EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0965

EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009 , rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta vertailuasiakirjasta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8680) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 341, 22.12.2009, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 220

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/965/oj

22.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/1


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta vertailuasiakirjasta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8680)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/965/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston 17 päivänä huhtikuuta 2009 antaman suosituksen (ERA/REC/XA/01–2009),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 3 kohdan mukaan Euroopan rautatieviraston on laadittava vertailuasiakirja, jossa viitataan ristiin kaikkiin jäsenvaltioiden soveltamiin kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskeviin kansallisiin sääntöihin. Asiakirjassa olisi oltava kunkin jäsenvaltion kansalliset säännöt jokaisen direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII luetellun parametrin osalta, ja siinä olisi mainittava kyseisen liitteen 2 kohdassa tarkoitettu ryhmä, johon nämä säännöt kuuluvat. Näihin sääntöihin olisi sisällyttävä direktiivin 2008/57/EY 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitetut säännöt, mukaan luettuina säännöt, joista on ilmoitettu YTE:ien hyväksymisen jälkeen (erityistapaukset, avoimet kohdat, poikkeukset), sekä säännöt, joista on ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (2) 8 artiklan mukaisesti. Vertailuasiakirjan ensimmäinen versio olisi esitettävä komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010.

(2)

Jotta voitaisiin mahdollistaa tiettyä parametria koskeva vertailu ja ristiinviittaukset YTE:issä esitettyjen ja kansallisissa säännöissä olevien vaatimusten välillä, muiden kuin YTE:n mukaisten kalustoyksikköjen käyttöönoton yhteydessä tarkistettavien parametrien luettelon tulisi toisaalta edelleen säilyttää yhteensopivuus kansallisiin sääntöihin perustuvien sopimusten kanssa ja rakentua niille ja toisaalta heijastaa YTE:ien sisältöä. Siksi parametrien luettelon olisi oltava merkittävästi yksityiskohtaisempi kuin direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII olevassa 1 kohdassa esitetty luettelo. On asianmukaista hyväksyä tämän päätöksen liitteessä esitetty parametrien yksityiskohtainen luettelo direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vertailuasiakirjan pohjaksi.

(3)

Tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu vertailuasiakirja on laadittava tämän päätöksen liitteessä esitetyn parametrien luettelon pohjalta.

Siinä on myös oltava kunkin jäsenvaltion osalta perustiedot rautatiekalustoyksikköjen käyttöönottoa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille ja Euroopan rautatievirastolle, jota sen johtaja edustaa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44.


LIITE

Luettelo parametreista, joita käytetään kansallisten sääntöjen luokitteluun direktiivin 2008/57/EY 27 artiklassa tarkoitetussa vertailuasiakirjassa

Viite

Parametrit

Selitykset

1.0

Yleiset asiakirjat

Yleiset asiakirjat (mukaan luettuina uuden, uudistetun tai parannetun kalustoyksikön kuvaus ja sen aiottua käyttötarkoitusta, suunnittelua, korjausta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevat tiedot, tekniset asiakirjat jne.)

1.1

Yleiset asiakirjat

Yleiset asiakirjat, kalustoyksikön tekninen kuvaus, sen suunnittelu ja liikenne, johon se on tarkoitettu (kaukoliikenne, taajamaliikenne, lähiliikenne jne.), sekä sen aiottu nopeus ja suurin rakenteellinen nopeus, mukaan luettuina yleiset suunnitelmat, kaaviot ja rekistereihin tarvittavat tiedot, kuten kalustoyksikön pituus, akselistorakenne, akseliväli, yksikkökohtainen massa jne.

1.2

Kunnossapitoa koskevat ohjeet ja vaatimukset

 

1.2.1

Kunnossapito-ohjeet

Kunnossapito-oppaat ja -lehtiset, mukaan luettuina kalustoyksikön korkean turvallisuustason säilyttämiseksi tarpeelliset vaatimukset

Mahdollisesti kyseeseen tulevat ammatilliset pätevyysvaatimukset eli kalustoyksikön kunnossapidossa tarvittavat taidot

1.2.2

Kunnossapidon suunnittelun perustelut -kansio

 

1.3

Käyttöä koskevat ohjeet ja asiakirjat

 

1.3.1

Ohjeet kalustoyksikön käyttöön normaalissa ja vajaatoimintatilassa

 

1.4

Valmiille kalustoyksikölle tehtävät radanvarsitestit

 

2.0

Rakenteet ja mekaaniset osat

Kalustoyksikköjen mekaaninen eheys ja niiden välinen liitäntä (mukaan luettuina veto- ja puskinlaitteet, kulkutiet), kalustoyksikön ja sen varusteiden (esim. istuinten) lujuus, kantavuus, passiivinen turvallisuus (mukaan luettuina sisä- ja ulkopuolinen törmäyksenkestävyys).

