa ei ole tällaista merkintää, aseet tuontiaseeksi yksilöivää tunnistetta;

16)

’jäljittämisellä’ valmistajalta ostajalle päätyvien ampuma-aseiden sekä, mahdollisuuksien mukaan, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden järjestelmällistä jäljittämistä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten avustamiseksi laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan havaitsemisessa, tutkimisessa ja analysoimisessa.

3 artikla

1.   Tätä asetusta ei sovelleta:

a)

valtioiden välisiin asekauppoihin tai aseiden siirtoihin;

b)

nimenomaan sotilaskäyttöön suunniteltuihin ampuma-aseisiin ja niiden osiin ja olennaisiin komponentteihin sekä ampumatarvikkeisiin eikä missään tapauksessa täysautomaattisiin aseisiin;

c)

jäsenvaltioiden asevoimien, poliisin tai viranomaisten käyttöön tarkoitettuihin ampuma-aseisiin, niiden osiin ja olennaisiin komponentteihin sekä ampumatarvikkeisiin;

d)

keräilijöihin ja tahoihin, jotka vaalivat ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden kulttuurisia ja historiallisia näkökohtia ja jotka se jäsenvaltio, jonka alueelle ne ovat sijoittautuneet, on tämän asetuksen soveltamista varten hyväksynyt sellaisiksi, ja edellyttäen, että jäljittäminen on varmistettu;

e)

deaktivoituihin ampuma-aseisiin;

f)

kansallisessa lainsäädännössä määriteltyihin antiikkiaseisiin ja niiden jäljennöksiin edellyttäen, että antiikkiaseisiin ei sisälly vuoden 1899 jälkeen valmistettuja aseita.

2.   Tämä asetus ei rajoita asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (yhteisön tullikoodeksi), asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (yhteisön tullikoodeksin soveltamissäännökset), asetuksen (EY) N:o 450/2008 (uudistettu tullikoodeksi) eikä asetuksella (EY) N:o 428/2009 (kaksikäyttötuoteasetus) säädetyn kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan valvontajärjestelmän soveltamista.

II   LUKU

VIENTILUPA, -MENETTELYT JA -VALVONTA SEKÄ TUONTI- JA KAUTTAKULJETUSMENETTELYT

4 artikla

1.   Liitteessä I lueteltujen ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien vientiä varten tarvitaan liitteessä II esitettyä lomaketta käyttäen laadittu vientilupa. Tällaisen luvan myöntävät sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejä on sijoittautunut, ja lupa annetaan kirjallisena tai sähköisesti.

2.   Jos ampuma-aseiden, niiden osien, olennaisten komponenttien ja ampumatarvikkeiden vienti edellyttää tämän asetuksen mukaista vientilupaa ja tällaiseen vientiin sovelletaan myös yhteisen kannan 2008/944/YUTP mukaisia lupavaatimuksia, jäsenvaltiot voivat käyttää yhtä ainoaa menettelyä niille tässä asetuksessa ja mainitussa yhteisessä kannassa asetettujen velvoitteiden täyttämiseen.

3.   Jos ampuma-aseet, niiden osat ja olennaiset komponentit sekä ampumatarvikkeet sijaitsevat yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa vientilupaa koskeva hakemus on tehty, tästä on ilmoitettava tuossa hakemuksessa. Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa vientilupaa koskeva hakemus on tehty, on välittömästi kuultava kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia ja annettava näille tarvittavat tiedot. Sen yhden tai useamman jäsenvaltion, jota kuullaan, on 10 työpäivän kuluessa esitettävä mahdolliset luvan myöntämistä vastustavat huomautuksensa, jotka sitovat sitä jäsenvaltiota, jossa hakemus on tehty.

5 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen I muuttamiseksi asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muutosten ja direktiivin 91/477/ETY liitteen I muutosten perusteella.

