EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0472

2010/472/EU: Komission päätös, annettu 26 päivänä elokuuta 2010 , lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5780) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 228, 31.8.2010, p. 74–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 140 - 159

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Kumoaja 32021R0404 . Latest consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/472/oj

31.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/74


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä elokuuta 2010,

lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5780)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/472/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 19 artiklan johdantolauseen ja b alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden, jäljempänä ’tavara’, unioniin tapahtuvassa tuonnissa sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Siinä säädetään, että unioniin saa tuoda ainoastaan sellaista tavaraa, joka tulee kyseisen direktiivin mukaisesti laadittuun kolmansien maiden luetteloon sisältyvästä kolmannesta maasta ja jonka mukana on kyseisen direktiivin mukaisesti laaditun mallin mukainen terveystodistus. Terveystodistuksessa on vahvistettava, että tavara tulee hyväksytyltä keinosiemennysasemalta ja varastointiasemalta tai siirto- ja tuotantoryhmältä, joka tarjoaa vähintään kyseisen direktiivin liitteessä D olevassa I luvussa esitettyjä takeita vastaavat takeet.

(2)

Lampaiden ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista yhteisöön siltä osin kuin kyse on kolmansien maiden, keinosiemennysasemien ja alkionsiirtoryhmien luetteloista sekä todistusvaatimuksista 22 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/635/EY (2) on luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tämän tavaran tuonti.

(3)

Direktiivillä 92/65/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2008/73/EY (3), otetaan käyttöön yksinkertaistettu menettely sellaisten kolmansissa maissa toimivien keinosiemennysasemien ja siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloimiseksi, joilta on hyväksyttyä tuoda tavaraa unioniin.

(4)

Lisäksi direktiivin 92/65/ETY liitteessä D, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 176/2010 (4), asetetaan tälle tavaralle tietyt uudet vaatimukset, joita on sovellettava 1 päivästä syyskuuta 2010. Siinä otetaan käyttöön siemennesteen varastointiasemia koskevat säännöt ja yksityiskohtaiset edellytykset niiden hyväksymistä ja valvontaa varten. Lisäksi siinä asetetaan yksityiskohtaiset edellytykset alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien hyväksyntää ja valvontaa, in vivo -tuotettujen alkioiden keräämistä ja käsittelyä sekä in vitro -hedelmöitettyjen alkioiden ja mikromanipuloitujen alkioiden tuottamista ja käsittelyä varten. Siinä myös muutetaan lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden luovuttajaeläimiin sovellettavia edellytyksiä.

(5)

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa uudet terveystodistukset tämän tavaran tuonnissa unioniin ottaen huomioon direktiiviin 92/65/ETY direktiivillä 2008/73/EY ja asetuksella (EU) N:o 176/2010 tehdyt muutokset.

(6)

Lisäksi on aiheellista, että Sveitsistä unioniin tuotavien tavaralähetysten mukana on terveystodistus, joka on laadittu lammas- ja vuohieläinten siemennesteellä, munasoluilla ja alkioilla unionin sisällä käytävää kauppaa varten tehtyjen mallien mukaisesti; nämä mallit annetaan terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten annettu 26 päivänä elokuuta 2010 annetussa komission päätöksessä 2010/470/EU (5); ja huomioon otetaan ne mukautukset, jotka on esitetty maataloustuotteiden kauppaa koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 2 olevan IX kohdan B osan 7 kohdassa, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (6).

(7)

Tätä päätöstä sovellettaessa olisi otettava huomioon ne erityiset todistusvaatimukset ja terveystodistusten mallit, jotka voidaan vahvistaa kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen (7) mukaisesti sellaisena kuin se on hyväksyttynä neuvoston päätöksellä 1999/201/EY (8).

(8)

Tätä päätöstä sovellettaessa olisi otettava huomioon ne erityiset todistusvaatimukset ja terveystodistusten mallit, jotka voidaan vahvistaa elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen (9) mukaisesti sellaisena kuin se on hyväksyttynä neuvoston päätöksellä 97/132/EY (10).