2.1

Kalustoyksikön rakenne

 

2.1.1

Lujuus ja eheys

Tämä parametri kattaa esim. vaunun rungon, alustan, jousituksen, kytkinten, radan harjauslaitteiden ja lumiaurojen mekaanista lujuutta koskevat vaatimukset. Tämän luettelon yksittäisten kohteiden, kuten telin/pyörästön, laakeripesän, akselin, pyörän ja virroittimen, mekaaninen lujuus määritellään erikseen.

2.1.2

Kantavuus

 

2.1.2.1

Kuormausolot ja painotettu massa

 

2.1.2.2

Akselipaino ja pyöräkuorma

Yksittäisille pyörille/akseleille kohdan 2.1.2.1 kuormausolojen mukaisesti

2.1.3

Liitostekniikka

 

2.1.4

Nostaminen nosturilla tai tunkilla

 

2.1.5

Laitteiden kiinnitys vaunun runkorakenteeseen

 

2.1.7

Kalustoyksikön eri osien väliset liitokset

Esim. vaunun rungon ja telin välillä oleva liitos/jousitus

2.2

Junan päissä ja vaunujen välissä olevien kytkinten mekaaniset liitännät

 

2.2.1

Automaattikytkin

 

2.2.2

Hinauskytkimen ominaisuudet

Lisätietoja hinausjunien toimintaa koskevista vaatimuksista on myös 13.1 ja 13.3 kohdassa

2.2.3

Ruuvikytkimet

 

2.2.4

Puskinlaitteiden, vaunujen välisten kytkinten ja vetolaitteiden osat

Mukaan luettuina puskinten suunnittelu, toiminnallisuus ja ominaisuudet, kuten joustavuus

2.2.5

Puskinten merkinnät

 

2.2.6

Vetokoukku

 

2.2.7

Kulkutiet

 

2.3

Passiivinen turvallisuus

Mukaan luettuina esim. esteenraivaaja, hidastuvuuden rajoitin, henkiin jäämisen mahdollistava tila, rakenteellinen eheys tiloissa, joissa on ihmisiä, vaunujen raiteilta suistumisen tai päällekkäin kasautumisen vaaran vähentäminen, radalla olevaan esteeseen törmäämisen seurausten rajoittaminen, passiivista turvallisuutta parantavat junan sisäiset varusteet

3.

Vaunun ja radan vuorovaikutus sekä ulottumat

Mekaaniset rajapinnat infrastruktuuriin (mukaan luettuina staattinen ja dynaaminen käyttäytyminen, välykset ja sovitteet, ulottuma, pyörästö jne.)

3.1

Kuormaulottuma

Kalustoyksikön profiilin yhteensopivuus infrastruktuurin ja muiden kalustoyksiköiden kanssa (staattinen ja dynaaminen ulottuma) staattisen ja dynaamisen ulottuman vertailuprofiilin perusteella

3.1.1

Erityistapaus

Erityistapaus (esim. laivassa kuljetettavat kalustoyksiköt)

3.2

Kalustoyksikön dynaamiset ominaisuudet

Liikkuvan kaluston dynaaminen käyttäytyminen, mukaan luettuina ekvivalenttinen kartiokkuus, epästabiiliuskriteeri, kallistuminen, turva radalta suistumista vastaan kierolla radalla, radan kuormitus jne.

3.2.1

Kulun turvallisuus ja dynamiikka

Mukaan luettuina kalustoyksikön sietämä radan käyristymisen määrä, kulku mutkaisilla tai kieroilla raiteilla, turvallinen kulku vaihteissa ja raideristeyksissä jne.

