EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0356

Neuvoston asetus (EU) N:o 356/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010 , tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi

OJ L 105, 27.4.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 174 - 182

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/356/oj

27.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 356/2010,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010,

tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2009/138/YUTP kumoamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto, jäljempänä ’YK:n turvallisuusneuvosto’, antoi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun nojalla 20 päivänä marraskuuta 2008 päätöslauselman 1844 (2008), jossa vahvistetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 733 (1992) käyttöön otettu Somaliaa koskeva yleinen ja täydellinen aseidenvientikielto ja määrätään uusista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Uudet toimenpiteet ovat maahanpääsyyn liittyviä ja rahoitusta koskevia rajoittavia toimenpiteitä, jotka kohdistetaan YK:n turvallisuusneuvoston tai sen antaman, Somaliaa koskevan päätöslauselman 751 (1992) nojalla perustetun Yhdistyneiden Kansakuntien pakotekomitean, jäljempänä ’pakotekomitea’, nimeämiin henkilöihin ja yhteisöihin. Päätöslauselmassa täydennetään yleistä aseidenvientikieltoa kieltämällä erikseen aseiden ja puolustustarvikkeiden suora ja välillinen toimittaminen, myynti tai siirtäminen sekä niihin liittyvän avun ja palveluiden antaminen pakotekomitean luettelemille henkilöille ja yhteisöille.

(3)

Rajoittavat toimenpiteet kohdistuvat sellaisiin Yhdistyneiden Kansakuntien, jäljempänä ’YK’, nimeämiin henkilöihin ja yhteisöihin, jotka osallistuvat Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukevat niitä, mukaan lukien toimet, jotka vaarantavat 18 päivänä elokuuta 2008 tehdyn Djiboutin sopimuksen tai poliittisen prosessin, tai osallistuvat Somalian siirtymäkauden liittovaltioelimiä tai Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin operaatiota (AMISOM) voimakeinoin uhkaaviin toimiin taikka jotka ovat rikkoneet aseidenvientikieltoa ja siihen liittyviä toimenpiteitä tai jotka estävät humanitaarisen avun toimittamista Somaliaan tai humanitaarisen avun saantia tai jakelua Somaliassa.

(4)

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 16 päivänä helmikuuta 2009 Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä yhteisen kannan 2009/138/YUTP (2), jossa määrätään muun muassa rahoitusta koskevista rajoittavista toimenpiteistä YK:n luettelossa mainittujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta ja kielletään aseisiin ja puolustustarvikkeisiin liittyvän avun ja palveluiden suora ja välillinen antaminen kyseisille henkilöille, yhteisöille tai elimille.

(5)

YK:n turvallisuusneuvoston annettua päätöslauselman 1916 (2010), jossa muun muassa päätettiin lieventää joitakin pakotejärjestelmän mukaisia rajoituksia ja velvoitteita, jotta kansainväliset, alueelliset ja osa-alueelliset järjestöt voisivat toimittaa tarvikkeita ja teknistä apua ja jotta YK voisi antaa kiireellisesti tarvittavaa humanitaarista apua hyvissä ajoin.

(6)

Pakotekomitea hyväksyi 12 päivänä huhtikuuta 2010 luettelon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

Tämän perusteella neuvosto hyväksyi 26 päivänä huhtikuuta 2010 päätöksen 2010/231/YUTP.

(8)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöönpanemiseksi unionin osalta tarvitaan sen vuoksi unionin säädös, jotta voitaisiin erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(9)

Tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta 27 päivänä tammikuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 147/2003 (3) kielletään yleisesti sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, avun tai koulutuksen sekä rahoituksen tai taloudellisen avun antaminen Somaliassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille. Olisi annettava uusi neuvoston asetus YK:n luettelossa mainittuja luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä koskevien toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(10)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (4), varsinkin oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, omistusoikeutta ja oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(11)

Tässä asetuksessa noudatetaan myös täysimääräisesti Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden velvoitteita ja otetaan huomioon turvallisuusneuvoston päätöslauselmien oikeudellisesti sitova luonne.

(12)

Koska Somalian tilanne aiheuttaa erityisen uhan kansainväliselle rauhalle ja alueen turvallisuudelle ja jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaisuus neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkasteluprosessin kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtuuksiaan muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa.

(13)

Osana tämän asetuksen liitteessä I olevan luettelon muuttamista koskevaa menettelyä luetteloon otetuille henkilöille, yhteisöille tai elimille olisi toimitettava perustelut niiden luetteloon ottamiselle sellaisina kuin pakotekomitea on ne toimittanut, jotta niille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksensa. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen näiden huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(14)

Niiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit jäädytetään tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja muut tunnistamisen kannalta merkitykselliset tiedot olisi julkaistava, jotta voidaan taata mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus unionissa.

