EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0035

Neuvoston päätös 2012/35/YUTP, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012 , Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

OJ L 19, 24.1.2012, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 170 - 178

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/35(1)/oj

24.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/35/YUTP,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä helmikuuta 2007 yhteisen kannan 2007/140/YUTP (1), jolla pantiin täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma, jäljempänä ‧päätöslauselma‧, 1737 (2006).

(2)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä huhtikuuta 2007 yhteisen kannan 2007/246/YUTP (2), jolla pantiin täytäntöön päätöslauselma 1747 (2007).

(3)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä elokuuta 2008 yhteisen kannan 2008/652/YUTP (3), jolla pantiin täytäntöön päätöslauselma 1803 (2008).

(4)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä heinäkuuta 2010 päätöksen 2010/413/YUTP (4), jolla pantiin täytäntöön päätöslauselma 1929 (2010).

(5)

Neuvosto toisti 1 päivänä joulukuuta 2011 olevansa vakavasti ja entistä enemmän huolissaan Iranin ydinohjelman luonteesta ja erityisesti Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) raportissa esitetyistä havainnoista, jotka liittyvät Iranin toimintaan sotilaskäyttöön tarkoitetun ydinteknologian kehittämiseksi. Näiden huolenaiheiden johdosta ja Eurooppa-neuvoston 23 päivänä lokakuuta 2011 antaman julkilausuman mukaisesti neuvosto päätti laajentaa nykyisiä pakotteita tarkastelemalla läheisessä yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa lisätoimenpiteitä, joihin kuuluu Iranin rahoitusjärjestelmään voimakkaasti vaikuttavia sekä liikennealan ja energia-alan toimenpiteitä, islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) vastaisia toimenpiteitä sekä toimia muilla aloilla.

(6)

Eurooppa-neuvosto vahvisti 9 päivänä joulukuuta 2011 neuvoston 1 päivänä joulukuuta 2011 antamat päätelmät ja pyysi neuvostoa jatkamaan työtään, joka koskee Iranin vastaisten unionin rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalan laajentamista ensisijaisena asiana.

(7)

Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista kieltää uusien sellaisten tuotteiden, aineiden, laitteiden, tavaroiden ja teknologian toimitus, myynti tai siirto Iraniin, joilla voidaan edistää uraanin rikastamiseen liittyvää toimintaa, jälleenkäsittelyä tai raskasveteen liittyvää toimintaa Iranissa, ydinasejärjestelmien kehittämistä tai muun sellaisiin asioihin liittyvän toiminnan jatkamista, joista IAEA on ilmoittanut olevansa huolestunut tai joiden se on todennut olevan ratkaisematta, tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Tähän kieltoon olisi sisällytettävä kaksikäyttötuotteet ja -teknologia.

(8)

Koska Iranin energia-alan tuottamien tulojen ja Iranin ydinalan toimien, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, rahoituksen välillä on mahdollinen yhteys, ja koska kemiallisissa prosesseissa käytettävillä laitteilla ja aineilla, joita tarvitaan toisaalta petrokemian teollisuudessa ja toisaalta tietyissä arkaluonteisissa ydinpolttoainekiertoon liittyvissä toimissa, on paljon yhteistä, kuten päätöslauselmassa 1929 (2010) korostetaan, öljy- ja maakaasuteollisuuden avainaloilla tai petrokemianteollisuudessa käytettävien uusien keskeisten laitteiden ja teknologian myynti, toimitus tai siirto Iraniin olisi kiellettävä. Jäsenvaltioiden olisi myös kiellettävä kaikki uudet investoinnit petrokemian alaan Iranissa.

(9)

Lisäksi raakaöljyn ja öljytuotteiden sekä petrokemian tuotteiden osto, tuonti ja kuljetus Iranista olisi kiellettävä.

(10)

Kullan, jalometallien ja timanttien myynti Iranin hallitukselle, osto siltä tai välittäminen sen hyväksi olisi myös kiellettävä.

(11)

Iranin valuuttayksikön määräisten vasta painettujen tai vasta lyötyjen taikka liikkeeseen laskemattomien seteleiden ja metallirahan toimittaminen Iranin keskuspankille tai sen hyödynnettäväksi olisi kiellettävä.

