EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1222

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009 , renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 342, 22.12.2009, p. 46–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 109 - 121

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1222/oj

22.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 342/46


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1222/2009,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2009,

renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kuten komission 8 päivänä heinäkuuta 2008 päivätyssä tiedonannossa ”Ympäristöystävällisempi liikenne” korostetaan, kestävä liikkuvuus on suuri haaste, johon yhteisön on vastattava ilmastonmuutoksen vuoksi ja Euroopan kilpailukyvyn tukemiseksi.

(2)

Komission 19 päivänä lokakuuta 2006 päivätyssä tiedonannossa ”Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien toteuttaminen” korostetaan mahdollisuuksia vähentää kokonaisenergiankulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä tietyillä kohdennetuilla toimilla, muun muassa renkaiden merkitsemisellä.

(3)

Komission 7 päivänä helmikuuta 2007 päivätyssä tiedonannossa ”Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi: uudelleentarkastelun tulokset” korostetaan mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä toteuttamalla lisätoimenpiteitä polttoaineenkulutukseen eniten vaikuttavien auton osien kuten renkaiden osalta.

(4)

Renkaiden osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on 20–30 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea renkaiden vierintävastuksesta. Sen vuoksi tieliikenteen energiatehokkuutta voidaan lisätä huomattavasti pienentämällä renkaiden vierintävastusta, mikä vähentää myös päästöjä.

(5)

Renkailla on useita ominaisuuksia, jotka liittyvät toisiinsa. Yhden ominaisuuden, esimerkiksi vierintävastuksen, parantamisesta voi olla haittaa muille ominaisuuksille, esimerkiksi märkäpidolle, ja märkäpidon parantaminen voi puolestaan lisätä vierintämelua. Rengasvalmistajia olisi kannustettava optimoimaan kaikki renkaiden ominaisuudet niin, että ne ylittävät jo saavutetut standardit.

(6)

Polttoainetaloudelliset renkaat ovat kustannustehokkaat, sillä niillä saavutettavat polttoainesäästöt kompensoivat hyvin niiden korkeamman ostohinnan, joka johtuu suuremmista tuotantokustannuksista.

(7)

Moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 661/2009 (3) säädetään renkaiden vierintävastusta koskevista vähimmäisvaatimuksista. Teknisen kehityksen ansiosta renkaiden vierintävastuksesta johtuvaa energiahävikkiä voidaan vähentää huomattavasti enemmän kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät. Tieliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi on näin ollen aiheellista säätää, että tästä ominaisuudesta annetaan yhdenmukaistettuja tietoja, ja kannustaa siten loppukäyttäjiä ostamaan polttoainetaloudellisempia renkaita.

(8)

Liikennemelu on merkittävä häiriötekijä, joka vaikuttaa terveyteen haitallisesti. Asetuksella (EY) N:o 661/2009 säädetään renkaiden vierintämelua koskevista vähimmäisvaatimuksista. Teknisen kehityksen ansiosta renkaiden vierintämelua voidaan vähentää huomattavasti enemmän kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät. Liikennemelun vähentämiseksi on näin ollen aiheellista säätää, että tästä ominaisuudesta annetaan yhdenmukaistettuja tietoja, ja kannustaa siten loppukäyttäjiä ostamaan renkaita, joista aiheutuva vierintämelu on vähäinen.

(9)

Yhdenmukaistettujen tietojen antaminen vierintämelusta edistäisi myös liikennemelun torjuntatoimien täytäntöönpanoa ja lisäisi tietoisuutta renkaiden aiheuttamasta liikennemelusta ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY (4) mukaisesti.

(10)

Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetään renkaiden märkäpitoa koskevista vähimmäisvaatimuksista. Teknisen kehityksen ansiosta märkäpitoa voidaan parantaa huomattavasti enemmän kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät ja siten lyhentää jarrutusmatkaa sadesäällä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on näin ollen aiheellista säätää, että tästä ominaisuudesta annetaan yhdenmukaistettuja tietoja, ja kannustaa siten loppukäyttäjiä ostamaan renkaita, joilla on hyvä märkäpito.

