EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0966

2009/966/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä ja komission päätösten 2000/657/EY, 2001/852/EY, 2003/508/EY, 2004/382/EY ja 2005/416/EY muuttamisesta

OJ L 341, 22.12.2009, p. 14–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 127 P. 3 - 35

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/966/oj

22.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/14


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä ja komission päätösten 2000/657/EY, 2001/852/EY, 2003/508/EY, 2004/382/EY ja 2005/416/EY muuttamisesta

(2009/966/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

on kuullut kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2) 133 artiklalla perustettua komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 689/2008 nojalla komissio päättää yhteisön puolesta kunkin ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä (PIC-menettelyä) edellyttävän kemikaalin osalta, sallitaanko sen tuonti yhteisöön vai ei.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) ja Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) on nimetty tarjoamaan sihteeristöpalvelut PIC-menettelylle, joka on perustettu kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä (PIC-menettelystä) tehdyllä Rotterdamin yleissopimuksella ja jonka yhteisö hyväksyi kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 25 päivänä syyskuuta 2006 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/730/EY (3).

(3)

Komission, joka toimii yhteisenä nimettynä viranomaisena, on toimitettava PIC-menettelyä edellyttäviä kemikaaleja koskevat päätökset Rotterdamin yleissopimuksen sihteeristölle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta.

(4)

On tarpeen muuttaa aiemmin tehtyjä tuontipäätöksiä, jotka koskevat kemikaaleja etyleenioksidi, fluoriasetamidi, HCH (isomeerien seos), lindaani, metamidofossi, pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit, polybromatut bifenyylit (PBB), polyklooratut terfenyylit (PCT), pölytettävät jauhevalmisteet, jotka sisältävät yhdistelmänä benomyyliä, karbofuraania, tiraamia ja elohopeayhdisteitä, jotta otetaan huomioon yhteisön laajentuminen 1 päivänä tammikuuta 2007 sekä sääntelyn kehitys yhteisössä päätösten tekemisen jälkeen.

(5)

Etyylioksidin saattaminen markkinoille ja käyttö on rajoitettu biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (4) nojalla tietyille erityisaloille biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (5) 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Näin ollen tuonti on sallittu ainoastaan näitä erityisiä käyttötarkoituksia varten. Jäsenvaltiot voivat päättää, mitkä direktiivissä 98/8/EY sallituista käyttötarkoituksista ne sallivat omalla alueellaan.

(6)

Fluoriasetamidia sekä pentakloorifenolia ja sen suoloja ja estereitä ei mainita tehoaineina kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (6) liitteessä I eikä direktiivin 98/8/EY liitteessä I, IA tai IB, mikä tarkoittaa, että näiden tehoaineiden käyttö torjunta-aineina on kielletty. Näin ollen fluoriasetamidin ja pentakloorifenolin tuonti käytettäväksi torjunta-aineina on kielletty.

(7)

Metamidofossi ei 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen enää sisälly direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, minkä seurauksena jäsenvaltiot ovat joutuneet peruuttamaan metamidofossia sisältävien kasvinsuojelutuotteiden luvat ja metamidofossia sisältävien kasvinsuojelutuotteiden saattaminen markkinoille on kielletty. Metamidofossia ei myöskään ole tunnistettu eikä ilmoitettu tehoaineita koskevan yhteisön tarkistusohjelman yhteydessä direktiivin 98/8/EY mukaisesti eikä sitä sen vuoksi voida saattaa markkinoille käytettäväksi biosidituotteena.

(8)

Lindaanin ja HCH:n (isomeerien seos) tuotanto, saattaminen markkinoille ja käyttö on kielletty pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY (7) muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 nojalla, ja kyseisessä asetuksessa sallitun poikkeuksen voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2007. Tämän vuoksi kaikki kyseisten kemikaalien tuonti on kielletty kyseisestä päivämäärästä alkaen.

(9)

Kaikki heksabromibifenyyli-1,1'-bifenyylin tuotanto, saattaminen markkinoille ja käyttö on kielletty. Lisäksi kyseinen kemikaali kuuluu PBB-yhdisteisiin, jotka mainitaan Rotterdamin yleissopimuksen liitteessä III ja joihin sovelletaan PIC-menettelyä.

(10)

Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007. Koska asetuksen (EY) N:o 1907/2006 perusteella jäsenvaltiot voivat sallia polykloorattujen terfenyylien (PCT) tietyn erityiskäytön, tuontipäätös olisi tarkistettava, jotta otetaan huomioon kyseisen kahden uuden jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö.

(11)

Edellä mainituista syistä on syytä korvata tuontipäätökset, jotka koskevat kemikaaleja etyleenioksidi, fluoriasetamidi, HCH (isomeerien seos), lindaani, metamidofossi, pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit, polybromatut bifenyylit (PBB), polyklooratut terfenyylit (PCT) ja jotka sisältyvät vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2455/92 mukaisista yhteisön tuontipäätöksistä 16 päivänä lokakuuta 2000 tehtyyn komission päätökseen 2000/657/EY (8), tiettyjen vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2455/92 mukaisista yhteisön tuontipäätöksistä ja päätöksen 2000/657/EY muuttamisesta 19 päivänä marraskuuta 2001 tehtyyn komission päätökseen 2001/852/EY (9), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä ja päätösten 2000/657/EY ja 2001/852/EY muuttamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 tehtyyn komission päätökseen 2003/508/EY (10) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä ja päätösten 2000/657/EY, 2001/852/EY ja 2003/508/EY muuttamisesta 19 päivänä toukokuuta 2005 tehtyyn komission päätökseen 2005/416/EY (11).

