EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H1019

Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009 , kausi-influenssarokotuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 348, 29.12.2009, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/1019/oj

29.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/71


NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2009,

kausi-influenssarokotuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/1019/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 168 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kausi-influenssa on tarttuva virussairaus, jota esiintyy Euroopassa epidemioina talvikuukausien aikana. Se on yksi merkittävimmistä ja yleisimmin esiintyvistä tartuntataudeista, ja se aiheuttaa paljon sairastuvuutta ja kuolleisuutta kaikissa jäsenvaltioissa.

(2)

Joissain tapauksissa on kyse itsestään rajoittuvaa hengitystieinfektiota vakavammista komplikaatioista, joita voi seurata vaikea-asteinen keuhkokuume tai muu mahdollisesti kuolemaan johtava jälkitauti. Näitä komplikaatioita esiintyy paljon yleisemmin vanhemmissa ikäryhmissä ja henkilöillä, joilla on kroonisia sairauksia.

(3)

Kausi-influenssaa voidaan hillitä rokotuksilla, mutta viruksen antigeenin koostumus muuttuu tiuhaan, ja siksi Maailman terveysjärjestön (WHO) asiantuntijaryhmät tarkistavat rokotteen koostumusta säännöllisesti.

(4)

Vuonna 2003 järjestetty maailman terveyskokous suositteli päätöslauselmassaan 56.19, että kausi-influenssarokotusten kattavuutta nostettaisiin kaikkien korkean riskin henkilöiden joukossa, ja tavoitteeksi asetettiin väestön vanhempien ikäryhmien osalta vähintään 50 prosentin rokotuskattavuus vuoteen 2006 mennessä ja 75 prosentin kattavuus vuoteen 2010 mennessä.

(5)

Euroopan parlamentti hyväksyi 26 päivänä lokakuuta 2005 päätöslauselman ”Influenssapandemian torjuntastrategia” ja 14 päivänä kesäkuuta 2006 päätöslauselman ”Influenssapandemiaa koskevat valmius- ja reagointisuunnitelmat Euroopan yhteisössä” kehottaen jäsenvaltioita lisäämään influenssarokotuksia WHO:n suositusten mukaisesti. Päätöslauselmissa kehotetaan jäsenvaltioita myös parantamaan rokotuskattavuutta pandemioiden välisenä aikana WHO:n suositusten mukaisesti.

(6)

Sen vuoksi Euroopan unionin tasolla olisi ryhdyttävä yhtenäiseen toimintaan kausi-influenssan vaikutusten hillitsemiseksi kannustamalla riskiryhmiä ja terveydenhuollon työntekijöitä ottamaan rokotus. Tämän suosituksen tarkoituksena on saavuttaa WHO:n suosittelema 75 prosentin rokotuskattavuus vanhempien ikäryhmien keskuudessa mahdollisimmin pian, mieluiten talvikauteen 2014–2015 mennessä. Tämä 75 prosentin tavoite olisi mahdollisuuksien mukaan laajennettava koskemaan myös kroonisista sairauksista kärsivien henkilöiden riskiryhmää, ottaen huomioon Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) antamat ohjeistukset.

(7)

Korkeampi rokotuskattavuus riskiryhmissä johtaisi myös yleisesti rokotuskattavuuden paranemiseen, myös terveydenhuollon työntekijöiden osalta.

(8)

Näiden muutosten ensisijaisena edellytyksenä on, että kaikki terveydenhuollon piiriin kuuluvat tahot, riskiryhmät, terveydenhuollon työntekijät, lääkärit, terveydenhuollon johtajat ja päätöksentekijät saavat tietoa kausi-influenssaongelmasta julkisten ja ammatillisten tiedotuskampanjoiden avulla. Terveydenhuollon työntekijöille olisi tiedotettava heidän huonokuntoisempiin potilaisiinsa kohdistuvista erityisistä riskeistä. Terveydenhuollon työntekijöille olisi tiedotettava myös heidän vastuustaan antaa potilailleen asianmukaista neuvontaa rokotuksista.