6 artikla

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 5 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

7 artikla

1.   Asianomaisen jäsenvaltion on ennen vientiluvan myöntämistä ampuma-aseille, niiden osille ja olennaisille komponenteille sekä ampumatarvikkeille tarkistettava, että

a)

määrämaana oleva kolmas maa on antanut luvan asianomaiseen tuontiin; ja

b)

mahdollinen kauttakuljetusmaana oleva kolmas maa on antanut viimeistään ennen kuljetusta kirjallisen ilmoituksen siitä, että se ei vastusta kauttakuljetusta. Tätä säännöstä ei sovelleta:

kolmansien maiden satamien tai lentokenttien kautta tapahtuviin meri- tai ilmakuljetuksiin edellyttäen, että mitään uudelleenlastausta tai kuljetusvälineen vaihtoa ei tapahdu,

väliaikaiseen vientiin valvottua laillista käyttötarkoitusta varten, joihin kuuluvat metsästys, urheiluammunta, arvonmääritys, asenäyttelyt ilman aseiden myyntiä ja korjaus.

2.   Jos kauttakuljetusta vastustavia huomautuksia ei ole saatu 20 työpäivän kuluessa siitä, kun viejä on jättänyt kirjallisen pyynnön kauttakuljetuksen hyväksymisestä, jäsenvaltiot voivat päättää, ettei kuultu kauttakuljetusmaana oleva kolmas maa ole vastustanut kauttakuljetusta.

3.   Viejän on annettava vientiluvan myöntämisestä huolehtivan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tarvittavat asiakirjat, joista käy ilmi, että tuonnin määrämaana oleva kolmas maa on hyväksynyt tuonnin ja että kauttakuljetusmaana oleva kolmas maa ei ole vastustanut kauttakuljetusta.

4.   Jäsenvaltioiden on käsiteltävä vientilupia koskevat hakemukset kansallisessa lainsäädännössä tai kansallisen käytännön mukaan määritellyssä ajassa, joka ei saa olla yli 60 työpäivää päivästä, jona kaikki vaadittavat tiedot on annettu toimivaltaisille viranomaisille. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja asianmukaisesti perustelluista syistä tämä määräaika voidaan pidentää 90 työpäivään.

5.   Vientiluvan voimassaoloaika ei saa ylittää tuontiluvan voimassaoloaikaa. Jos tuontiluvassa ei ole määritelty voimassaoloaikaa, vientiluvan voimassaoloajan on oltava vähintään yhdeksän kuukautta, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa ja asianmukaisesti perustelluista syistä.

6.   Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää sähköisiä asiakirjoja vientilupaa koskevien hakemusten käsittelyssä.

8 artikla

1.   Vientiluvassa ja tuonnin määrämaana olevan kolmannen maan myöntämässä tuontilisenssissä tai tuontiluvassa sekä liiteasiakirjoissa on yhdessä oltava seuraavat tiedot jäljittämistä varten:

a)

myöntämispäivä ja voimassaolon päättymispäivä;

b)

myöntämispaikka;

c)

vientimaa;

d)

tuontimaa;

e)

soveltuvissa tapauksissa kauttakuljetusmaana oleva yksi tai useampi kolmas maa;

f)

vastaanottaja;

g)

loppukäyttäjä, jos tämä tiedossa kuljetuksen ajankohtana;

h)

tiedot, joiden avulla on mahdollista tunnistaa ampuma-aseet, niiden osat ja oleelliset komponentit sekä ampumatarvikkeet, ja niiden määrä sekä, viimeistään ennen kuljetusta, aseissa olevat merkinnät.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältyvät tuontilisenssiin tai -lupaan, viejän on annettava ne kauttakuljetusmaana oleville kolmansille maille etukäteen viimeistään ennen kuljetusta.

