EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0973

Neuvoston asetus (EU) N:o 973/2010, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010 , yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Azoreiden ja Madeiran autonomisille alueille

OJ L 285, 30.10.2010, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 102 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 02/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/973/oj

30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/4


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 973/2010,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2010,

yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Azoreiden ja Madeiran autonomisille alueille

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 349 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

on kuullut alueiden komiteaa,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Azoreiden ja Madeiran alueviranomaiset pyysivät Portugalin hallituksen tuella elo- ja joulukuussa 2007 useiden tuotteiden yhteisen tullitariffin tullien yksipuolista suspensiota Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Ne perustelivat pyyntöjään sillä, että niiden mielestä saarien syrjäinen sijainti aiheuttaa Azoreiden ja Madeiran talouden toimijoille vakavia kaupallisia haittoja, joilla on kielteinen vaikutus väestökehitykseen, työllisyyteen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

(2)

Azoreiden ja Madeiran paikallistaloudet ovat suuressa määrin riippuvaisia kansallisesta ja kansainvälisestä turismista, joka on melko epävakaa elinkeino, ja johon vaikuttavat tekijät, joihin paikallisviranomaiset ja Portugalin hallitus eivät juurikaan voi puuttua. Tämä rajoittaa Azoreiden ja Madeiran talouden kehitystä merkittävällä tavalla. Näiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen tukea turismista vähemmän riippuvaisia talouden aloja, jotta matkailualan suhdannevaihtelut voidaan tasata ja paikallista työllisyyttä vakauttaa.

(3)

Azoreiden ja Madeiran vapaa-alueiden varustamiseen tarkoitettuja tiettyjä teollisuustuotteita koskevien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta 24 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1657/93 (3) ei ollut toivottua vaikutusta viimeisinä vuosina ennen sen voimassaolon päättymistä 31 päivänä joulukuuta 2008. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että mainitussa asetuksessa säädetyt suspensiot koskivat vain Azoreiden ja Madeiran vapaa-alueita eikä niitä sen vuoksi sovellettu enää viimeisinä vuosina ennen niiden voimassaolon päättymistä. Sen vuoksi on aiheellista säätää uusista suspensioista, jotka eivät koske ainoastaan vapaa-alueiden tuotannonaloja vaan joita näillä saarilla sijaitsevat kaikenlaiset talouden toimijat voivat soveltaa. Kalastus, maatalous, teollisuus ja palveluala olisivat näin ollen aloja, joiden olisi voitava soveltaa näitä suspensioita.

(4)

Jotta voitaisiin varmistaa, että tässä asetuksessa säädetyillä suspensioilla on taloudellisia vaikutuksia, on aiheellista laajentaa suspensioiden piirissä oleva tuotevalikoima koskemaan myös maataloudessa, kaupallisessa käytössä tai teollisuudessa käytettäviä valmiita tuotteita sekä maataloustarkoitukseen taikka teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon käytettäviä raaka-aineita, osia ja komponentteja.

(5)

Jotta investoijille annettaisiin pitkän aikavälin näkymiä ja mahdollistettaisiin se, että talouden toimijat saavuttavat teollisen ja kaupallisen toiminnan tason, joka vakauttaa näiden alueiden taloudellista ja sosiaalista ympäristöä, on aiheellista suspendoida kokonaan eräiden tavaroiden yhteisön tullitariffin tullit 10 vuodeksi 1 päivästä marraskuuta 2010 alkaen.

(6)

Jotta varmistetaan, että ainoastaan Azoreiden ja Madeiran alueella sijaitsevat talouden toimijat voivat soveltaa näitä tariffitoimenpiteitä, suspensioiden ehdoksi olisi asetettava tuotteiden tietty käyttötarkoitus yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (4) ja tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (5) mukaisesti.

(7)

Jotta suspensiot voisivat toimia tehokkaasti, Azoreiden ja Madeiran viranomaisten olisi toteutettava tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet ja ilmoitettava niistä komissiolle.

(8)

Komissiolle olisi annettava lupa toteuttaa tarvittaessa tilapäisiä toimenpiteitä kaupan vinoutumiseen tähtäävän keinottelun estämiseksi siihen saakka, kun neuvosto on hyväksynyt tätä koskevan lopullisen ratkaisun.

(9)

Yhdistetyn nimikkeistön muutokset eivät välttämättä aiheuta olennaisia muutoksia tullisuspensioiden luonteeseen. Komissiolle olisi näin ollen siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tarvittavien muutosten ja teknisten mukautusten tekemiseksi niitä tavaroita koskevaan luetteloon, joihin suspensiota sovelletaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Suspendoidaan kokonaan yhteisön tullitariffin tullit 1 päivän marraskuuta 2010 ja 2 päivän marraskuuta 2020 väliseksi ajaksi Azoreiden ja Madeiran autonomisille alueille maatalouskäyttöön taikka kaupalliseen tai teolliseen käyttöön tuotavilta liitteessä I luetelluilta valmiilta tuotteilta.