3.2.2

Ekvivalenttinen kartiokkuus, pyörän profiili ja raja-arvot

 

3.2.3

Radan kuormituksen yhteensopivuusparametrit

Esim. dynaaminen pyörävoima, pyöräkerran rataan kohdistamat pyörävoimat (kvasistaattinen pyörävoima, maksimaalinen dynaaminen poikittainen kokonaisvoima, kvasistaattinen ohjausvoima)

3.2.4

Pystysuuntainen kiihtyvyys

Esim. sillankansiin kohdistuvat dynaamiset vaikutukset, mukaan luettuina siltojen resonointi

3.3

Telit/pyörästöt

 

3.3.1

Telit

 

3.3.2

Pyöräkerta (akseli + pyörät)

Mukaan luettuina säädettävän raideleveyden pyöräkerrat, akselin runko jne.

3.3.3

Pyörä

 

3.3.4

Pyörien ja kiskon välinen rajapinta (mukaan luettuina pyörän laipan voitelu ja hiekoitus)

Pyörien ja kiskon välinen rajapinta (mukaan luettuina pyörän laipan voitelu, heilumisen / kuluneen kiskon ja pyörän välinen vuorovaikutus sekä vetokyvyn, jarrutuksen ja junan ilmaisun edellyttämät hiekoitusvaatimukset)

3.3.5

Pyöräkerran laakerit

 

3.3.6

Kaarteen vähimmäissäde

Arvot ja ehdot (esim. vaunu kytkettynä/irti)

3.3.7

Ratavahti

”Pyörien suojaaminen raiteilla olevilta esteiltä”

3.4

Suurimman pituussuuntaisen kiihtyvyyden ja hidastuvuuden raja-arvo

 

4

Jarrutus

Jarrutukseen liittyvät seikat (mukaan luettuina luistonestojärjestelmä, jarrujen ohjaus ja jarrutusteho normaaliajossa, hätätilanteissa ja seisontajarrua käytettäessä)

4.1

Jarrutuksen junakohtaiset toiminnalliset vaatimukset

Esim. automaattisuus, jatkuvuus, jarrutustehon säilyvyys …

4.2

Jarrutuksen junakohtaiset turvallisuusvaatimukset

 

4.2.1

Vedon/jarrutuksen lukitus

Esim. vedon estäminen

4.3

Jarrujärjestelmä

Tunnettu arkkitehtuuri ja siihen liittyvät standardit

Viittaus olemassa oleviin ratkaisuihin, kuten UIC:hen

4.4

Jarrujen ohjaus

Jarrujen ohjausta koskevat vaatimukset jarrutyypeittäin, esim. laitteiden lukumäärä ja tyyppi, sallittu viive ohjauskäskyn ja jarrujen toiminnan välillä …

4.4.1

Hätäjarrutuksen ohjaus

 

4.4.2

Käyttöjarrun ohjaus

 

4.4.3

Suoran jarrutuksen ohjaus

 

4.4.4

Dynaamisen jarrutuksen ohjaus

 

4.4.5

Seisontajarrun ohjaus

 

4.5

Jarrutusteho

 

4.5.1

Hätäjarrutus

 

4.5.2

Käyttöjarrutus

 

4.5.3

Lämpökapasiteettiin liittyvät laskelmat

 

4.5.4

Seisontajarru

 

4.6

Jarrutuksen lepokitkan hallinta

 

4.6.1

Pyörien ja kiskojen välisen kitkan profiilin raja-arvo

 

4.6.2

Luistonestojärjestelmä

 

4.7

Jarruvoiman tuottaminen

Erityyppisten jarrujen jarrutusvoiman tuottavia laitteita koskevat vaatimukset

4.7.1

Kitkajarru

Mukaan luettuina materiaalien, esim. komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden, ominaisuudet

4.7.1.1

Jarruanturat

 

4.7.1.2

Jarrulevyt

 

4.7.1.3

Jarrupalat

 

4.7.2

Vetoon kytketty dynaaminen jarrutus

 

4.7.3

Magneettinen raidejarru

 

4.7.4

Pyörrevirtaraidejarru

 

4.7.5

Seisontajarru

 

4.8

Jarrujen tilan ja vikojen ilmaisu

 

4.9

Jarruja koskevat vaatimukset junaa hinattaessa

 

5.0

Matkustajia koskevat seikat

Matkustajien tilat ja ympäristö, mukaan luettuina matkustamojen ikkunat ja ovet sekä vaatimukset liikuntarajoitteisten huomioon ottamiseksi jne.