(11)

Annetut märkäpitoa koskevat tiedot eivät ehkä vastaa erityisesti lumi- ja jääolosuhteisiin suunniteltujen renkaiden ensisijaisia ominaisuuksia. Koska tällaisia renkaita varten ei ole vielä saatavilla yhdenmukaistettuja testausmenetelmiä, on asianmukaista säätää mahdollisuudesta muuttaa myöhemmin niiden pitoluokitusta.

(12)

Tietojen antaminen renkaiden ominaisuuksista standardimerkinnän muodossa voi todennäköisesti vaikuttaa loppukäyttäjien ostopäätöksiin ja siten saada heidät ostamaan turvallisempia, äänettömämpiä ja polttoainetaloudellisempia renkaita. Tämä puolestaan todennäköisesti kannustaa rengasvalmistajia optimoimaan vastaavat renkaiden ominaisuudet, mikä edistäisi kestävämpää kulutusta ja tuotantoa.

(13)

Useat erilaiset rengasmerkintäsäännöt eri jäsenvaltioissa loisivat esteitä yhteisön sisäiselle kaupalle ja lisäisivät rengasvalmistajien hallinnollista rasitetta sekä testauskuluja.

(14)

Tarvikerenkaiden osuus rengasmarkkinoista on 78 prosenttia. Siksi on aiheellista antaa loppukäyttäjille tietoa sekä tarvikerenkaiden että uusien ajoneuvojen renkaiden ominaisuuksista.

(15)

Kuluttajat sekä kuljetuspäälliköt ja kuljetusyritykset tarvitsevat enemmän tietoa renkaiden polttoainetaloudellisuudesta ja muista ominaisuuksista, sillä niiden ei ole helppo vertailla eri rengasmerkkien ominaisuuksia, kun käytössä ei ole renkaiden merkintäjärjestelmää eikä yhdenmukaistettua testausjärjestelmää. Siksi on aiheellista sisällyttää luokkien C1, C2 ja C3 renkaat tämän asetuksen soveltamisalaan.

(16)

Kuluttajat tuntevat hyvin energiamerkinnän, jolla kodinkoneet luokitellaan asteikolla A–G kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 22 päivänä syyskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/75/ETY mukaisesti (5), ja energiamerkintä on osoittautunut menestyksekkääksi tavaksi edistää tehokkaampien kodinkoneiden hankkimista. Samaa mallia olisi käytettävä renkaiden polttoainetaloudellisuuden merkinnässä.

(17)

Rengasmerkintöjen esilläolo myyntipisteissä ja teknisessä mainosmateriaalissa varmistaisi, että jakelijat ja mahdolliset loppukäyttäjät saavat ostopäätöstä tehdessään yhdenmukaistettuja tietoja renkaiden polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta.

(18)

Jotkut loppukäyttäjät tekevät rengasvalintansa ennen myyntipisteessä käyntiä tai ostavat renkaansa postimyynnistä. Jotta myös nämä loppukäyttäjät voisivat perustaa ostopäätöksensä yhdenmukaistettuihin tietoihin renkaiden polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta, merkintöjen olisi oltava esillä kaikessa teknisessä mainosmateriaalissa, myös internetissä. Tekniseen mainosmateriaaliin eivät kuulu mainokset mainostauluissa, sanomalehdissä, aikakauslehdissä, radiolähetyksissä, televisiossa ja vastaavanlaisissa suorakäyttöisissä esitysmuodoissa.

(19)

Potentiaalisille loppukäyttäjille olisi selvitettävä merkinnän jokainen osatekijä ja sen merkitys. Kyseiset tiedot olisi annettava teknisessä mainosmateriaalissa, esimerkiksi rengastoimittajien verkkosivustoilla.

(20)

Annettujen tietojen olisi pohjauduttava yhdenmukaistettuihin testausmenetelmiin, joiden olisi oltava luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia, jotta loppukäyttäjät voisivat tehdä rengasvertailuja ja valmistajille aiheutuvia testauskuluja voitaisiin vähentää.

