EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0655

2010/655/EU: Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä lokakuuta 2010 , Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

OJ L 285, 30.10.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 253 - 255

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/655/oj

30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2010,

Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(2010/655/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 196 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on osapuolena Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyssä yhteistyösopimuksessa, jäljempänä ’Lissabonin yhteistyösopimus’, joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 93/550/ETY (2).

(2)

Espanja ja Marokko eivät voineet ratifioida Lissabonin yhteistyösopimusta ajauduttuaan poliittiseen kiistaan rajoista Länsi-Saharan alueella. Kiista on nyt ratkaistu Lissabonin yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjalla, jolla muutetaan sen 3 artiklan c alakohtaa.

(3)

Neuvosto teki 12 päivänä joulukuuta 2008 päätöksen Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta, ja lisäpöytäkirja allekirjoitettiin yhteisön puolesta 25 päivänä maaliskuuta 2009.

(4)

Lissabonin yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirja on avoinna osapuolille ratifiointia tai hyväksymistä varten.

(5)

Unionin olisi hyväksyttävä Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirja.

(6)

Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden, jotka ovat osapuolina Lissabonin yhteistyösopimuksessa, olisi pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tallettamaan lisäpöytäkirjan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa samanaikaisesti.

(7)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni ilmoitti Portugalin hallitukselle, että Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirja.

Lisäpöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

1.   Valtuutetaan neuvoston puheenjohtaja nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta hyväksymiskirja tallettajana toimivan Portugalin hallituksen huostaan lisäpöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti osoituksena unionin suostumuksesta tulla lisäpöytäkirjan sitomaksi.

2.   Unioni ja jäsenvaltiot, jotka ovat Lissabonin yhteistyösopimuksen osapuolia, pyrkivät mahdollisuuksien mukaan tallettamaan lisäpöytäkirjan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa samanaikaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Lisäpöytäkirjan voimaantulopäivä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä lokakuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. REYNDERS


(1)  Hyväksyntä annettu 9. maaliskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 267, 28.10.1993, s. 20.


KÄÄNNÖS

Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen

LISÄPÖYTÄKIRJA

Portugalin tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Marokon kuningaskunta ja Euroopan yhteisö, jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OVAT TIETOISIA tarpeesta suojella ympäristöä ja erityisesti meriympäristöä,

TOTEAVAT, että hiilivetyjen ja muiden haitallisten aineiden aiheuttama Atlantin valtameren koillisosien pilaantuminen saattaa aiheuttaa haittaa meriympäristölle ja rannikkovaltioiden eduille,

OTTAVAT HUOMIOON tarpeen edistää Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta Lissabonissa 17 päivänä lokakuuta 1990 tehdyn yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’Lissabonin yhteistyösopimus’, nopeaa voimaantuloa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Lissabonin yhteistyösopimuksen muutos

Muutetaan Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta Lissabonissa 17 päivänä lokakuuta 1990 tehdyn yhteistyösopimuksen (’Lissabonin yhteistyösopimus’) 3 artiklan c alakohta seuraavasti:

”c)

etelässä osapuolten suvereniteetin tai lainkäyttövallan alaisten vesialueiden eteläiseen rajaan.”

2 artikla

Lissabonin yhteistyösopimuksen ja lisäpöytäkirjan välinen suhde

Tällä pöytäkirjalla muutetaan Lissabonin yhteistyösopimusta edellisen artiklan mukaisesti, ja tämän pöytäkirjan osapuolten osalta yhteistyösopimusta ja lisäpöytäkirjaa on tulkittava ja sovellettava yhtenä oikeudellisena asiakirjana.

3 artikla

Sitoutuminen ja voimaantulo

1.   Tämän pöytäkirjan voimaantulo edellyttää, että osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät sen, ja ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Portugalin tasavallan hallituksen huostaan.

2.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jona Portugalin tasavallan hallitus vastaanottaa viimeisen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan.

3.   Osapuoli ei voi ilmaista suostumustaan tulla tämän pöytäkirjan sitomaksi, jollei se ole aiemmin tai samanaikaisesti ilmaissut suostumustaan tulla Lissabonin yhteistyösopimuksen sitomaksi sen 22 artiklan mukaisesti.

4.   Sen jälkeen, kun tämä pöytäkirja on tullut voimaan, Lissabonin yhteistyösopimukseen liittyminen sen 23 ja 24 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen merkitsee samalla suostumusta tulla tämän pöytäkirjan sitomaksi, ja Lissabonin yhteistyösopimus sitoo osapuolia sellaisena kuin se on muutettuna tämän pöytäkirjan 1 artiklalla.

sTämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Lissabonissa 20 päivänä toukokuuta 2008 arabian, espanjan, portugalin ja ranskan kielillä; tekstien poiketessa toisistaan on ranskankielinen teksti todistusvoimainen.

PORTUGALIN TASAVALLAN PUOLESTA

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

RANSKAN TASAVALLAN PUOLESTA

MAROKON KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

EUROOPAN YHTEISÖN PUOLESTA


Top