EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0416

2011/416/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2011 , eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2011 ja päätöksen 2010/712/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin osallistumisesta tiettyjen kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4993)

OJ L 185, 15.7.2011, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/416/oj

15.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/77


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2011,

eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2011 ja päätöksen 2010/712/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin osallistumisesta tiettyjen kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4993)

(2011/416/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2009/470/EY vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt unionin osallistumisesta eläintautien ja zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoitukseen.

(2)

Tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavista yhteisön vaatimuksista 25 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/341/EY (2) säädetään, että jotta jäsenvaltioiden esittämille ohjelmille voitaisiin myöntää unionin rahoitustukea, niiden on täytettävä vähintään edellä mainitun päätöksen liitteessä vahvistetut vaatimukset.

(3)

Jäsenvaltioiden vuodeksi 2011 ja sitä seuraaviksi vuosiksi esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä unionin rahoituksesta 23 päivänä marraskuuta 2010 annetulla komission päätöksellä 2010/712/EU (3) hyväksytään eräitä kansallisia ohjelmia ja vahvistetaan unionin rahoitusosuus ja sen enimmäismäärä kullekin jäsenvaltioiden esittämälle ohjelmalle.

(4)

Espanja esitti bluetongue-taudin muutetun seuranta- ja hävittämisohjelman pakollisen rokottamisen ottamiseksi käyttöön serotyyppiä 8 vastaan tietyillä alueilla kyseisen taudin puhkeamisen vuoksi.

(5)

Slovakia esitti muutetun rokotusohjelman raivotaudin hävittämiseksi tavoitteena laajentaa aluetta, jolla syöttejä jaetaan, sen jälkeen, kun tautia esiintyi Puolan raja-alueilla.

(6)

Puola ja Suomi esittivät raivotaudin muutetut hävittämisohjelmat suun kautta tapahtuvan rokottamisen ottamiseksi käyttöön unionin naapureina olevien kolmansien maiden tietyillä alueilla, jotta unionia voidaan suojata raivotaudin kulkeutumiselta uudelleen sen alueelle tartunnan saaneiden luonnonvaraisten eläinten liikkuessa yhteisten rajojen yli.

(7)

Komissio on arvioinut Espanjan, Puolan, Slovakian ja Suomen esittämät muutetut ohjelmat sekä eläinlääkinnälliseltä että taloudelliselta kannalta. Ohjelmien todettiin vastaavan asiaan liittyvää unionin eläinlääkintälainsäädäntöä ja erityisesti päätöksessä 2008/341/EY vahvistettuja vaatimuksia.

(8)

Tämän vuoksi Espanjan, Puolan, Slovakian ja Suomen esittämät muutetut ohjelmat olisi hyväksyttävä.

(9)

Päätöksessä 2010/712/EU myönnetään unionin rahoitusta Slovakialle niihin kyseisen jäsenvaltion vuotuiseen raivotaudin hävittämisohjelmaan kuuluviin suun kautta tapahtuvaa rokottamista koskeviin toimiin, jotka toteutetaan naapureina olevien kolmansien maiden raja-alueilla. Kyseisessä päätöksessä myönnetään lisäksi unionin rahoitusta Liettualle niihin kyseisen jäsenvaltion monivuotiseen raivotaudin hävittämisohjelmaan kuuluviin suun kautta tapahtuvaa rokottamista koskeviin toimiin, jotka toteutetaan naapureina olevien kolmansien maiden raja-alueilla.

(10)

Tämän vuoksi on aiheellista myöntää unionin rahoitusta myös niille Puolan ja Suomen esittämien raivotaudin hävittämisohjelmien osille, jotka toteutetaan unionin naapureina olevien kolmansien maiden raja-alueilla.

(11)

Puolan ja Suomen esittämien raivotaudin muutettujen hävittämisohjelmien hyväksyminen tällä päätöksellä vaikuttaa niihin päätöksen 2010/712/EU nojalla hyväksyttyihin määriin, joita tarvitaan näiden ohjelmien toteuttamiseksi kyseisissä jäsenvaltioissa. Unionin Puolan ja Suomen esittämille raivotaudin hävittämisohjelmille myöntämän rahoituksen enimmäismäärää, joka vahvistettiin kyseisessä päätöksessä, olisi näin ollen mukautettava.

(12)

Sen vuoksi päätöstä 2010/712/EU olisi muutettava.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Espanjan 1 päivänä helmikuuta 2011 esittämä bluetongue-taudin muutettu seuranta- ja hävittämisohjelma 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Hyväksytään Puolan 5 päivänä huhtikuuta 2011, Slovakian 13 päivänä joulukuuta 2010 ja Suomen 12 päivänä huhtikuuta 2011 esittämät raivotaudin muutetut hävittämisohjelmat 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

3 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/712/EU 10 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

1 800 000 euroa Bulgarian osalta;

ii)

620 000 euroa Viron osalta;

iii)

1 450 000 euroa Unkarin osalta;

iv)

7 110 000 euroa Puolan osalta;

v)

5 000 000 euroa Romanian osalta;

vi)

700 000 euroa Slovakian osalta;

vii)

200 000 euroa Suomen osalta.”

2)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Poikkeuksena siitä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, unionin rahoitusosuus sille osalle Puolan, Slovakian ja Suomen ohjelmia, jotka toteutetaan unionin alueen ulkopuolella,

a)

myönnetään ainoastaan suun kautta annettavien rokotteiden ja syöttien ostamis- ja jakelukustannuksiin;

b)

on suuruudeltaan 100 prosenttia ja

c)

on enintään

i)

630 000 euroa Puolan osalta;

ii)

250 000 euroa Slovakian osalta;

iii)

65 000 euroa Suomen osalta.”

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 44.

(3)  EUVL L 309, 25.11.2010, s. 18.


Top