(12)

Benomyyli ei sisälly tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tai direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, IA tai IB, minkä vuoksi kyseisen tehoaineen käyttö torjunta-aineena on kielletty. Tämän vuoksi pölytettävien jauhevalmisteiden, jotka sisältävät yhdistelmänä benomyyliä, karbofuraania ja tiraamia, saattaminen markkinoille ja käyttö torjunta-aineena on kielletty. Tämän vuoksi olisi korvattava tuontipäätökset, jotka koskevat benomyyliä, karbofuraania ja tiraamia yhdistelmänä sisältäviä pölytettäviä jauhevalmisteita ja jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä 26 päivänä huhtikuuta 2004 tehtyyn komission päätökseen 2004/382/EY (12).

(13)

Elohopeaa tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluvalmisteiden markkinoille saattaminen tai käyttö on kielletty tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä 21 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/117/ETY (13) nojalla. Lisäksi elohopeayhdisteitä sisältävien biosidituotteiden saattaminen markkinoille ja käyttö on kielletty direktiivin 98/8/EY nojalla. Tämän vuoksi olisi korvattava elohopeayhdisteitä koskeva tuontipäätös, joka on julkaistu PIC-kiertokirjeessä X.

(14)

Sen vuoksi olisi muutettava päätökset 2000/657/EY, 2001/852/EY, 2003/508/EY, 2004/382/EY ja 2005/416/EY,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2000/657/ETY liitteessä vahvistetut lindaania, metamidofossia sekä pentakloorifenolia ja sen suoloja ja estereitä koskevat tuontipäätökset tämän päätöksen liitteessä I esitetyissä vastinelomakkeissa vahvistetuilla tuontipäätöksillä.

2 artikla

Korvataan päätöksen 2001/852/EY liitteessä I vahvistettu etyleenioksidia koskeva tuontipäätös tämän päätöksen liitteessä II esitetyssä vastinelomakkeessa vahvistetulla tuontipäätöksellä.

3 artikla

Korvataan päätöksen 2003/508/EY liitteessä III vahvistettu polybromattuja bifenyyleitä (PBB) koskeva tuontipäätös tämän päätöksen liitteessä III esitetyssä vastinelomakkeessa vahvistetulla tuontipäätöksellä.

4 artikla

Korvataan päätöksen 2005/416/EY liitteessä I vahvistetut fluoriasetamidia, HCH:ta (isomeerien seoksia) ja polykloorattuja terfenyylejä (PCT:t) koskevat tuontipäätökset tämän päätöksen liitteessä IV esitetyssä vastinelomakkeessa vahvistetulla tuontipäätöksellä.

5 artikla

Korvataan päätöksen 2004/382/EY liitteessä III vahvistetut benomyyliä, karbofuraania ja tiraamia sisältäviä pölytettäviä jauhevalmisteita koskevat tuontipäätökset tämän päätöksen liitteessä V esitetyssä vastinelomakkeessa vahvistetulla tuontipäätöksellä.

6 artikla

Korvataan PIC-kiertokirjeessä X julkaistu elohopeayhdisteitä koskeva tuontipäätös tämän päätöksen liitteessä VI esitetyssä vastinelomakkeessa vahvistetulla tuontipäätöksellä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 204, 31.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 299, 28.10.2006, s. 23.

(4)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3.

(6)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(7)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(8)  EYVL L 275, 27.10.2000, s. 44.

(9)  EYVL L 318, 4.12.2001, s. 28.

(10)  EUVL L 174, 12.7.2003, s. 10.

(11)  EUVL L 147, 10.6.2005, s. 1.

(12)  EUVL L 144, 30.4.2004, s. 12.

(13)  EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.


LIITE I

Tarkistetut tuontipäätökset, jotka koskevat kemikaaleja lindaani, metamidofossi, pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit ja joilla korvataan päätöksellä 2000/657/EY aiemmin tehdyt tuontipäätökset

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Tarkistettu tuontipäätös, joka koskee etyleenioksidia ja jolla korvataan päätöksellä 2001/852/EY tehty tuontipäätös

Image

Image

Image


LIITE III

Tarkistettu tuontipäätös, joka koskee polybromattuja bifenyylejä (PBB) ja jolla korvataan päätöksellä 2003/508/EY tehty tuontipäätös

Image

Image

Image


LIITE IV

Tarkistetut tuontipäätökset, jotka koskevat kemikaaleja fluoriasetamidi, HCH (isomeerien seos) ja polyklooratut terfenyylit (PCT) ja joilla korvataan päätöksellä 2005/416/EY aiemmin tehdyt tuontipäätökset

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE V

Tarkistettu tuontipäätös, joka koskee benomyyliä, karbofuraania ja tiraamia sisältäviä pölytettäviä jauhevalmisteita ja jolla korvataan päätöksellä 2004/382/EY aiemmin tehty tuontipäätös

Image

Image

Image


LIITE VI

Tarkistettu tuontipäätös, joka koskee elohopeayhdisteitä ja jolla korvataan PIC-kiertokirjeessä X julkaistu tuontipäätös

Image

Image

Image


Top