(21)

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi jäsenvaltiot saattavat ottaa käyttöön kannustimia polttoainetaloudellisten, turvallisempien ja mahdollisimman vähän melua aiheuttavien renkaiden hankinnan edistämiseksi. On aiheellista määritellä polttoainetaloudellisuuden ja märkäpidon vähimmäisluokat, joita alemmille luokille tällaisia kannustimia ei saa myöntää, jotta voidaan välttää sisämarkkinoiden pirstoutuminen. Tällaiset kannustimet saattavat olla valtiontukea. Tämä asetus ei saisi vaikuttaa sellaisten valtiontukimenettelyjen tuloksiin, joita voidaan käynnistää tulevaisuudessa perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti tällaisten kannustimien osalta, ja verotuksen ja verotuksellisten asioiden ei pitäisi kuulua sen piiriin.

(22)

Merkintäsäännösten tavoitteet voidaan saavuttaa ja yhtäläiset toimintaedellytykset varmistaa koko yhteisössä vain, jos toimittajat ja jakelijat noudattavat kyseisiä säännöksiä. Jäsenvaltioiden olisi siksi seurattava merkintäsäännösten noudattamista valvomalla markkinoita ja tekemällä säännöllisiä jälkitarkastuksia erityisesti tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 (6) mukaisesti.

(23)

Pannessaan täytäntöön tämän asetuksen säännöksiä jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä täytäntöönpanotoimenpiteistä, joilla pienille ja keskisuurille yrityksille asetetaan perusteettomia, byrokraattisia ja tehottomia velvoitteita.

(24)

Rengastoimittajia ja -jakelijoita olisi kannustettava noudattamaan tämän asetuksen säännöksiä ennen vuotta 2012 merkinnän hyväksymisen ja sen hyötyjen toteutumisen nopeuttamiseksi.

(25)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) mukaisesti.

(26)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta ottaa käyttöön luokkien C2 ja C3 renkaiden märkäpitoluokitusta koskevia vaatimuksia, mukauttaa erityisesti lumi- ja jääolosuhteisiin suunniteltujen renkaiden pitoluokitusta ja mukauttaa liitteitä, mukaan lukien testausmenetelmät ja niihin liittyvät poikkeamat, tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(27)

Tätä asetusta olisi tarkasteltava uudelleen sen määrittämiseksi, miten loppukäyttäjät ymmärtävät merkinnän ja saadaanko tällä asetuksella aikaan markkinamuutos,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus ja kohde

1.   Tämän asetuksen tarkoituksena on lisätä tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistämällä sellaisten polttoainetaloudellisten ja turvallisten renkaiden käyttöä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua.

2.   Tällä asetuksella luodaan puitteet renkaiden ominaisuuksia koskevien yhdenmukaistettujen tietojen antamiseksi merkintöjen avulla, jotta kuluttajat voivat renkaita ostaessaan tehdä tietoon perustuvan valinnan.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan luokkien C1, C2 ja C3 renkaisiin.

2.   Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta:

a)

pinnoitettuihin renkaisiin;

b)

ammattikäyttöön tarkoitettuihin maastorenkaisiin;

c)

renkaisiin, jotka on suunniteltu asennettaviksi yksinomaan ajoneuvoihin, jotka on ensirekisteröity ennen 1 päivää lokakuuta 1990;

d)

T-tyypin väliaikaisesti käytettäviin vararenkaisiin;

e)

renkaisiin, joiden nopeusluokitus on alle 80 km/h;

f)

renkaisiin, joiden vanteen nimellishalkaisija on enintään 254 mm tai vähintään 635 mm;

g)

pito-ominaisuuksia parantavilla lisälaitteilla varustettuihin renkaisiin, kuten nastarenkaisiin;

h)

renkaisiin, jotka on suunniteltu asennettaviksi yksinomaan kilpailukäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

”luokkien C1, C2 ja C3 renkailla” rengasluokkia, jotka on määritelty asetuksen (EY) N:o 661/2009 8 artiklassa;

2)