5.1

Kulku juniin ja junista

Toiminnalliset ja tekniset eritelmät esim. liikuntarajoitteisia varten

5.1.1

Ulko-ovet

 

5.1.2

Sisäovet

 

5.1.3

Käytävät

 

5.1.4

Portaat ja valaistus

 

5.1.5

Lattian korkeuden muutokset

 

5.1.6

Kaiteet

 

5.1.7

Junaan nousemista helpottavat välineet

 

5.2

Ikkunat

Esim. ikkunoiden ja lasin mekaaniset ominaisuudet, hätätilanteita koskevat vaatimukset

Tuulilasien mekaaniset ominaisuudet käsitellään 9.1.3.1 kohdassa

5.3

Käymälät

Käymälöistä syntyvät päästöt käsitellään 6.2.1.1 kohdassa

5.4

Tiedottaminen matkustajille

 

5.4.1

Kuulutusjärjestelmä

 

5.4.2

Opasteet ja tiedottaminen

Mukaan luettuina matkustajille annettavat turvallisuusohjeet ja matkustajia varten tehtävät hätätilanteita koskevat merkinnät

5.5

Istuimet ja erityiset liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevat järjestelyt

Paitsi kulku juniin ja junista (käsitelty 5.1 kohdassa)

5.6

Erityiset matkustajiin liittyvät järjestelyt

 

5.6.1

Henkilönostimet

EY-vaatimusten tai mahdollisten kansallisten säädösten mukaisuus

5.6.2

Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

Esim. sisäilman laatu, vaatimukset tulipalon syttyessä (kytkeminen pois päältä)

5.6.3

Muu

Esim. juoma-automaatit

6.0

Ympäristöolot ja aerodynaamiset vaikutukset

Ympäristön vaikutus kalustoyksikköön ja kalustoyksikön vaikutus ympäristöön (mukaan luettuina aerodynaamiset olot ja rajapinta sekä kalustoyksikön ja rautatiejärjestelmän radanvarrella olevan osan välillä että ulkoympäristön kanssa)

6.1

Ympäristön vaikutus kalustoyksikköön

 

6.1.1

Kalustoyksikköön vaikuttavat ympäristöolot

 

6.1.1.1

Korkeus merenpinnasta

 

6.1.1.2

Lämpötila

 

6.1.1.3

Kosteus

Esim. toimet kosteuden tiivistymisen ja huurteen syntymisen estämiseksi

6.1.1.4

Sade

 

6.1.1.5

Lumi, jää ja rakeet

Esim. lumenpoistolaitteet, lumiaurat, jäänsulatuslämmittimet jne.

6.1.1.6

Auringon säteily

 

6.1.1.7

Kemikaalit ja partikkelit

Kemikaalien ja pienten lentävien esineiden (esim. sepelinpalasten) vaikutus kalustoyksikön laitteisiin ja toimintoihin

6.1.2

Kalustoyksikköön kohdistuvat aerodynaamiset vaikutukset

Kalustoyksikön laitteisiin ja toimintoihin kohdistuvat aerodynaamiset vaikutukset

6.1.2.1

Sivutuulen vaikutukset

Sivutuulen vaikutus kalustoyksikön laitteisiin ja toimintoihin

6.1.2.2

Tunneleissa syntyvät suurimmat sallitut painevaihtelut

Ympäristön paineen nopeiden muutosten vaikutus kalustoyksikön laitteisiin ja toimintoihin

6.2

Kalustoyksikön vaikutus ympäristöön

 

6.2.1

Kemialliset ja hiukkaspäästöt

Kalustoyksikön kemiallisten ja hiukkaspäästöjen raja-arvot

6.2.1.1

Käymälöistä tulevat päästöt

Päästöt käymälöistä junan ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.1.2

Pakokaasupäästöt

Pakokaasupäästöt junan ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.2

Melun raja-arvot

Kalustoyksikön aiheuttaman melun raja-arvot

6.2.2.1

Ulkoisen melun vaikutus

Kalustoyksikön aiheuttaman melun vaikutus rautatiejärjestelmän ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.2.2

Seisontamelun vaikutus

Kalustoyksikön aiheuttaman seisontamelun vaikutus rautatiejärjestelmän ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.2.3

Liikkeellelähtömelun vaikutus

Kalustoyksikön aiheuttaman liikkeellelähtömelun vaikutus rautatiejärjestelmän ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.2.4

Ohiajomelun vaikutus

Kalustoyksikön aiheuttaman ohiajomelun vaikutus rautatiejärjestelmän ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.3

Aerodynaamisten kuormien vaikutusten raja-arvot

Kalustoyksikön aiheuttamien aerodynaamisten kuormitusten vaikutus rautatiejärjestelmän muihin osiin ja ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.3.1

