EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0656

Neuvoston päätös 2010/656/YUTP, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010 , Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta

OJ L 285, 30.10.2010, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 166 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; Kumoaja 32016D0917 . Latest consolidated version: 22/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/656/oj

30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/28


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/656/YUTP,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä joulukuuta 2004 yhteisen kannan 2004/852/YUTP Norsunluurannikkoon kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (1) Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1572 (2004) Norsunluurannikkoa vastaan määrättyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(2)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä tammikuuta 2006 yhteisen kannan 2006/30/YUTP (2), jolla jatkettiin Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 12 kuukaudella ja täydennettiin niitä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1643 (2005) 6 kohdassa määrätyillä rajoittavilla toimenpiteillä.

(3)

Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa jatkettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1842 (2008), minkä jälkeen neuvosto hyväksyi 18 päivänä marraskuuta 2008 yhteisen kannan 2008/873/YUTP (3), jolla edelleen jatkettiin Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 1 päivästä marraskuuta 2008.

(4)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 15 päivänä lokakuuta 2010 päätöslauselman 1946 (2010), jolla jatkettiin päätöslauselmassa 1572 (2004) ja päätöslauselman 1643 (2005) 6 kohdassa määrättyjen Norsunluurannikkoon kohdistuvien toimenpiteiden voimassaoloa 30 päivään huhtikuuta 2011 ja muutettiin aseita koskevia rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Norsunluurannikkoon kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä olisi näin ollen jatkettava. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1946 (2010) vahvistettujen asevientikieltoa koskevien poikkeusten lisäksi rajoittavia toimenpiteitä on syytä muuttaa, jotta poikkeus ulotetaan koskemaan muita, yksinomaan unionin rajoitusten piiriin sisällyttämiä tarvikkeita.

(6)

Unionin täytäntöönpanotoimet on vahvistettu Norsunluurannikolle annettavan sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoittamisesta 31 päivänä tammikuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 174/2005 (4), tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi 12 päivänä huhtikuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 560/2005 (5) sekä raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 (6),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myynti, toimitus, siirto ja vienti Norsunluurannikolle jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla, riippumatta siitä, ovatko tällaiset aseet, niihin liittyvät tarvikkeet ja muut tarvikkeet peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Samoin kielletään:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sekä kyseisten tavaroiden hankkimiseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen, suoraan tai välillisesti, Norsunluurannikolla oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Norsunluurannikolla;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen, mukaan lukien erityisesti avustukset, lainat ja vientiluottovakuutukset, näiden tavaroiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen, suoraan tai välillisesti, Norsunluurannikolla oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Norsunluurannikolla.

2 artikla

Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta:

a)

sellaisiin toimituksiin ja tekniseen apuun, jotka on tarkoitettu pelkästään Norsunluurannikolle sijoitettujen Yhdistyneiden kansakuntien joukkojen ja niitä tukevien Ranskan joukkojen tueksi tai niiden käyttöön;

b)

seuraaviin toimintoihin sen mukaan, mitä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572 (2004) 14 kohdalla perustettu komitea, jäljempänä ’pakotekomitea’, on ennakolta hyväksynyt:

i)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, mukaan lukien unionin, YK:n, Afrikan unionin ja Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitetut tällaiset tarvikkeet;

ii)

sellaisten ei-tappavien puolustustarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, joiden tarkoituksena on pelkästään auttaa Norsunluurannikon turvallisuusjoukkoja käyttämään vain asianmukaista ja oikeasuhteista voimaa yleisen järjestyksen ylläpidossa;

iii)

edellä i ja ii alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antamiseen;

iv)

edellä i ja ii alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun ja koulutuksen antamiseen;

c)

sellaisen suojavaatetuksen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jota Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunta, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Norsunluurannikolle yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä;

d)

myytyihin tarvikkeisiin tai toimituksiin, jotka tilapäisesti siirretään tai viedään Norsunluurannikolle kansainvälisen oikeuden mukaisesti toimia toteuttavan valtion joukoille ja joiden ainoana ja välittömänä tarkoituksena on helpottaa kyseisen valtion kansalaisten ja niiden kansalaisten evakuointia, joiden osalta kyseinen valtio on vastuussa konsulitoiminnasta Norsunluurannikolla, sen mukaan, mitä pakotekomitealle on ennakolta ilmoitettu;

e)

