EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_223_R_0001_01

2010/465/EU: Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010 , Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta
Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja

OJ L 223, 25.8.2010, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/1


NEUVOSTON JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

(2010/465/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä 218 artiklan 5 kohdan ja 8 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen, 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitettu lentoliikennesopimus, jäljempänä ”sopimus”, velvoittaa molemmat sopimuspuolet aloittamaan toisen vaiheen neuvottelut.

(2)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(3)

Komissio on neuvotellut unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ”pöytäkirja”, mainitun sopimuksen 21 artiklan mukaisesti.

(4)

Pöytäkirja parafoitiin 25 päivänä maaliskuuta 2010.

(5)

Pöytäkirja on täysin unionin lainsäädännön ja erityisesti EU:n päästökauppajärjestelmän mukainen.

(6)

Unionin ja jäsenvaltioiden olisi allekirjoitettava komission neuvottelema pöytäkirja ja, sikäli kuin se on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua, sovellettava sitä väliaikaisesti sillä varauksella, että pöytäkirja mahdollisesti tehdään myöhemmin.

(7)

On tarpeen säätää menettelyistä, joiden mukaisesti voidaan tarvittaessa päättää pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen lopettamisesta ja sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 21 artiklan 5 kohdan mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta. On myös tarpeen säätää menettelyistä, joiden mukaisesti voidaan sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 6 a artiklan 2 kohdan mukaisesti keskeyttää lentoyhtiöiden vaatimustenmukaisuutta ja kansalaisuutta koskevien viranomaisselvitysten vastavuoroinen tunnustaminen ja panna sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 15 artiklan 5 kohdan mukaisesti täytäntöön sopimuksen tietyt määräykset, kuten ympäristömääräykset,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen

1.   Hyväksytään Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ”pöytäkirja”, allekirjoittaminen unionin puolesta sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2.   Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin puolesta sillä varauksella, että se tehdään.

3.   Kunnes pöytäkirja tulee voimaan, unioni ja sen jäsenvaltiot soveltavat sitä väliaikaisesti, sikäli kuin se on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua, pöytäkirjan allekirjoituspäivästä alkaen.

4.   Neuvosto tekee päätöksen pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen lopettamisesta ja tällaisesta päätöksestä ilmoittamisesta Amerikan yhdysvalloille pöytäkirjan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä päätöksen tällaisen ilmoituksen peruuttamisesta unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta yksimielisesti perussopimuksen asiaan liittyvien määräysten mukaisesti.

2 artikla

Vastavuoroisen tunnustamisen keskeyttäminen

Neuvosto tekee päätöksen lentoyhtiöiden vaatimustenmukaisuutta ja kansalaisuutta koskevien viranomaisselvitysten vastavuoroisen tunnustamisen keskeyttämisestä ja tällaisesta päätöksestä ilmoittamisesta Amerikan yhdysvalloille sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 6 a artiklan 2 kohdan mukaisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta yksimielisesti perussopimuksen asiaan liittyvien määräysten mukaisesti.

3 artikla

Sekakomitea

1.   Unionia ja sen jäsenvaltioita edustavat sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 18 artiklalla perustetussa sekakomiteassa komission ja jäsenvaltioiden edustajat.

2.   Sellaisten unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta, jotka eivät edellytä päätöstä, jolla on oikeusvaikutuksia, unionin ja sen jäsenvaltioiden kannan sekakomiteassa hyväksyy komissio, ja kanta ilmoitetaan ennalta neuvostolle ja jäsenvaltioille.

3.   Sellaisiin päätöksiin, jotka koskevat unionin toimivaltaan kuuluvia asioita, unionin ja sen jäsenvaltioiden kannan sekakomiteassa hyväksyy neuvosto, määräenemmistöllä komission ehdotuksesta, jolleivät perussopimuksessa määrätyt sovellettavat äänestysmenettelyt muuta edellytä.

4.   Sellaisiin päätöksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia asioita, unionin ja sen jäsenvaltioiden kannan sekakomiteassa hyväksyy neuvosto, yksimielisesti komission tai jonkin jäsenvaltion ehdotuksesta, jollei jokin jäsenvaltio ole ilmoittanut neuvoston pääsihteeristölle kuukauden kuluessa kyseisen kannan hyväksymisestä, että parlamentaarisen tarkasteluvarauman johdosta se voi hyväksyä sekakomitean päätöksen ainoastaan yhteisymmärryksessä lainsäädäntöelintensä kanssa.

5.   Komissio esittää unionin ja sen jäsenvaltioiden kannan sekakomiteassa lukuun ottamatta jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia asioita, joita koskevan kannan esittää neuvoston puheenjohtajavaltio tai, jos neuvosto niin päättää, komissio.

4 artikla

Sopimuksen 21 artiklan 5 kohdan mukaiset päätökset

Sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 21 artiklan 5 kohdan mukaisen päätöksen siitä, että toisen sopimuspuolen lentoyhtiöiden ei sallita liikennöidä lisävuoroja tai tulla uusille markkinoille sopimuksen nojalla, ja tällaisesta päätöksestä ilmoittamisesta Amerikan yhdysvalloille tai tällaisen päätöksen peruuttamiseen suostumisesta hyväksyy unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta neuvosto, yksimielisesti perussopimuksen asiaan liittyvien määräysten mukaisesti.

5 artikla

Ilmoittaminen komissiolle

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle kaikista pyynnöistä tai ilmoituksista, jotka ne ovat tehneet tai saaneet sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 15 artiklan mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BLANCO LÓPEZ


Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen muuttamista koskeva

PÖYTÄKIRJA

AMERIKAN YHDYSVALLAT, jäljempänä ’Yhdysvallat’,

sekä

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA ja

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jotka ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen osapuolia ja Euroopan unionin jäsenvaltioita, jäljempänä ’jäsenvaltiot’,

ja EUROOPAN UNIONI, jotka

HALUAVAT Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 25 ja 30 päivänä maaliskuuta 2007 allekirjoitetulla lentoliikennesopimuksella, jäljempänä ’sopimus’, luodun kehyksen pohjalta avata edelleen markkinoille pääsyä ja maksimoida kuluttajille, lentoyhtiöille, työntekijöille ja yhteisöille Atlantin molemmilla puolilla aiheutuvat hyödyt,

TÄYTTÄVÄT sopimuksen 21 artiklassa asetetun velvoitteen neuvotella pikaisesti toisen vaiheen sopimus, jolla edistetään tämän tavoitteen saavuttamista,

TUNNUSTAVAT, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja että mainitusta päivästä alkaen kaikkia sopimuksessa vahvistettuja Euroopan yhteisön oikeuksia ja velvollisuuksia ja kaikkia siinä olevia viittauksia Euroopan yhteisöön sovelletaan Euroopan unioniin,

OVAT SOPINEET, ETTÄ SOPIMUSTA MUUTETAAN SEURAAVASTI:

1 artikla

Määritelmät

Muutetaan sopimuksen 1 artikla seuraavasti:

1.

