EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0052

Komission direktiivi 2010/52/EU, annettu 11 päivänä elokuuta 2010 , pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan neuvoston direktiivin 76/763/ETY ja pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/144/EY muuttamisesta niiden teknisten säännösten mukauttamiseksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 213, 13.8.2010, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 031 P. 289 - 294

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Kumoaja 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/52/oj

13.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/37


KOMISSION DIREKTIIVI 2010/52/EU,

annettu 11 päivänä elokuuta 2010,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan neuvoston direktiivin 76/763/ETY ja pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/144/EY muuttamisesta niiden teknisten säännösten mukauttamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/37/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/763/ETY (2) ja pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista 30 päivänä marraskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/144/EY (3) ovat direktiivin 2003/37/EY mukaista maatalous- tai metsätraktoreiden EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevia erityisdirektiivejä.

(2)

Turvallisuus on direktiivin 2003/37/EY kulmakiviä. Käyttäjien turvallisuuden parantamiseksi on aiheellista täydentää kyseisen direktiivin mukaisesti sovellettavia vaatimuksia, jotta katetaan kaikki vaarat, jotka on lueteltu koneista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY (4) liitteessä I ja jotka eivät vielä kuulu direktiivin 2003/37/EY mukaisten erityisdirektiivien soveltamisalaan.

(3)

Kun tämä muutos on tehty, direktiiviä 2006/42/EY ei enää sovelleta traktoreihin, jotka on tyyppihyväksytty pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön mukaisesti, koska tämän muutosdirektiivin täytäntöönpanon myötä direktiivin 2003/37/EY soveltamisalaan kuuluvat riskit kattavat kaikki direktiivin 2006/42/EY soveltamisalaan kuuluvat riskit.

(4)

Euroopan standardointikomitea CEN on laatinut yhdenmukaistetut standardit matkustajien suojelemiseksi ajoneuvon kaatumisen ja vaarallisten aineiden varalta. Kyseiset standardit on hyväksytty ja julkaistu, ja ne olisi siksi sisällytettävä tähän direktiiviin.

(5)

Direktiivissä 76/763/ETY säädetään maataloustraktorien matkustajan istuinten suunnittelua ja asennusta koskevista vaatimuksista. Kyseistä direktiiviä on aiheellista muuttaa suojan parantamiseksi sisällyttämällä siihen teknisiä lisävaatimuksia, jotka koskevat matkustajien suojaamista direktiivissä 2006/42/EY kuvailluilta loukkaantumisriskeiltä, etenkin ajoneuvon kaatumisen ja matkustajien istuinten turvavöiden kiinnityspisteiden osalta.

(6)

Direktiivissä 2009/1144/EY säädetään pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjä osia ja ominaisuuksia koskevista teknisistä vaatimuksista. Kyseistä direktiiviä on aiheellista muuttaa suojelun parantamiseksi sisällyttämällä siihen teknisiä lisävaatimuksia, jotka koskevat suojaa putoavilta esineiltä, ohjaamoon tunkeutuvilta esineiltä ja vaarallisilta aineilta. Lisäksi olisi asetettava käyttökäsikirjaa koskevat vähimmäisvaatimukset.

(7)

Käyttökäsikirjan vähimmäissisältö olisi määriteltävä tyyppihyväksyntämenettelyn joustavoimiseksi ja etenkin työturvallisuuden parantamiseksi. Näin varmistetaan, että käyttäjillä on tarvittavat tiedot, jotta he voivat arvioida traktoreiden soveltuvuuden käyttötarkoitukseensa sekä suorittaa asianmukaiset huoltotoimet.

(8)

Vaatimusten, jotka koskevat mahdollisia putoavilta esineiltä suojaavia rakenteita, mahdollisia käyttäjää suojaavia rakenteita ja vaarallisten aineiden kanssa kosketuksiin joutumisen estäviä rakenteita, olisi oltava tekniikan nykytason mukaisia.

(9)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloustraktoreiden mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 76/763/ETY tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 2009/144/EY tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

1.   Alkaen voimaantulopäivästä sellaisten ajoneuvojen osalta, jotka ovat direktiivien 76/763/ETY ja 2009/144/EY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia, jäsenvaltiot eivät kyseisten direktiivien aiheeseen liittyvin perustein saa:

a)

kieltäytyä antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää, tai

b)

estää tällaisten ajoneuvojen myyntiä, rekisteröintiä tai käyttöönottoa.

