EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1011

Europolin hallintoneuvoston päätös, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2009 , Europolin johtajan ja apulaisjohtajien valintaa, toimikauden jatkamista ja erottamista koskevista säännöistä

OJ L 348, 29.12.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 272 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1011/oj

29.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/3


EUROPOLIN HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 2009,

Europolin johtajan ja apulaisjohtajien valintaa, toimikauden jatkamista ja erottamista koskevista säännöistä

(2009/1011/YOS)

EUROPOLIN HALLINTONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen (1) (jäljempänä ”Europol-päätös”) ja erityisesti sen 37 artiklan 9 kohdan g alakohdan, 38 artiklan 1, 2, 3 ja 7 kohdan sekä 39 artiklan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (2), vahvistetut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (jäljempänä ’henkilöstösäännöt’) ja Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot (jäljempänä ’palvelussuhteen ehdot’),

ottaa huomioon palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan väliaikaisten toimihenkilöiden palkkausehdoista sekä palvelussuhteen ehtojen II osaston 9 luvun väliaikaisten toimihenkilöiden työsopimuksen päättymisestä,

ottaa huomioon 12 päivänä tammikuuta 2009 tehdyn komission päätöksen SEC(2009) 27/2, joka sisältää sääntelyvirastojen, toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten johtajien valintaa ja nimittämistä koskevat suuntaviivat,

ottaa huomioon hallintoneuvoston työjärjestyksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hallintoneuvosto vahvistaa Europolin johtajan ja apulaisjohtajien valintaan, toimikauden jatkamiseen ja erottamiseen sovellettavat säännöt, jotka tulevat voimaan, kun neuvosto on hyväksynyt ne määräenemmistöllä.

(2)

Johtaja ja apulaisjohtajat on valittava puolueettomalla ja avoimella menettelyllä rajoittamatta käsittelyn luottamuksellisuutta ja valintamenettelyissä käsiteltävien henkilötietojen suojaa.

(3)

Olisi toivottavaa ottaa käyttöön menettelyjä, jotka vastaavat 12 päivänä tammikuuta 2009 tehdyssä komission päätöksessä SEC(2009) 27/2 esitettyjä menettelyjä.

(4)

Valintamenettelyillä pyritään löytämään pätevimmät hakijat täytettävään tehtävään.

(5)

Europol on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja,

ON VAHVISTANUT SEURAAVAT SÄÄNNÖT:

1   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

1.   Näitä sääntöjä sovelletaan Europol-päätöksen 38 artiklassa tarkoitettuihin johtajan ja apulaisjohtajien valintaan, toimikauden jatkamiseen ja erottamiseen.

2.   Jos johtaja on väliaikaisesti estynyt hoitamasta työhönsä kuuluvia tehtäviä yli kuukauden ajan, tai kun johtajan virka on avoinna, hänen tehtäviään hoitaa apulaisjohtaja. Tätä varten hallintoneuvosto ilmoittaa sijaisuusjärjestyksen.

3.   Näissä säännöissä viittauksella miespuoliseen henkilöön tarkoitetaan myös viittausta naispuoliseen henkilöön ja päinvastoin, jollei yhteydestä käy selvästi toisin ilmi.

2   LUKU

VALINTAMENETTELYT

2 artikla

Valintamenettelyissä noudatetaan palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja periaatteita.

3 artikla

1.   Johtajan tai apulaisjohtajan viran katsotaan tulevan avoimeksi:

a)

yhdeksän kuukautta ennen toimikauden päättymistä;

b)

kun neuvosto on vastaanottanut erokirjeen;

c)

kun neuvosto on päättänyt irtisanoa johtajan tai apulaisjohtajan tai muulla tavalla päättää hänen palvelussuhteensa näiden sääntöjen 4 luvun mukaisesti;

d)

yhdeksän kuukautta ennen kuin johtaja tai apulaisjohtaja täyttää 65 vuotta; tai

e)

kun johtaja tai apulaisjohtaja on kuollut.

