EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0573

Neuvoston päätös 2010/573/YUTP, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010 , Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

OJ L 253, 28.9.2010, p. 54–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 160 - 163

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/573/oj

28.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/54


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/573/YUTP,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,

Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen kannan 2008/160/YUTP Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (1). Neuvoston päätöksellä 2010/105/YUTP (2) näitä rajoittavia toimenpiteitä jatkettiin 27 päivään helmikuuta 2011, mutta niiden soveltaminen keskeytettiin 30 päivään syyskuuta 2010.

(2)

Yhteisen kannan 2008/160/YUTP uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 30 päivään syyskuuta 2011.

(3)

Jotta poliittisen ratkaisun löytämistä Transnistrian konfliktiin, latinalaista kirjaimistoa käyttävien koulujen jäljellä olevien ongelmien ratkaisemista ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden palauttamista voitaisiin kuitenkin edistää, rajoittavien toimenpiteiden soveltaminen olisi keskeytettävä 31 päivään maaliskuuta 2011. Kyseisen ajan päättyessä neuvosto tarkastelee rajoittavia toimenpiteitä uudelleen ottaen huomioon erityisesti edellä mainituissa kysymyksissä tapahtuneen kehityksen. Neuvosto voi milloin tahansa päättää ottaa matkustusrajoitukset uudelleen käyttöön tai poistaa ne.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen niiden henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta, jotka ovat vastuussa:

i)

Moldovan tasavallan Transnistrian alueen konfliktin poliittisen ratkaisun edistymisen estämisestä ja jotka on lueteltu liitteessä I;

ii)

Moldovan tasavallan Transnistrian alueen latinalaista kirjaimistoa käyttäviin moldovalaisiin kouluihin kohdistetun pelottelu- ja sulkemiskampanjan suunnittelusta ja toteuttamisesta ja jotka on lueteltu liitteessä II.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, erityisesti:

i)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

ii)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

iii)

erioikeuksien ja vapauksien myöntämistä koskevan monenvälisen sopimuksen nojalla;

tai

iv)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) perusteella.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksia 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta Moldovan tasavallassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua, mukaan lukien Euroopan unionin järjestämät tai ETYJ:n puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Silloin, kun yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Jos jäsenvaltio antaa 3, 4, 6 ja 7 kohdan nojalla liitteissä I ja II luetelluille henkilöille luvan päästä sen alueelle tai kulkea sen alueen kautta, lupa koskee ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja asianomaisia henkilöitä.

2 artikla

Neuvosto hyväksyy jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta muutoksia liitteissä I ja II oleviin luetteloihin, jos Moldovan tasavallan poliittiset tapahtumat sitä edellyttävät.

3 artikla

Kumotaan neuvoston päätös 2010/105/YUTP.

4 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se hyväksytään.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2011. Se on jatkuvan tarkastelun alainen. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa tai sitä voidaan muuttaa tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

3.   Tässä päätöksessä säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden soveltaminen keskeytetään 31 päivään maaliskuuta 2011. Kyseisen ajan päättyessä neuvosto tarkastelee rajoittavia toimenpiteitä uudelleen.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. PEETERS


(1)  EUVL L 51, 26.2.2008, s. 23.

(2)  EUVL L 46, 23.2.2010, s. 3.


LIITE I

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

1.

SMIRNOV, Igor Nikolajevitš, ”presidentti”, synt. 23.10.1941, Habarovsk, Venäjän federaatio. Venäjän passi nro 50No0337530

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorjevitš, 1 kohdassa mainitun poika ja ”valtion tullikomitean puheenjohtaja”, synt. 3.4.1961, Kupjansk, Harkovin alue tai Novaja Kahovka, Hersonin alue, Ukraina. Venäjän passi nro 50No00337016

3.

SMIRNOV, Oleg Igorjevitš, 1 kohdassa mainitun poika ja ”valtion tullikomitean neuvonantaja”, ”korkeimman neuvoston jäsen”, synt. 8.8.1967, Novaja Kahovka, Hersonin alue, Ukraina. Venäjän passi nro 60No1907537

4.

LITSKAI, Valeri Anatoljevitš, entinen ”ulkoasiainministeri”, synt. 13.2.1949, Tver, Venäjän federaatio. Venäjän passi nro 51No0076099, myönnetty 9.8.2000

5.

HAŽEJEV, Stanislav Galimovitš, ”puolustusministeri”, synt. 28.12.1941, Tšeljabinsk, Venäjän federaatio

6.

ANTJUFEJEV, Vladimir Jurjevitš, alias ŠEVTSOV, Vadim, ”valtion turvallisuudesta vastaava ministeri”, synt. 1951, Novosibirsk, Venäjän federaatio, Venäjän passi

7.

KOROLJOV, Aleksandr Ivanovitš, ”varapresidentti”, synt. 24.10.1958, Wroclaw, Puola, Venäjän passi

8.

BALALA, Viktor Aleksejevitš, entinen ”oikeusministeri”, synt. 1961, Vinnitsa, Ukraina

9.

GUDYMO, Oleg Andrejevitš, ”korkeimman neuvoston jäsen”, ”korkeimman neuvoston turvallisuus-, puolustus- ja rauhanturvakomitean puheenjohtaja”, entinen ”varaturvallisuusministeri”, synt. 11.9.1944, Alma-Ata, Kazakstan, Venäjän passi nro 51No0592094

10.

KRASNOSELSKI, Vadim Nikolajevitš, ”sisäasiainministeri”, synt. 14.4.1970, Daurija, Zabaikalski rajon, Šitinskajan alue, Venäjän federaatio

11.

ATAMANJUK, Vladimir, ”varapuolustusministeri”.


LIITE II

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

1.

MAZUR, Igor Leonidovitš, ”Dubossarin rajonin hallintojohtaja”, synt. 29.1.1967, Dubossari, Moldovan tasavalta

2.

PLATONOV, Juri Mihailovitš, tunnettu nimellä Jury PLATONOV, ”Ribnitsi rajonin ja Ribnitsan kaupungin hallintojohtaja”, synt. 16.1.1948, Klimkovo, Poddorski rajon, Novgorodin alue, Venäjän passi nro 51No0527002, myönnetty Venäjän suurlähetystössä Chișinăussa 4.5.2001

3.

TŠERBULENKO, Alla Viktorovna, ”koulutusasioista vastaava varahallintojohtaja”, Ribnitsa

4.

KOGUT, Vetšeslav Vasiljevitš, ”Benderin hallintojohtaja”, synt. 16.2.1950, Taraklia, Tšadir-Lunga rajon, Moldovan tasavalta

5.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovitš, ”Tiraspolin hallintojohtaja”, synt. 24.5.1948, Komsomolsk na Amure, Habarovski kraj, Venäjän federaatio


Top