(12)

Lisäksi olisi määrättävä Iranin keskuspankkiin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä ottaen huomioon, että se osallistuu toimiin, joilla yritetään kiertää Iranin vastaisia pakotteita.

(13)

Maahanpääsyä koskevat rajoitukset sekä varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen olisi ulotettava eräisiin muihin henkilöihin ja yhteisöihin, jotka antavat Iranin hallitukselle tukea, jonka avulla se jatkaa ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämistä, erityisesti henkilöihin ja yhteisöihin, jotka antavat Iranin hallitukselle rahoitus-, logistista tai materiaalista tukea.

(14)

IRGC:n jäseniin sovellettuja maahanpääsyä koskevia rajoituksia ja varojen jäädyttämistä ei pitäisi enää rajoittaa koskemaan ainoastaan vanhempia jäseniä vaan niitä voitaisiin soveltaa myös muihin IRGC:n jäseniin.

(15)

Lisäksi uusia henkilöitä ja yhteisöjä olisi lisättävä päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(16)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston päätös 2010/413/YUTP seuraavasti:

1.

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

"e)

muut kuin a alakohdassa tarkoitetut, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (5) liitteessä I luetteloidut kaksikäyttötuotteet ja -teknologia, paitsi eräät mainitun neuvoston asetuksen liitteessä I olevan ryhmän 5 osaan 1 ja 2 kuuluvat tuotteet.

2.

Lisätään artiklat seuraavasti:

"3 a artikla

1.   Kielletään iranilaisen raakaöljyn ja iranilaisten öljytuotteiden tuonti, osto ja kuljetus.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

2.   Kielletään iranilaisen raakaöljyn ja iranilaisten öljytuotteiden tuontiin unioniin, ostoon ja kuljetukseen liittyvien rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien johdannaiset, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

3 b artikla

1.   Kielletään iranilaisten petrokemian tuotteiden tuonti, osto ja kuljetus.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

2.   Kielletään sekä iranilaisten petrokemian tuotteiden tuontiin, ostoon ja kuljetukseen liittyvien rahoituksen tai rahoitustuen sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

3 c artikla

1.   Edellä 3 a artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoa 1 päivään heinäkuuta 2012 saakka eivätkä mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien sellaisten liitännäissopimusten soveltamista, jotka tehdään ja pannaan täytäntöön viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2012.

2.   Edellä 3 a artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyihin sopimuksiin tai mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, jos iranilaisen raakaöljyn ja öljytuotteiden toimituksella tai niiden toimituksen tuottamalla hyödyllä vähennetään jäsenvaltioiden alueella oleville tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille tai yhteisöille maksamatta olevia määriä ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyjen sopimusten osalta, jos kyseisissä sopimuksissa erityisesti määrätään sellaisista maksuista.

3 d artikla

1.   Edellä 3 b artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoa 1 päivään toukokuuta 2012 saakka eivätkä mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien sellaisten liitännäissopimusten soveltamista, jotka tehdään ja pannaan täytäntöön viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2012, jos kyseisissä sopimuksissa erityisesti määrätään sellaisista maksuista.

2.   Edellä 3 b artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyihin sopimuksiin tai mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, jos raakaöljyn ja öljytuotteiden toimituksella tai niiden toimituksen tuottamalla hyödyllä vähennetään jäsenvaltioiden alueella oleville tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille tai yhteisöille maksamatta olevia määriä ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyjen sopimusten osalta, jos kyseisissä sopimuksissa erityisesti määrätään sellaisista maksuista."

3.

Lisätään artiklat seuraavasti:

"4 a artikla

1.   Kielletään keskeisten laitteiden ja teknologian myynti, toimitus tai siirto Iranissa toimivalle petrokemian teollisuudelle tai tällä alalla Iranin ulkopuolella toimiville iranilaisille tai iranilaisomistuksessa oleville yrityksille jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lainkäyttövallan alaisia aluksia tai ilma-aluksia käyttäen, riippumatta siitä, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

2.   Kielletään seuraavien tarjoaminen Iranin petrokemian teollisuudessa toimiville yrityksille Iranissa tai tällä alalla Iranin ulkopuolella toimiville iranilaisille tai iranilaisomistuksessa oleville yrityksille:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuja keskeisiä laitteita ja teknologiaa koskeva tekninen apu tai koulutus ja muut palvelut;

b)

rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen keskeisten laitteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin 1 kohdan mukaisesti, tai niihin liittyvän teknisen avun tai koulutuksen antaminen.