Junan keulan aiheuttamat paineiskut

Junan keulan radanvarteen aiheuttamien paineiskujen vaikutus

6.2.3.2

Laiturilla oleviin matkustajiin/tavaroihin kohdistuva aerodynaaminen vaikutus

Aerodynaamisten vaikutusten aiheuttamat häiriöt laiturilla oleville ihmisille/tavaroille, mukaan luettuina arviointimenetelmät ja käytön aikaiset kuormitusolot

6.2.3.3

Radalla työskenteleviin kohdistuva aerodynaaminen vaikutus

Radalla työskenteleviin kohdistuvan aerodynaamisen vaikutuksen aiheuttama häiriö

6.2.3.4

Ilmavirran nostamat sepelin palaset ja niiden lentäminen radanvarren kiinteistöihin

 

7.0

Ulkoisia varoitus- ja merkintätoimintoja sekä ohjelmiston eheyttä koskevat vaatimukset

Ulkoiset varoitus- ja merkintätoiminnot sekä ohjelmiston eheys, esim. turvallisuuteen liittyvät toiminnot, joilla on vaikutusta junan käyttäytymiseen ja dataväylään

7.1

Turvallisuuteen liittyviin toimintoihin käytettävien ohjelmistojen eheys

Esim. junan dataväyläohjelmiston eheys

7.2

Kalustoyksikön optiset ja akustiset tunnistus- ja varoitustoiminnot

 

7.2.1

Kalustoyksikön merkinnät

 

7.2.2

Ulkoiset valot

 

7.2.2.1

Ajovalot

 

7.2.2.2

Merkkivalot

 

7.2.2.3

Loppuopastevalot

 

7.2.2.4

Valojen ohjaus

 

7.2.3

Äänimerkinantolaite

 

7.2.3.1

Äänimerkinantolaitteen äänimerkit

 

7.2.3.2

Äänimerkinantolaitteen äänenpainetasot

Ohjaamon ulkopuolella – sisäpuolinen äänitaso käsitellään 9.2.1.2 kohdassa

7.2.3.3

Äänimerkinantolaitteet, suojaus

 

7.2.3.4

Äänimerkinantolaitteet, ohjaus

 

7.2.3.5

Äänimerkinantolaitteiden äänenpainetasojen todentaminen

 

7.2.4

Pitimet

Esim. loppuopasteiden, kuten lamppujen, lippujen jne. vaatimukset

8.0

Junan omat sähköntuotto- ja ohjausjärjestelmät

Junan omat ajo-, sähköntuotto- ja ohjausjärjestelmät sekä kalustoyksikön liitäntä virransyötön infrastruktuuriin ja sähkömagneettinen yhteensopivuus (kaikki näkökohdat)

8.1

Vetokykyä koskevat vaatimukset

 

8.1.1

Kiihtyvyysreservi maksiminopeudella ajettaessa

 

8.1.2

Vetokykyreservi vajaatoimintatilassa

 

8.1.3

Vetokykyyn liittyvät vaatimukset pyörän ja kiskon välisen lepokitkan osalta

 

8.2

Kalustoyksikön ja energia-osajärjestelmän väliseen liitäntään liittyvä toiminnallinen ja tekninen eritelmä

 

8.2.1

Virransyöttöön liittyvä toiminnallinen ja tekninen eritelmä

 

8.2.1.1

Virransyöttö

 

8.2.1.2

Virroittimen ja pyörien välinen impedanssi

 

8.2.1.3

Ajojohtimesta syötettävän virran jännite ja taajuus

 

8.2.1.4

Energian talteenotto

 

8.2.1.5

Suurin ajojohtimesta otettava teho ja virta

Mukaan luettuna enimmäisvirta junan seistessä

8.2.1.6

Tehokerroin

 

8.2.1.7

Energiajärjestelmän häiriöt

 

8.2.1.7.1

Ajojohtimen yliaalto-ominaisuudet ja niihin liittyvät ylijännitteet

 

8.2.1.7.2

Tasavirran vaikutukset vaihtovirran syöttöön

 

8.2.1.8

Sähköinen suojaus

Esim. junassa ja syöttöasemilla olevien suojausjärjestelmien selektiivisyys

8.2.2

Virroittimen toiminnalliset ja suunnitteluparametrit

 

8.2.2.1

Virroittimen kokonaissuunnittelu

 

8.2.2.2

Virroittimen kelkan geometria

 

