EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0647

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 647/2010, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010 , Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 käytöstä poistamiselle myönnettävästä unionin rahoitustuesta ( ”Kozloduy-ohjelma” )

OJ L 189, 22.7.2010, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 68 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1368

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/647/oj

22.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/9


NEUVOSTON ASETUS (EURATOM) N:o 647/2010,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010,

Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 käytöstä poistamiselle myönnettävästä unionin rahoitustuesta (”Kozloduy-ohjelma”)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 203 artiklan,

ottaa huomioon Bulgarian lisärahoituspyynnön,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liittymisneuvottelujen aikana vuonna 2005 Bulgaria myöntyi sulkemaan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköt 1 ja 2 viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002 sekä yksiköt 3 ja 4 viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 ja myöhemmin poistamaan nämä yksiköt käytöstä. Euroopan unioni ilmaisi haluavansa jatkaa rahoitustuen myöntämistä vuoteen 2009 saakka jatkotoimenpiteenä liittymistä valmistelevalle tuelle, jota oli suoritettu Phare-ohjelmasta käytöstäpoistoa koskeviin Bulgarian toimiin.

(2)

Ottaen huomioon Bulgarian sitoumuksen sulkea Kozloduyn ydinvoimalan yksiköt 3 ja 4, Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista tehdyn asiakirjan, jäljempänä ’vuoden 2005 liittymisasiakirja’, 30 artiklassa perustettiin tukiohjelma, joka liittyy Bulgarian sitoumukseen sulkea Kozloduyn ydinvoimalan yksiköt 3 ja 4, jäljempänä ’Kozloduy-ohjelma’. Ohjelmaan oli osoitettu 210 miljoonaa euroa vuosina 2007–2009. Ohjelmaan sisältyi tuki, jonka tarkoituksena on kattaa Kozloduyn ydinvoimalan sulkemisesta aiheutuva kapasiteetin menetys.

(3)

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) hallinnoimia käytöstäpoiston kansainvälisiä tukirahastoja on ollut käytössä useiden vuosien ajan. Unioni on näiden rahastojen suurin kartuttaja.

(4)

Unioni tunnustaa Bulgarian toteuttamat toimet ja sen saavuttaman hyvän edistymisen Kozloduy-ohjelmaan sisältyvässä käytöstäpoiston valmisteluvaiheessa, jossa on käytetty vuoteen 2009 saakka käyttöön annettuja unionin varoja. Se tunnustaa myös tarpeen jatkaa rahoitustukea vuoden 2009 jälkeen, jotta ohjelmassa voidaan edetä varsinaisiin purkutöihin vuoden 2005 liittymisasiakirjan mukaisesti ja korkeimpia turvallisuusstandardeja noudattaen.

(5)

Lisäksi on tärkeää hyödyntää Kozloduyn ydinvoimalan omia henkilöstöresursseja, koska niillä saadaan täyttöön tarvittavaa asiantuntemusta, lisätään taitotietoa ja osaamista sekä samalla lievennetään aikaistetun sulkemisen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia jatkamalla suljetun ydinvoimalan henkilöstön työllistämistä. Rahoitustuen jatkaminen on näin ollen tärkeää, jotta voidaan noudattaa vaadittavia turvallisuus-, terveys- ja ympäristöstandardeja.

(6)

Unioni tunnustaa olevan tarpeen antaa rahoitustukea myös sen vuoksi, että energiasektoriin kohdistuvia vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä voidaan jatkaa, kun otetaan huomioon ydinvoimalayksiköiden sulkemisesta aiheutuvan kapasiteetin menetyksen suuruus ja sen vaikutukset alueen energian huoltovarmuuteen.

(7)

Unioni tunnustaa tarpeen lieventää kasvaneiden ympäristölle aiheutuvien vahinkojen ja lisääntyneiden päästöjen vaikutuksia, jotka johtuvat siitä, että korvaava kapasiteetti saadaan pääasiassa lisäämällä ruskohiilivoimaloiden käyttöä.

(8)

Siksi on syytä osoittaa unionin yleisestä talousarviosta 300 miljoonan euron määrä Kozloduyn ydinvoimalan käytöstä poistamisen rahoittamiseen vuosina 2010–2013.