3.   Kielletään tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tarkoituksena tai tuloksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

4 b artikla

1.   Edellä 4 artiklan 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita tuotteiden toimitukseen liittyvien sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehtyihin sopimuksiin.

2.   Edellä 4 artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehtyihin sopimuksiin ja koskevat jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten Iranissa ennen kyseistä päivää tekemiä investointeja.

3.   Edellä 4 a artiklan 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita tuotteiden toimitukseen liittyvien sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyihin sopimuksiin.

4.   Edellä 4 a artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyihin sopimuksiin ja koskevat jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten Iranissa ennen kyseistä päivää tekemiä investointeja.

4 c artikla

Kielletään kullan ja jalometallien sekä timanttien suora tai epäsuora myynti ja kuljettaminen Iranin hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille sekä Iranin keskuspankille, samoin kuin niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille ja yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille, sekä kullan, jalometallien ja timanttien suora tai välillinen osto mainituilta tahoilta tai välitys mainittujen tahojen hyväksi.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

4 d artikla

Kielletään Iranin valuuttayksikön määräisten vasta painettujen tai vasta lyötyjen taikka liikkeeseen laskemattomien seteleiden ja metallirahan toimittaminen Iranin keskuspankille tai sen hyväksi."

4.

Lisätään artikla seuraavasti:

"6 a artikla

Kielletään

a)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen Iranin petrokemian teollisuudessa toimiville yrityksille Iranissa tai tällä teollisuudenalalla Iranin ulkopuolella toimiville iranilaisille tai iranilaisomistuksessa oleville yrityksille;

b)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen Iranin petrokemian teollisuudessa Iranissa toimivista yrityksistä tai tällä teollisuudenalalla Iranin ulkopuolella toimivista iranilaisista tai iranilaisomistuksessa olevista yrityksistä, mukaan lukien tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja arvopapereiden hankkiminen;

c)

yhteisyritysten perustaminen Iranin petrokemian teollisuudessa Iranissa toimivien yritysten kanssa sekä näiden yritysten valvonnassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa."

5.

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

"7 artikla

1.   Edellä olevan 6 artiklan a ja b kohdassa säädetyt kiellot:

i)

eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehtyihin sopimuksiin;

ii)

eivät estä lisäosuuden hankkimista, jos kyseinen lisäosuus on ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite.

2.   Edellä olevan 6 a artiklan a ja b kohdassa säädetyt kiellot

i)

eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyihin sopimuksiin;

ii)

eivät estä lisäosuuden hankkimista, jos kyseinen lisäosuus on ennen 23 päivänä tammikuuta 2012 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite."

6.

Muutetaan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

"b)

muut henkilöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka osallistuvat Iranin ydinalan toimintaan, johon liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämiseen, tai joilla on välitön yhteys tällaiseen toimintaan tai jotka antavat tukea tällaiselle toiminnalle, myös osallistumalla kiellettyjen tuotteiden, tavaroiden, laitteiden, aineiden ja teknologian hankintaan, tai niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai henkilöt, jotka ovat avustaneet nimettyjä henkilöitä tai yhteisöjä päätöslauselmien 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) määräysten tai tämän päätöksen säännösten kiertämisessä tai rikkomisessa sekä muut IRGC:n jäsenet, liitteessä II olevan luettelon mukaisesti."

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

"c)

muut henkilöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka antavat tukea Iranin hallitukselle, ja heitä lähellä olevat henkilöt, liitteessä II olevan luettelon mukaisesti."

7.