sellaisten aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden sekä sellaisen teknisen koulutuksen ja avun myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jotka on yksinomaan tarkoitettu Linas-Marcoussis’n sopimuksen 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetun puolustusvoimien ja turvallisuusjoukkojen uudelleenjärjestelyprosessin tueksi tai siinä käytettäväksi, sen mukaan, mitä pakotekomitea on ennakolta hyväksynyt;

f)

sellaisten ei-tappavien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin ja joiden tarkoituksena on pelkästään auttaa Norsunluurannikon turvallisuusjoukkoja käyttämään vain asianmukaista ja oikeasuhteista voimaa yleisen järjestyksen ylläpidossa, sekä tällaisiin tarvikkeisiin liittyvään rahoitukseen, rahoitustukeen tai tekniseen apuun ja koulutukseen.

3 artikla

Kielletään Norsunluurannikolta tai muualta peräisin olevien raakatimanttien suora tai välillinen tuonti Norsunluurannikolta unioniin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1643 (2005) mukaisesti.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen kaikkien sellaisten pakotekomitean nimeämien henkilöiden pääsyn alueilleen tai kulkemisen niiden kautta, jotka ovat uhka Norsunluunrannikon rauhanprosessille ja kansalliselle sovintoprosessille, erityisesti niiden henkilöiden, jotka haittaavat Linas-Marcoussis’n sopimuksen ja Accra III -sopimuksen täytäntöönpanoa, sekä kaikkien muiden henkilöiden, joiden on asiaankuuluvien tietojen perusteella todettu olevan vastuussa vakavista ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisista Norsunluurannikolla tai jotka julkisesti yllyttävät vihaan ja väkivaltaan taikka joiden pakotekomitea toteaa rikkovan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572 (2004) 7 kohdassa määrättyjä toimenpiteitä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut henkilöt luetellaan liitteessä.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea katsoo, että

a)

matkustaminen on perusteltua kiireellisistä humanitaarisista syistä, uskontoon liittyvät velvoitteet mukaan lukien;

b)

poikkeus edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tavoitteiden saavuttamista rauhan ja kansallisen sovinnon toteutumiseksi Norsunluurannikolla ja vakauden saavuttamiseksi alueella.

4.   Jos jäsenvaltio 3 kohdan nojalla sallii pakotekomitean nimeämien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulkemisen sen kautta, lupa saa koskea ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joita se koskee.

5 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka ovat pakotekomitean 4 artiklan 1 kohdan nojalla nimeämien henkilöiden tai yhteisöjen suorassa tai välillisessä omistuksessa tai määräysvallassa tai pakotekomitean nimeämien, näiden henkilöiden tai yhteisöjen tai muiden henkilöiden puolesta tai johdolla toimivien henkilöiden suoraan tai välillisesti omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen hallussa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut henkilöt luetellaan liitteessä.

2.   Varoja, muuta rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville tai hyödynnettäväksi.

3.   Jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka

a)

ovat tarpeen perusluonteisten menojen kattamiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut menoista pakotekomitealle ja viimeksi mainittu on hyväksynyt ne;

e)

ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antaman panttioikeuden tai ratkaisun kohteena, jolloin varoja ja taloudellisia resursseja voidaan käyttää kyseisen panttioikeuden tai ratkaisun täyttämiseksi, edellyttäen, että panttioikeus on perustettu tai ratkaisu on annettu ennen kuin pakotekomitea on nimennyt asianomaisen henkilön tai yhteisön ja että panttioikeutta ei ole perustettu eikä ratkaisua annettu tässä artiklassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön eduksi, sen jälkeen kun kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta pakotekomitealle.

Edellä 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan soveltaa sen jälkeen, kun kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan sallia tarvittaessa tällaisten varojen ja taloudellisten resurssien käyttöön antaminen, ja jos pakotekomitea ei tee asiasta kielteistä päätöstä kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

4.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyviin korko- tai muihin tuottoihin; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien nämä tilit ovat kuuluneet yhteisen kannan 2004/852/YUTP tai tämän päätöksen mukaisten rajoittavien toimenpiteiden piiriin, johtuviin maksuihin,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

6 artikla

Neuvosto laatii liitteessä olevan luettelon ja muuttaa sitä joko Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toteamusten mukaisesti.

7 artikla

1.   Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea nimeää henkilön tai yhteisön, neuvosto sisällyttää tällaisen henkilön tai yhteisön liitteeseen. Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut luetteloon merkitsemiselle tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

8 artikla

1.   Liite sisältää henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, sellaisina kuin turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut.

