EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0657

2010/657/EU: Komission päätös, annettu 28 päivänä lokakuuta 2010 , raivotautia koskevien kiireellisten toimenpiteiden rahoittamisesta Koillis-Italiassa (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7379)

OJ L 285, 30.10.2010, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/657/oj

30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/33


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2010,

raivotautia koskevien kiireellisten toimenpiteiden rahoittamisesta Koillis-Italiassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7379)

(2010/657/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään, että jos jäsenvaltiota suoraan uhkaa kyseisen päätöksen liitteessä I tarkoitetun taudin esiintyminen tai leviäminen jonkin kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella, voidaan päättää toteuttaa tilanteessa tarvittavia toimenpiteitä sekä myöntää unionin rahoitusta erityisiin toteutetun toimen onnistumisen kannalta tarpeellisiksi arvioituihin toimenpiteisiin.

(2)

Raivotauti on pääasiassa luonnonvaraisia ja kotieläimenä pidettäviä lihansyöjiä koskeva eläintauti, jolla on vakavia vaikutuksia kansanterveyteen. Se on yksi päätöksen 2009/470/EY liitteessä I luetelluista taudeista.

(3)

Unioni on viime vuosina yhteisrahoittanut ohjelmia, joissa raivotaudin pääasiallisille kantajille eli luonnonvaraisille lihansyöjille annetaan rokote suun kautta, ja niiden ansiosta tautitilanne useimmissa jäsenvaltioissa on nyt suotuisa: luonnonvaraisten ja kesyjen eläinten raivotautitapaukset ovat vähentyneet merkittävästi ja ihmisen raivotautitapaukset hävinneet kokonaan.

(4)

Italiaa on pidetty raivotaudista vapaana maana vuodesta 1997. Lokakuussa 2008 Friuli Venezia Giulian alueella havaittiin kuitenkin yksi raivotautitapaus, jonka jälkeen vielä kahdeksan uutta tapausta samalla alueella. Vuonna 2009 sylvaattinen raivotauti levisi myös Veneton alueelle. Vuoden 2009 loppuun mennessä Friuli Venezia Giulian alueella oli havaittu 35 tapausta ja Veneton alueella 33 tapausta.

(5)

Naapurijäsenvaltiot ovat olleet huolissaan, että Koillis-Italian raivotautitilanne uhkaa niiden alueita.

(6)

Tämän vuoksi on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, jotta estetään taudin leviäminen edelleen Italiassa samoin kuin sen leviäminen naapurijäsenvaltioihin Itävaltaan ja Sloveniaan, ja on voimistettava pyrkimyksiä taudin hävittämiseksi mahdollisimman pian.

(7)

Italia toimitti 9 päivänä joulukuuta 2009 komissiolle hätäsuunnitelman ketuille suun kautta annettavista rokotteista (”Rabies control programme in the regions of northeast Italy – Special vaccination plan for foxes”). Suunnitelma voitiin hyväksyä, ja sen vuoksi on aiheellista, että tiettyihin toimenpiteisiin myönnetään unionin rahoitusta. Ohjelman täytäntöönpanoon olisi näin ollen myönnettävä unionin rahoitusosuus.

(8)

Unionin rahoitusosuus olisi maksettava jäsenvaltioiden tekemän virallisen pyynnön perusteella sekä neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksessa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa tarkoitettujen liiteasiakirjojen perusteella. (2)

(9)

Kun otetaan huomioon laajennetun rokotussuunnitelman kiireellinen täytäntöönpano, jotta voidaan estää taudin leviäminen muihin jäsenvaltioihin, on perusteltua, että unionin rahoitusosuus myönnetään 9 päivästä joulukuuta 2009 alkaen, jolloin suunnitelma toimitettiin komissiolle rahoituksen hyväksymistä varten.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Italian 9 päivänä joulukuuta 2009 toimittama raivotaudin valvontasuunnitelma ”Rabies control programme in the regions of northeast Italy – Special vaccination plan for foxes”, jäljempänä ’suunnitelma’, 9 päivän joulukuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2010 väliseksi ajanjaksoksi.

2 artikla

1.   Unioni voi myöntää suunnitelmaan rahoitusosuutta 50 prosenttia Italialle koituneista kustannuksista:

a)

laboratoriotestien tekemiseen;

i)

raivotautiantigeenin tai -vasta-aineiden osoittamiseksi;

ii)

raivotautiviruksen eristämiseksi ja karakterisoimiseksi;

iii)

biomerkkiaineen osoittamiseksi;

iv)

rokotesyöttien titraamiseksi;

b)

suun kautta annettavien rokotteiden ja syöttien ostamiseen ja jakamiseen sekä parenteraalisten rokotteiden antamiseen karjalle.

Unionin rahoitusosuus a ja b alakohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin voi kuitenkin olla enintään 2 300 000 euroa.

2.   Italialle suunnitelmasta korvattavien kustannusten enimmäismäärät voivat keskimäärin olla enintään seuraavat:

a)

serologinen testi:

8 euroa testiä kohti;

b)

testi tetrasykliinin toteamiseksi luusta:

8 euroa testiä kohti;

c)

immunofluoresenssitesti (FAT):

12 euroa testiä kohti;

d)

polymeraasiketjureaktiotesti (PCR-testi):

10 euroa testiä kohti;

e)

suun kautta annettavat rokotteet ja syötit:

0,4 euroa annosta kohti;

f)

parenteraalisten rokotteiden osto:

1 euro annosta kohti;

g)

karjan rokottaminen:

1,50 euroa eläintä kohti.