2.   Hallintoneuvosto laatii jokaisesta avoimesta toimesta ilmoituksen. Hallintoneuvosto laatii avointa apulaisjohtajan tointa koskevan ilmoituksen kuultuaan johtajaa.

Ilmoituksessa esitetään selkeästi ja yksityiskohtaisesti seuraavat asiat:

a)

yleinen kuvaus Europol-päätöksen mukaisista Europolin tehtävistä ja toiminta-ajatuksesta;

b)

tapauskohtaisesti kuvaus joko johtajan tai apulaisjohtajan tärkeimmistä tehtävistä ja velvollisuuksista sekä asianmukaiset viittaukset asiaa koskeviin Europol-päätöksen säännöksiin;

c)

kelpoisuusvaatimukset, jotka jokaisen hakijan on täytettävä;

d)

tointa koskevat vaatimukset, mukaan lukien kaikki ominaisuudet, joiden katsotaan olevan tärkeitä tehtävien kannalta ja joita myöhemmin käytetään valintaperusteina;

e)

yhteenveto valinta- ja nimitysmenettelystä;

f)

palvelussuhdetta koskevat ehdot, mukaan lukien palkkaluokka työhönottohetkellä, tarjotun sopimuksen luonne ja toimikauden kesto;

g)

hakemusten jättämisen yksityiskohdat ja määräaika.

3.   Valintamenettelyyn kuuluu arviointi, jolla testataan hakijoiden erityisosaamista ja ammattitaitoa.

Hallintoneuvosto määrittelee arvioinnin erityispiirteet ja yksityiskohdat jokaista avoinna olevaa tointa varten ja voi päättää käyttää ulkopuolista arviointikeskusta.

4.   Avointa tointa koskevassa ilmoituksessa on mainittava myös, että hakijoiden on jätettävä hakemuksensa kirjallisina hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuuden viikon kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja liitettävä mukaan yksityiskohtainen ansioluettelo, hakemuskirje sekä todisteet avoinna olevaan toimeen liittyvien tehtävien hoitamisen edellyttämästä hyvästä maineesta.

Ilmoituksessa on lisäksi annettava tietoja turvallisuusselvityksestä, joka tehdään valitulle ehdokkaalle Europol-päätöksen 40 artiklan nojalla annettujen sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

1.   Hallintoneuvoston on huolehdittava siitä, että 3 artiklan 2 kohdassa mainittu ilmoitus julkaistaan sekä Euroopan unionin virallisessa lehdessä että muissa tiedotusvälineissä, kansalliset sanoma- ja erikoislehdet mukaan lukien, jotta saavutetaan jäsenvaltioissa mahdollisimman suuri julkisuus.

2.   Europol ilmoittaa johtajan tai apulaisjohtajan avoinna olevasta toimesta myös kansallisille yksiköilleen. Kansalliset yksiköt tiedottavat avoinna olevasta toimesta asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille kyseisessä jäsenvaltiossa. Toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on varmistaa, että avoinna oleva toimi saatetaan niiden osastojen ja kaikkien asianomaisten työntekijöiden tietoon.

3.   Europol lähettää hakijoille todistuksen hakemuksen vastaanottamisesta.

5 artikla

1.   Hallintoneuvosto perustaa valintalautakunnan (jäljempänä ’lautakunta’) arvioimaan vastaanotetut hakemukset ja laatimaan näiden sääntöjen 6 artiklan mukaisesti hallintoneuvostolle toimitettavan perustellun kertomuksen.

2.   Johtajan tointa täytettäessä lautakuntaan kuuluu komissiota edustava hallintoneuvoston jäsen ja kuusi jäsenvaltioita edustavaa hallintoneuvoston jäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee arpomalla.

3.   Apulaisjohtajan tointa täytettäessä lautakuntaan kuuluu johtaja tai hänen valtuuttamansa apulaisjohtaja, komissiota edustava hallintoneuvoston jäsen ja viisi jäsenvaltioita edustavaa hallintoneuvoston jäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee arpomalla.

