EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1096

Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010 , Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille

OJ L 331, 15.12.2010, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 296 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1096/oj

15.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/162


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1096/2010,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2010,

Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, minkä vuoksi ei ole pystytty ennakoimaan makrotason vakauden kielteistä kehitystä ja estämään liiallisten riskien kasautumista finanssijärjestelmään, ja se on paljastanut erityisesti heikkouksia nykyisessä makrotalouden vakauden valvonnassa.

(2)

Komissio antoi marraskuussa 2008 Jacques de Larosièren johtamalle korkean tason ryhmälle, jäljempänä ”de Larosière -ryhmä”, tehtäväksi esittää suosituksia siitä, kuinka eurooppalaisia valvontajärjestelyjä voitaisiin tiukentaa kansalaisten suojan parantamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi finanssijärjestelmään.

(3)

De Larosière -ryhmän 25 päivänä helmikuuta 2009 esittämässä lopullisessa raportissa suositettiin muun muassa sellaisen unionin tason elimen perustamista, jonka tehtävänä on valvoa koko finanssijärjestelmän riskejä.

(4)

Maaliskuun 4 päivänä 2009 antamassaan tiedonannossa ”Elvytys Euroopassa” komissio otti de Larosière -ryhmän suositukset myönteisesti vastaan ja antoi niille laajan kannatuksen. Eurooppa-neuvosto oli 19 ja 20 päivänä maaliskuuta 2009 pitämässään kokouksessa yhtä mieltä siitä, että finanssilaitosten sääntelyä ja valvontaa on tarpeen tehosta unionissa ja käyttää toimien lähtökohtana de Larosière -ryhmän raporttia.

(5)

Komissio esitti 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan finanssivalvonta” joukon uudistuksia nykyisiin järjestelyihin, joilla turvataan rahoituksen vakautta unionin tasolla. Näihin uudistuksiin sisältyi erityisesti makrotason vakauden valvonnasta vastaavan Euroopan järjestelmäriskikomitean, jäljempänä ”EJRK”, perustaminen. Neuvosto antoi istunnossaan 9 päivänä kesäkuuta 2009 ja Eurooppa-neuvosto kokouksessaan 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 tukensa komission näkemykselle ja otti myönteisesti vastaan sen aikomuksen antaa lainsäädäntöehdotuksia, jotta uusi kehys voitaisiin ottaa kokonaisuudessaan käyttöön.

(6)

Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta säädetään … päivänä … kuuta … annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1092/2010 (3).

(7)

Koska Euroopan keskuspankilla, jäljempänä ”EKP”, on asiantuntemusta makrotason vakauteen liittyvissä kysymyksissä, se voi edistää huomattavasti unionin finanssijärjestelmän makrotason vakauden tehokasta valvontaa.

(8)

EKP:n olisi vastattava EJRK:n sihteeristöstä, jäljempänä ”sihteeristö”, mitä varten sen olisi tarjottava riittävät henkilö- ja rahoitusresurssit. Sen vuoksi sihteeristön henkilöstöön olisi sovellettava EKP:n henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja. Euroopan keskuspankin henkilöstöön sovellettavista palvelussuhteen ehdoista 9 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn EKP:n päätöksen, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 1999 (EKP/1998/4) (4), johdanto-osan mukaisesti EKP:n henkilöstö olisi otettava palvelukseen mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta jäsenvaltioiden kansalaisten parista.

(9)

Neuvosto totesi 9 päivänä kesäkuuta 2009, että EKP:n olisi tarjottava EJRK:lle analyyttistä, tilastollista, hallinnollista ja logistista tukea. Koska EJRK:n tehtävänä on kattaa kaikki finanssivakauden näkökohdat ja alat, EKP:n olisi otettava tähän mukaan kansalliset keskuspankit ja valvontaviranomaiset, jotta ne voivat antaa käyttöön erityisasiantuntemuksensa. Sen vuoksi olisi käytettävä hyväksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrättyä mahdollisuutta antaa EKP:lle erityistehtäviä, jotka koskevat vakauden valvontaan liittyvää politiikkaa, antamalla EKP:n tehtäväksi huolehtia EJRK:n sihteeristön toiminnasta.

(10)

EKP:lle olisi annettava tehtäväksi tilastollisen tuen tarjoaminen ERJK:lle. Tässä asetuksessa tarkoitettujen ja EJRK:n tehtävien hoitamisessa tarvittavien tietojen keräämistä ja käsittelyä olisi sen vuoksi käsiteltävä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5 artiklan sekä Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen N:o 2533/98 (5) mukaisesti. Tämän mukaisesti EKP:n tai Euroopan keskuspankkijärjestelmän keräämät luottamukselliset tiedot olisi toimitettava EJRK:lle. Tämä asetus ei myöskään saisi rajoittaa Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 (6) soveltamista.

(11)

Sihteeristön olisi valmisteltava EJRK:n kokoukset ja tuettava EJRK:n hallintoneuvoston, ohjauskomitean, neuvoa-antavan teknisen komitean sekä neuvoa-antavan tieteellisen komitean työtä. Sihteeristön olisi kerättävä kaikki EJRK:n tehtävien suorittamiseksi tarvittavat tiedot EJRK:n puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenyys

Euroopan keskuspankin pääjohtaja ja varapääjohtaja ovat asetuksella (EU) N:o 1092/2010 perustetun Euroopan järjestelmäriskikomitean, jäljempänä ”EJRK”, hallintoneuvoston jäseniä.