9 artikla

1.   Ampuma-aseiden, niiden osien, olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden väliaikaista vientiä ja jälleenvientiä koskevia yksinkertaistettuja menettelyjä sovelletaan seuraavasti:

a)

vientilupaa ei vaadita:

i)

metsästäjien tai urheiluampujien kolmanteen maahan tekemällään matkalla osana mukanaan olevia henkilökohtaisia tavaroita suorittamaan väliaikaiseen vientiin, edellyttäen, että he perustelevat matkan syyn toimivaltaisille viranomaisille erityisesti esittämällä kutsun tai muun selvityksen metsästys- tai urheiluammuntatoiminnasta määrämaana olevassa kolmannessa maassa, ja jos kyse on:

yhdestä tai useammasta ampuma-aseesta,

niiden olennaisista komponenteista, jos ne ovat merkittyjä, sekä osista,

niihin tarkoitetuista ampumatarvikkeista, joiden määrä saa olla enintään 800 patruunaa metsästäjien ja enintään 1 200 patruunaa urheiluampujien osalta;

ii)

metsästäjien tai urheiluampujien suorittamaan jälleenvientiin metsästys- tai urheiluammuntatoimintaa varten tapahtuneen väliaikaisen maahantuonnin jälkeen osana kyseisten henkilöiden mukana olevia henkilökohtaisia tavaroita edellyttäen, että ampuma-aseet säilyvät unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön omistuksessa ja jälleenviedään tälle henkilölle.

b)

Metsästäjien ja urheiluampujien on unionin tullialueelta muun jäsenvaltion kuin asuinjäsenvaltionsa kautta lähtiessään esitettävä toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 91/477/ETY 1 ja 12 artiklassa säädetty Euroopan ampuma-asepassi. Matkustettaessa lentoteitse Euroopan ampuma-asepassi on esitettävä toimivaltaisille viranomaisille siellä, missä kyseiset tavarat luovutetaan lentoliikenteen harjoittajalle unionin tullialueen ulkopuolelle kuljettamista varten.

Metsästäjät ja urheiluampujat voivat asuinjäsenvaltionsa kautta unionin tullialueelta lähtiessään esittää Euroopan ampuma-asepassin sijasta muun asiakirjan, jonka tuon jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat päteväksi tätä tarkoitusta varten.

c)

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on keskeytettävä vientimenettely enintään 10 päivän ajaksi tai tarvittaessa muutoin estettävä ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vienti unionin tullialueelta kyseisen jäsenvaltion kautta, jos niillä on syytä epäillä, että metsästäjien tai urheiluampujien perusteina esittämät syyt eivät ole 10 artiklassa säädettyjen asian kannalta merkityksellisten seikkojen ja velvoitteiden mukaiset. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja asianmukaisesti perustelluista syistä tässä alakohdassa tarkoitettu määräaika voidaan pidentää 30 päivään.

2.   Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti otettava käyttöön yksinkertaistettuja menettelyjä, joita sovelletaan:

a)

arvonmääritystä tai näyttelyä, jossa ei ole myyntiä, tai jäsenvaltion sisällä suoritettua korjaustoimintaa varten tapahtuneen väliaikaisen maahantuonnin jälkeiseen ampuma-aseiden jälleenvientiin edellyttäen, että ampuma-aseet säilyvät unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön omistuksessa ja jälleenviedään tälle henkilölle;

b)

ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden jälleenvientiin, jos ne on varastoitu väliaikaisesti ajankohdasta, jolloin ne saapuvat unionin tullialueelle, ajankohtaan, jolloin ne poistuvat sieltä;

c)

ampuma-aseiden väliaikaiseen vientiin arvonmääritystä, korjausta ja sellaista näyttelyä varten, jossa ei ole myyntiä, edellyttäen, että viejä esittää perusteet kyseisten ampuma-aseiden lailliselle hallussapidolle ja vie ne ulkoista korjaustoimintaa tai väliaikaista vientiä koskevien tullimenettelyjen mukaisesti.