4.   Jos joku 2 ja 3 kohdan mukaisesti valituista hallintoneuvoston jäsenistä ei voi osallistua lautakunnan työhön, hänet korvataan tapauskohtaisesti joko komissiota tai kyseistä jäsenvaltiota edustavan hallintoneuvoston jäsenen sijaisella.

5.   Jos on aihetta epäillä, että lautakunnan jäsenellä on henkilökohtainen suhde johonkin hakijaan tai että voi syntyä jokin muu eturistiriita, tämä jäsen ei saa osallistua lautakunnan työhön ja hänet korvataan sijaisella 4 kohdan mukaisesti.

6.   Hallintoneuvoston sihteeristö huolehtii lautakunnan sihteeristön tehtävistä.

6 artikla

1.   Lautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan joukostaan yhden jäsenen puheenjohtajaksi.

2.   Ulkopuolinen henkilöstökonsultti voi avustaa lautakuntaa sen tehtävien suorittamisessa, jos hallintoneuvosto oma-aloitteisesti tai lautakunnan pyynnöstä näin päättää. Ulkopuolisella henkilöstökonsultilla ei ole lautakunnan jäsenen asemaa.

3.   Lautakunnan tehtäviin kuuluu:

a)

niiden hakijoiden nimeäminen, jotka ovat avointa tointa koskevassa ilmoituksessa esitettyjen vaatimusten perusteella soveltuvia toimeen;

b)

soveltuvien hakijoiden hakemusten alustava arviointi ottamalla huomioon heidän ammattipätevyytensä, taitonsa, työkokemuksensa ja todisteet hyvää mainetta koskevien vaatimusten täyttämisestä, jotta voitaisiin päättää, keitä hakijoita lautakunnan pitäisi arvioida edelleen;

c)

hakijoiden arvioinnin järjestäminen näiden sääntöjen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

d)

hakijoiden haastatteleminen, jotta heidän ammattipätevyyttään ja taitojaan voitaisiin arvioida suhteessa avointa tointa koskevassa ilmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin; ja

e)

asianmukaisesti perustellun kertomuksen laatiminen saapuneista hakemuksista ja lautakunnan noudattamasta menettelystä, mukaan lukien:

i)

soveltuvien hakijoiden luettelo, josta lautakunnan haastattelemat hakijat käyvät ilmi;

ii)

paremmuusjärjestykseen laitettu luettelo kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista, joiden katsotaan täyttävän parhaiten avointa tointa koskevassa ilmoituksessa esitetyt valintaperusteet.

4.   Lautakunnan työ dokumentoidaan kokonaisuudessaan erityisesti käyttämällä avointa tointa koskevassa ilmoituksessa esitettyjen vaatimusten ja hallintoneuvoston antamien lisäohjeiden mukaisesti laadittuja arviointilomakkeita. Arviointilomakkeet ja yhteenveto kustakin hakijasta erikseen laadituista lautakunnan päätelmistä liitetään hakijoiden hakemusasiakirjoihin.

5.   Tulokset työstä, jonka lautakunnan sihteeristö, yksi tai useampi lautakunnan jäsen tai ulkopuolinen henkilöstökonsultti on tehnyt lautakunnan puolesta, toimitetaan täysijäseniselle lautakunnalle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.

6.   Lautakunnan puheenjohtaja ja yksi lautakunnan jäsen allekirjoittavat lautakunnan tekemän päätöksen kertomuksesta.

7.   Lautakunnan puheenjohtaja toimittaa hallintoneuvostolle mahdollisimman pian haastattelujen päättymisen jälkeen lautakunnan laatiman kertomuksen sekä haastateltujen hakijoiden täydelliset hakemusasiakirjat.