(9)

Käytöstä poistamiseen osoitetut unionin yleisen talousarvion määrärahat eivät saisi johtaa unionin energiamarkkinoilla toimivien energiahuoltoyhtiöiden välisen kilpailun vääristymiseen. Näitä määrärahoja olisi käytettävä myös energiatehokkuutta ja energiasäästöjä koskevien toimenpiteiden rahoittamiseen unionin säännöstön ja Euroopan energian yhteismarkkinoiden toimintaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

(10)

Rahoitustuki olisi edelleen myönnettävä unionin rahoitusosuutena Kozloduyn käytöstäpoiston kansainväliseen tukirahastoon, jota hallinnoi EBRD.

(11)

EBRD:n tehtäviin kuuluu käytöstäpoisto-ohjelmiin osoitettujen julkisten varojen hallinnointi niiden ydinvoimalayksiköiden osalta, joista oli tehty sulkemissopimus liittymisneuvottelujen yhteydessä. EBRD valvoo näiden ohjelmien varainhoitoa, jotta julkisten varojen käyttö olisi mahdollisimman tehokasta. Lisäksi EBRD hoitaa talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä, jotka komissio on uskonut sille Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1605/2002 (2) (varainhoitoasetus) vaatimusten mukaisesti.

(12)

Suurimman mahdollisen tehokkuuden varmistamiseksi ja mahdollisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 käytöstä poistaminen olisi suoritettava parasta mahdollista teknistä asiantuntemusta käyttäen ja ottaen huomioon suljettavien yksiköiden luonne ja tekniset erityispiirteet.

(13)

Kozloduyn ydinvoimalan käytöstä poistamisessa noudatetaan ympäristölainsäädäntöä ja erityisesti tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 1985 annettua neuvoston direktiiviä 85/337/ETY (3).

(14)

Aikaisemmin rahoitettujen ohjelmien arvioinnin ja tuloksellisuuden tarkastusten avulla olisi varmistettava taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden noudattaminen myönnettyjen varojen osalta.

(15)

Tähän asetukseen olisi sisällytettävä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen (4) 38 kohdan mukainen rahoitusohje koko Kozloduy-ohjelman keston ajaksi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.

(16)

Neuvoston asetuksella (Euratom) N:o 549/2007 (5) perustetun komitean olisi avustettava komissiota tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavien toimenpiteiden hyväksymisessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma (jäljempänä ’Kozloduy-ohjelma’), jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 käytöstä poistamisen jatkamiseen ja niiden aikaistetusta sulkemisesta alueen ympäristöön, talouteen ja huoltovarmuuteen aiheutuvien seurauksien käsittelemiseen annettavan unionin rahoitustuen täytäntöönpanoa varten.

2 artikla

Kozloduy-ohjelmaan osoitettavalla unionin rahoituksella tuetaan

Kozloduyn ydinvoimalan käytöstä poistamiseen liittyviä toimenpiteitä,

unionin säännöstön mukaisia ympäristön parannustoimia ja voimalan neljän reaktorin tuotantokapasiteetin korvaamiseksi tarvittavan tavanomaisen tuotantokapasiteetin uudenaikaistamista sekä

muita voimalan sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta tehdystä päätöksestä johtuvia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan Bulgarian energiantuotantoa, -siirtoa ja -jakelua varten tarvittavaan rakenneuudistukseen ja uudenaikaistamiseen ja ympäristön parantamiseen sekä Bulgarian energian huoltovarmuuden lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

3 artikla

1.   Kozloduy-ohjelman toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana tarvittava rahoitusohje on 300 miljoonaa euroa.

2.   Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuosittaiset määrärahat rahoituskehyksen puitteissa.

3.   Kozloduy-ohjelmaan osoitettujen määrärahojen suuruutta voidaan tarkastella uudelleen 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana, jotta voidaan ottaa huomioon ohjelman toteutuksen edistyminen ja varmistaa, että varojen ohjelmointi ja jakaminen perustuu todellisiin maksutarpeisiin ja vastaanottokapasiteettiin.