8.2.2.3

Virroittimen staattinen kosketusvoima

 

8.2.2.4

Virroittimen kosketusvoima (mukaan luettuina dynaaminen käyttäytyminen ja aerodynaamiset vaikutukset)

Mukaan luettuna virranoton laatu

8.2.2.5

Virroittimien käyttöalue

 

8.2.2.6

Virtakestoisuus

 

8.2.2.7

Virroittimien asennustapa

 

8.2.2.8

Virroittimen eristäminen kulkuneuvosta

 

8.2.2.9

Virroittimien alas laskeminen

 

8.2.2.10

Eri vaiheiden välisten eristysjaksojen läpi kulkeminen

 

8.2.2.11

Eri virransyöttöjärjestelmien välisten eristysjaksojen läpi kulkeminen

 

8.2.3

Liukuhiilen toiminnalliset ja suunnitteluparametrit

 

8.2.3.1

Liukuhiilen geometria

 

8.2.3.2

Liukuhiilen materiaali

 

8.2.3.3

Liukuhiilen kunnon arviointi

 

8.2.3.4

Liukuhiilen rikkoutumisen ilmaisu

 

8.2.3.5

Virtakestoisuus

 

8.3

Sähkönsyöttö- ja vetojärjestelmä

 

8.3.1

Energiankulutuksen mittaus

 

8.3.2

Päävirtapiirin kokoonpano

 

8.3.3

Suurjännitekomponentit

 

8.3.4

Maadoitus

 

8.4

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän ja seuraavien kokonaisuuksien välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus:

saman kalustoyksikön sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän muut osat,

muut kalustoyksiköt,

rautatiejärjestelmän radanvarsilaitteisto,

ulkoinen ympäristö.

8.4.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän sisällä

Junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän eri osien välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

8.4.2

Sähkömagneettinen yhteensopivuus merkinantojärjestelmän ja tietoliikenneverkon kanssa

Junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän ja radanvarren merkinantojärjestelmän ja tietoliikenneverkon välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

8.4.3

Sähkömagneettinen yhteensopivuus muiden kalustoyksiköiden ja rautatiejärjestelmän radanvarsilaitteiston kanssa

Junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän ja muiden kalustoyksiköiden ja rautatiejärjestelmän muun radanvarsilaitteiston kuin merkinantojärjestelmän ja tietoliikenneverkon välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

8.4.4

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ympäristön kanssa

Junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän ja rautatiejärjestelmän ulkopuolisen ympäristön (mukaan luettuina lähistöllä tai laitureilla olevat ihmiset, matkustajat ja kuljettajat/henkilökunta) välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

8.5

Suojaus sähkön aiheuttamilta vaaroilta

 

8.6

Dieselkäyttöisiä ja muita lämpövoimakoneita käyttäviä vetojärjestelmiä koskevat vaatimukset

 

8.7

Erityisiä valvonta- ja suojaustoimia edellyttävät järjestelmät

 

8.7.1

Palavia nesteitä sisältävät säiliöt ja putkistot

Palavia nesteitä (mukaan luettuna polttoaine) sisältäviä säiliöitä ja putkistoja koskevat erityisvaatimukset

8.7.2

Paineastiajärjestelmät/painelaitteet

 

8.7.3

Höyrykattilalaitteistot

 

8.7.4

Räjähdysvaarallisissa tiloissa sijaitsevat tekniset järjestelmät

Räjähdysvaarallisissa tiloissa (esim. tilat, joissa on nestekaasua, maakaasua, akkukäyttöisiä järjestelmiä tai öljytäytteisiä muuntajia) sijaitsevia teknisiä järjestelmiä koskevat erityisvaatimukset

8.7.5

Ionisaation ilmaisimet

 

8.7.6

Hydraulisten ja paineilmakäyttöisten laitteiden syöttö- ja ohjausjärjestelmät

Toiminnalliset ja tekniset eritelmät, esim. paineilman syöttö, tuotto, tyyppi, lämpötila-alue, ilmakuivurit (kolonnit), kastepisteen ilmaisimet, eristys, tuloilman ominaisuudet, vikailmoitukset jne.