7 artikla

Lautakunnan sihteeristö ilmoittaa valintamenettelyn kunkin vaiheen jälkeen menettelyn tulokset kirjallisesti lautakunnan hylkäämille hakijoille.

8 artikla

1.   Lautakunnan valintamenettelyt järjestetään Haagissa, ellei hallintoneuvosto toisin päätä.

2.   Lautakunnan jäsenille sekä testeihin ja haastatteluihin kutsutuille hakijoille korvataan matkoista, oleskelusta ja hotellimajoituksesta aiheutuvat kustannukset sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

9 artikla

1.   Hallintoneuvosto pyytää lautakunnan puheenjohtajaa kertomaan toteutetusta menettelystä ja esittelemään lautakunnan kertomuksen.

2.   Hallintoneuvosto voi päättää haastatella paremmuusjärjestykseen laitetussa lautakunnan luettelossa olevia hakijoita ja ketä tahansa muuta lautakunnan haastattelemaa soveltuvaa hakijaa.

3.   Hallintoneuvosto antaa lautakunnan toimittaman kertomuksen ja tarvittaessa 2 kohdan mukaisesti pidettyjen haastattelujen perusteella perustellun lausunnon, jossa

a)

esitetään luettelo soveltuvista hakijoista;

b)

esitetään luettelo, joka käsittää vähintään kolme paremmuusjärjestykseen laitettua soveltuvaa hakijaa; ja

c)

vahvistetaan, että ehdolle valittujen hakijoiden luettelossa olevat hakijat täyttävät palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdassa säädetyt palvelukseen ottamista koskevat edellytykset ja avointa tointa koskevassa ilmoituksessa esitetyt kelpoisuusvaatimukset.

4.   Jos joku hallintoneuvoston jäsenistä on myös hakijaluettelossa tai jos voi syntyä jokin muu eturistiriita, tämä jäsen ei saa olla läsnä hallintoneuvoston laatiessa lausuntoaan.

5.   Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimittaa hallintoneuvoston lausunnon ja ehdolle valittujen hakijoiden luettelossa olevien hakijoiden täydelliset hakemusasiakirjat neuvostolle, jotta tämä voisi tehdä päätöksen Europol-päätöksen 38 artiklan mukaisesti kaikkien asiaa koskevien tietojen pohjalta.

6.   Hallintoneuvoston sihteeristö ilmoittaa valintamenettelyn tulokset kirjallisesti hallintoneuvoston hylkäämille hakijoille.

10 artikla

Kun neuvosto on tehnyt nimityksen, hallintoneuvoston sihteeristö toimittaa virallisen ilmoituksen menettelyn tuloksista kaikille tointa hakeneille. Henkilöstösääntöjen 90 artiklan mukainen kolmen kuukauden määräaika valituksen jättämiselle alkaa tämän kirjeen tiedoksi antamisesta.

11 artikla

1.   Lautakunnan ja hallintoneuvoston menettelyt ovat salaisia.

2.   Lautakunnan jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten ja valintamenettelyyn osallistuvien Europolin työntekijöiden, ulkopuolisten arviointikeskusten työntekijöiden tai ulkopuolisen henkilöstökonsultin on noudatettava ehdotonta luottamuksellisuutta tehdyn työn suhteen.

3   LUKU

TOIMIKAUDEN JATKAMINEN

12 artikla

1.   Jos Europol-päätöksen 38 artiklan nojalla nimitetyn johtajan tai apulaisjohtajan toimikautta voidaan jatkaa Europol-päätöksen 38 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, hallintoneuvosto voi päättää poiketa 2 luvussa vahvistetusta menettelystä. Tällöin hallintoneuvosto laatii viimeistään kaksitoista kuukautta ennen toimikauden päättymistä lausunnon, jossa se suosittaa neuvostolle toimikauden jatkamista. Hallintoneuvoston lausunnossa otetaan erityisesti huomioon asianomaisen johtajan tai apulaisjohtajan ensimmäisen toimikauden aikana saavuttamat tulokset, palvelussuhteen ehtojen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti laaditut vuosittaiset arviointikertomukset sekä Europolin tulevien vuosien toiminta-ajatus ja tarpeet.