2.   Liite sisältää myös sellaiset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön tai yhteisön.

9 artikla

Kumotaan yhteiset kannat 2004/852/YUTP ja 2006/30/YUTP.

10 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

2.   Sitä tarvittaessa tarkistetaan tai muutetaan tai se kumotaan asiaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätösten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. VANACKERE


(1)  EUVL L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  EUVL L 19, 24.1.2006, s. 36.

(3)  EUVL L 308, 19.11.2008, s. 52.

(4)  EUVL L 29, 2.2.2005, s. 5.

(5)  EUVL L 95, 14.4.2005, s. 1.

(6)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 28.


LIITE

4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden luettelo

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot (syntymäaika ja -paikka, passin (P)/henkilökortin (hk) nro …)

Luetteloon merkitsemisen perusteet

YK merkinnyt luetteloon

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

synt.aika: 1.1.1972

Kansalaisuus: Norsunluurannikon kansalainen

P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire, myönnetty 10.11.2005, voimassa 9.11.2008 asti

HK: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, myönnetty 20.12.2002, voimassa 11.12.2005 asti

P.: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire myönnetty 24.11.2000, voimassa 23.11.2003 asti

Synt.paikka: Guibéroua (Gagnoa) tai Niagbrahio/Guiberoua tai Guiberoua V. 2001

V. 2001 tiedossa ollut osoite: Yopougon Selmer, Bloc P 170; myös Hotel Ivoire

Osoite matkustusasiakirjassa nro C2310421, myöntänyt Sveitsi 15.11.2005 ja voimassa 31.12.2005 asti: Abidjan, Cocody

COJEPin (”Nuoret isänmaanystävät”) johtaja; antanut useita julkilausumia, joissa yllytetään väkivaltaan YK:n laitoksia ja henkilöstöä sekä ulkomaalaisia kohtaan; johtanut ja osallistunut puolisotilaallisten joukkojen väkivallantekoihin, m.l. pahoinpitelyt, raiskaukset ja lynkkaukset; pelotellut YK:ta, kansainvälistä työryhmää (IWG), riippumatonta lehdistöä; sabotoinut kansainvälisiä radioasemia; estänyt IWG:n, Norsunluurannikolle sijoitettujen Yhdistyneiden kansakuntien joukkojen (UNOCI) ja Ranskan joukkojen toimintaa ja päätöslauselman 1643 (2005) mukaista rauhanprosessia.

7.2.2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

synt.aika: 1.1.1966 tai 20.12.1969

Kansalaisuus: Norsunluurannikon kansalainen

P.: 04 LE 017521, myönnetty 10.2.2005 ja voimassa 10.2.2008 asti

Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI) -liiton johtaja. Antanut useita julkilausumia, joissa yllytetään väkivaltaan YK:n laitoksia ja henkilöstöä sekä ulkomaalaisia kohtaan; johtanut ja osallistunut puolisotilaallisten joukkojen väkivallantekoihin, m.l. pahoinpitelyt, raiskaukset ja lynkkaukset; estänyt IWG:n, UNOCI:n ja Ranskan joukkojen toimintaa ja päätöslauselman 1643 (2005) mukaista rauhanprosessia.

7.2.2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

synt.aika: 1.1.1968

Kansalaisuus: Norsunluurannikon kansalainen

Synt.paikka: BOHI, Norsunluurannikko

Burkina Fason henkilökortti nro: 2096927, myönnetty 17.3.2005

Burkina Fason kansalaisuustodistus: CNB N.076 (17.2.2003)

Isän nimi: Yao Koffi FOFIE

Äidin nimi: Ama Krouama KOSSONOU

Norsunluurannikon henkilökortti nro: 970860100249, myönnetty 5.8.1997, voimassa 5.8.2007 asti

Alikersantti, Forces nouvelles -joukkojen johtaja, Korhogon alue. Hänen johtamansa joukot ovat syyllistyneet lapsisotilaiden värväämiseen, kaappauksiin, pakkotyön teettämiseen, naisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mielivaltaisiin pidätyksiin ja lynkkauksiin ihmisoikeussopimusten ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisesti; estänyt IWG:n, UNOCI:n ja Ranskan joukkojen toimintaa ja päätöslauselman 1643 (2005) mukaista rauhanprosessia.

7.2.2006


Top