2.   Alkaen 1 vuoden kuluttua voimaantulopäivästä sellaisten uusien ajoneuvotyyppien osalta, jotka eivät ole direktiivien 76/763/ETY ja 2009/144/EY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia, jäsenvaltioiden on kyseisten direktiivien aiheeseen liittyvin perustein:

a)

kieltäydyttävä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää; ja

b)

ne saavat kieltäytyä antamasta kansallista tyyppihyväksyntää.

3.   Alkaen 2 vuoden kuluttua voimaantulopäivästä sellaisten uusien ajoneuvojen osalta, jotka eivät ole direktiivien 76/763/ETY ja 2009/144/EY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia, jäsenvaltioiden on kyseisten direktiivien aihealueeseen liittyvin perustein:

a)

katsottava, että direktiivin 2003/37/EY mukaisesti uusien ajoneuvojen mukana seuraavat vaatimustenmukaisuustodistukset eivät enää ole voimassa direktiivin 2003/37/EY 7 artiklan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten; ja

b)

ne saavat kieltää kyseisten ajoneuvojen rekisteröinnin, myynnin tai käyttöönoton.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Niiden on sovellettava kyseisiä säännöksiä 2 päivästä maaliskuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

(2)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1.

(3)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 33.

(4)  EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24.


LIITE I

Korvataan direktiivin 76/763/ETY liite seuraavasti:

”LIITE

Mahdollisten matkustajan istuinten on oltava standardin EN 15694:2009 mukaisia.”


LIITE II

Muutetaan direktiivi 2009/144/EY seuraavasti:

1.

Muutetaan liiteluettelossa oleva liitteen II otsikko seuraavasti:

Nopeuden säädin ja vetävien osien, ulkonemien ja pyörien suojaus, erityissovellusten turvallisuutta koskevat lisävaatimukset, käyttökäsikirja”.

2.

Muutetaan liitteen II otsikko seuraavasti:

Nopeuden säädin ja vetävien osien, ulkonemien ja pyörien suojaus, erityissovellusten turvallisuutta koskevat lisävaatimukset, käyttökäsikirja”.

3.

Lisätään liitteeseen II seuraavat kohdat:

”3   ERITYISSOVELLUSTEN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET

3.1   Putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet

Mahdollisten putoavilta esineiltä suojaavien rakenteiden (FOPS) on oltava OECD:n testiohjeen 10 (1) mukaisia.

3.2   Käyttäjää suojaavat rakenteet

3.2.1   Mahdollisten käyttäjää suojaavien rakenteiden (OPS) on oltava standardin ISO 8084:2003 (2) mukaisia.

3.2.2   Muiden kuin metsätöihin käytettävien traktoreiden, joissa on liitteessä III A olevan 1.1.3 kohdan mukainen lasitus, on katsottava olevan varustettuja käyttäjää suojaavilla rakenteilla (OPS), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3.2.1 kohdan säännösten soveltamista.

3.3   Kosketuksen estäminen vaarallisiin aineisiin

Standardin EN 15695–1:2009 vaatimuksia on sovellettava kaikkiin direktiivin 2003/37/EY 2 artiklan j alakohdassa määriteltyihin traktoreihin, jos niitä käytetään olosuhteissa, joissa voi olla riski joutua kosketuksiin vaarallisten aineiden kanssa. Tällaisessa tapauksessa ohjaamon on oltava mainitun standardin tason 2, 3 tai 4 vaatimusten mukainen. Eri tasoja koskevat kriteerit on määriteltävä, ja niiden on oltava yhdenmukaiset käyttökäsikirjassa esitettyjen vaatimusten kanssa. Torjunta-aineita ruiskutettaessa ohjaamon on oltava tason 4 mukainen.

4   KÄYTTÖKÄSIKIRJA

Käyttökäsikirjan on täytettävä standardin ISO 3600:1996 (3) vaatimukset lukuun ottamatta 4.3 kohtaa (Koneen tunnistaminen).