4 artikla

Vuoden 2005 liittymisasiakirjassa määrätyin tavoin rahoitusosuus voi tiettyjen toimenpiteiden osalta olla edelleen enintään 100 prosenttia kokonaiskustannuksista. On pyrittävä kaikin tavoin jatkamaan liittymistä valmistelevan tuen ja vuosina 2007–2009 annetun tuen yhteydessä vakiintunutta käytäntöä, joka perustuu yhteisrahoitukseen Bulgarian toteuttamissa käytöstäpoistotoimissa, sekä tarvittaessa saamaan yhteisrahoitusta muista lähteistä.

5 artikla

1.   Kozloduy-ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin tarkoitettu rahoitustuki voidaan antaa käyttöön unionin rahoitusosuutena Kozloduyn käytöstäpoiston kansainväliseen tukirahastoon, jota hallinnoi EBRD varainhoitoasetuksen 53 d artiklan mukaisesti.

2.   Kozloduy-ohjelman mukaiset toimenpiteet hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

1.   Komissio voi tarkastuttaa tuen käytön joko suoraan omalla henkilöstöllään tai valitsemaansa muuta pätevää ulkopuolista tahoa käyttäen. Tällaisia tarkastuksia voidaan tehdä unionin varojen antamisesta Kozloduyn käytöstäpoiston kansainvälisen tukirahaston käyttöön tehdyn unionin ja EBRD:n välisen sopimuksen voimassaolon ajan ja viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisen jälkeen. Komissio voi tarkastusten tulosten perusteella tehdä päätöksiä varojen takaisinperinnästä.

2.   Komission henkilöstöllä sekä komission valtuuttamilla ulkopuolisilla henkilöillä on oltava asianmukainen oikeus päästä tuensaajan tiloihin ja saada käyttöönsä kaikki, myös sähköisessä muodossa olevat tiedot, jotka ovat tarpeen näiden tarkastusten suorittamiseksi. Tarkastukset kattavat myös käytöstäpoistoa koskevien lupien myöntämisen edistymisen.

Tilintarkastustuomioistuimella ja Euroopan parlamentilla on samat oikeudet kuin komissiolla erityisesti tiloihin ja tietoihin pääsyn osalta.

Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi petoksia ja muita väärinkäytöksiä vastaan Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi lisäksi suorittaa paikan päällä tarkastuksia Kozloduy-ohjelman puitteissa paikan päällä suoritettavista tarkastuksista ja todentamisista komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 (6) mukaisesti.

3.   Tämän asetuksen nojalla rahoitettavissa unionin toimien osalta tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (7) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla väärinkäytöksellä unionin oikeuden säännöksen tai määräyksen taikka sopimusvelvoitteen rikkomista, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai olisi perusteettoman menon takia aiheutuva vahinko unionin yleiselle talousarviolle, sen hallinnoimille talousarvioille tai muiden kansainvälisten järjestöjen unionin tai yhteisön puolesta hallinnoimille talousarvioille.

4.   Unionin ja EBRD:n välisissä sopimuksissa, jotka koskevat yhteisön varojen antamista Kozloduyn käytöstäpoiston kansainvälisen tukirahaston käyttöön, on määrättävä asianmukaisista toimenpiteistä, joilla yhteisön taloudellisia etuja suojataan petoksilta, korruptiolta ja muilta väärinkäytöksiltä sekä annetaan komissiolle, OLAFille ja tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuus suorittaa tarkastuksia paikan päällä.

7 artikla

Komissio varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanon ja raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se tekee arvioinnin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

8 artikla

1.   Komissiota avustaa asetuksen (Euratom) N:o 549/2007 8 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (Euratom) N:o 549/2007 8 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. REYNDERS


(1)  Lausunto annettu 20. päivänä toukokuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.

(4)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)  Neuvoston asetus (Euratom) N:o 549/2007, annettu 14 päivänä toukokuuta 2007, Tšekin, Viron, Kyproksen. Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisehdoista tehtyyn asiakirjaan liitetyn Slovakiassa sijaitsevan Bohunice V1-ydinvoimalaitoksen 1 ja 2 reaktoria koskevan pöytäkirjan N:o 9 täytäntöönpanosta (EUVL L 131, 23.5.2007, s. 1).

(6)  EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.


Top