”T-tyypin väliaikaisesti käytettävällä vararenkaalla” väliaikaisesti käytettävää vararengasta, joka on tarkoitettu käytettäväksi vakiorenkaille ja vahvistetuille renkaille säädettyjä täyttöpaineita korkeammilla täyttöpaineilla;

3)

”myyntipisteellä” paikkaa, jossa renkaat ovat esillä tai varastoituina ja myynnissä loppukäyttäjille, myös sellaista autojen näyttelytilaa, jossa on loppukäyttäjille myytäviksi tarjottavia ajoneuvoihin asentamattomia renkaita;

4)

”teknisellä mainosmateriaalilla” teknisiä käsikirjoja, esitteitä, esittelylehtisiä ja luetteloja (painetussa, sähköisessä tai online-muodossa) sekä verkkosivustoja, joiden tarkoituksena on markkinoida renkaita loppukäyttäjille tai jakelijoille ja joissa kuvataan renkaan teknisiä ominaisuuksia;

5)

”teknisellä asiakirja-aineistolla” renkaita koskevia tietoja, mukaan luettuina tiedot renkaan valmistajasta ja merkistä, polttoainetaloudellisuusluokan, märkäpitoluokan, vierintämeluluokan ja vierintämelun mittausarvon ilmoittamista varten määritetyn rengastyypin tai rengasryhmän kuvausta sekä testiraportteja ja testaustarkkuutta;

6)

”valmistajalla” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään;

7)

”maahantuojalla” yhteisöön sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta olevan tuotteen yhteisön markkinoille;

8)

”valtuutetulla edustajalla” yhteisöön sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät sille tämän asetuksen nojalla kuuluvien velvoitteiden osalta;

9)

”toimittajalla” valmistajaa, sen valtuutettua edustajaa yhteisön alueella tai maahantuojaa;

10)

”jakelijalla” toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka asettaa renkaan saataville markkinoilla ja joka ei ole toimittaja eikä maahantuoja;

11)

”asettamisella saataville markkinoilla” tuotteen toimittamista jakelua tai käyttöä varten yhteisön markkinoille liiketoiminnan yhteydessä joko maksua vastaan tai maksutta;

12)

”loppukäyttäjällä” kuluttajaa sekä kuljetuspäällikköä tai maantiekuljetusyritystä, joka ostaa tai jonka oletetaan ostavan renkaita;

13)

”keskeisellä ominaisuudella” renkaan ominaisuutta, kuten vierintävastusta, märkäpitoa tai vierintämelua, jolla on renkaan käytön aikana huomattavia vaikutuksia ympäristöön, tieturvallisuuteen tai terveyteen.

4 artikla

Rengastoimittajien velvollisuudet

1.   Toimittajien on varmistettava, että jakelijoille tai loppukäyttäjille toimitettavien luokkien C1 ja C2 renkaisiin on

a)

kiinnitetty kulutuspintaan tarra, joka osoittaa polttoainetaloudellisuusluokan liitteessä I olevan A osan mukaisesti, vierintämeluluokan ja vierintämelun mittausarvon liitteessä I olevan C osan mukaisesti ja tapauksen mukaan märkäpitoluokan liitteessä I olevan B osan mukaisesti,

tai

b)

kuhunkin yhdestä tai useammasta samanlaisesta renkaasta koostuvaan tuote-erään liitetty painetussa muodossa oleva merkintä, joka osoittaa polttoainetaloudellisuusluokan liitteessä I olevan A osan mukaisesti, vierintämeluluokan ja vierintämelun mittausarvon liitteessä I olevan C osan mukaisesti ja tapauksen mukaan märkäpitoluokan liitteessä I olevan B osan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tarran ja merkinnän on oltava muodoltaan liitteen II mukaisia.

3.   Toimittajien on ilmoitettava luokkien C1, C2 ja C3 renkaiden polttoainetaloudellisuusluokka, vierintämeluluokka ja vierintämelun mittausarvo sekä tapauksen mukaan märkäpitoluokka teknisessä mainosmateriaalissa, myös verkkosivustoillaan, liitteen I mukaisesti ja liitteessä III mainitussa järjestyksessä.

