EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0835

2011/835/EU: Komission päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011 , Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn päättämisestä

OJ L 330, 14.12.2011, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 293 - 294

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/835/oj

14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn päättämisestä

(2011/835/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, vastaanotti 3 päivänä tammikuuta 2011 valituksen, jossa väitettiin, että Omanista ja Saudi-Arabiasta, jäljempänä ’asianomaiset maat’, peräisin olevaa tiettyä polyeteenitereftalaattia (PET) tuodaan polkumyynnillä, mikä aiheuttaa vahinkoa unionin tuotannonalalle.

(2)

Valituksen teki perusasetuksen 5 artiklan nojalla Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), jäljempänä ’valituksen tekijä’, sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa suuren osan eli tässä tapauksessa yli 50 prosenttia tietyn polyeteenitereftalaatin kokonaistuotannosta unionissa.

(3)

Valituksessa esitetty alustava näyttö polkumyynnistä ja siitä aiheutuvasta merkittävästä vahingosta katsottiin riittäväksi polkumyyntimenettelyn aloittamiseksi.

(4)

Neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan komissio aloitti Euroopan unionin virallisessa lehdessä16 päivänä helmikuuta 2011 julkaistulla ilmoituksella (2) Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin (PET) tuontia Euroopan unioniin koskevan polkumyyntimenettelyn.

(5)

Komissio aloitti samana päivänä asianomaisista maista peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin (PET) tuontia unioniin koskevan tukitoimien vastaisen menettelyn (3).

(6)

Komissio lähetti kyselylomakkeet unionin tuotannonalalle, asianomaisten maiden viejille/tuottajille, tuojille, järjestöille, joita asian tiedettiin koskevan, ja asianomaisten maiden viranomaisille. Intressitahoille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluksi menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(7)

Mahdollisuus tulla kuulluksi myönnettiin kaikille intressitahoille, jotka olivat sitä pyytäneet ja osoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä.

B.   VALITUKSEN PERUUTTAMINEN JA MENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

(8)

CPME peruutti virallisesti valituksensa 12 päivänä lokakuuta 2011 päivätyllä komissiolle osoitetulla kirjeellä.

(9)

Perusasetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti menettely voidaan päättää, jos valitus peruutetaan, paitsi jos päättäminen ei ole unionin edun mukaista.

(10)

Tässä yhteydessä todettakoon, että komissio ei havainnut perusteita sille, että menettelyn päättäminen olisi unionin edun vastaista, eivätkä myöskään asianomaiset osapuolet tuoneet esille vastaavia perusteita. Näin ollen komissio katsoi, että tämä menettely olisi päätettävä. Intressitahoille tiedotettiin asiasta ja annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia.

(11)

Eräät intressitahot ilmaisivat puoltavansa menettelyn päättämistä. Eräät muut intressitahot kannattivat kyllä menettelyn päättämistä, mutta pyysivät ilmoittamaan tutkimuksen tuloksista.

(12)

Tältä osin todetaan, että komissio ei tehnyt tuloksista päätelmiä eikä siksi voi julkistaa ennen valituksen peruuttamista kerättyjä tietoja.

(13)

Edellä esitetyn perusteella todetaan, ettei ole pakottavia syitä olla päättämättä tätä menettelyä.

(14)

Tästä syystä komissio katsoo, että Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin tuontia unioniin koskeva polkumyyntimenettely olisi päätettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätetään Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin, jonka viskositeettiluku on vähintään 78 ml/g ISO-standardin 1628-5 mukaan ja joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20, tuontia koskeva polkumyyntimenettely.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL C 49, 16.2.2011, s. 16.

(3)  EUVL C 49, 16.2.2011, s. 21.


Top