10 artikla

1.   Tehdessään tämän asetuksen nojalla päätöksen vientiluvan myöntämisestä jäsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset näkökohdat, mukaan lukien

a)

niille asianomaisten kansainvälisten vientivalvontajärjestelyiden osapuolina tai asianomaisten kansainvälisten sopimusten nojalla kuuluvat velvoitteet ja sitoumukset;

b)

kansallisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökohdat, mukaan luettuina ne, jotka kuuluvat yhteisen kannan 2008/944/YUTP piiriin;

c)

aiottuun lopulliseen käyttöön, vastaanottajaan, yksilöityyn loppukäyttäjään ja luvan kiertämisen vaaraan liittyvät näkökohdat.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen asian kannalta merkityksellisten näkökohtien lisäksi jäsenvaltioiden on otettava vientilupaa koskevaa hakemusta arvioidessaan huomioon, soveltaako viejä oikeasuhteisia ja riittäviä keinoja ja menettelyjä varmistaakseen tämän asetuksen säännösten ja tavoitteiden sekä luvan käsittämien ehtojen ja vaatimusten noudattamisen.

Tehdessään päätöksen vientiluvan myöntämisestä tämän asetuksen nojalla jäsenvaltioiden on noudatettava seuraamuksia koskevia velvoitteitaan, jotka niille on erityisesti aseidenvientikieltojen osalta asetettu neuvoston hyväksymissä päätöksissä tai jossain Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) päätöksessä taikka Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovassa päätöslauselmassa.

11 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on:

a)

evättävä vientilupa, jos sen hakijalla on rikosrekisterimerkintä, joka koskee sellaista tekoa, joka täyttää eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (15) 2 artiklan 2 kohdassa luetellun rikoksen tunnusmerkistön, tai muuta tekoa, edellyttäen että se on täyttänyt sellaisen rikoksen tunnusmerkistön, josta määrättävä enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta tai ankarampi rangaistus;

b)

mitätöitävä, keskeytettävä, muutettava tai peruutettava vientilupa, jos sen myöntämistä koskevat edellytykset eivät ole täyttyneet tai eivät enää täyty.

Tällä kohdalla ei ole vaikutusta kansallisen lainsäädännön mukaisten tiukempien sääntöjen soveltamiseen.

2.   Jos jäsenvaltiot epäävät tai mitätöivät vientiluvan taikka keskeyttävät sen soveltamisen tai muuttavat sitä taikka peruuttavat sen, niiden on ilmoitettava tästä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja annettava asiaa koskevat tiedot niille. Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat keskeyttäneet vientiluvan soveltamisen, niiden lopullinen arvio on toimitettava muille jäsenvaltioille keskeytysjakson päättyessä.

3.   Ennen kuin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät vientiluvan tämän asetuksen mukaisesti, niiden on otettava huomioon kaikki tämän asetuksen mukaisesti tehdyt ja niille ilmoitetut epäämispäätökset varmistaakseen, ovatko yhden tai useamman muun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset evänneet luvan olennaisesti samanlaisen liiketoimen osalta (joka koskee parametreiltään tai teknisiltä ominaisuuksiltaan keskeisiltä osin samanlaista tavaraa ja samaa tuojaa tai vastaanottajaa).

Ne voivat ensin kuulla niitä yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia, jotka ovat tehneet epäämis-, mitätöinti-, keskeyttämis-, muuttamis- tai peruuttamispäätöksiä 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset näiden kuulemisten jälkeen päättävät myöntää vientiluvan, niiden on ilmoitettava päätöksestään muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sekä toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot päätöksen perusteista.

4.   Kaikkien tämän artiklan säännösten mukaisesti toimitettavien tietojen on oltava niiden salassapitoa koskevien 19 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisia.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on voimassa olevan kansallisen lainsäädäntönsä tai käytännön mukaisesti säilytettävä vähintään 20 vuoden ajan kaikki ampuma-aseisiin ja, silloin kun se on asianmukaista ja mahdollista, niiden osiin ja olennaisiin komponentteihin sekä ampumatarvikkeisiin liittyvät tiedot, jotka tarvitaan näiden ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi sekä niiden laittoman kaupan estämiseksi ja havaitsemiseksi. Näihin tietoihin kuuluvat vientiluvan myöntämispaikka ja -ajankohdat sekä luvan viimeinen voimassaolopäivä, vientimaa, tuontimaa, tarvittaessa kauttakuljetusmaana oleva kolmas maa, vastaanottaja, loppukäyttäjä, jos se on tiedossa viennin ajankohtana, sekä tavaroiden kuvaus ja määrä sekä niissä olevat merkinnät.