4.   Toimittajien on viiden vuoden ajan siitä, kun tietyn rengastyypin viimeinen rengas on asetettu saataville markkinoilla, saatettava tekninen asiakirja-aineisto jäsenvaltioiden viranomaisten saataville pyynnöstä. Teknisen asiakirja-aineiston on oltava tarpeeksi yksityiskohtainen, jotta viranomaiset voivat tarkistaa merkinnässä ilmoitettujen polttoainetaloudellisuutta, märkäpitoa ja vierintämelua koskevien tietojen paikkansapitävyyden.

5 artikla

Rengasjakelijoiden velvollisuudet

1.   Jakelijoiden on varmistettava, että

a)

tarra, jonka toimittajat ovat kiinnittäneet renkaisiin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, on selkeästi näkyvissä myyntipisteessä,

tai

b)

edellä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu merkintä on ennen renkaan myyntiä loppukäyttäjän nähtävillä ja selkeästi esillä renkaan välittömässä läheisyydessä myyntipisteessä.

2.   Jos myynnissä olevat renkaat eivät ole loppukäyttäjän nähtävillä, jakelijoiden on annettava loppukäyttäjille tietoa niiden polttoainetaloudellisuusluokasta, märkäpitoluokasta, vierintämeluluokasta ja vierintämelun mittausarvosta.

3.   Jakelijoiden on ilmoitettava luokan C1, C2 ja C3 renkaiden polttoainetaloudellisuusluokka, vierintämelun mittausarvo ja tapauksen mukaan liitteen I mukainen märkäpitoluokka loppukäyttäjille rengasostoksesta annettavassa laskussa tai sen yhteydessä.

6 artikla

Ajoneuvojen toimittajien ja ajoneuvojen jakelijoiden velvollisuudet

Jos loppukäyttäjille annetaan myyntipisteessä mahdollisuus valita, millaiset renkaat asennetaan uuteen ajoneuvoon, jonka he aikovat hankkia, ajoneuvojen toimittajien ja jakelijoiden on ennen ajoneuvon myymistä ilmoitettava heille luokkien C1, C2 ja C3 renkaiden polttoainetaloudellisuusluokka, vierintämeluluokka ja vierintämelun mittausarvo sekä tarpeen mukaan märkäpitoluokka kaikkien tarjottujen renkaiden osalta liitteen I mukaisesti ja liitteessä III mainitussa järjestyksessä. Nämä tiedot on sisällytettävä ainakin tekniseen mainosmateriaaliin.

7 artikla

Yhdenmukaistetut testausmenetelmät

Edellä olevan 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti annettavat tiedot renkaiden polttoainetaloudellisuusluokasta, vierintämeluluokasta, vierintämelun mittausarvosta ja märkäpitoluokasta on hankittava soveltamalla liitteessä I tarkoitettuja yhdenmukaistettuja testausmenetelmiä.

8 artikla

Tarkistusmenettely

Jäsenvaltioiden on arvioitava liitteessä IV esitetyn menettelyn mukaisesti, ovatko ilmoitetut liitteessä I olevassa A ja B osassa tarkoitetut polttoainetaloudellisuus- ja märkäpitoluokat sekä liitteessä I olevassa C osassa tarkoitetut vierintämeluluokka ja vierintämelun mittausarvo vaatimustenmukaisia.

9 artikla

Sisämarkkinat

1.   Jos tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia noudatetaan, jäsenvaltiot eivät saa tuotetietojen perusteella kieltää eivätkä rajoittaa 2 artiklassa tarkoitettujen renkaiden asettamista saataville markkinoilla.

2.   Jäsenvaltioiden on pidettävä merkintöjä ja tuotetietoja tämän asetuksen mukaisina, jollei niillä ole näyttöä päinvastaisesta. Ne voivat vaatia toimittajia esittämään teknisen asiakirja-aineiston 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti sen arvioimiseksi, ovatko ilmoitetut arvot ja luokat paikkansapitävät.