Lisätään 2 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”2 a   ’kansalaisuuden selvittämisellä’ sen toteamista, että lentoyhtiö, joka haluaa tarjota lentoliikennepalveluja tämän sopimuksen nojalla, täyttää 4 artiklassa esitetyt omistusta, tosiasiallista määräysvaltaa ja päätoimipaikkaa koskevat vaatimukset;”

2.

Lisätään 3 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”3 a   ’vaatimustenmukaisuuden selvittämisellä’ sen toteamista, että lentoyhtiöllä, joka haluaa tarjota lentoliikennepalveluja tämän sopimuksen nojalla, on riittävä vakavaraisuus ja riittävästi johtamisosaamista tällaisen liikenteen harjoittamiseen ja se pystyy noudattamaan tällaisen liikenteen harjoittamista sääteleviä lakeja, määräyksiä ja vaatimuksia;”

2 artikla

Lentoyhtiöiden vaatimustenmukaisuutta ja kansalaisuutta koskevien viranomaisselvitysten vastavuoroinen tunnustaminen

Lisätään 6 artiklan jälkeen uusi 6 a artikla seuraavasti:

”6 a Artikla

Lentoyhtiöiden vaatimustenmukaisuutta ja kansalaisuutta koskevien viranomaisselvitysten vastavuoroinen tunnustaminen

1.   Saatuaan jonkin sopimuspuolen lentoyhtiöltä liikennöintilupaa koskevan hakemuksen 4 artiklan mukaisesti toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten on tunnustettava ensin mainitun sopimuspuolen ilmailuviranomaisten kyseisestä lentoyhtiöstä tekemät vaatimustenmukaisuutta ja/tai kansalaisuutta koskevat selvitykset aivan kuin tällaiset selvitykset olisivat sen omien ilmailuviranomaisten tekemiä eivätkä ne saa tehdä asiassa muita lisäselvityksiä kuin jäljempänä a alakohdassa määrätään.

a)

Jos saatuaan lentoyhtiöltä liikennöintilupaa koskevan hakemuksen tai annettuaan tällaisen luvan vastaanottavan sopimuspuolen ilmailuviranomaisilla on erityinen syy epäillä, että toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tekemästä selvityksestä huolimatta tämän sopimuksen 4 artiklassa asianmukaisten lupien myöntämiselle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu, niiden on viipymättä ilmoitettava asiasta toisen sopimuspuolen viranomaisille ja perusteltava epäilynsä. Tällaisessa tapauksessa kumpi tahansa sopimuspuoli voi pyytää neuvotteluja, joihin olisi osallistuttava asianomaisten ilmailuviranomaisten edustajia, ja/tai pyytää tämän epäilyn kannalta merkityksellisiä lisätietoja. Näihin pyyntöihin on vastattava mahdollisimman nopeasti. Jos asiassa ei löydetä ratkaisua, kumpi tahansa sopimuspuoli voi antaa sen sekakomitean ratkaistavaksi.

b)

Tämä artikla ei koske selvityksiä, jotka liittyvät turvallisuustodistuksiin tai -lupiin, turvajärjestelyihin tai vakuutusturvaan.

2.   Kummankin sopimuspuolen on ilmoitettava etukäteen, jos mahdollista, tai mahdollisimman pian jälkikäteen toiselle sopimuspuolelle sekakomitean välityksellä kaikista merkittävistä muutoksista perusteisiin, joita se soveltaa edellä 1 kohdassa tarkoitettujen selvitysten tekemiseen. Jos vastaanottava sopimuspuoli pyytää neuvotteluja tällaisista muutoksista, ne on järjestettävä sekakomiteassa 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, elleivät sopimuspuolet muuta sovi. Jos vastaanottava sopimuspuoli katsoo tällaisten neuvottelujen jälkeen, etteivät toisen sopimuspuolen tarkistetut perusteet olisi riittäviä viranomaisselvitysten vastavuoroista tunnustamista varten, vastaanottava sopimuspuoli voi ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle, että se keskeyttää tilapäisesti 1 kohdan soveltamisen. Vastaanottava sopimuspuoli voi lopettaa tällaisen keskeytyksen milloin tahansa. Asiasta on ilmoitettava sekakomitealle.”

3 artikla

Ympäristö

Poistetaan sopimuksen 15 artikla kokonaisuudessaan ja korvataan se seuraavasti:

”15 artikla

Ympäristö

1.   Sopimuspuolet tunnustavat, että ympäristönsuojelu on tärkeä osatekijä kehitettäessä kansainvälistä ilmailupolitiikkaa ja pantaessa sitä täytäntöön ja että ympäristönsuojelutoimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä on syytä punnita huolellisesti, kun tällaista politiikkaa kehitetään ja tarvittaessa edistetään yhdessä maailmanlaajuisia ratkaisuja. Tämän mukaisesti sopimuspuolet aikovat toimia yhteistyössä rajoittaakseen tai vähentääkseen kansainvälisen ilmailun ympäristövaikutuksia taloudellisesti järkevällä tavalla.

2.   Kun sopimuspuoli harkitsee alueellisella, kansallisella tai paikallisella tasolla ehdotettuja ympäristötoimenpiteitä, sen olisi arvioitava niiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia tähän sopimukseen sisältyvien oikeuksien käyttöön, ja jos tällaisia toimenpiteitä toteutetaan, sen olisi toteutettava asianmukaisia toimia tällaisten kielteisten vaikutusten lieventämiseksi. Kummankin sopimuspuolen on toisen sopimuspuolen pyynnöstä toimitettava kuvaus tällaisesta arvioinnista ja lieventävistä toimista.