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

"b)

henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka osallistuvat Iranin ydinalan toimintaan, johon liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämiseen, tai joilla on välitön yhteys tällaiseen toimintaan tai jotka antavat tukea tällaiselle toiminnalle, myös osallistumalla kiellettyjen tuotteiden, tavaroiden, laitteiden, aineiden ja teknologian hankintaan, tai niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt tai niiden omistuksessa tai määräysvallassa, myös laittomin keinoin, olevat yhteisöt, tai henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat avustaneet nimettyjä henkilöitä tai yhteisöjä päätöslauselmien 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) määräysten tai tämän päätöksen säännösten kiertämisessä tai rikkomisessa, sekä muut IRGC:n ja IRISL:n jäsenet ja yhteisöt sekä niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat taikka niiden puolesta toimivat yhteisöt, joiden luettelo on liitteessä II."

ii)

Lisätään alakohta seuraavasti:

"c)

muut henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka antavat tukea Iranin hallitukselle, ja näitä lähellä olevat henkilöt ja yhteisöt, liitteessä II olevan luettelon mukaisesti."

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

"4 a.   Liitteessä II olevaan luetteloon kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen osalta voidaan tehdä poikkeuksia myös sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien kohdalla, jotka maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, jos tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin."

c)

Lisätään kohdat seuraavasti:

"7.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta Iranin keskuspankin suorittamaan tai sen välityksellä suoritettuun sen nimeämispäivän jälkeen vastaanotettujen ja jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon taikka Iranin keskuspankin sen nimeämispäivän jälkeen suorittamaan tai sen välityksellä suoritettuun varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon, jos tällainen siirto liittyy nimeämättömän rahoituslaitoksen suorittamaan erityiseen kauppasopimukseen perustuvaan maksuun, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on tapauskohtaisesti todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

8.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta Iranin keskuspankin suorittamaan tai sen välityksellä suoritettuun jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon, jos tällaisella siirrolla on tarkoitus lisätä jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien rahoituslaitosten maksuvalmiutta kaupan rahoittamista varten, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on sallinut siirron.

9.   Edellä oleva 2 kohta ei estä Iranin keskuspankkia suorittamasta maksuja, jotka liittyvät sopimusten täytäntöönpanoon 3a ,3 b, 3 c ja 3d artiklan mukaisesti.

10.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei estä liitteen II luettelossa olevaa Bank Tejaratia kahden kuukauden jakson aikana sen nimeämispäivästä suorittamasta maksua sen nimeämispäivän jälkeen vastaanotetuista ja jäädytetyistä varoista tai taloudellisista resursseista taikka vastaanottamasta sen nimeämispäivän jälkeen maksua, jos tällainen maksu liittyy erityiseen kauppasopimukseen perustuvaan maksuun, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on tapauskohtaisesti todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

11.   Edellä olevat 7, 8, 9 ja 10 kohta eivät rajoita tämän artiklan 3, 4. 4 a, 5 ja 6 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan soveltamista."

8.

Korvataan 24 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Jos neuvosto päättää kohdistaa henkilöön tai yhteisöön 19 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 20 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä II vastaavasti."

9.

Korvataan 25 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Liitteet I ja II sisältävät myös saatavilla olevat, kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, jotka liitteen I osalta on toimittanut turvallisuusneuvosto tai komitea. Henkilön osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisön osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteissä I ja II mainitaan myös päivä, jona henkilö tai yhteisö on nimetty."

10.

Korvataan 26 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2.   Toimenpiteitä, jotka koskevat 3 a artiklassa säädettyä kieltoa tuoda, ostaa tai kuljettaa iranilaista raakaöljyä ja iranilaisia öljytuotteita, tarkistetaan viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2012, erityisesti ottaen asianmukaisesti huomioon muissa maissa kuin Iranissa tuotetun raakaöljyn ja tuotettujen öljytuotteiden saatavuus ja toimitusten rahoitusehdot jäsenvaltioiden energiahuollon jatkuvuuden varmistamiseksi.

3.   Edellä olevan 19 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 20 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkastellaan säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein. Niiden soveltaminen lopetetaan kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen osalta, jos neuvosto päättää 24 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, että edellytykset niiden soveltamiseksi eivät enää täyty."

2 artikla

1.   Lisätään tämän päätöksen liitteessä I luetellut henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon.

2.   Poistetaan tämän päätöksen liitteessä II lueteltu yhteisö päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevasta luettelosta.

3.   Muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevat kohdat tämän päätöksen liitteen III mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  EUVL L 106, 24.4.2007, s. 67.

(3)  EUVL L 213, 8.8.2008, s. 58.

(4)  EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.

(5)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1."


LIITE I

Luettelo 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

I.   Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivä

1.