10 artikla

Kannustimet

Jäsenvaltiot eivät saa tarjota kannustimia sellaisten renkaiden osalta, joiden liitteessä I olevassa A osassa tarkoitettu polttoainetaloudellisuus tai liitteessä I olevassa B osassa tarkoitettu märkäpito ovat huonommat kuin luokassa C. Verotus ja verotukselliset toimenpiteet eivät ole tässä asetuksessa tarkoitettuja kannustimia.

11 artikla

Muuttaminen ja mukauttaminen tekniseen kehitykseen

Seuraavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:

a)

luokkien C2 ja C3 renkaiden märkäpitoluokitusta koskevien tietovaatimusten käyttöönotto, edellyttäen, että saatavilla on soveltuvia yhdenmukaistettuja testausmenetelmiä;

b)

tarvittaessa pitoluokituksen mukauttaminen renkaiden teknisiin ominaisuuksiin sellaisten renkaiden osalta, jotka on ensisijaisesti suunniteltu suoriutumaan tavallista rengasta paremmin jää- ja/tai lumiolosuhteissa ajoneuvon liikkeelle lähtemisen, liikkeellä olemisen tai pysähtymisen osalta;

c)

liitteiden I–IV mukauttaminen tekniseen kehitykseen.

12 artikla

Täytäntöönpanon valvonta

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinavalvonnasta vastuussa olevat viranomaiset tarkistavat tämän asetuksen 4, 5 ja 6 artiklan noudattamisen asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti.

13 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio arvioi tarvetta tarkastella tätä asetusta uudelleen ottaen huomioon muun muassa seuraavat seikat:

a)

merkinnän tehokkuus loppukäyttäjien tietoisuuden kannalta, varsinkin se, ovatko 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännökset yhtä tehokkaita kuin kyseisen kohdan a alakohdan säännökset tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen edistämisessä;

b)

olisiko merkintäjärjestelmä ulotettava koskemaan pinnoitettuja renkaita;

c)

olisiko uusia renkaiden ominaisuuksia, kuten ajosuorite, otettava käyttöön;

d)

ajoneuvojen toimittajien ja jakelijoiden loppukäyttäjille renkaiden ominaisuuksista antamat tiedot.

2.   Komissio esittää arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2016 ja tekee tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

15 artikla

Siirtymäsäännös

Edellä olevia 4 ja 5 artiklaa ei sovelleta ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 valmistettuihin renkaisiin.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä marraskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Å. TORSTENSSON


(1)  EUVL C 228, 22.9.2009, s. 81.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. huhtikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 20. marraskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 24. marraskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1.

(4)  EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12.

(5)  EYVL L 297, 13.10.1992, s. 16.

(6)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


LIITE I

RENGASOMINAISUUKSIEN LUOKITUS

A osa: Polttoainetaloudellisuusluokat

Polttoainetaloudellisuusluokka on määritettävä vierintävastuskertoimen (RRC) perusteella jäljempänä olevan asteikon A–G mukaisesti ja mitattava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön nro 117 ja sen myöhempien muutosten mukaisesti.

Jos tietty rengastyyppi hyväksytään useampaan kuin yhteen rengasluokkaan (esimerkiksi luokkiin C1 ja C2), sen polttoainetaloudellisuusluokan määrittämiseksi käytetty asteikko on se, jota sovelletaan korkeimpaan rengasluokkaan (esimerkiksi luokkaan C2 eikä luokkaan C1).

Luokan C1 renkaat

Luokan C2 renkaat

Luokan C3 renkaat

RRC, kg/t

Energiatehokkuusluokka

RRC, kg/t

Energiatehokkuusluokka

RRC, kg/t

Energiatehokkuusluokka

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Tyhjä

D

Tyhjä

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

Tyhjä

G

B osa: Märkäpitoluokat

Luokan C1 renkaiden märkäpitoluokka on määriteltävä märkäpitoindeksin (G) perusteella jäljempänä olevan asteikon A–G mukaisesti ja mitattava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön nro 117 ja sen myöhempien muutosten mukaisesti.