3.   Ympäristönsuojelutoimenpiteitä käyttöön otettaessa on noudatettava yleissopimuksen liitteissä olevia Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön hyväksymiä ilmailualan ympäristömääräyksiä, ellei eroavuuksista ole ilmoitettu. Sopimuspuolten on sovellettava kaikkia sellaisia ympäristönsuojelutoimenpiteitä, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin lentoliikennepalveluihin, tämän sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4.   Sopimuspuolet vahvistavat jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen sitoutumisen tasapainotetun toimintamallin periaatteen soveltamiseen.

5.   Seuraavia määräyksiä sovelletaan uusien pakollisten meluun perustuvien toimintarajoitusten asettamiseen lentoasemilla, joilla on kalenterivuodessa yli 50 000 siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden operaatiota:

a)

Sopimuspuolen vastuuviranomaisten on annettava mahdollisuus asianomaisten osapuolten näkemysten huomioon ottamiseen päätöksentekoprosessissa.

b)

Ilmoitus uuden toimintarajoituksen käyttöön ottamisesta on tehtävä toiselle sopimuspuolelle vähintään 150 päivää ennen kyseisen toimintarajoituksen voimaantuloa. Kyseiselle toiselle sopimuspuolelle on pyynnöstä toimitettava viipymättä kirjallinen raportti, jossa selostetaan toimintarajoituksen käyttöön ottamisen syyt, lentoasemalle asetettu ympäristötavoite ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi harkitut toimenpiteet. Raporttiin on sisällyttävä arviointi harkittujen toimenpiteiden todennäköisistä kustannuksista ja hyödyistä.

c)

Toimintarajoitusten on oltava i) syrjimättömiä, ii) ainoastaan niin rajoittavia kuin on tarpeen tietylle lentoasemalle asetetun ympäristötavoitteen saavuttamiseksi ja iii) muita kuin mielivaltaisia.

6.   Sopimuspuolet hyväksyvät asiantuntijoiden välisen tietojenvaihdon ja säännöllisen vuoropuhelun ja edistävät sitä, etenkin olemassa olevien viestintäkanavien kautta, yhteistyön tiivistämiseksi sovellettavien lakien ja määräysten kanssa yhteensopivalla tavalla, jotta kansainvälisen ilmailun ympäristövaikutuksiin voidaan puuttua ja löytää lieventäviä ratkaisuja, kuten:

a)

ympäristöä vähemmän kuormittavaa ilmailuteknologiaa koskeva tutkimus ja kehittäminen;

b)

ilmailupäästöjen vaikutuksia koskevan tieteellisen tietämyksen parantaminen poliittisten päätösten tueksi;

c)

ilmaliikenteen hallintaa koskevat innovaatiot, joilla pyritään vähentämään ilmailun ympäristövaikutuksia;

d)

kestäviä vaihtoehtoisia lentopolttoaineita koskeva tutkimus ja kehittäminen; ja

e)

ongelmia ja vaihtoehtoja koskeva näkemysten vaihto ilmailun ympäristövaikutuksia käsittelevillä kansainvälisillä foorumeilla ja tarvittaessa kantojen yhteensovittaminen.

7.   Sekakomitean on sopimuspuolten pyynnöstä ja asiantuntijoiden avustamana laadittava suosituksia, joissa käsitellään sopimuspuolten toteuttamien ilmailun päästöihin liittyvien markkinapohjaisten toimenpiteiden mahdollista päällekkäisyyttä ja keskinäistä johdonmukaisuutta, jotta voidaan välttää kaksinkertaisia toimenpiteitä ja kustannuksia ja keventää lentoyhtiöiden hallintotaakkaa siinä määrin kuin se on mahdollista. Tällaisten suositusten täytäntöönpano edellyttää kummankin sopimuspuolen vaatimusten mukaista sisäistä hyväksyntää tai ratifiointia.

8.   Jos sopimuspuoli katsoo, että ilmailualan ympäristönsuojeluun liittyvä asia, ehdotetut uudet toimenpiteet mukaan luettuina, vaikuttaa tämän sopimuksen soveltamiseen tai täytäntöönpanoon, se voi pyytää sekakomitean koollekutsumista 18 artiklan mukaisesti käsittelemään asiaa ja kehittämään asianmukaisia ratkaisumalleja perustelluiksi katsottuihin huolenaiheisiin.”

4 artikla

Sosiaalinen ulottuvuus

Lisätään 17 artiklan jälkeen uusi 17 a artikla seuraavasti:

”17 a artikla

Sosiaalinen ulottuvuus

1.   Sopimuspuolet tunnustavat sopimuksen sosiaalisen ulottuvuuden tärkeyden sekä hyödyt, joita aiheutuu, kun avoimiin markkinoihin yhdistyvät korkeat sosiaalistandardit. Sopimuksen luomien mahdollisuuksien tarkoituksena ei ole heikentää sopimuspuolten lakeihin sisältyviä työnormeja tai työntekoon liittyviä oikeuksia ja periaatteita.

2.   Edellä 1 kohdan periaatteiden on ohjattava sopimuspuolia niiden pannessa sopimusta täytäntöön; tähän sisältyy sopimuksen sosiaalisten vaikutusten säännöllinen käsittely sekakomiteassa 18 artiklan mukaisesti sekä asianmukaisten ratkaisumallien kehittäminen perusteltuihin huolenaiheisiin.”

5 artikla

Sekakomitea

Poistetaan sopimuksen 18 artiklan 3, 4 ja 5 kohta kokonaisuudessaan ja korvataan ne seuraavasti:

”3.   Sekakomitea tarkastelee tarvittaessa sopimuksen täytäntöönpanoa kokonaisuutena, mukaan lukien lentoliikennealan infrastruktuurirajoitusten vaikutukset 3 artiklassa määriteltyjen oikeuksien käyttöön, 9 artiklan mukaisesti toteutettujen turvatoimien vaikutukset, vaikutukset kilpailuedellytyksiin, myös tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien osalta, sekä sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät mahdolliset sosiaaliset vaikutukset. Sekakomitea käsittelee myös jatkuvasti yksittäisiä kysymyksiä tai ehdotuksia, joiden kumpi tahansa sopimuspuoli katsoo vaikuttavan tai voivan vaikuttaa sopimuksen nojalla harjoitettavaan liikenteeseen, kuten ristiriitaisia viranomaisvaatimuksia.