Hallintoneuvoston lausunto, jossa suositetaan apulaisjohtajan toimikauden jatkamista, toimitetaan johtajan kuulemisen jälkeen.

2.   Jos hallintoneuvosto ei päätä poiketa edellä mainitusta menettelystä, jos neuvosto päättää olla jatkamatta johtajan tai apulaisjohtajan toimikautta tai jos neuvosto ei tee asiasta päätöstä kolmen kuukauden kuluessa hallintoneuvoston lausunnon saatuaan, noudatetaan näiden sääntöjen 2 luvussa vahvistettua menettelyä.

4   LUKU

PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

13 artikla

1.   Kuolemantapausta lukuun ottamatta johtajan tai apulaisjohtajan palvelussuhde päättyy palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan a kohdan mukaisesti sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana asianomainen henkilö täyttää 65 vuotta.

2.   Neuvosto päättää johtajan tai apulaisjohtajan palvelussuhteen päättymisestä näiden sääntöjen 15 ja 17 artiklan mukaisesti määräenemmistöllä saatuaan hallintoneuvoston lausunnon.

3.   Apulaisjohtajan palvelussuhteen päättämistä koskeva hallintoneuvoston lausunto laaditaan johtajan kuulemisen jälkeen.

14 artikla

1.   Johtajan tai apulaisjohtajan, joka haluaa irtisanoutua ennen toimikautensa päättymistä, on tehtävä selkeä kirjallinen ilmoitus aikeestaan irtisanoutua Europolin palveluksesta ja ehdotettava päivämäärää, jolloin irtisanoutuminen tulisi voimaan palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan b kohdan ii alakohdan mukaisesti.

2.   Erokirje on osoitettava neuvoston puheenjohtajalle, ja siitä on toimitettava jäljennös hallintoneuvoston puheenjohtajalle sekä johtajalle, jos kyseessä on apulaisjohtajan irtisanoutuminen.

15 artikla

1.   Neuvosto voi päättää johtajan tai apulaisjohtajan palvelussuhteen hallintoneuvoston pyynnöstä palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan b kohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, että irtisanomisaikaa ja muita kyseisen artiklan ii alakohdan tai iii alakohdan mukaisia ehtoja noudatetaan.

2.   Neuvosto voi päättää johtajan tai apulaisjohtajan palvelussuhteen hallintoneuvoston pyynnöstä ilman irtisanomisaikaa, kun palvelussuhteen ehtojen 48 artiklan a tai b kohdan mukaiset ehdot täyttyvät.

3.   Neuvosto päättää johtajan tai apulaisjohtajan palvelussuhteen ilman irtisanomisaikaa, kun palvelussuhteen ehtojen 50 artiklan mukaiset ehdot täyttyvät. Tässä tapauksessa neuvosto ilmoittaa palvelussuhteen päättyneeksi kuultuaan asianomaista henkilöä näiden sääntöjen 16 artiklan 2 kohdan mukaisen kurinpitomenettelyn jälkeen.

Ennen palvelussuhteen päättämistä hallintoneuvosto voi pidättää asianomaisen johtajan tai johtaja asianomaisen apulaisjohtajan tämän toimen hoitamisesta palvelussuhteen ehtojen 50 artiklan 2 kohdan ja henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 23 ja 24 artiklan mukaisesti.

16 artikla

1.   Jos johtaja tai apulaisjohtaja tahallisesti tai huolimattomuudesta jättää täyttämättä Europol-päätöksen tai palvelussuhteen ehtojen mukaiset velvollisuutensa, häntä vastaan voidaan aloittaa kurinpitomenettely palvelussuhteen ehtojen 50 a artiklan, henkilöstösääntöjen VI osaston ja soveltuvin osin henkilöstösääntöjen liitteen IX mukaisesti.