Tätä artiklaa ei sovelleta 9 artiklassa tarkoitettuun vientiin.

13 artikla

1.   Jos asiassa ilmenee epäilyjä, jäsenvaltioiden on pyydettävä tuontimaana olevaa kolmatta maata vahvistamaan, että ampuma-aseita, niiden osia ja olennaisia komponentteja tai ampumatarvikkeita sisältävä kuljetus on otettu vastaan.

2.   Jäsenvaltioiden on vientimaana olevan kolmannen maan, joka viennin ajankohtana on YK:n ampuma-asepöytäkirjan osapuoli, pyynnöstä vahvistettava, että ampuma-aseita, niiden osia ja olennaisia komponentteja tai ampumatarvikkeita sisältävä kuljetus on otettu vastaan unionin tullialueella, mikä varmistetaan lähtökohtaisesti esittämällä asiaan liittyvät tullin tuontiasiakirjat.

3.   Jäsenvaltioiden on noudatettava 1 ja 2 kohtaa voimassa olevan kansallisen lainsäädäntönsä tai käytännön mukaisesti. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi erityisesti viennin osalta päättää ottaa yhteyttä joko viejään tai suoraan tuontimaana olevaan kolmanteen maahan.

14 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden lupamenettelyt ovat suojattuja ja että lupa-asiakirjojen aitous voidaan tarkistaa tai vahvistaa.

Asiakirjojen tarkistus ja vahvistus voidaan tarvittaessa hoitaa myös diplomaattisia kanavia käyttäen.

15 artikla

Tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset ja oikeasuhteiset toimenpiteet, jotta niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat:

a)

kerätä tietoja ampuma-aseita, niiden osia ja olennaisia komponentteja sekä ampumatarvikkeita koskevista tilauksista tai liiketoimista; ja

b)

todeta, että viennin valvontatoimenpiteitä sovelletaan asianmukaisesti, mikä voi erityisesti edellyttää valtuuksia päästä sellaisten henkilöiden tiloihin, joita vientiliiketoimi koskee.

16 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

III   LUKU

TULLIMUODOLLISUUDET

17 artikla

1.   Suorittaessaan ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden viennin edellyttämiä tullimuodollisuuksia vientitullitoimipaikassa viejän on osoitettava, että vientiin on saatu tarpeellinen lupa.

2.   Viejältä voidaan vaatia selvitykseksi esitettyjen asiakirjojen käännös sen jäsenvaltion jollekin viralliselle kielelle, jossa vienti-ilmoitus esitetään.

3.   Rajoittamatta jäsenvaltioille asetuksen (ETY) N:o 2913/92 nojalla annettuja valtuuksia niiden on keskeytettävä enintään 10 päiväksi alueeltaan tapahtuvaa vientiä koskeva menettely tai tarvittaessa muutoin estettävä ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden, joilla on voimassa oleva vientilupa, vienti unionin tullialueelta alueensa kautta, jos niillä on syytä epäillä, että

a)

vientilupaa myönnettäessä ei ole otettu huomioon asiaan vaikuttavia tietoja; tai

b)

olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet luvan myöntämisen jälkeen.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja asianmukaisesti perustelluista syistä tämä määräaika voidaan pidentää 30 päivään.

4.   Jäsenvaltioiden on 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa tai pidennetyssä määräajassa joko vapautettava ampuma-aseet, niiden osat ja olennaiset komponentit sekä ampumatarvikkeet tai toteutettava 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset toimet.

18 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiä varten tarvittavat tullimuodollisuudet voidaan suorittaa vain tähän tarkoitukseen valtuutetuissa tullitoimipaikoissa.