4.   Sekakomitea kehittää myös yhteistyötä

a)

käsittelemällä sopimuksen mahdollisia kehittämiskohteita, myös suosittelemalla muutoksia sopimukseen;

b)

käsittelemällä sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvia sosiaalisia vaikutuksia ja kehittämällä asianmukaisia ratkaisuja perustelluiksi katsottuihin huolenaiheisiin;

c)

ylläpitämällä luetteloa kysymyksistä, jotka koskevat kumman tahansa sopimuspuolen sekakomiteassa esille ottamia valtion avustuksia tai tukia;

d)

tekemällä yksimielisesti päätöksiä 11 artiklan 6 kohdan soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä;

e)

kehittämällä sopimuspuolten pyynnöstä järjestelyjä viranomaisselvitysten vastavuoroista tunnustamista varten;

f)

edistämällä yhteistyötä sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten välillä niiden ilmaliikenteen hallintajärjestelmien kehittämiseksi siten, että näiden järjestelmien yhteentoimivuus ja yhteensopivuus on mahdollisimman hyvä, sekä kustannusten pienentämiseksi ja järjestelmien turvallisuuden, kapasiteetin ja ympäristönsuojelullisen tason parantamiseksi;

g)

edistämällä yhteisiä hankkeita ja aloitteita koskevien ehdotusten kehittämistä lentoturvallisuuden alalla, myös kolmansien maiden kanssa;

h)

edistämällä jatkuvaa tiivistä yhteistyötä ilmailun turvaamisesta vastaavien sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten välillä, mukaan luettuina aloitteet sellaisten turvamenettelyjen kehittämiseksi, joilla sujuvoitetaan matkustajien ja rahdin liikkumista turvallisuutta vaarantamatta;

i)

tarkastelemalla, voivatko sopimuspuolten lait, määräykset ja käytännöt yleissopimuksen liitteen 9 (Lentoliikenteen sujuvuuden edistäminen) soveltamisalaan kuuluvilla aloilla vaikuttaa tästä sopimuksesta johtuvien oikeuksien käyttöön;

j)

edistämällä asiantuntijatason tietojenvaihtoa uusista lainsäädäntöaloitteista ja lainsäädännön kehittymisestä, mukaan luettuna lentoturvallisuus, ilmailun turvaaminen, ympäristö, lentoliikennealan infrastruktuuri (mukaan luettuina lähtö- ja saapumisajat) sekä kuluttajansuoja;

k)

edistämällä tarvittaessa neuvonpitoa lentoliikennekysymyksissä, joita käsitellään kansainvälisissä järjestöissä ja kolmansien maiden kanssa, mukaan lukien mahdollisuus hyväksyä yhteinen lähestymistapa; ja

l)

tekemällä yksimielisesti liitteessä 4 olevan 1 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä 4 olevan 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä.

5.   Sopimuspuolten yhteisenä tavoitteena on maksimoida hyödyt kuluttajille, lentoyhtiöille, työntekijöille ja yhteisöille Atlantin molemmin puolin ulottamalla tämä sopimus koskemaan kolmansia maita. Tätä varten sekakomitea tarkastelee tarvittaessa edellytyksiä ja menettelyjä, mukaan lukien tämän sopimuksen tarvittavat muutokset, jotka olisivat tarpeen muiden kolmansien maiden sopimukseen liittymistä varten.”

6 artikla

Mahdollisuuksien laajentaminen edelleen

Poistetaan sopimuksen 21 artikla kokonaisuudessaan ja korvataan se seuraavasti:

”21 artikla

Mahdollisuuksien laajentaminen edelleen

1.   Sopimuspuolet sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen poistaa markkinoille pääsyn esteet, jotta voidaan maksimoida kuluttajille, lentoyhtiöille, työntekijöille ja yhteisöille Atlantin molemmin puolin aiheutuvat hyödyt, muun muassa parantamalla lentoyhtiöidensä pääsyä maailmanlaajuisille pääomamarkkinoille maailmanlaajuisen ilmailualan realiteettien ottamiseksi paremmin huomioon, vahvistamalla transatlanttista lentoliikennejärjestelmää ja luomalla puitteet, joilla kannustetaan muita maita avaamaan omat lentoliikennemarkkinansa.

2.   Edellä 1 kohdassa esitetyn yhteisen tavoitteen mukaisesti ja täyttäessään 18 artiklan mukaisen velvollisuutensa valvoa sopimuksen täytäntöönpanoa sekakomitea arvioi vuosittain kehitystä myös tässä artiklassa tarkoitettujen lainsäädännön muutosten osalta. Sekakomitea kehittää tähän liittyvän yhteistyöprosessin, johon sisältyy asianmukaisten suositusten antaminen sopimuspuolille. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sallivat lentoyhtiöidensä osake-enemmistön ja tosiasiallisen määräysvallan olevan Yhdysvaltojen tai sen kansalaisten hallussa vastavuoroisesti, kun sekakomitea on vahvistanut, että Yhdysvaltojen lait ja määräykset sallivat sen lentoyhtiöiden osake-enemmistön ja tosiasiallisen määräysvallan olevan jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten hallussa.

3.   Kun sekakomitea on antanut 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti kirjallisen vahvistuksen siitä, että molempien sopimuspuolten lait ja määräykset sallivat sopimuspuolen lentoyhtiöiden osake-enemmistön ja tosiasiallisen määräysvallan olevan toisen sopimuspuolen tai sen kansalaisten hallussa:

a)

Sopimuksen liitteessä 1 oleva 3 jakso lakkaa olemasta voimassa;

b)

Yhdysvaltojen lentoyhtiöillä on oikeus harjoittaa matkustaja- ja yhdistelmäreittiliikennettä Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa ja viidessä maassa sijaitsevien paikkojen välillä kulkematta Yhdysvaltojen alueella olevan paikan kautta. Sekakomitea määrittää nämä maat vuoden kuluessa tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Sekakomitea voi muuttaa näiden maiden luetteloa tai lisätä maiden määrää; ja

c)

Sopimuksen liitteessä 4 olevan 2 artiklan teksti (Kolmansien maiden lentoyhtiöiden omistusoikeudet ja määräysvalta) lakkaa olemasta voimassa ja sopimuksen liitteen 6 teksti tulee voimaan sen sijasta Yhdysvaltojen tai sen kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa olevien kolmansien maiden lentoyhtiöiden osalta.