Henkilön katsotaan jättäneen velvollisuutensa täyttämättä, jos hän on muun muassa palvelukseen ottamisensa yhteydessä antanut todistetusti tahallaan vääriä tietoja joko ammattipätevyydestään tai palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan mukaisista edellytyksistä, ja jos nämä hänen toimittamansa väärät tiedot ovat ratkaisevasti vaikuttaneet hänen palvelukseen ottamiseensa.

2.   Kurinpitomenettelyt aloitetaan ja toteutetaan henkilöstösääntöjen liitteen IX mukaisesti.

17 artikla

1.   Neuvosto voi henkilöstösääntöjen liitteen IX mukaisen kurinpitomenettelyn jälkeen päättää johtajan tai apulaisjohtajan palvelussuhteen ilman irtisanomisaikaa palvelussuhteen ehtojen 49 artiklan mukaisesti kurinpidollisista syistä vakavissa tapauksissa, joissa johtaja tai apulaisjohtaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta jättänyt täyttämättä velvollisuutensa.

Ennen palvelussuhteen päättämistä hallintoneuvosto voi pidättää asianomaisen johtajan tai johtaja asianomaisen apulaisjohtajan tämän toimen hoitamisesta palvelussuhteen ehtojen 50 artiklan 2 kohdan ja henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 23 ja 24 artiklan mukaisesti.

2.   Saatuaan henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevassa 18 artiklassa tarkoitetun kurinpitolautakunnan kertomuksen hallintoneuvosto päättää, onko syytä antaa neuvostolle lausunto johtajan palvelussuhteen päättämiseksi Europol-päätöksen 38 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Tässä tapauksessa hallintoneuvosto toimittaa kuukauden kuluessa kurinpitolautakunnan kertomuksen vastaanottamisesta asianmukaisesti perustellun lausunnon rangaistuksesta, joka olisi syytä antaa vaatimuksen perusteena olevien seikkojen perusteella, tai muusta toimenpiteestä, joka neuvoston olisi toteutettava näiden sääntöjen mukaisesti. Ennen lausunnon laatimista hallintoneuvoston on annettava asianomaiselle johtajalle tilaisuus tulla kuulluksi. Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimittaa hallintoneuvoston lausunnon neuvostolle Europol-päätöksen 38 artiklan 7 kohdan mukaisesti ja jäljennöksen lausunnosta vaatimuksen kohteena olevalle johtajalle.

Jos hallintoneuvosto päättää, ettei neuvostolle anneta lausuntoa Europol-päätöksen 38 artiklan 7 kohdan mukaisesti, sillä on oikeus määrätä jokin henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 1 kohdan mukainen rangaistus, lukuun ottamatta johtajan erottamista tämän toimesta. Kuultuaan johtajaa hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 ja 10 artiklan mukaisen päätöksensä kahden kuukauden kuluessa kurinpitolautakunnan lausunnon vastaanottamisesta. Päätös on perusteltava.

3.   Saatuaan henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevassa 18 artiklassa tarkoitetun kurinpitolautakunnan kertomuksen johtaja toimittaa ilman aiheetonta viivytystä hallintoneuvostolle asianmukaisesti perustellun lausuntoluonnoksen rangaistuksesta, joka olisi syytä antaa vaatimuksen perusteena olevien seikkojen perusteella, tai muusta toimenpiteestä, joka neuvoston olisi toteutettava apulaisjohtajan osalta näiden sääntöjen mukaisesti.

Hallintoneuvosto päättää, onko syytä antaa neuvostolle lausunto asianomaisen apulaisjohtajan palvelussuhteen päättämiseksi Europol-päätöksen 38 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Ennen lausunnon laatimista hallintoneuvoston on annettava asianomaiselle apulaisjohtajalle tilaisuus tulla kuulluksi. Hallintoneuvosto toimittaa lausuntonsa kuukauden kuluessa siitä, kun johtaja on saanut kurinpitolautakunnan kertomuksen. Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimittaa hallintoneuvoston lausunnon neuvostolle Europol-päätöksen 38 artiklan 7 kohdan mukaisesti ja jäljennöksen lausunnosta vaatimuksen kohteena olevalle apulaisjohtajalle.