Azoreiden ja Madeiran autonomisilla alueilla sijaitsevien talouden toimijoiden on käytettävä näitä tavaroita asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ja asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaisesti vähintään 24 kuukauden ajan niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen.

2 artikla

Suspendoidaan kokonaan 1 päivän marraskuuta 2010 ja 2 päivän marraskuuta 2020 väliseksi ajaksi Azoreiden ja Madeiran autonomisille alueille suuntautuvassa tuonnissa kannettavat yhteisön tullitariffin tullit liitteessä II luetelluilta raaka-aineilta, osilta ja komponenteilta, jotka käytetään maataloustarkoituksiin, teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon Azoreiden ja Madeiran autonomisilla alueilla.

3 artikla

Azoreiden ja Madeiran toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 ja 2 artiklan noudattamisen.

Näiden viranomaisten on ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä komissiolle ennen 30 päivää huhtikuuta 2011.

4 artikla

Edellä 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuun tullisuspensioon sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 21 ja 82 artiklan mukaisia tietyn käyttötarkoituksen edellytyksiä sekä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291–300 artiklassa säädettyjä valvontatoimenpiteitä.

5 artikla

1.   Jos komissiolla on syytä epäillä, että tässä asetuksessa säädetty suspensio on johtanut jonkin tuotteen kaupan vinoutumiseen, se voi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen peruuttaa suspension väliaikaisesti enintään 12 kuukaudeksi. Niiden tuotteiden tuontitullien kantaminen, joita koskeva suspensio on väliaikaisesti peruutettu, on varmistettava vakuudella, ja asianomaisten tuotteiden luovuttamisen vapaaseen liikkeeseen Azoreiden ja Madeiran autonomisilla alueilla on edellytettävä tällaisen vakuuden antamista.

2.   Kun neuvosto päättää komission ehdotuksesta 12 kuukauden määräajan kuluessa, että suspensio olisi kumottava lopullisesti, vakuudella varmistetut tullit on kannettava lopullisesti.

3.   Jollei lopullista päätöstä ole 2 kohdan mukaisesti tehty 12 kuukauden kuluessa, vakuutena olevat määrät on vapautettava.

6 artikla

Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 7 artiklan mukaisesti ja 8 ja 9 artiklassa säädetyin edellytyksin liitteisiin I ja II yhdistetyn nimikkeistön muutoksista johtuvia muutoksia ja teknisiä mukautuksia.

7 artikla

1.   Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa 6 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi neuvostolle.

3.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 8 ja 9 artiklassa säädettyjä ehtoja.

8 artikla

1.   Neuvosto voi peruuttaa 6 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Jos neuvosto on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, se pyrkii ilmoittamaan asiasta komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainitun säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Se ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

1.   Neuvosto voi vastustaa delegoituja säädöksiä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

2.   Jos neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä tai jos neuvosto on ennen kyseistä päivää ilmoittanut komissiolle, ettei se aio vastustaa säädöstä, delegoitu säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan säädöksessä mainittuna päivänä.

3.   Jos neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Neuvosto esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

10 artikla

Komission ilmoittaa Euroopan parlamentille hyväksymistään delegoiduista säädöksistä, mainittujen säädösten vastustamisesta ja siitä, että neuvosto on peruuttanut säädösvallan siirron.

11 artikla

1.   Komissiota avustaa tullikoodeksikomitea.

2.   Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2010 alkaen lukuun ottamatta 6–10 artiklaa, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. VANACKERE


(1)  Lausunnot annettu 1. tammikuuta 2010 ja 7. syyskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 17. joulukuuta 2009 (EUVL C 225, 22.9.2010, s. 59).

(3)  EYVL L 158, 30.6.1993, s. 1.

(4)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


LIITE I

Valmiit tavarat maatalouskäyttöön taikka kaupalliseen tai teolliseen käyttöön

CN-koodi (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 19 päivänä syyskuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1031/2008 (EUVL L 291, 31.10.2008, s. 1) vahvistetut 1 päivänä tammikuuta 2009 voimassa olevat yhdistetyn nimikkeistön koodit.


LIITE II

Maataloustarkoitukseen taikka teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon käytettävät raaka-aineet, osat ja komponentit

CN-koodi (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 19 päivänä syyskuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1031/2008 (EUVL L 291, 31.10.2008, s. 1) vahvistetut 1 päivänä tammikuuta 2009 voimassa olevat yhdistetyn nimikkeistön koodit.


Top