Iranin keskuspankki (alias Iranin islamilaisen tasavallan keskuspankki)

Postiosoite: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Puhelinvaihde: +98 21 299 51

Sähkeosoite: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT-osoite: BMJIIRTH

Verkkosivusto: http://www.cbi.ir

Sähköposti: G.SecDept@cbi.ir

Osallistunut pakotteiden kiertämiseen liittyviin toimiin

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Postiosoite: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran

Puh.: 88826690

Telex.: 226641 TJTA IR.

Faksi: 88893641

Verkkosivusto: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat on Iranin valtion omistuksessa oleva pankki, joka on välittömällä tavalla edistänyt Iranin ydinvoimaan liittyviä pyrkimyksiä. Esimerkiksi vuonna 2011 Bank Tejarat osallistui kymmenien miljoonien dollarien siirtoon avustaakseen YK:n nimeämää Iranin ydinenergiajärjestöä (AEOI) sen pyrkimyksissä hankkia uraanioksidia (yellowcake). AEOI on Iranin keskeinen ydinteknologian tutkimus- ja kehitysjärjestö, joka johtaa halkeamiskelpoisten aineiden tuotanto-ohjelmien toteuttamista.

Bank Tejarat on myös avustanut nimettyjä iranilaisia pankkeja kansainvälisten pakotteiden kiertämisessä, esimerkiksi osallistumalla liiketoimintaan yhdessä YK:n nimeämän Shahid Hemmat Industrial Groupin peiteyhtiöiden kanssa.

Bank Tejarat on myös tukenut Iranin islamilaisen vallankumouskaartin, YK:n nimeämän puolustusteollisuuden järjestön (Defense Industries Organisation, DIO) ja YK:n nimeämän MODAFL:n tytäryhtiöiden ja sivuyhtiöiden toimintaa suorittamalla viime vuosina rahoituspalveluja EU:n nimeämille Bank Mellatille ja Iranin vientikehityspankille (EDBI).

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Postiosoite: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Islamilaisen vallankumouskaartin omistuksessa tai määräysvallassa

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Postiosoite: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Nimetyn Iran Aircraft Industries -yhtiön käyttämä peiteyhtiö salaisia hankintoja varten.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Postiosoite: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran,

Nimetyn Defence Industries Organization (DIO)-organisaation käyttämä peiteyhtiö. Osallistuu aseiden siirtoihin Syyriaan. Yhtiön havaittu osallistuneen myös laittomiin aseiden siirtoihin M/V Monchegorsk-aluksella.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Postiosoite: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Sad Export Import Companyn peiteyhtiö. Osallistuu laittomiin aseiden siirtoihin M/V Monchegorsk-aluksella.

23.1.2012

II.   Islamilainen vallankumouskaarti (IRGC)

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivä

1.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC:n apulaiskomentaja, IRGC:n poliittisen osaston päällikkö

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi tai Saeedi

 

Ylimmän hengellisen johtajan edustaja IRGC:ssa

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC:n ilmavoimien komentaja, prikaatikenraali

23.1.2012


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postiosoite: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Lähettänyt kaksi konttia erilaisia ampuma-aseita Iranista Syyriaan toukokuussa 2007 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1747(2007) kappaleen 5 vastaisesti.

23.1.2012

III.   Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo (IRISL)

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

BIIS Maritime Limited

Postiosoite: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Nimetyn Irano Hindin omistuksessa tai määräysvallassa

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines tai Darya-ye Khazar Shipping Company tai Khazar Shipping Co. tai KSSL tai Daryaye Khazar (Kaspianmeri) Co. tai Darya-e-khazar shipping Co.

Postiosoite: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa

23.1.2012


LIITE II

2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisö

Syracuse S.L


LIITE III

2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu yhteisö

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postiosoite: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

IRISL:n määräysvallassa ja/tai toimii sen puolesta. HTTS on rekisteröity samaan osoitteeseen kuin IRISL Europe GmbH Hampurissa, ja sen johtaja Naser Baseni työskenteli aikaisemmin IRISL:ssä.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Postiosoite: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Toimi IRISL:n puolesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Sen tilalla toimii Good Luck Shipping Company, joka on myös nimetty IRISL:n puolesta toimivana.

23.1.2012


Top