EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0328

2011/328/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011 , flurprimidolin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3733) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 153, 11.6.2011, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 183 - 184

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/328/oj

11.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/192


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011,

flurprimidolin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3733)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/328/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) säädetään direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja vahvistetaan luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana flurprimidoli.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1490/2002 11 f artiklan sekä saman asetuksen 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtiin 13 päivänä tammikuuta 2009 komission päätös 2009/28/EY (4) flurprimidolin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta.

(3)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen, jossa se pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(4)

Hakemus toimitettiin Suomelle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja esitetyt käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2009/28/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Suomi arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 10 päivänä maaliskuuta 2010. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkertomuksen muille jäsenvaltioille ja hakijalle kommentoitavaksi ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti 16 päivänä joulukuuta 2010 (6) asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä flurprimidolia koskevat päätelmänsä komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja flurprimidolia koskeva komission tarkastelukertomus valmistui 5 päivänä toukokuuta 2011.

(6)

Esittelijänä toimivan jäsenvaltion laatimassa lisäkertomuksessa ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmissä keskitytään niihin huolenaiheisiin, joiden perusteella oli päädytty sisällyttämättä jättämiseen. Näitä huolenaiheita olivat käyttäjille ja työntekijöille aiheutuvat riskit kaikissa arvioiduissa skenaarioissa ja käyttöoloissa, koska altistuminen oli yli 100 prosenttia hyväksyttävästä työntekijän altistumistasosta (AOEL) eikä toksikologisissa tutkimuksissa käytettyjen erien epäpuhtausprofiilista ollut riittävästi tietoja.

(7)

Hakija toimitti lisätietoja etenkin käyttäjien ja työntekijöiden altistumisriskin arviointia koskevista uusista laskelmista. Lisäksi ympäristöön kohdistuvien riskien vähentämiseksi hakija tukee nyt vain käyttöä, joka on rajoitettu kehittyneen teknologian kasvihuonetuotantojärjestelmiin, joissa on kastelu-/ylijäämäveden hallintojärjestelmät, joilla taataan, että kontaminoitunutta vettä ei pääse ympäristöön.

(8)

Hakijan toimittamien lisätietojen perusteella ei kuitenkaan voitu sulkea pois kaikkia flurprimidoliin liittyviä huolenaiheita.

(9)

Käytettävissä olevien ja hakijan tukemien käyttötarkoitusten pohjalta laskettujen tietojen perusteella arvioitu työntekijöiden altistuminen ylittää edelleen AOEL:n, riippumatta siitä käytetäänkö henkilönsuojaimia. Ympäristötietopaketti ei ollut riittävä, jotta olisi voitu suorittaa todellisia skenaarioita ja käyttöoloja koskeva ympäristöriskien arviointi. Kuvattu kasvihuonekäyttö, jonka osalta altistuminen olisi hyväksyttävää, ei heijasta tavanomaista kasvihuonekäytäntöä, minkä vuoksi sitä ei voida pitää edustavana.

(10)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä koskevat huomautuksensa. Komissio pyysi lisäksi asetuksen (EY) N:o 33/2008 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakijaa esittämään huomautuksia tarkastelukertomusluonnoksesta. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(11)

Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta edellä mainitut kysymykset ovat kuitenkin jääneet ratkaisematta, ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle toimitettujen ja sen asiantuntijakokouksissa arvioitujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit eivät ole osoittaneet, että flurprimidolia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöolosuhteissa direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(12)

Sen vuoksi flurprimidolia ei pitäisi sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(13)

Päätös 2009/28/EY olisi kumottava.

(14)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 33/2008 II luvun säännösten mukainen uusi flurprimidolia koskeva hakemus.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Flurprimidolia ei sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Kumotaan päätös 2009/28/EY.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUVL L 10, 15.1.2009, s. 25.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flurprimidol. EFSA Journal 2011;9(1):1962. [60 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1962. Saatavilla osoitteessa: ww.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


Top