4.   Kun sekakomitea on antanut 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti kirjallisen vahvistuksen siitä, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden laeissa ja määräyksissä, jotka koskevat meluun perustuvien toimintarajoitusten asettamista lentoasemilla, joilla on vuodessa yli 50 000 siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden operaatiota, säädetään, että Euroopan komissiolla on oikeus arvioida prosessi ennen tällaisten toimenpiteiden hyväksymistä ja, jos komissio katsoo, ettei asianmukaisia menettelyjä ole noudatettu sovellettavien velvoitteiden mukaisesti, ryhtyä tällaisessa tapauksessa asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin kyseisten toimenpiteiden osalta ennen niiden hyväksymistä:

a)

Euroopan unionin lentoyhtiöillä on oikeus harjoittaa matkustaja- ja yhdistelmäreittiliikennettä Yhdysvalloissa ja viidessä muussa maassa sijaitsevien paikkojen välillä kulkematta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden alueella olevan paikan kautta. Sekakomitea määrittää nämä maat vuoden kuluessa tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Sekakomitea voi muuttaa näiden maiden luetteloa tai lisätä maiden määrää; ja

b)

Sopimuksen liitteessä 4 olevan 2 artiklan teksti (Kolmansien maiden lentoyhtiöiden omistusoikeudet ja määräysvalta) lakkaa olemasta voimassa ja sopimuksen liitteen 6 teksti tulee voimaan sen sijasta jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa olevien kolmansien maiden lentoyhtiöiden osalta.

5.   Kun sekakomitea on antanut kirjallisen vahvistuksen siitä, että sopimuspuoli on täyttänyt kyseiseen sopimuspuoleen sovellettavat 3 ja 4 kohdan ehdot, kyseinen sopimuspuoli voi pyytää korkean tason neuvotteluja tämän artiklan täytäntöönpanosta. Neuvottelut on aloitettava 60 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, elleivät sopimuspuolet muuta sovi. Sopimuspuolten on pyrittävä kaikin tavoin ratkaisemaan asiat, joiden osalta neuvotteluja on pyydetty. Jos neuvotteluja pyytänyt sopimuspuoli ei ole tyytyväinen neuvottelujen tulokseen, kyseinen sopimuspuoli voi ilmoittaa kirjallisesti diplomaattiteitse päätöksestään, ettei yksikään toisen sopimuspuolen lentoyhtiö voi liikennöidä lisävuoroja tai tulla uusille markkinoille tämän sopimuksen nojalla. Tällainen päätös tulee voimaan 60 päivän kuluttua sen ilmoittamispäivästä. Toinen sopimuspuoli voi tämän ajan kuluessa päättää, ettei yksikään ensimmäisen sopimuspuolen lentoyhtiö voi liikennöidä lisävuoroja tai tulla uusille markkinoille tämän sopimuksen nojalla. Tällainen päätös tulee voimaan samana päivänä kuin ensimmäisen sopimuspuolen päätös. Tällainen sopimuspuolen tekemä päätös voidaan perua sopimuspuolten sopimuksella, joka on vahvistettava kirjallisesti sekakomiteassa.”

7 artikla

Yhdysvaltojen hallituksen liikennealan hankintamenettelyt

Poistetaan sopimuksen liite 3 kokonaisuudessaan ja korvataan se seuraavasti:

”LIITE 3

Yhdysvaltojen hallituksen liikennealan hankintamenettelyt

Yhteisön lentoyhtiöillä on oikeus kuljettaa matkustajia ja rahtia reitti- ja tilauslennoilla, joiden osalta Yhdysvaltojen muu kuin puolustushallinnon alan ministeriö, virasto tai muu hallintoelin:

1)

hankkii kuljetuksen itseään varten tai toteuttaa järjestelyä, jonka mukaisesti hallitus maksaa kuljetuksen tai maksu suoritetaan hallituksen käyttöön osoitetuista määrärahoista, tai

2)

järjestää kuljetuksen toiseen maahan tai toisen maan puolesta tai kansainvälisen tai muun järjestön puolesta korvauksetta,

ja kyseinen kuljetus tapahtuu:

a)

minkä tahansa Yhdysvalloissa sijaitsevan kohteen ja minkä tahansa Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevan kohteen välillä siinä määrin kuin tällainen kuljetus on sallittu 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, lukuun ottamatta – sellaisten matkustajien osalta, jotka voivat matkustaa kaupunkiparia koskevaan sopimushintaan – kohteita, joiden välillä on voimassa kaupunkiparia koskeva sopimushinta; tai

b)

minkä tahansa kahden kohteen välillä Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Tätä liitettä ei sovelleta puolustusministerin tai jostakin puolustushaarasta vastaavan ministerin hankkimaan tai rahoittamaan kuljetukseen.”

8 artikla

Liitteet

Tämän pöytäkirjan lisäyksen teksti liitetään sopimukseen sen liitteeksi 6.

9 artikla

Väliaikainen soveltaminen

1.   Sopimuspuolet soveltavat tätä pöytäkirjaa väliaikaisesti, siinä määrin kuin se on mahdollista sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla, pöytäkirjan allekirjoituspäivästä sen voimaantuloon asti.