(15)

Luonnollisten henkilöiden henkilötietojen mahdollisessa käsittelyssä tämän asetuksen perusteella olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (5) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (6).

(16)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten olisi oltava oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjalainat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

b)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

c)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e)

’pakotekomitealla’ turvallisuusneuvoston komiteaa, joka perustettiin turvallisuusneuvoston antaman Somaliaa koskevan päätöslauselman 751 (1992) mukaisesti;

f)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa;

g)

’sijoituspalveluilla’

i)

yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä;

ii)

toimeksiantojen toteuttamista asiakkaiden lukuun;

iii)

kaupankäyntiä omaan lukuun;

iv)

salkunhoitoa;

v)

sijoitusneuvontaa;

vi)

rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestämistä merkintätakauksen perusteella;

vii)

rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestämistä ilman merkintätakausta; tai

viii)

monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitoa,

edellyttäen, että kyseinen toiminta liittyy johonkin niistä rahoitusvälineistä, jotka luetellaan rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (7) liitteessä I olevassa C osassa;

h)

’unionin alueella’ niitä alueita, joihin sovelletaan perussopimuksia niissä määrätyin edellytyksin;

i)

’perusteluilla’ pakotekomitean toimittaman kirjelmän yleisölle julkistettavaa osaa ja/tai tilanteen mukaan pakotekomitean toimittamaa selostusta luetteloon ottamisen perustelemiseksi.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Liite I koostuu luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä, jotka turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1844 (2008) mukaisesti.

4.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

5.   Edellä 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka asettivat varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi tätä kieltoa.

3 artikla

1.   Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot; tai

b)

maksut, jotka johtuvat sellaisista sopimuksista tai velvoitteista, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona pakotekomitea tai turvallisuusneuvosto nimesi 2 artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen,

edellyttäen että kyseisiin korkotuloihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 2 artiklan 1 kohtaa.

2.   Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, jos ne saavat luettelossa mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja, edellyttäen että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on viipymättä ilmoitettava näistä tilitapahtumista liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetuille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

4 artikla

1.   Edellä olevaa 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamiseen, jotka ovat tarpeen, jotta YK, sen erityisjärjestöt tai ohjelmat, humanitaarista apua antavat humanitaariset järjestöt, joilla on tarkkailija-asema YK:n yleiskokouksessa, tai niiden täytäntöönpanokumppanit voisivat toimittaa kiireellisesti tarvittua humanitaarista apua Somaliaan hyvissä ajoin.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetystä poikkeuksesta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka asettivat varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta ei kuuluisi tämän poikkeuksen soveltamisalaan.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että varat tai taloudelliset resurssit

i)

ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

ii)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

iii)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; ja

b)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle toteamuksestaan ja aikeestaan myöntää lupa, eikä pakotekomitea ole kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

2.   Liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 2 artiklan säännöksistä poiketen antaa luvan vapauttaa tietyt jäädytetyt varat tai taloudelliset resurssit tai asettaa saataville tietyt varat tai taloudelliset resurssit todettuaan, että ne ovat tarpeen poikkeuksellisten menojen kattamiseksi, ja edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut toteamuksestaan pakotekomitealle ja että pakotekomitea on sen hyväksynyt.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 ja 2 kohdan nojalla annetuista luvista.

6 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen sitä päivää, jona pakotekomitea tai turvallisuusneuvosto nimesi 2 artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen kyseistä päivää antama ratkaisu;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkaisulla vahvistetut saatavat sovellettavien lakien ja muiden säännösten, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia, asettamissa rajoissa;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai ratkaisua annettu liitteessä I luetellun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d)

panttioikeus tai ratkaisu ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen; ja

e)

jäsenvaltio on ilmoittanut panttioikeudesta tai ratkaisusta pakotekomitealle.

7 artikla

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisesta kieltäytymisestä, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle tai yhteisölle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

8 artikla

1.   Kielletään seuraavien palvelujen suora tai välillinen antaminen liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille:

a)

sotilastoimintaan tai Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (8) lueteltujen tuotteiden ja teknologian toimittamiseen, myyntiin, siirtämiseen, valmistamiseen, kunnossapitoon tai käyttämiseen liittyvä tekninen apu;

b)

sotilastoimintaan tai Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden ja teknologian toimittamiseen, myyntiin, siirtämiseen, valmistamiseen, kunnossapitoon tai käyttämiseen liittyvä rahoitus tai taloudellinen apu;

c)

sotilastoimintaan tai Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden ja teknologian toimittamiseen, myyntiin, siirtämiseen, valmistamiseen, kunnossapitoon tai käyttämiseen liittyvät sijoituspalvelut.