2.   Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 1 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, on ilmoitettava komissiolle asianmukaisesti valtuutetut tullitoimipaikat tai niiden myöhemmät muutokset. Komissio julkaisee ja saattaa ajan tasalle nämä tiedot vuosittain Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

IV   LUKU

HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

19 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa ja 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet luodakseen toimivaltaisten viranomaisten välille suorat yhteistyö- ja tietojenvaihtoyhteydet tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehostamiseksi. Nämä tiedot voivat käsittää:

a)

yksityiskohtaiset tiedot viejistä, joiden lupahakemus on hylätty, tai viejistä, joihin sovelletaan jäsenvaltioiden 11 artiklan nojalla tekemiä päätöksiä;

b)

tietoja vastaanottajista tai muista epäilyttäviin toimiin osallistuvista toimijoista ja, jos tietoja on saatavilla, käytetyistä reiteistä.

2.   Keskinäisestä avunannosta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 515/97 (16) ja erityisesti sen säännöksiä tietojen luottamuksellisuudesta sovelletaan soveltuvin osin tämän artiklan mukaisiin toimenpiteisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 20 artiklan soveltamista.

V   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

1.   Perustetaan ampuma-aseiden viennin koordinointiryhmä, jäljempänä ’koordinointiryhmä’, jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Kukin jäsenvaltio nimeää siihen edustajan.

Koordinointiryhmä tutkii kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat asiat, jotka sen puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltäväksi. Sitä sitovat asetuksen (EY) N:o 515/97 luottamuksellisuutta koskevat säännöt.

2.   Koordinointiryhmän puheenjohtajan tai koordinointiryhmän on tarvittaessa kuultava asiaan liittyviä sidosryhmiä, joihin tällä asetuksella on vaikutusta.

21 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi annetut lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, mukaan lukien 16 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet.

2.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava viimeistään 19 päivänä huhtikuuta 2012 muille jäsenvaltioille ja komissiolle 7, 9, 11 ja 17 artiklan täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset. Näiden tietojen perusteella komissio julkaisee ja saattaa ajan tasalle vuosittain luettelon näistä viranomaisista Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

3.   Komissio tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanoa viimeistään 19 päivänä huhtikuuta 2017 ja sen jälkeen koordinointiryhmän pyynnöstä ja joka tapauksessa kymmenen vuoden välein ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, johon voi sisältyä muutosehdotuksia. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki tämän kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot, mukaan lukien tiedot 4 artiklan 2 kohdassa säädetyn yhden ainoan menettelyn käytöstä.

22 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivästä syyskuuta 2013.

Tämän asetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin sitä päivää, jona YK:n ampuma-asepöytäkirja tulee voimaan Euroopan unionissa, seuraavasta kolmannestakymmenennestä päivästä lukien, sen jälkeen kun pöytäkirja on tehty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä maaliskuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. lokakuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8. maaliskuuta 2012.

(2)  EYVL L 280, 24.10.2001, s. 5.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  COM(2005) 329. Tiedonannossa ilmoitettiin myös direktiivin 91/477/ETY teknisestä muuttamisesta, jonka tarkoituksena on sisällyttää siihen YK:n ampuma-asepöytäkirjassa edellytetyt asianmukaiset määräykset siltä osin, kuin kyse on yhteisön sisäisistä asekuljetuksista, joita mainittu direktiivi koskee; direktiiviä on myöhemmin muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/51/EY (EUVL L 179, 8.7.2008, s. 5).

(6)  EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1.

(7)  EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51.

(8)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(9)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(10)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(11)  EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1.

(12)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.

(13)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

(14)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

(15)  EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

(16)  Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1).


