EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0257

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 257/2012, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2012 , naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

OJ L 84, 23.3.2012, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2012; Kumoaja 32012R0343

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/257/oj

23.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 257/2012,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2012,

naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan ja 170 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XV osassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja unionin markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Naudanlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 168 ja 169 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perussopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus unionissa ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty terveysmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi täytettävä myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (4) säädetyt vaatimukset.

(5)

Tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä 21 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1359/2007 (5) 7 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaan erityistukea alennetaan, jos vietäväksi tarkoitetun luuttoman lihan määrä on vähintään 85 prosenttia mutta alle 95 prosenttia luuttomaksi leikkaamisesta syntyvien palojen kokonaispainosta.

(6)

Nykyisin sovellettavat tuet vahvistetaan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1318/2011 (6). Koska olisi vahvistettava uudet tuet, mainittu asetus olisi kumottava.

(7)

Jotta estettäisiin häiriöt ja keinottelu markkinoilla sekä varmistettaisiin tehokas hallinnointi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, ja erityisesti niiden on oltava hyväksytyssä laitoksessa valmistettuja ja asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa säädettyjen terveysmerkintävaatimusten mukaisia.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1359/2007 7 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tuotekoodiin 0201 30 00 9100 kuuluvien tuotteiden tukea alennetaan 3,5 eurolla 100 kilogrammalta.

3 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 1318/2011.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUVL L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUVL L 334, 16.12.2011, s. 21.


LIITE

Naudanliha-alalla 23 päivästä maaliskuuta 2012 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0102 21 10 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

12,9

0102 21 30 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

12,9

0102 31 00 9100

B00

EUR/100 kg elopaino

12,9

0102 31 00 9200

B00

EUR/100 kg elopaino

12,9

0102 90 20 9100

B00

EUR/100 kg elopaino

12,9

0102 90 20 9200

B00

EUR/100 kg elopaino

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

18,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

24,4

B03

EUR/100 kg nettopaino

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

24,4

B03

EUR/100 kg nettopaino

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

18,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

30,5

B03

EUR/100 kg nettopaino

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

18,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettopaino

3,3

CA (5)

EUR/100 kg nettopaino

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettopaino

11,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettopaino

42,4

B03

EUR/100 kg nettopaino

24,9

EG

EUR/100 kg nettopaino

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettopaino

25,4

B03

EUR/100 kg nettopaino

15,0

EG

EUR/100 kg nettopaino

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

8,1

B03

EUR/100 kg nettopaino

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettopaino

8,1

B03

EUR/100 kg nettopaino

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettopaino

8,1

B03

EUR/100 kg nettopaino

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

8,1

B03

EUR/100 kg nettopaino

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettopaino

3,3

CA (5)

EUR/100 kg nettopaino

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettopaino

11,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

10,3

Huom.

Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen koodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

B00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin unionin ulkopuolelle).

B02

:

B04 ja määräpaikka EG.

B03

:

Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, muonitus ja tarvikkeet (33 ja 42 artiklassa sekä soveltuvin osin komission asetuksen (EY) N:o 612/2009 (EUVL L 186, 17.7.2009, s. 1) 41 artiklassa tarkoitetut määräpaikat).

B04

:

Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Libanon, Syyria, Irak, Iran, Israel, Länsiranta ja Gazan alue, Jordania, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thaimaa, Vietnam, Indonesia, Filippiinit, Kiina, Pohjois-Korea, Hongkong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Norsunluurannikko, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, São Tomé ja Príncipe, Gabon, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Burundi, Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet, Angola, Etiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tansania, Seychellit ja siihen kuuluvat alueet, brittiläinen Intian valtameren alue, Mosambik, Mauritius, Komorit, Mayotte, Sambia, Malawi, Etelä-Afrikka, Lesotho.


(1)  Sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.

(2)  Tähän alanimikkeeseen luokittelu edellyttää komission asetuksen (EY) N:o 433/2007 (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 3) liitteessä olevan todistuksen esittämistä.

(3)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1359/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 21) ja tarvittaessa komission asetuksessa (EY) N:o 1741/2006 (EUVL L 329, 25.11.2006, s. 7) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(4)  Komission asetuksen (EY) N:o 1643/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 7) edellytyksiä noudattaen.

(5)  Komission asetuksen (EY) N:o 1041/2008 (EUVL L 281, 24.10.2008, s. 3) edellytyksiä noudattaen.

(6)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (EUVL L 325, 24.11.2006, s. 12) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(7)  Vähärasvaisen naudanlihan pitoisuus (rasvaa lukuun ottamatta) määritellään komission asetuksen (ETY) N:o 2429/86 liitteessä kuvatulla menetelmällä (EYVL L 210, 1.8.1986, s. 39).

Keskimääräisellä pitoisuudella tarkoitetaan näytteen määrää sellaisena kuin se määritellään komission asetuksen (EY) N:o 765/2002 (EYVL L 117, 4.5.2002, s. 6) 2 artiklan 1 kohdassa. Näyte on otettava asianomaisen erän siitä osasta, jossa riski on suurin.


Top