EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0831

2011/831/EU: Neuvoston päätös, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011 , käytäntöä ja menettelyä koskevista järjestelyistä, joita sovelletaan neuvoston suorittamaan neljän jäsenen nimittämiseen Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen eurooppalaiseen raatiin

OJ L 330, 14.12.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 291 - 292

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/831/oj

14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2011,

käytäntöä ja menettelyä koskevista järjestelyistä, joita sovelletaan neuvoston suorittamaan neljän jäsenen nimittämiseen Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen eurooppalaiseen raatiin

(2011/831/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta 16 päivänä marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1194/2011/EU (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen N:o 1194/2011/EU 8 artiklassa säädetään, että perustetaan riippumaton eurooppalainen asiantuntijaraati, jäljempänä ’eurooppalainen raati’, jossa on 13 Euroopan unionin toimielinten ja elinten nimittämää jäsentä, joista neuvosto nimittää neljä jäsentä kolmen vuoden kaudeksi.

(2)

Kunkin toimielimen ja elimen olisi pyrittävä varmistamaan, että niiden eurooppalaiseen raatiin nimittämien jäsenten pätevyydet ovat mahdollisimman hyvin toisiaan täydentäviä.

(3)

Eurooppalaisen raadin jäsenehdokkaiden asettamista koskevan pyynnön ajankohtana niitä jäsenvaltioita, joilla jo on raadissa yksi tai useampi asiantuntija, jonka on nimittänyt muu toimielin tai elin kuin neuvosto, rohkaistaan ottamaan huomioon eurooppalaisen raadin maantieteellisen ja sukupuolten välisen tasapainon parantaminen silloin kun ne päättävät osallistumisestaan menettelyyn.

(4)

Neuvoston on aiheellista päättää käytäntöä ja menettelyä koskevista järjestelyistä, joita sovelletaan sitä eurooppalaisessa raadissa edustavan neljän jäsenen nimittämiseen.

(5)

Näiden järjestelyjen olisi oltava oikeudenmukaiset, helposti toteutettavat, syrjimättömät ja avoimet ja niillä olisi pyrittävä varmistamaan, että eurooppalaiseen raatiin nimitetyt jäsenet täyttävät asianmukaisesti velvoitteensa.

(6)

Näitä järjestelyjä olisi tarvittaessa mukautettava päätöksen N:o 1194/2011/EU 18 artiklassa säädetyn, Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan toimen arvioinnin tulosten perusteella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Neuvosto päättää neljän jäsenen nimittämisestä eurooppalaiseen raatiin 2 artiklassa säädettyjä käytäntöä ja menettelyä koskevia järjestelyjä noudattaen.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioita kehotetaan nimeämään ehdokkaita eurooppalaisen raadin jäseniksi. Jäsenvaltioiden osallistuminen menettelyyn on vapaaehtoista. Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus esittää vain yhtä ehdokasta. Tasapainoisen maantieteellisen edustuksen varmistamiseksi ne jäsenvaltiot, joilla on neuvoston edelliseksi toimikaudeksi nimittämiä asiantuntijoita, eivät voi osallistua.

2.   Hakemukset on toimitettava kirjallisina ja niistä on käytävä selkeästi ilmi, että asianomainen ehdokas on riippumaton asiantuntija, jolla on vankka kokemus ja asiantuntemus aloilla, jotka liittyvät toimen tavoitteisiin, ja että hän on sitoutunut työskentelyyn eurooppalaisessa raadissa liitteen osassa 1 esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Hakemuksien on lisäksi sisällettävä liitteen osassa 2 esitetty asianmukaisesti allekirjoitettu vakuutus.

3.   Hakemuksissa on kunkin ehdokkaan osalta esitettävä yksi asiantuntemusta kuvaava pääluokka seuraavien joukosta:

Euroopan historia ja kulttuurit,

koulutus ja nuoriso,

kulttuurialan hallinto, kulttuuriperintöön liittyvä mukaan luettuna,

viestintä ja matkailu.

4.   Neuvoston asiaankuuluvan valmisteluelimen hyväksymistä hakemuksista arvotaan yksi ehdokas kustakin edellä 3 kohdassa tarkoitetusta neljästä luokasta. Kussakin luokassa arvottu ensimmäinen nimi katsotaan valituksi. Tämän jälkeen neuvosto hyväksyy valinnan.

5.   Jos yhdessä tai useammassa luokassa ei ole ehdokkaita, valitaan yksi tai useampia lisäehdokkaita arpomalla niistä luokista, joissa ehdokkaita on eniten. Jos jossakin luokassa on vain yksi ehdokas, hänet katsotaan valituksi suoraan ilman arvontaa.

6.   Jos eurooppalaisen raadin jäsen ei pysty hoitamaan tehtäväänsä, hänet nimittänyt jäsenvaltio nimittää korvaavan jäsenen mahdollisimman pian. Tämän nimityksen on täytettävä liitteen osassa 1 ja 2 olevat vaatimukset, ja nimitys on tehtävä kyseisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. KOSINIAK-KAMYSZ


(1)  EUVL L 303, 22.11.2011, s. 1.


LIITE

LUETTELO VAATIMUKSISTA, JOTKA EHDOKKAIDEN ON TÄYTETTÄVÄ

OSA 1

KUNKIN KIRJALLISEN HAKEMUKSEN ON SISÄLLETTÄVÄ SEURAAVAT SEIKAT:

kuvaus ehdokkaan koulutuksesta, työkokemuksesta ja huomattavista saavutuksista, jotka liittyvät toimen tavoitteisiin sekä kriteereihin, jotka kohteiden on täytettävä,

valittua asiantuntemusta kuvaava luokka ja valinnan perustelut.

OSA 2

KUNKIN HAKEMUKSEN ON SISÄLLETTÄVÄ SEURAAVA KIRJALLINEN VAKUUTUS:

”Olen tietoinen

tehtävään liittyvistä velvoitteista ja pystyn käyttämään riittävästi työpäiviä vuodessa työskentelyyn eurooppalaisessa raadissa,

siitä, että eurooppalaisen raadin jäsenyys ei ole kunniatehtävä ja että komissio maksaa minulle palkkion tästä työskentelystä sekä korvaa matka- ja asumiskustannukset,

siitä, että tehtävät edellyttävät riippumattomuutta ja että minun on joka vuosi allekirjoitettava päätöksen N:o 1194/2011/EU 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti vakuutus siitä, ettei minulla ole tosiasiallisia tai mahdollisia eturistiriitoja.”.


Top