2.   Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa kirjallisesti diplomaattiteitse toiselle sopimuspuolelle päätöksestä, jonka mukaan se ei enää aio soveltaa tätä pöytäkirjaa. Tällaisessa tapauksessa tämän pöytäkirjan soveltaminen päättyy keskiyöllä (GMT) sen Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) liikennekauden päättyessä, joka oli käynnissä vuoden kuluttua kirjallisen ilmoituksen päiväyksestä, jollei ilmoitusta peruuteta sopimuspuolten sopimuksella ennen mainitun määräajan päättymistä. Jos sopimuksen väliaikainen soveltaminen lakkaa sopimuksen 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti, myös tämän pöytäkirjan soveltaminen lakkaa samanaikaisesti.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja tulee voimaan myöhäisempänä seuraavista ajankohdista:

1.

sopimuksen voimaantulopäivänä; tai

2.

kuukauden kuluttua viimeisimmän sellaisen diplomaattisen nootin päiväyksestä, jolla sopimuspuolet vahvistavat, että kaikki tämän pöytäkirjan voimaantulon edellyttämät tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

Tätä noottienvaihtoa varten Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille osoitetut diplomaattiset nootit on toimitettava Euroopan unionille, tai, tapauksen mukaan, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta nootit toimittaa Euroopan unioni. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden nootin tai noottien on sisällettävä kunkin jäsenvaltion tiedonanto, jossa vahvistetaan, että jäsenvaltio on saattanut päätökseen tämän pöytäkirjan voimaantulon edellyttämät menettelyt.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.

За Репyблика Бългaрия

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

For the United States of America

Image

Pöytäkirjan Lisäys

LIITE 6

Kolmansien maiden lentoyhtiöiden omistusoikeudet ja määräysvalta

1.

Kumpikaan sopimuspuoli ei saa käyttää kolmannen maan kanssa tehtyihin lentoliikennejärjestelyihin perustuvia oikeuksia kyseisen kolmannen maan lentoyhtiöiden liikennöintilupien tai muiden lupien epäämiseksi, peruuttamiseksi kokonaan tai tilapäisesti tai niiden rajoittamiseksi sillä perusteella, että kyseisen lentoyhtiön huomattava omistusosuus kuuluu toiselle sopimuspuolelle, sen kansalaisille tai molemmille.

2.

Yhdysvallat ei saa käyttää lentoliikennejärjestelyihin perustuvia oikeuksia Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Sveitsin valaliiton, tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ECAA:n kuuluvan valtion eikä sellaisen Afrikan maan, joka soveltaa Yhdysvaltojen kanssa tehtyjä Open Skies -lentoliikennesopimuksia sopimuksen allekirjoituspäivänä, lentoyhtiön liikennöintilupien tai muiden lupien epäämiseksi, peruuttamiseksi kokonaan tai tilapäisesti tai niiden rajoittamiseksi sillä perusteella, että kyseisen lentoyhtiön tosiasiallinen määräysvalta kuuluu jäsenvaltiolle tai jäsenvaltioille tai niiden kansalaisille tai molemmille.

3.

Kumpikaan sopimuspuoli ei saa käyttää kolmannen maan kanssa tehtyihin lentoliikennejärjestelyihin perustuvia oikeuksia kyseisen kolmannen maan lentoyhtiöiden liikennöintilupien tai muiden lupien epäämiseksi, peruuttamiseksi kokonaan tai tilapäisesti tai niiden rajoittamiseksi sillä perusteella, että kyseisen lentoyhtiön tosiasiallinen määräysvalta kuuluu toiselle sopimuspuolelle, sen kansalaisille tai molemmille, sillä edellytyksellä, että kyseinen kolmas maa on luonut lentoliikennealalla hyvät yhteistyösuhteet molempiin sopimuspuoliin.

4.

Sekakomitea ylläpitää luetteloa kolmansista maista, joiden molemmat sopimuspuolet katsovat luoneen hyvät yhteistyösuhteet lentoliikenteen alalla.

Yhteinen julistus

Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden edustajat vahvistivat, että Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2010 parafoitu Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja on määrä saattaa todistusvoimaiseksi muilla kielillä siten kuin määrätään joko kirjeenvaihdolla ennen pöytäkirjan allekirjoittamista tai sekakomitean päätöksellä pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen.

Tämä yhteinen julistus on pöytäkirjan erottamaton osa.

Yhdysvaltojen puolesta:

John BYERLY (allekirjoitus)

25 päivänä maaliskuuta 2010

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta:

Daniel CALLEJA (allekirjoitus)

25 päivänä maaliskuuta 2010

NEUVOTTELUMUISTIO

1.

Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita ja Amerikan yhdysvaltoja edustavat valtuuskunnat kokoontuivat Brysselissä 23–25 päivänä maaliskuuta 2010 saattaakseen päätökseen neuvottelut toisen vaiheen lentoliikennesopimuksesta. Valtuuskuntien osallistujaluettelot ovat lisäyksessä A.

2.

Valtuuskunnat pääsivät alustavaan yhteisymmärrykseen Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta ja parafoivat sen tekstin (jäljempänä ’pöytäkirja’, esitetty liitteenä lisäyksessä B). Valtuuskunnat aikovat toimittaa pöytäkirjaluonnoksen viranomaistensa hyväksyttäväksi, jotta pöytäkirja voisi tulla voimaan lähitulevaisuudessa.

3.

Tässä muistiossa olevat viittaukset sopimukseen ja sen artikloihin, kohtiin ja liitteisiin viittaavat sopimukseen sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla.

4.

EU:n valtuuskunta vahvisti, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön ja on sen seuraaja ja että mainitusta päivästä alkaen kaikki sopimuksessa vahvistetut Euroopan yhteisön oikeudet ja velvollisuudet ja kaikki siinä olevat viittaukset Euroopan yhteisöön viittaavat Euroopan unioniin.

5.

Valtuuskunnat vahvistivat, että uudessa 6 a artiklassa vahvistettujen vaatimustenmukaisuutta ja kansalaisuutta koskevien viranomaisselvitysten vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvien menettelyjen ei ole tarkoitus muuttaa sellaisten lakien ja määräysten mukaisia vaatimuksia, joita sopimuspuolet tavanomaisesti soveltavat sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetun kansainvälisen lentoliikenteen harjoittamiseen.

6.

Valtuuskunnat ilmaisivat 9 artiklan osalta toiveensa tiivistää EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä ilmailun turvaamisen alalla, jotta sopimuspuolet voisivat, aina kun se on mahdollista, saavuttaa mahdollisimman suuren luottamuksen toistensa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisiin turvatoimenpiteisiin tällaisten toimenpiteiden tarpeettoman päällekkäisyyden vähentämiseksi.