LIITE I (1)

Luettelo ampuma-aseista, niiden osista ja olennaisista komponenteista sekä ampumatarvikkeista

 

Tavaran kuvaus

CN-koodi (2)

1

lyhyet monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet tai lyhyet monipatruunaiset kertatuliaseet

ex 9302 00 00

2

keski-iskuiset lyhyet yksipatruunaiset kertatuliaseet

ex 9302 00 00

3

reunaiskuiset lyhyet yksipatruunaiset kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on alle 28 senttimetriä

ex 9302 00 00

4

pitkät monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja pesään mahtuu vähintään kolme patruunaa

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

5

pitkät monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja pesään mahtuu enintään kolme patruunaa, joiden latauslaite ei ole irrallinen tai jotka voidaan muuttaa tavanomaisilla työkaluilla aseiksi, joiden lippaaseen ja pesään mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

6

sileäpiippuiset pitkät monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet, joiden piipun pituus on enintään 60 senttimetriä

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

7

monipatruunaiset itselataavat siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat monipatruunaista itselataavaa sarjatuliasetta

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

8

muut kuin 6 kohdassa tarkoitetut pitkät monipatruunaiset kertatuliaseet

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

9

rihlatulla piipulla varustetut pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

10

muut kuin 4–7 kohdassa tarkoitetut pitkät monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet

ex 9303 90 00

11

reunaiskuiset lyhyet yksipatruunaiset kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on vähintään 28 senttimetriä

ex 9302 00 00

12

sileäpiippuiset pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet

9303 10 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

13

osat, jotka on tarkoitettu nimenomaan ampuma-aseeseen ja jotka ovat olennaisia sen toiminnan kannalta, mukaan lukien piiput, lukon kehykset tai rungot, luistit tai sylinterit, lukot tai sulkukappaleet, sekä laitteet, jotka on tarkoitettu vaimentamaan ampuma-aseen laukaus tai muunnettu vaimentajaksi

näiden ampuma-aseiden olennaiset osat: sulkijamekanismi, tuliaseiden pesä ja piippu, jotka luetaan erillisinä osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu

ex 9305 10 00

ex 9305 21 00

ex 9305 29 00

ex 9305 99 00

14

ampumatarvikkeet: kokonaiset patruunat tai niiden komponentit, mukaan luettuina hylsyt, nallit, ruuti, luodit ja ammukset, joita käytetään ampuma-aseessa, edellyttäen kuitenkin, että nämä komponentit ovat luvanvaraisia kyseisessä jäsenvaltiossa

ex 3601 00 00

ex 3603 00 90

ex 9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

ex 9306 30 90

ex 9306 90 90

15

kokoelmat ja keräilykappaleet, jotka ovat historiallisesti kiinnostavia

yli 100 vuotta vanhat antiikkiesineet

ex 9705 00 00

ex 9706 00 00

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

a)

’lyhyellä tuliaseella’ tuliasetta, jonka piipun pituus on enintään 30 senttimetriä tai jonka kokonaispituus on enintään 60 senttimetriä;

b)

’pitkällä tuliaseella’ kaikkia muita aseita kuin lyhyitä tuliaseita;

c)

’monipatruunaisella itselataavalla sarjatuliaseella’ kaikkia tuliaseita, jotka latautuvat automaattisesti jokaisen ampumakerran jälkeen ja jotka liipaisinta painamalla laukeavat useammin kuin kerran;

d)

’monipatruunaisella itselataavalla kertatuliaseella’ tuliasetta, joka latautuu automaattisesti jokaisen laukauksen jälkeen ja joka liipaisinta painamalla laukeaa ainoastaan kerran;

e)

’monipatruunaisella kertatuliaseella’ tuliasetta, joka ladataan käsin jokaisen laukauksen jälkeen siirtämällä koneiston avulla patruuna lippaasta piippuun;

f)

’yksipatruunaisella kertatuliaseella’ tuliasetta, joissa ei ole lipasta ja joka ladataan ennen jokaista laukausta siirtämällä patruuna käsin pesään tai tätä tarkoitusta varten suunniteltuun tilaan.


(1)  Perustuu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 vahvistettuun yhdistettyyn tavaranimikkeistöön.

(2)  Jos CN-koodin edessä on ex-etuliite, soveltamisala määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.


LIITE II

(vientilupalomakkeen malli)

(tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu)

Jäsenvaltioiden on vientilupia myöntäessään varmistettava, että luvan luonne käy näkyvästi ilmi annetusta lomakkeesta.

Tämä vientilupa on voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa luvan päättymispäivään asti.

Image

Image

Image


Top