G

Märkäpitoluokka

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

Tyhjä

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

G ≤ 1,09

F

Tyhjä

G

C osa: Vierintämeluluokat ja vierintämelun mittausarvo

Vierintämelun mittausarvo (N) on ilmoitettava desibeleinä ja mitattava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön nro 117 ja sen myöhempien muutosten mukaisesti.

Vierintämeluluokka on määriteltävä asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteessä II olevassa C osassa olevien raja-arvojen (LV) perusteella seuraavasti:

N desibeleinä

Vierintämeluluokka

NLV – 3

Image

LV-3 < NLV

Image

N > LV

Image


LIITE II

MERKINNÄN MUOTO

1.   Merkinnän malli

1.1   Edellä 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun merkinnän on oltava seuraavan piirroksen mukainen:

Image

1.2   Merkinnän eritelmät ovat seuraavat:

Image

1.3   Merkinnän on oltava vähintään 75 mm leveä ja 110 mm korkea. Jos merkintä painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä olevien eritelmien mukaisia suhteita.

Merkinnän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta tämän esimerkin mukaisesti: 00–70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista ja 0 % mustaa;

b)

Jäljempänä mainitut luvut viittaavat 1.2 kohdassa esitettyyn malliin:

Image

Polttoainetaloudellisuus

Mallin mukainen kuvamerkki: leveys: 19,5 mm, korkeus: 18,5 mm – Kuvamerkin kehyksen viiva: 3,5 pt, leveys: 26 mm, korkeus: 23 mm – Luokituksen kehys: viiva: 1 pt – Kehyksen loppu: viiva: 3,5 pt, leveys: 36 mm – Väri: X-10–00–05;

Image

Märkäpito

Mallin mukainen kuvamerkki: leveys: 19 mm, korkeus: 19 mm – Kuvamerkin kehys: viiva: 3,5 pt, leveys: 26 mm, korkeus: 23 mm – Luokituksen kehys: viiva: 1 pt – Kehyksen loppu: viiva: 3,5 pt, leveys: 26 mm – Väri: X-10–00–05;

Image

Vierintämelu

Mallin mukainen kuvamerkki: leveys: 14 mm, korkeus: 15 mm – Kuvamerkin kehys: viiva: 3,5 pt, leveys: 26 mm, korkeus: 24 mm – Arvon kehys: viiva: 1 pt – Kehyksen loppu: viiva: 3,5 pt, korkeus: 24 mm – Väri: X-10–00–05;

Image

Merkinnän reuna: viiva: 1,5 pt – Väri: X-10–00–05;

Image

Asteikko A–GNuolet:

korkeus: 4,75 mm, nuolten väli: 0,75 mm, musta viiva: 0,5 pt – värit:

A: X-00-X-00;

B: 70–00-X-00;

C: 30–00-X-00;

D: 00–00-X-00;

E: 00–30-X-00;

F: 00–70-X-00;

G: 00-X-X-00.

Teksti: Helvetica Bold 12 pt, 100 % valkoista, musta ääriviiva: 0,5 pt;

Image

Luokitus

Nuoli: leveys: 16 mm, korkeus: 10 mm, 100 % mustaa;

Teksti: Helvetica Bold 27 pt, 100 % valkoista;

Image

Asteikon rivit: viiva: 0,5 pt, katkoviiva: 5,5 mm, 100 % mustaa;

Image

Asteikon teksti: Helvetica Bold 11 pt, 100 % mustaa;

Image

Vierintämelun mittausarvo

Nuoli: leveys: 25,25 mm, korkeus: 10 mm, 100 % mustaa;

Teksti: Helvetica Bold 20 pt, 100 % valkoista;

Yksikön teksti: Helvetica Bold 13 pt, 100 % valkoista;

Image

EU-logo: leveys: 9 mm, korkeus: 6 mm;

Image

Asetusviite: Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % mustaa;

Rengasluokan tiedot: Helvetica Bold 7,5 pt; 100 % mustaa;

Image

Liitteessä I olevassa C osassa esitetty vierintämeluluokka: leveys: 8,25 mm, korkeus: 15,5 mm – 100 % mustaa

c)

Taustan on oltava valkoinen.