7.

Valtuuskunnat totesivat, että turvatoimenpiteitä koskevaan yhteistyöhön odotetaan sisältyvän säännöllisiä neuvotteluja voimassa oleviin vaatimuksiin tehtävistä muutoksista, mahdollisuuksien mukaan ennen niiden toteuttamista; lentoasemien arviointitoimien ja, mikäli mahdollista ja asianmukaista, lentoyhtiöissä tehtävien tarkastusten tiivis koordinointi; sekä tiedonvaihto uusista turvateknologioista ja -menettelyistä.

8.

Valtuuskunnat totesivat, että käytettävissä olevien resurssien tehokkaan käytön edistämiseksi, turvallisuuden parantamiseksi ja lentoliikenteen sujuvuuden edistämiseksi uusiin uhkiin on hyödyllistä vastata nopeasti ja koordinoidusti, mikäli mahdollista.

9.

Molemmat valtuuskunnat totesivat, että tämä pöytäkirja ei vaikuta jonkin jäsenvaltion ja Yhdysvaltojen välillä voimassa olevien tulojen ja pääoman kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien yleissopimusten määräyksiin.

10.

EU:n valtuuskunta totesi 15 artiklan 7 kohdan osalta, että tällä alalla toteutettavissa toimissa odotetaan käsiteltävän muun muassa seuraavia kysymyksiä: sopimuspuolten toimenpiteiden ympäristötehokkuus ja tekninen luotettavuus, tarve välttää kilpailun vääristymiä ja hiilivuotoja sekä tarvittaessa se, olisiko tällaiset toimenpiteet linkitettävä toisiinsa tai yhdistettävä kokonaan ja millä tavoin. Yhdysvaltojen valtuuskunta totesi, että se odottaa laadittavien suositusten koskevan muun muassa yhdenmukaisuutta Chicagon yleissopimuksen kanssa ja sopimuksen tavoitteiden edistämistä.

11.

Molemmat valtuuskunnat korostivat, että mikään osa sopimuksesta ei vaikuta millään tavalla kummankaan oikeudelliseen asemaan ja toimintapoliittiseen kantaan erilaisissa ilmailuun liittyvissä ympäristökysymyksissä.

12.

Yhteisten ympäristötavoitteiden tunnustamiseksi valtuuskunnat laativat ympäristöalan yhteistyötä koskevan yhteisen lausuman, joka on liitetty tämän neuvottelumuistion lisäykseksi C.

13.

EU:n valtuuskunta toisti, että EU:n aikoo jatkossakin toimia ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen kautta maailmanlaajuisten päästönvähennystavoitteiden asettamiseksi lentoliikenteelle.

14.

Yhdysvaltojen ja EU:n valtuuskunnat toistivat, että Yhdysvallat ja EU aikovat toimia Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kautta kansainvälisen ilmailun kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi. Molemmat valtuuskunnat panivat myös merkille toimialan toimet tämän prosessin tukemiseksi.

15.

Molemmat valtuuskunnat totesivat, että 15 artiklan 4 kohdassa oleva viittaus tasapainotettuun toimintamalliin viittaa ICAOn yleiskokouksessa yksimielisesti hyväksyttyyn päätöslauselmaan A35-5. Valtuuskunnat korostivat, että kaikki mainitulla päätöslauselmalla vahvistetun tasapainotetun toimintamallin periaatteen osatekijät ovat merkityksellisiä ja tärkeitä, mukaan luettuna sen tunnustaminen, että ”valtioilla on asiaa koskevia oikeudellisia velvollisuuksia, voimassa olevia sopimuksia ja lakeja ja vakiintuneita toimintapolitiikkoja, jotka voivat vaikuttaa siihen, kuinka ne panevat täytäntöön ICAOn tasapainotetun toimintamallin”.

16.

Molemmat valtuuskunnat korostivat tukevansa ICAOn ohjeiden ”Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise” soveltamista (julkaistu ICAOn asiakirjassa 9829, 2. painos).

17.

EU:n valtuuskunta totesi 15 artiklan 5 kohdan a alakohdan osalta, että direktiivin 2002/30/EY 2 artiklan f alakohdassa määritellyt ”asianomaiset osapuolet” tarkoittavat ”kaikkia luonnollisia ja oikeushenkilöitä, joihin meluntorjuntatoimenpiteet, kuten toimintarajoitukset, suoraan vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa tai joiden perustellun edun kannalta ne ovat tärkeitä”. EU:n valtuuskunta totesi myös, että mainitun direktiivin 10 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 5 ja 6 artiklan soveltamista varten vahvistetaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti kuulemismenettely, johon asianomaiset osapuolet osallistuvat.

18.

EU:n valtuuskunta tunnusti työntekijöiden rajat ylittävän liikkuvuuden lisäämiseen ja yritysten rakenteeseen liittyvät haasteet ja totesi, että Euroopan komissio seuraa tilannetta tarkasti ja harkitsee uusia aloitteita täytäntöönpanon, soveltamisen ja täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi tällä alalla. EU:n valtuuskunta viittasi myös työhön, jota Euroopan komissio tekee parhaillaan kansainvälisten yrityssopimusten alalla, ja ilmaisi halukkuutensa tiedottaa näistä ja muista asiaan liittyvistä aloitteista sekakomitealle tarpeen mukaan.

19.

Yhdysvaltojen valtuuskunta totesi, että Yhdysvalloissa periaate, jonka mukaan lentoyhtiön määrätylle työntekijäluokalle tai ammattiryhmälle voidaan valita yksi edustaja, on edistänyt sekä lentoyhtiöiden lentävän henkilöstön että maahenkilöstön oikeuksia järjestäytyä sekä neuvotella ja noudattaa työehtosopimuksia.

20.

Molemmat valtuuskunnat totesivat, että tapauksessa, jossa jompikumpi sopimuspuoli toteuttaa sopimuksen, myös sen 21 artiklan, vastaisia toimenpiteitä, toinen sopimuspuoli voi toteuttaa kaikki kansainvälisen oikeuden, sopimus mukaan luettuna, mukaiset asianmukaiset ja oikeasuhtaiset toimenpiteet.

