EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0962

Komission asetus (EU) N:o 962/2010, annettu 26 päivänä lokakuuta 2010 , lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 281, 27.10.2010, p. 78–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 27 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; Kumoaja 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/962/oj

27.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 281/78


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 962/2010,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2010,

lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1108/2009 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhtenäisen ja korkean lentoturvallisuustason ylläpitämiseksi Euroopassa on tarpeen säilyttää ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuuden ylläpitämistä sekä näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymistä koskevat nykyiset vaatimukset ja menettelyt erityisesti muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjojen myöntämiseen liittyvien koulutus-, tutkinto-, tieto- ja kokemusvaatimusten osalta.

(2)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto‘, on antanut komissiolle kolme lausuntoa (3) asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti. On tarpeen varata riittävästi aikaa nykyisin sovellettaviin sääntöihin tehtävien muutosten vaikutusten arviointiin, jotta voidaan varmistaa, että säännöt säilyvät yksinkertaisina, oikeasuhteisina, kustannustehokkaina ja tehoavina kaikissa tapauksissa, riskinarviointi huomioon ottaen.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja sidosryhmille mahdollisuus lykätä vielä yhdellä vuodella tiettyjen sellaisten säännösten soveltamista, jotka koskevat muita kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettäviä muita kuin suuria ilma-aluksia.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 (4).

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2042/2003 7 artiklan 3 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien muiden kuin suurten ilma-alusten osalta tarvetta noudattaa liitettä III (osa 66) seuraavissa määräyksissä ennen 28 päivää syyskuuta 2011:

liitteen I (osa M) M.A.606(g) ja M.A.801(b)2,

liitteen II (osa 145) 145.A.30(g) ja (h).”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 51.

(3)  EASAn lausunto nro 05/2008: ”Aikaraja tieto- ja kokemusvaatimusten täyttämisen osoittamiselle”, lausunto nro 04/2009: ”Yksinkertaisia ilma-aluksia koskevat huoltolupakirjat” ja lausunto nro 05/2009: ”Ilma-aluksen B1- ja B2-huoltolupakirjan haltijan oikeudet” sekä ”tyyppi- ja ryhmäkelpuutukset” sekä ”tyyppikelpuutuskoulutus”.

(4)  EUVL L 315, 28.11.2003, s. 1.


Top