(9)

Unionin lainsäädännön selkeyden ja yhtenäisyyden vuoksi päätös 2008/635/EY olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(10)

Kaupan häiriöiden välttämiseksi siirtymäkaudella olisi tietyin edellytyksin sallittava päätöksen 2008/635/EY mukaisesti myönnettyjen terveystodistusten käyttö.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä esitetään luettelo kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonti unioniin.

Lisäksi siinä vahvistetaan todistusvaatimukset tuotaessa tätä tavaraa unioniin.

2 artikla

Siemennesteen tuonti

Jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten tuonti edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne tulevat liitteessä I luetellusta kolmannesta maasta tai sen osasta;

b)

ne tulevat direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä keinosiemennysasemalta tai siemennesteen varastointiasemalta;

c)

niiden mukana on terveystodistus, joka on laadittu seuraavassa mainittujen, liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjen terveystodistusmallien mukaisesti ja täytetty kyseisessä liitteessä olevassa 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti:

i)

A jaksossa esitetty malli 1 sellaisen siemennesteen lähetyksiä varten, joka on lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin;

ii)

B jaksossa esitetty malli 2 sellaisen siemennesteen lähetyksiä varten, joka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta.

Jos unionin ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa kuitenkin vahvistetaan erityiset todistusvaatimukset, on kyseisiä vaatimuksia sovellettava.

d)

ne täyttävät c alakohdassa tarkoitetuissa terveystodistuksissa esitetyt vaatimukset.

3 artikla

Munasolujen ja alkioiden tuonti

Jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonti edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne tulevat liitteessä III luetellusta kolmannesta maasta tai sen osasta;

b)

ne tulevat direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmältä;

c)

niiden mukana on terveystodistus, joka on laadittu liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukaisesti ja täytetty kyseisessä liitteessä olevassa 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti.

Jos unionin ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa kuitenkin vahvistetaan erityiset todistusvaatimukset, on kyseisiä vaatimuksia sovellettava.

d)

ne täyttävät c alakohdassa tarkoitetussa terveystodistuksessa esitetyt vaatimukset.

4 artikla

Unioniin kuljetettavia siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä koskevat yleiset edellytykset

1.   Lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä ei saa kuljettaa samassa kontissa kuin muita siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä,

a)

joita ei ole tarkoitettu tuotaviksi unionin alueelle tai

b)

joiden terveystilanne on heikompi.

2.   Euroopan unioniin tapahtuvan kuljetuksen aikana siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetykset on sijoitettava suljettuihin ja sinetöityihin kontteihin, eikä sinettiä saa rikkoa kuljetuksen aikana.

5 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2008/635/EY.

6 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltioiden on 31 päivään elokuuta 2011 ulottuvan siirtymäkauden aikana sallittava seuraavan tavaran varastojen tuonti kolmansista maista:

a)

lammas- ja vuohieläinten siemenneste, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivään elokuuta 2010 mennessä ja jonka mukana on viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2011 annettu, päätöksen 2008/635/EY liitteessä II esitetyn mallin mukainen terveystodistus.

b)

lammas- ja vuohieläinten munasolut ja alkiot, jotka on kerätty tai tuotettu, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivään elokuuta 2010 mennessä ja joiden mukana on viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2011 annettu, päätöksen 2008/635/EY liitteessä VI esitetyn mallin mukainen terveystodistus.

7 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2010.

8 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 206, 2.8.2008, s. 17.

(3)  EUVL L 219, 14.8.2008, s. 40.

(4)  EUVL L 52, 3.3.2010, s. 14.

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 15.

(6)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(7)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 3.

(8)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 1.

(9)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 5.

(10)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 4.


LIITE I

Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten tuonti

ISO-koodi

Kolmannen maan nimi

Huomautuksia

Alueen kuvaus

(tarvittaessa)

Lisätakeet

AU

Australia

 

Liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa esitetyn terveystodistuksen II.4.9 ja II.4.10 kohdassa vahvistetut testaamista koskevat lisätakeet ovat pakolliset.

CA

Kanada

Alue siten kuin se on kuvattu komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (1) liitteessä I olevassa 1 osassa.

Liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa esitetyn terveystodistuksen II.4.9 kohdassa vahvistettu testaamista koskeva lisätae on pakollinen.

CH

Sveitsi (2)

 

 

CL

Chile

 

 

GL

Grönlanti

 

 

HR

Kroatia

 

 

IS

Islanti

 

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

 

US

Yhdysvallat

 

Liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa esitetyn terveystodistuksen II.4.9 kohdassa vahvistettu testaamista koskeva lisätae on pakollinen.


(1)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(2)  Todistukset maataloustuotteiden kaupasta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston, ja tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).


LIITE II

1   OSA

Todistusta koskevat selittävät huomautukset

(a)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistukset liitteessä II olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukaisesti.

Jos määränpääjäsenvaltio edellyttää lisätodistusvaatimuksia, terveystodistuksen alkuperäiskappaleeseen on sisällytettävä myös muita vakuutuksia, joilla todistetaan, että kyseiset vaatimukset on täytetty.

(b)

Kunkin terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

(c)

Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

(d)

Terveystodistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan Euroopan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

(e)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin I.28 kohdassa oleva luettelo) terveystodistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa terveystodistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkamiehen on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

(f)

Jos terveystodistuksessa, myös e kohdassa tarkoitetuissa lisäluetteloissa, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

(g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava terveystodistuksen alkuperäiskappale viimeisenä työpäivänä ennen kuin lähetys lastataan Euroopan unioniin vientiä varten. Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja vaatimuksia.

Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen ja leiman värin on oltava eri kuin terveystodistuksen painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

(h)

Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

(i)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistuksen mallin I.2 ja II.a kohdassa tarkoitettu todistuksen viitenumero.

2   OSA

Lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten tuonnissa käytettävät terveystodistusten mallit

A   jakso

MALLI 1 –

Terveystodistus siemennesteelle, joka on lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin

Image

Image

Image

Image

Image

B   jakso

MALLI 2 –

Terveystodistus siemennesteelle, joka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta

Image

Image

Image


(1)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


LIITE III

Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonti

ISO-koodi

Kolmannen maan nimi

Huomautuksia

Alueen kuvaus

(tarvittaessa)

Lisätakeet

AU

Australia

 

Liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn terveystodistuksen II.2.6 ja II.2.7 kohdassa vahvistetut testaamista koskevat lisätakeet ovat pakolliset.

CA

Kanada

Alue siten kuin se on kuvattu komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, liitteessä I olevassa 1 osassa.

Liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn terveystodistuksen II.2.7 kohdassa vahvistettu testaamista koskeva lisätae on pakollinen.

CH

Sveitsi (2)

 

 

CL

Chile

 

 

GL

Grönlanti

 

 

HR

Kroatia

 

 

IS

Islanti

 

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

 

US

Yhdysvallat

 

Liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn terveystodistuksen II.2.7 kohdassa vahvistettu testaamista koskeva lisätae on pakollinen.


(1)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(2)  Todistukset maataloustuotteiden kaupasta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston, ja tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).


LIITE IV

1   OSA

Todistusta koskevat selittävät huomautukset

a)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistukset liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukaisesti.

Jos määränpääjäsenvaltio edellyttää lisätodistusvaatimuksia, terveystodistuksen alkuperäiskappaleeseen on sisällytettävä myös muita vakuutuksia, joilla todistetaan, että kyseiset vaatimukset on täytetty.

b)

Kunkin terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

d)

Terveystodistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan Euroopan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

e)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin I.28 kohdassa oleva luettelo) terveystodistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa terveystodistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkamiehen on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

f)

Jos terveystodistuksessa, myös e kohdassa tarkoitetuissa lisäluetteloissa, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero)/(sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava terveystodistuksen alkuperäiskappale viimeisenä työpäivänä ennen kuin lähetys lastataan Euroopan unioniin vientiä varten. Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja vaatimuksia.

Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen ja leiman värin on oltava eri kuin terveystodistuksen painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

h)

Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

i)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistuksen mallin I.2. ja II.a. kohdassa tarkoitettu todistuksen viitenumero.

2   OSA

Lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonnissa käytettävä terveystodistuksen malli

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


Top