1.5   Rengasluokka (C1 tai C2) on ilmoitettava merkinnässä 1.2 kohdassa esitetyn piirroksen mukaisessa muodossa.

2.   Tarra

2.1   Asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarra koostuu kahdesta osasta: i) merkinnästä, joka on painettu tämän liitteen 1 kohdassa esitetyn mallin mukaisesti, ja ii) tuotemerkkikentästä, joka on painettu tämän liitteen 2.2 kohdassa esitettyjen eritelmien mukaisesti.

2.2   Tuotemerkkikenttä: Toimittajien on ilmoitettava tarrassa merkinnän ohella toiminimensä tai tavaramerkkinsä, renkaan merkki, renkaan mitat, kuormitusindeksi, nopeusluokka ja muita teknisiä eritelmiä käyttäen mitä tahansa väriä, muotoa ja mallia edellyttäen, että tiedot eivät vähennä tai häiritse tämän liitteen 1 kohdassa määritellyn merkinnän sanomaa. Tarran kokonaispinta-ala saa olla enintään 250 cm2 ja kokonaiskorkeus enintään 220 mm.


LIITE III

Teknisessä mainosmateriaalissa annettavat tiedot

1.   Renkaita koskevat tiedot on annettava seuraavassa järjestyksessä:

i)

polttoainetaloudellisuusluokka (kirjaimet A–G);

ii)

märkäpitoluokka (kirjaimet A–G);

iii)

vierintämeluluokka ja vierintämelun mittausarvo (dB).

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

i)

niiden on oltava helposti luettavat;

ii)

niiden on oltava helposti ymmärrettävät;

iii)

jos tietty rengastyyppi voi mittojensa tai muiden ominaisuuksiensa perusteella kuulua eri luokkiin, on ilmoitettava suorituskyvyltään huonoimman ja parhaimman renkaan ominaisuuksien vaihteluväli.

3.   Toimittajien on verkkosivustoillaan myös:

i)

annettava linkki tätä asetusta koskevaan komission verkkosivustoon;

ii)

annettava selitys merkinnässä käytetyille kuvamerkeille;

iii)

tähdennettävä, että tosiasialliset polttoainesäästöt ja tieturvallisuus riippuvat erittäin paljon kuljettajan käyttäytymisestä ja erityisesti, että:

taloudellisella ajotavalla voidaan vähentää polttoainekulutusta huomattavasti,

rengaspaine olisi tarkistettava säännöllisin väliajoin märkäpidon ja polttoainetaloudellisuuden optimoimiseksi,

pysähtymismatkan edellyttämää turvaväliä olisi aina noudatettava tarkasti.


LIITE IV

Tarkistusmenettely

Ilmoitettujen polttoainetaloudellisuus- ja märkäpitoluokkien sekä ilmoitetun vierintämeluluokan ja vierintämelun mittausarvon vaatimustenmukaisuus on arvioitava kunkin rengastyypin tai rengasryhmän osalta siten kuin toimittaja on ne määritellyt noudattaen jotakin seuraavista menetelmistä:

a)

i)

ensin testataan yksi rengas. Jos mittausarvo vastaa ilmoitettua luokkaa tai vierintämelun mittausarvoa, testi katsotaan läpäistyksi;

ja

ii)

jos mittausarvo ei vastaa ilmoitettua luokkaa tai vierintämelun mittausarvoa, testataan kolme muuta rengasta. Ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyys arvioidaan kaikista neljästä testatusta renkaasta saatujen mittausarvojen keskiarvon perusteella;

tai

b)

jos merkityt luokat tai arvot ovat peräisin direktiivin 2001/43/EY, asetuksen (EY) N:o 661/2009 tai Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön nro 117 ja sen myöhempien muutosten mukaisesti saaduista tyyppihyväksynnän testituloksista, jäsenvaltiot saavat käyttää tästä tyyppihyväksynnästä saatuja renkaiden tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevia tietoja.

Tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevien tietojen arvioinnissa on otettava huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön nro 117 8 jaksossa ja sen myöhemmissä muutoksissa eritellyt poikkeamat.


Top