2.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 kohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

3.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille eikä yhteisöille tai elimille, jotka antoivat rahoitusta tai taloudellista apua, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi tätä kieltoa.

9 artikla

1.   Luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on, tämän kuitenkaan rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista,

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetuille asuin- tai sijaintimaansa toimivaltaisille viranomaisille sekä, joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, komissiolle; ja

b)

toimittava yhteistyössä liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitettujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen tarkistamisessa.

2.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

10 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat välittömästi toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot säännösten rikkomisesta ja täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

11 artikla

Komissiolla on valtuudet muuttaa liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

12 artikla

1.   Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea ottaa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen luetteloon ja on toimittanut nimeämistä koskevat perustelut, neuvosto sisällyttää tällaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen liitteeseen I. Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

13 artikla

Jos YK päättää poistaa luettelosta henkilön, yhteisön tai elimen taikka muuttaa luettelossa olevan henkilön, yhteisön tai elimen tunnistetietoja, neuvosto muuttaa liitettä I vastaavasti.

14 artikla

Liitteessä I esitetään sellaiset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä I mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön, yhteisön tai elimen.

15 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla tai niiden välityksellä.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava toimivaltaiset viranomaisensa komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

3.   Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä tiedoksiantoja, ilmoituksia ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

17 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sen kokonaan tai osittain unionin alueella harjoittaman liiketoiminnan osalta.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxembourgissa 26 päivänä huhtikuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 17.

(2)  EUVL L 46, 17.2.2009, s. 73.

(3)  EYVL L 24, 29.1.2003, s. 2.

(4)  EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(8)  EUVL C 69, 18.3.2010, s. 19.


LIITE I

ASETUKSEN 2 JA 8 ARTIKLASSA TARKOITETUT LUONNOLLISET HENKILÖT JA OIKEUSHENKILÖT, YHTEISÖT TAI ELIMET

I   Luonnolliset henkilöt

1)

Yasin Ali Baynah (myös a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Syntymäaika: noin 1966. Kansalaisuus: Somalia. Toinen kansalaisuus: Ruotsi. Asuinpaikka: Rinkeby, Tukholma, Ruotsi; Mogadishu, Somalia.

2)

Hassan Dahir Aweys (myös a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir , f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) ”Hassan, Sheikh”) Syntymäaika: 1935. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Somalia; Eritrea.

3)

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (myös a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Syntymäaika: noin 1944. Syntymäpaikka: Ogadenin alue, Etiopia. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Somalia.

4)

Ahmed Abdi aw-Mohamed (myös a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) ”Godane”, f) ”Godani”, g) ”Mukhtar, Shaykh”, h) ”Zubeyr, Abu”) Syntymäaika: 10.7.1977. Syntymäpaikka: Hargeisa, Somalia. Kansalaisuus: Somalia.

5)

Fuad Mohamed Khalaf (myös a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf , d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Mogadishu, Somalia. Toinen asuinpaikka: Somalia.

6)

Bashir Mohamed Mahamoud (myös a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) ”Abu Muscab”, i) ”Qorgab”) Syntymäaika: noin 1979–1982. Vaihtoehtoinen syntymäaika: 1982. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Mogadishu, Somalia.

7)

Mohamed Sa’id (myös a) ”Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Syntymäaika: noin 1966. Syntymäpaikka: Galgala, Somalia. Asuinpaikka: Galgala, Somalia. Toinen asuinpaikka: Badhan, Somalia.

8)

Fares Mohammed Mana'a (myös a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Syntymäaika: 8.2.1965. Syntymäpaikka: Sadah, Jemen. Passin nro: 00514146; myöntämispaikka: Sanaa, Jemen. Henkilökortin nro: 1417576; myöntämispaikka: Al-Amana, Jemen; myöntämispäivä: 7.1.1996.

II   Oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet

AL-SHABAAB (myös a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Sijainti: Somalia.


LIITE II

VERKKOSIVUT 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA SEKÄ 5, 6 JA 9 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA TOIMIVALTAISIA VIRANOMAISIA KOSKEVIEN TIETOJEN HAKUA VARTEN SEKÄ OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TOIMITETTAVIA TIEDOKSIANTOJA VARTEN

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

KREIKKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ESPANJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ALANKOMAAT

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALI

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia tiedoksiantoja varten:

European Commission

DG for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049

Bruxelles/Brusel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Puhelin: (32 2) 295 55 85

Faksi: (32 2) 299 08 73


Top