3.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen laboratoriotestien kustannuksiin sisältyvät seuraavat:

a)

testipakkausten, reagenssien ja kaikkien testin tekemiseen käytettävien tarvikkeiden ostamisesta maksetut kustannukset;

b)

testien suorittamiseen koko- tai osa-aikaisesti osoitetusta henkilöstöstä aiheutuneet kustannukset;

c)

enintään 7 prosenttia a ja b alakohdassa tarkoitettujen kustannusten kokonaismäärän yleiskustannuksista.

3 artikla

1.   Unionin rahoitusosuus suunnitelmalle myönnetään sillä edellytyksellä, että Italia

a)

panee suunnitelman täytäntöön unionin lainsäädännön asiaa koskevien säännösten, myös kilpailusääntöjä, julkisia hankintoja ja valtiontukea koskevien sääntöjen mukaisesti;

b)

toimittaa komissiolle liitteiden mukaisesti viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2011 suunnitelman teknistä toteutusta koskevan loppuraportin, jossa on liitteenä tositteet 9 päivän joulukuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välillä maksetuista kustannuksista ja saaduista tuloksista;

c)

panee suunnitelman tehokkaasti täytäntöön.

2.   Jos Italia ei noudata 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, komissio vähentää unionin rahoitusosuutta ottaen huomioon noudattamatta jättämisen luonteen ja vakavuuden ja unionille aiheutuneet taloudelliset menetykset.

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 9 päivästä joulukuuta 2009.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.


LIITE I

Edellä olevassa 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tekniseen raporttiin on sisällyttävä ainakin seuraavat:

A.   Rokottaminen

I

Raportointikausi

II

Jaettujen raivotautirokotesyöttien lukumäärä

III

Rokotettujen kotieläinten ja karjojen lukumäärä alueittain

IV

Lentokoneella jaettujen syöttien lukumäärä

V

Käsin jaettujen syöttien lukumäärä

VI

Kartat, jotka osoittavat syöttialueen kattavuuden ja syöttien jakolinjat (lentoteitse ja käsin)

B.   Seuranta

 

Virologiset testit

Serologiset testit

Tetrasykliinimerkkiaineen osoittaminen

Alue

Laji

Testityyppi

Testattujen eläinten lukumäärä

Positiivinen

Testityyppi

Testattujen eläinten lukumäärä

Positiivinen (raja-arvo: … IU/ml)

Testityyppi

Testattujen eläinten lukumäärä

Positiivinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Tilanteen tekninen arviointi ja kohdatut ongelmat


LIITE II

Edellä olevassa 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun rahoitusraporttiin on sisällyttävä ainakin seuraavat:

Toimenpiteet, joille voidaan myöntää osarahoitusta (1)

Laboratoriotestit

Alue

Testityyppi

Testattujen eläinten lukumäärä

Suoritettujen testien lukumäärä

Suoritettujen testien kustannukset

(euroa)

Raivotaudin antigeenin osoittaminen

FAT

 

0

0,00

PCR

 

 

 

Muu (täsmennettävä)

 

 

 

Raivotaudin vasta-aineiden osoittaminen

Virusneutralisaatio

 

 

 

Muu (täsmennettävä)

 

 

 

Raivotautiviruksen ominaispiirteiden kuvaus

Sekvensointi

 

 

 

Muu (täsmennettävä)

 

 

 

Biomerkkiaine

 

 

 

 

Rokotesyöttien titraaminen

 

 

 

 

Yhteensä

 

0

0

0,00

Rokotteet ja syötit

Alue

Testityyppi

Eläinten lukumäärä

Rokoteannosten ja syöttien lukumäärä

Rokotteiden ostojen ja jakelun/antamisen kustannukset

(euroa)

Suun kautta annettavat rokotteet

Osto

 

 

 

Jakelu

 

 

 

Parenteraalisesti annettavat rokotteet

Osto

 

 

 

Rokotteen antaminen

 

 

 

Yhteensä

 

0

0

0,00

Allekirjoittanut todistaa täten, että

kustannukset ovat todellisia, täsmällisesti laskettuja sekä komission päätöksen 2010/657/EU (tämä päätös) säännösten mukaisesti tukikelpoisia,

kaikki kustannuksia koskevat todistusasiakirjat ovat käytettävissä tarkastusta varten, muun muassa eläinten korvaustason perustelemiseksi,

ohjelmaa varten ei ole haettu muuta unionin tukea ja kaikki ohjelmaan kuuluvista toimista kertyvät tulot ilmoitetaan komissiolle,

ohjelma on toteutettu asiaa koskevan unionin lainsäädännön, erityisesti kilpailusääntöjä, julkisia hankintoja ja valtiontukea koskevien sääntöjen mukaisesti,

käytössä on valvontamenettelyjä, joilla erityisesti tarkistetaan ilmoitettujen määrien oikeellisuus sääntöjenvastaisuuksien estämiseksi, toteamiseksi ja oikaisemiseksi.

 

Päiväys: …

 

Toiminnasta vastaavan johtajan nimi ja allekirjoitus: …


Top