EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1304

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1304/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011 , tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1216/2009 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan unioniin sovellettavan tullivapausjärjestelmän tilapäisen lakkauttamisen kumoamisesta vuodeksi 2012

OJ L 330, 14.12.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; Kumoaja 32012R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1304/oj

14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1304/2011,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1216/2009 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan unioniin sovellettavan tullivapausjärjestelmän tilapäisen lakkauttamisen kumoamisesta vuodeksi 2012

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1216/2009 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/859/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 (3) ja ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 (4) määrätään tiettyihin maataloustuotteisiin ja jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavista sopimuspuolten välisistä kauppajärjestelyistä.

(2)

ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 (5), sellaisena kuin se on muutettuna ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 138/2004, vahvistetaan tiettyihin CN-koodiin 2202 10 00 kuuluviin, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältäviin tai maustettuihin vesiin sekä CN-koodiin ex 2202 90 10 kuuluviin muihin alkoholittomiin, sokeria sisältäviin juomiin sovellettava tullittomuus.

(3)

Kyseisiin vesiin ja muihin juomiin sovellettava tullittomuus on Norjan osalta lakkautettu tilapäisesti Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevalla Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisellä kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella (6), jäljempänä ’sopimus’, joka hyväksyttiin päätöksellä 2004/859/EY. Sopimuksen yhteydessä yhteisesti hyväksyttyjen pöytäkirjamerkintöjen IV kohdan mukaisesti CN-koodeihin 2202 10 00 ja ex 2202 90 10 kuuluvien, Norjasta peräisin olevien tavaroiden tullivapaa tuonti on sallittu vain tullittomien tariffikiintiöiden rajoissa, ja tariffikiintiömäärän ylittävästä tuonnista on maksettava tulli.

(4)

Sopimuksen yhteydessä yhteisesti hyväksyttyjen pöytäkirjamerkintöjen IV kohdan kolmannen luetelmakohdan viimeisen virkkeen nojalla kyseisille tuotteille pitäisi myöntää rajoittamaton tulliton pääsy Euroopan unioniin, jos tariffikiintiötä ei ole täytetty edellisen vuoden lokakuun 31 päivään mennessä. Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan komission asetuksella (EU) N:o 1248/2010 (7) kyseisille vesille ja juomille vuodeksi 2011 avattu kiintiö ei ole täyttynyt 31 päivään lokakuuta 2011 mennessä. Sen vuoksi kyseisille tuotteille olisi myönnettävä rajoittamaton tulliton pääsy Euroopan unioniin 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

(5)

Pöytäkirjan N:o 2 mukaisen tullivapausjärjestelmän tilapäinen lakkauttaminen on näin ollen syytä kumota.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Kumotaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukaisen tullivapausjärjestelmän tilapäinen lakkauttaminen, jota sovelletaan tavaroihin, jotka kuuluvat CN-koodeihin 2202 10 00 (vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu) ja ex 2202 90 10 (muut alkoholittomat juomat, jotka sisältävät sokeria (sakkaroosia ja inverttisokeria)), 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2012.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 vahvistettuja vastavuoroisia alkuperäsääntöjä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 328, 15.12.2009, s. 10.

(2)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  EYVL L 171, 27.6.1973, s. 2.

(4)  EYVL L 22, 24.1.2002, s. 37.

(5)  EUVL L 342, 18.11.2004, s. 30.

(6)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  EUVL L 341, 23.12.2010, s. 1.


Top