4.1   Käyttökäsikirjan on katettava standardin ISO 3600:1996 vaatimusten lisäksi seuraavat:

a)

istuimen ja jousituksen säätö siten että ohjaimet saadaan kuljettajan ulottuville ergonomisen käyttöasennon edellyttämällä tavalla ja minimoidaan riskit, jotka aiheutuvat koko kehon tärinästä;

b)

tarvittaessa lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmän käyttö ja säätö;

c)

moottorin käynnistys ja pysäytys;

d)

hätäuloskäyntien sijainti ja avaaminen;

e)

traktoriin nousu ja traktorista poistuminen;

f)

niveltraktorien nivelakselin edellyttämä turvaetäisyys;

g)

mahdollisten erityistyökalujen käyttö;

h)

korjaus- ja huoltotöissä noudatettavat turvamenettelyt;

i)

hydrauliikkajärjestelmän tarkastustiheys;

j)

traktorin hinausohjeet;

k)

tunkkien turvallinen käyttö ja suositeltavat nostokohdat;

l)

akkuihin ja polttoainetankkiin liittyvät vaaratekijät;

m)

traktorin käyttökielto tilanteissa, joissa on kaatumisvaara, sekä maininta siitä, että luettelo ei ole tyhjentävä;

n)

muut, kuumista pinnoista johtuvat riskitekijät, kuten öljyn tai jäähdytysnesteen lisääminen kuumaan moottoriin tai vaihteistoon;

o)

putoavilta esineiltä suojaavaan rakenteen antaman suojan taso, soveltuvin osin;

p)

suojan taso vaarallisten aineiden varalta, soveltuvin osin;

q)

käyttäjää suojaavan rakenteen antaman suojan taso, soveltuvin osin.

4.2   Traktoriin kytkettävien koneiden asennus ja irrotus, perävaunujen ja hinattavien, vaihdettavissa olevien koneiden kiinnitys ja irrotus ja tällaisten koneiden kanssa työskentely.

Käyttökäsikirjan on sisällettävä seuraavat:

a)

muistutus siitä, että traktoriin kytkettävän tai sillä hinattavan koneen tai perävaunun käyttökäsikirjassa annettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja että traktorin ja muun koneen tai traktorin ja perävaunun yhdistelmää ei saa käyttää, ellei kaikkia ohjeita ole noudatettu;

b)

varoitus pysyttelemisestä poissa kolmipistenostolaitteen ulottuvilta sen tarkastuksen aikana;

c)

muistutus siitä, että traktoriin kytketyt koneet on laskettava maahan ennen traktorista poistumista;

d)

traktoriin kytketyn koneen tai hinattavan laitteen voimanottoakselien pyörimisnopeus;

e)

vaatimus siitä, että voimanottoakseleita saa käyttää ainoastaan asianmukaisesti suojattuina;

f)

tiedot nestekytkimistä ja niiden käytöstä;

g)

tiedot kolmipistenostolaitteen enimmäiskapasiteetista;

h)

tiedot kokonaismassan määrittelystä, akselikuormituksesta, renkaiden kuormituskapasiteetista ja tarvittavasta vähimmäisvastapainosta;

i)

tiedot saatavissa olevista perävaunun jarrujärjestelmistä ja niiden soveltuvuudesta eri perävaunuihin;

j)

hinauskoukun enimmäispystykuormitus takarenkaiden koon mukaan ja koukkutyypeittäin;

k)

tiedot voimanottoakseleilla varustettujen laitteiden käytöstä ja siitä, että teknisesti mahdollinen akselien kallistus riippuu suojauksen ja/tai käyttöalueen muodosta ja koosta, mukaan luettuna edellytetyt tiedot voimanottotyypistä 3, jonka mitat ovat pienemmät;

l)

samat tiedot, jotka ovat pakollisessa kilvessä ja koskevat hinattavan kuorman sallittua enimmäismäärää;

m)

varoitus, jonka mukaan on pysyteltävä poissa traktorin ja hinattavan laitteen välisestä tilasta.

4.3   Melutaso

Käyttökäsikirjassa on ilmoitettava kuljettajan korviin kantautuvan melun taso mitattuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/76/EY (4) mukaisesti sekä liikkuvan traktorin melutaso mitattuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/63/EY (5) liitteen VI mukaisesti.

4.4   Tärinätaso

Käyttökäsikirjassa on ilmoitettava tärinän taso mitattuna neuvoston direktiivin 78/764/ETY (6) mukaisesti.