2 artikla

EJRK:n tukeminen

Euroopan keskuspankki huolehtii sihteeristön tehtävistä ja tarjoaa näin EJRK:lle analyyttistä, tilastollista, logistista ja hallinnollista tukea. Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 4 artiklan 4 kohdassa määritetyt sihteeristön tehtävät koostuvat erityisesti seuraavista:

a)

EJRK:n kokousten valmisteleminen;

b)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5 artiklan sekä tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti tietojen, tilastotiedot mukaan luettuina, kerääminen ja käsitteleminen EJRK:n puolesta ja sen tehtävien suorittamiseksi;

c)

EJRK:n tehtävien hoitamiseksi tarvittavien analyysien tekeminen käyttäen hyväksi kansallisten keskuspankkien ja valvontaviranomaisten teknisiä lausuntoja;

d)

EJRK:n tukeminen makrotason vakautta koskeviin kysymyksiin liittyvässä hallinnollisen tason kansainvälisessä yhteistyössä, jota tämä toteuttaa muiden näistä kysymyksistä vastaavien elinten kanssa;

e)

hallintoneuvoston, ohjauskomitean, neuvoa-antavan teknisen komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean työn tukeminen.

3 artikla

Sihteeristön organisaatio

1.   EKP tarjoaa riittävät henkilöstö- ja rahoitusresurssit, jotta se voi täyttää sille kuuluvan sihteeristön tehtävien turvaamista koskevan tehtävän.

2.   EKP nimittää sihteeristön päällikön EJRK:n hallintoneuvostoa kuultuaan.

4 artikla

Hallinto

1.   EJRK:n ja puheenjohtaja ja ohjauskomitea antavat EJRK:n puolesta ohjeita sihteeristön päällikölle.

2.   Sihteeristön päällikkö tai tämän edustaja osallistuu EJRK:n hallintoneuvoston, ohjauskomitean, neuvoa-antavan teknisen komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean kokouksiin.

5 artikla

Tietojen kerääminen EJRK:n puolesta

1.   EJRK määrittelee asetuksen (EU) N:o 1092/2010 3 artiklan mukaisesti, mitä tietoja tarvitaan sen tehtävien hoitamiseksi. Tämä huomioon ottaen sihteeristö kerää EJRK:n puolesta kaikki tarvittavat tiedot sekä säännöllisesti että tapauskohtaisesti asetuksen (EU) N:o 1092/2010 15 artiklan mukaisesti ja jollei tämän asetuksen 6 artiklasta muuta johdu.

2.   Sihteeristö toimittaa EJRK:n puolesta Euroopan valvontaviranomaisille riskeihin liittyviä tietoja, joita nämä tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi.

6 artikla

Tietojen ja asiakirjojen luottamuksellisuus

1.   Luottamuksellisia tietoja, jotka sihteeristö saa tehtäviään suorittaessaan, ei saa luovuttaa kenellekään EJRK:n ulkopuoliselle henkilölle tai viranomaiselle muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä finanssilaitoksia ei voida tunnistaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikosoikeuden soveltamista.

2.   Sihteeristön on huolehdittava siitä, että asiakirjat toimitetaan EJRK:lle tavalla, jolla varmistetaan niiden luottamuksellisuus.

3.   EKP huolehtii niiden tietojen luottamuksellisuudesta, jotka sihteeristö on saanut tämän asetuksen mukaisten EKP:n tehtävien hoitamiseksi. EKP:n on otettava käyttöön sisäiset järjestelyt ja hyväksyttävä sisäiset säännöt varmistaakseen sihteeristön EJRK:n puolesta keräämien tietojen suojan. EKP:n henkilöstön on noudatettava sovellettavia salassapitoa koskevia sääntöjä.

4.   EKP:n tämän asetuksen soveltamisen vuoksi saamia tietoja saa käyttää ainoastaan 2 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin.

7 artikla

Asiakirjoihin tutustuminen

1.   Sihteeristön on varmistettava, että sovelletaan Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 4 päivänä maaliskuuta 2004 tehtyä Euroopan keskuspankin päätöstä (EKP/2004/3) (7).

2.   Käytännön järjestelyt päätöksen EKP/2004/3 soveltamiseksi EJRK:aan liittyviin asiakirjoihin hyväksytään viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2011.

8 artikla

Tarkistus

Neuvosto tarkastelee tätä asetusta komission kertomuksen perusteella viimeistään 17 päivänä joulukuuta 2013. Se määrittää EKP:n ja Euroopan valvontaviranomaisten lausunnot saatuaan, onko tätä asetusta tarkistettava.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä joulukuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. REYNDERS


(1)  Lausunto annettu 22. syyskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 270, 11.11.2009, s. 1.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(4)  EYVL L 125, 19.5.1999, s. 32..

(5)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(6)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

(7)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 42.


Top