(9)

Kansallisella tasolla on erityisen tärkeää koota täsmällistä ja vertailukelpoista tietoa rokotuskattavuudesta riskiryhmissä, jotta voidaan arvioida tilannetta asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Tällaista tietoa ei tähän saakka ole aina ollut saatavilla. Näiden tietojen perusteella komissio ja jäsenvaltiot voivat jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä kolmansien maiden kanssa käyttäen olemassa olevia terveysalan kansainvälisen yhteistyön kanavia.

(10)

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 851/2004 (1) kyseiselle keskukselle (ECDC) annettiin erityiseksi tehtäväksi tarjota teknistä ja tieteellistä asiantuntemusta komissiolle ja jäsenvaltioille. ECDC huolehtii myös kausi-influenssan seurantaa varten perustetun verkoston toiminnasta yhteisön verkoston piiriin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2119/98/EY mukaisesti asteittain otettavista tartuntataudeista 22 päivänä joulukuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 2000/96/EY (2) mukaisesti. ECDC:n olisi siten autettava jäsenvaltioita tarjoamaan kausi-influenssarokotuksia koskevaa tieteellistä asiantuntemusta.

(11)

Tavoitteena oleva WHO:n suosittelema 75 prosentin rokotuskattavuus vanhemmissa ikäryhmissä on kausi-influenssarokotusten osalta selkeästi helpompi saavuttaa Euroopan unionin tasolla toteutettavalla yhtenäisellä toiminnalla,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1.

Jäsenvaltioita kannustetaan hyväksymään ja panemaan täytäntöön tilanteen mukaan kansallisia, alueellisia tai paikallisia toimintasuunnitelmia tai -politiikkoja, joiden tavoitteena on kausi-influenssarokotusten kattavuuden parantaminen, jotta saavutettaisiin mahdollisimman pian, mieluiten talvikauteen 2014–2015 mennessä, 75 prosentin rokotuskattavuus ”vanhemmissa ikäryhmissä” ja mahdollisuuksien mukaan myös muissa 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa riskiryhmissä, ellei sitä ole jo saavutettu. Jäsenvaltioita kannustetaan parantamaan rokotuskattavuutta myös terveydenhuollon työntekijöiden piirissä.

Toimintasuunnitelmissa tai -politiikoissa olisi otettava huomioon kansallisella tasolla todetut puutteet ja organisoitava 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut toiminnot.

2.

Jäsenvaltioita kannustetaan 1 kohdassa tarkoitettujen toimintasuunnitelmien ja -politiikkojen puitteissa

a)

ottamaan huomioon ECDC:n antamassa ohjeistuksessa olevat ”vanhempien ikäryhmien” ja ”riskiryhmien” määritelmät;

b)

mittaamaan rokotuskattavuus kaikissa riskiryhmissä ja tutkimaan syitä siihen, miksi jotkut eivät halua ottaa rokotusta;

c)

edistämään kausi-influenssaa ja rokotuksia koskevaa valistusta, koulutusta ja tiedonvaihtoa järjestämällä

i)

tiedotusta terveydenhuollon työntekijöille;

ii)

tiedotusta riskiryhmiin kuuluville henkilöille ja heidän perheilleen influenssaan liittyvistä riskeistä ja sen ennaltaehkäisystä;

iii)

tehokasta tiedotusta rokotuksen ottamisen esteiden poistamiseksi.

3.

Jäsenvaltioita kannustetaan raportoimaan vapaaehtoisesti komissiolle tämän suosituksen täytäntöönpanosta ja erityisesti riskiryhmissä saavutetusta rokotuskattavuudesta.

4.

Komissiota kehotetaan raportoimaan säännöllisesti neuvostolle tämän suosituksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

5.

Komissiota kehotetaan tukemaan edelleen influenssan tutkimusta tutkimuksen puiteohjelmien kautta.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. CARLGREN


(1)  EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 28, 3.2.2000, s. 50.


Top