Jos hallintoneuvosto päättää, ettei neuvostolle anneta lausuntoa Europol-päätöksen 38 artiklan 7 kohdan mukaisesti, johtajalla on oikeus määrätä jokin henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 1 kohdan mukainen rangaistus, lukuun ottamatta asianomaisen apulaisjohtajan erottamista tämän toimesta. Kuultuaan asianomaista apulaisjohtajaa johtaja tekee henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 ja 10 artiklan mukaisen päätöksensä kahden kuukauden kuluessa kurinpitolautakunnan lausunnon vastaanottamisesta. Päätös on perusteltava.

4.   Saatuaan tämän artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston lausunnon neuvosto päättää kuultuaan asianomaista johtajaa tai apulaisjohtajaa, erottaako se johtajan tai apulaisjohtajan tämän toimesta henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti vai päättääkö se hänen palvelussuhteensa Europolissa muulla tavoin.

Jos neuvosto päättää erottaa johtajan tai apulaisjohtajan tämän toimesta tai päättää hänen palvelussuhteensa muulla tavoin, sen on ilmoitettava päätöksessään menettelyn tarkka sisältö sekä päivämäärä, jona toimenpide pannaan täytäntöön. Päätös on perusteltava asianmukaisesti ja annettava tiedoksi kyseiselle henkilölle ja Europolille.

Neuvoston päätös erottaa johtaja tai apulaisjohtaja tämän toimesta henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan mukaisesti tehdään kahden kuukauden kuluessa henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevassa 18 artiklassa tarkoitetun kurinpitolautakunnan lausunnon vastaanottamisesta.

5.   Jos neuvosto päättää, ettei se erota asianomaista johtajaa tai apulaisjohtajaa tämän toimesta henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti tai ettei se päätä hänen palvelussuhdettaan Europolissa muulla tavoin, asia palautetaan hallintoneuvoston käsiteltäväksi, jos kyseessä on johtaja, ja johtajan käsiteltäväksi, jos kyseessä on apulaisjohtaja.

Jos johtajaa koskeva tapaus palautetaan hallintoneuvoston käsiteltäväksi, hallintoneuvostolla on oikeus määrätä jokin henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 1 kohdan mukainen rangaistus, lukuun ottamatta johtajan erottamista tämän toimesta. Hallintoneuvoston on tehtävä päätöksensä ilman aiheetonta viivytystä johtajaa kuultuaan. Päätös on perusteltava.

Jos apulaisjohtajaa koskeva tapaus palautetaan hallintoneuvoston ja johtajan käsiteltäväksi, johtajalla on oikeus määrätä jokin henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 1 kohdan mukainen rangaistus, lukuun ottamatta apulaisjohtajan erottamista tämän toimesta. Hallintoneuvoston on tehtävä päätöksensä ilman aiheetonta viivytystä apulaisjohtajaa kuultuaan. Päätös on perusteltava.

5   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

18 artikla

1.   Nämä säännöt tulevat voimaan Europol-päätöksen soveltamisen alkamispäivänä.

2.   Hallintoneuvosto arvioi nämä säännöt kolmen vuoden kuluessa niiden voimaantulosta.

3.   Hallintoneuvosto tarkastelee kaikkia näiden sääntöjen muuttamista koskevia ehdotuksia, jotta neuvosto voisi hyväksyä ne Europol-päätöksen 38 artiklan 3 kohdassa ja 38 artiklan 7 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Haag, 4. kesäkuuta 2009.

Neuvosto on hyväksynyt tämän päätöksen 30 päivänä marraskuuta 2009.

Puheenjohtaja

S. CLERTON


(1)  EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.


Top