4.5   Traktorin ennakoitavissa olevia käyttötapoja, joihin liittyvät seuraavat erityiset riskitekijät:

a)

työskentely etukuormaajan kanssa (putoavien esineiden riski),

b)

metsätyöt (putoavien ja/tai läpäisevien esineiden riski),

c)

työskentely traktoriin kytkettyjen tai sillä hinattavien ruiskutuslaitteiden kanssa (vaarallisten aineiden riski).

Käyttökäsikirjassa on kiinnitettävä erityistä huomiota traktorin käyttöön edellä mainittujen laitteiden kanssa.

4.5.1   Etukuormaaja

4.5.1.1

Käyttökäsikirjassa on selvitettävä, mitä riskejä liittyy työskentelyyn etukuormaajan kanssa ja miten ne voidaan välttää.

4.5.1.2

Käyttökäsikirjassa on osoitettava traktorin rungossa sijaitsevat kiinnityspisteet, joihin etukuormaaja on asennettava, sekä selvitettävä käytettävien laitteiden kokoa ja laatua koskevat vaatimukset. Jos traktorissa ei ole tällaisia kiinnityspisteitä, käyttökäsikirjassa on kiellettävä etukuormaajan asentaminen.

4.5.1.3

Traktoreissa, joihin on asennettu ohjelmoitava hydraulinen toimintajakso, on oltava tiedot kuormaajan hydrauliikan kytkennästä siten, että kyseinen toiminto on poissa käytöstä.

4.5.2   Metsätyöt

4.5.2.1

Jos maataloustraktoria käytetään metsätöihin, tunnistetut riskitekijät ovat seuraavat:

a)

kaatuvat puut, erityisesti jos nokkanosturi on asennettu traktorin peräosaan,

b)

ohjaamon läpi tunkeutuvat esineet etenkin, jos vinssi on asennettu traktorin takaosaan.

4.5.2.2

Käyttökäsikirjassa on annettava tietoa seuraavista seikoista:

a)

edellä 4.5.2.1 kohdassa kuvailtujen riskitekijöiden olemassaolosta;

b)

kaikista saatavissa olevista lisävarustuksista, joilla kyseisiä riskejä voidaan vähentää;

c)

traktorissa olevista kiinnityspisteistä, joihin suojaimet voidaan asentaa, sekä käytettävien laitteiden kokoa ja laatua koskevista vaatimuksista; jos asianmukaisten suojainten asentaminen ei ole mahdollista, tästä on oltava maininta;

d)

suojaimena voi olla turvakehys, joka suojaa ohjaamoa kaatuvilta puilta, tai ohjaamon ovien, katon ja ikkunoiden päälle asennetut turvaristikot;

e)

mahdollisten putoavilta esineiltä suojaavien rakenteiden taso.

4.5.3   Työskentely ruiskutuslaitteiden kanssa (vaarallisten aineiden riski)

Standardin EN 15695–1:2009 mukainen suojan taso vaarallisten aineiden varalta on määritettävä käyttökäsikirjassa.”

4.

Muutetaan liitteen II lisäyksen otsikko seuraavasti:

5.

Lisätään liitteessä II olevan lisäyksen 1.2 kohdan jälkeen seuraavat rivit:

”1.3

erityissovellusten turvallisuutta koskevat lisävaatimukset, soveltuvin osin:

1.3.1

putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet

1.3.2

käyttäjää suojaavat rakenteet

1.3.3

kosketuksen estäminen vaarallisiin aineisiin”.

6.

Lisätään liitteessä II olevan lisäyksen 15 kohtaan (asiakirjaluettelo) seuraava:

”… käyttökäsikirja.”


(1)  OECD:n standardiohje maatalous- ja metsätraktorien putoavilta esineiltä suojaavien rakenteiden (FOPS) virallista testaamista varten, testiohje 10 – OECD:n neuvoston päätös C(2008) 128, lokakuu 2008.

(2)  Kyseinen asiakirja on saatavissa internetosoitteesta: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1.

(3)  Kyseinen asiakirja on saatavissa internetosoitteesta: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1.

(4)  EUVL L 201, 1.8.2009, s. 18.

(5)  EUVL L 214, 19.8.2009, s. 23.

(6)  EYVL L 255, 18.9.1978, s. 1.


Top