21.

EU:n valtuuskunta totesi 21 artiklan 4 kohdan osalta, että mainitussa kohdassa tarkoitetun arvioinnin suorittaa Euroopan komissio viran puolesta tai yksipuolisesti.

22.

Valtuuskunnat totesivat, että 21 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut liikenneoikeudet myönnetään niiden liikenneoikeuksien lisäksi, jotka Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille on myönnetty sopimuksen 3 artiklassa.

23.

Valtuuskunnat ilmaisivat olevansa tyytyväisiä sopimuksessa määrättyyn Yhdysvaltojen liikenneministeriön ja Euroopan komission väliseen yhteistyöhön, ja niiden yhteisenä tavoitteena on parantaa toistensa ymmärrystä kilpailujärjestelmiinsä sisältyvistä laeista, menettelyistä ja käytännöistä sekä vaikutuksesta, joka lentoliikennealan kehityksellä on ollut tai tulee todennäköisesti olemaan alan kilpailuun.

24.

Valtuuskunnat vahvistivat kilpailuviranomaistensa sitoutuvan vuoropuheluun ja yhteistyöhön sekä avoimuuden periaatteeseen oikeudellisten vaatimusten mukaisesti, mukaan luettuna luottamuksellisten kaupallisten tietojen suoja. Valtuuskunnat vahvistivat myös kilpailuviranomaistensa halukkuuden antaa tarvittaessa menettelytapavaatimuksia koskevaa ohjeistusta.

25.

Valtuuskunnat totesivat, että kaikissa liitteen 2 mukaista yhteistyötä koskevissa tiedonannoissa sekakomitealle tai muille tahoille on noudatettava luottamuksellisten tai markkinoiden kannalta arkaluonteisten tietojen luovuttamista koskevia sääntöjä.

26.

Liitteessä 6 olevan 4 kohdan soveltamisen osalta valtuuskunnat ilmaisivat odottavansa, että sekakomitea vahvistaa vuoden kuluessa pöytäkirjan allekirjoittamisesta asianmukaiset perusteet sen määrittämiselle, ovatko maat luoneet hyvät yhteistyösuhteet lentoliikenteen alalla.

27.

Valtuuskunnat pitivät tervetulleena Islannin ja Norjan edustajien osallistumista tarkkailijoina EU:n valtuuskuntaan ja totesivat, että sekakomiteassa jatketaan työtä ehdotuksen laatimiseksi ehdoista ja menettelyistä, joilla Islanti ja Norja voivat liittyä sopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla.

28.

Molemmat valtuuskunnat ilmoittivat odottavansa, että niiden ilmailuviranomaiset sallivat sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, ehtojen mukaisen liikenteen kohteliaisuus- ja vastavuoroisuusnäkökohtien perusteella tai hallinnollisten näkökohtien perusteella pöytäkirjan allekirjoituspäivästä alkaen.

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden valtuuskunnan puolesta

Daniel CALLEJA

Amerikan yhdysvaltojen valtuuskunnan puolesta

John BYERLY

Lisäys C

Ympäristöalan yhteistyötä koskeva yhteinen lausuma

Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden valtuuskunnat vahvistivat jälleen, että on olennaisen tärkeää puuttua kansainvälisen ilmailun ympäristövaikutuksiin. Valtuuskunnat ilmaisivat yhteisen sitoutumisensa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) 35. yleiskokouksessa vahvistettuihin ympäristötavoitteisiin, eli pyrkimykseen:

a)

rajoittaa tai vähentää merkittävälle lentomelulle altistuvien ihmisten lukumäärää;

b)

rajoittaa tai vähentää ilmailun päästöjen vaikutusta paikalliseen ilmanlaatuun; ja

c)

rajoittaa tai vähentää ilmailun kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusta maapallon ilmastoon.

Valtuuskunnat tunnustivat ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 15. konferenssin ja Kööpenhaminan sopimuksen lopputuloksen ja hyväksyivät tieteellisen näkemyksen, jonka mukaan maapallon keskilämpötila ei saisi nousta yli kahta celsiusastetta.

Valtuuskunnat vahvistivat sopimuspuolten lujan tahdon ja halukkuuden työskennellä yhdessä kansainvälistä ilmailua ja ilmastonmuutosta käsitelleessä ICAOn korkean tason kokouksessa saavutetun edistyksen pohjalta ja pyrkiä yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa vahvistamaan ICAOn puitteissa kunnianhimoisempi toimintaohjelma, johon sisältyy tiukkoja tavoitteita ja puitteet markkinapohjaisille toimenpiteille ja jossa otetaan huomioon kehitysmaiden erityistarpeet.

Molemmat osapuolet ilmoittivat sitoutuvansa tekemään yhteistyötä ICAOn ilmailun ympäristönsuojelukomiteassa (CAEP) varmistaakseen sen työohjelman nopean ja tehokkaan toteuttamisen, mukaan luettuna ilma-alusten maailmanlaajuisen CO2-normin ja muiden ilmastonmuutokseen, meluun ja ilmanlaatuun liittyvien toimenpiteiden hyväksyminen.

Valtuuskunnat korostivat, että ilmailun ympäristövaikutuksia on tärkeää pyrkiä vähentämään seuraavilla toimilla:

ilmaliikenteen hallinnan modernisointia koskeviin NextGen- ja SESAR-ohjelmiin liittyvän yhteistyön jatkaminen, mukaan luettuna AIRE-aloite (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions),

uuden ilma-alusteknologian ja kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämisen ja käyttöönoton edistäminen ja tarvittaessa nopeuttaminen muun muassa yhteisen ”Clean Sky” -teknologia-aloitteen, CLEEN-ohjelman (Continuous Low Energy, Emissions and Noise), CAAFI-aloitteen (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative) ja SWAFEA-aloitteen (Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation) kautta, ja

yhteistyö tiedeyhteisön kanssa esimerkiksi CAEPin ”Impacts and Science” -ryhmän puitteissa, jotta voidaan paremmin ymmärtää ja kvantifioida ilmailun ympäristövaikutuksia, kuten terveysvaikutuksia ja muita ilmastovaikutuksia kuin hiilidioksidin vaikutuksia.


Top