9.0

Henkilökunnan tilat, rajapinnat ja ympäristö

Henkilökunnan tilat, rajapinnat, työolot ja ympäristö junassa (mukaan luettuina ohjaamot ja kuljettajan käyttöliittymät)

9.1

Ohjaamon suunnittelu

 

9.1.1

Ohjaamon suunnittelu

 

9.1.1.1

Ohjaamon järjestely

Esim. käytettävissä olevat tilat, ohjaamon tilojen järjestely ja ergonomiset vaatimukset

9.1.1.2

Työpisteen ergonomia

 

9.1.1.3

Kuljettajan istuin

 

9.1.1.4

Välineet, joilla kuljettaja voi vaihtaa asiakirjoja

 

9.1.1.5

Muut välineet junan toiminnan ohjaamiseksi

 

9.1.2

Pääsy ohjaamoon

 

9.1.2.1

Sisään- ja ulospääsy sekä ovet

 

9.1.2.2

Ohjaamon varauloskäynnit

 

9.1.3

Ohjaamon tuulilasi

 

9.1.3.1

Mekaaniset ominaisuudet

 

9.1.3.2

Optiset ominaisuudet

 

9.1.3.3

Laitteet

Esim. jäänpoisto-, huurteenpoisto- ja puhdistuslaitteet jne.

9.1.3.4

Näkyvyys eteen

 

9.2

Työolot

 

9.2.1

Ympäristöolot

 

9.2.1.1

Ohjaamon lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

 

9.2.1.2

Melu ohjaamossa

Mukaan luettuna äänimerkinantolaitteen äänitaso ohjaamossa

9.2.1.3

Ohjaamon valaistus

 

9.2.2

Muut

 

9.3

Ohjaamon käyttöliittymä

Ohjaamossa olevat laitteet, joilla valvotaan ja ohjataan junan turvallista kulkua

9.3.1

Ohjaamon käyttöliittymä

 

9.3.1.1

Nopeusnäyttö

Nopeustietojen tallentaminen käsitellään 9.6 kohdassa

9.3.1.2

Kuljettajan näyttöyksikkö ja näytöt

 

9.3.1.3

Hallintalaitteet ja ilmaisimet

 

9.3.2

Kuljettajan valvonta

Kuljettajan aktiivisuuden valvonta, esim. ajoturvatoiminto

9.3.3

Näkyvyys taakse ja sivuille

 

9.4

Merkinnät ja kilvet ohjaamossa

Perustietojen kiinteä näyttäminen kuljettajalle

9.5

Henkilökunnan käyttöön tarkoitetut junassa olevat laitteet ja muut välineet/tilat

 

9.5.1

Henkilökunnan käyttöön tarkoitetut junassa olevat välineet/tilat

 

9.5.1.1

Henkilökunnan pääsy kytkemään/irrottamaan vaunuja

 

9.5.1.2

Vaihtotyötä tekevän henkilökunnan käyttöön tarkoitetut ulkoiset portaat ja kaiteet

 

9.5.1.3

Henkilökunnan käyttöön tarkoitetut säilytystilat

 

9.5.1.4

Muut välineet/tilat

 

9.5.2

Henkilökunnan kulkuovet ja rahtiovet

Turvalaitteilla varustetut ovet, joita voivat avata vain henkilökunnan ja muonitushenkilöstön jäsenet

9.5.3

Junassa olevat työkalut ja kannettavat laitteet

Esim. kuljettajan tai muun henkilökunnan hätätilanteissa tarvitsemat laitteet

9.5.4

Kuulutusjärjestelmä

Esim. seuraavien henkilöiden väliseen kommunikointiin:

junahenkilöstö,

junahenkilöstö ja muut junassa / sen ulkopuolella olevat henkilöt.

9.6

Tietojen tallennuslaite

Kuljettajan toimien ja junan käyttäytymisen tallentamiseksi

9.8

Kauko-ohjaustoiminto

 

10

Paloturvallisuus ja evakuointi

 

10.1

Paloturvallisuus

 

10.1.1

Palontorjuntakonsepti

 

10.1.1.1

Kalustoyksikköjen luokitus/paloluokitus

 

10.1.2

Palontorjuntatoimet

 

10.1.2.1

Kalustoyksikköjen yleiset suojaustoimet

 

10.1.2.2

Tietyntyyppisten kalustoyksikköjen palontorjuntatoimet

Esim. tavara- ja matkustajajunia koskevat vaatimukset ajokelpoisuuden, kuljettajan suojauksen jne. osalta

10.1.2.3

Ohjaamon suojaus

 

10.1.2.4

Palo-ovet

 

10.1.2.5

Materiaalien ominaisuudet

 

10.1.2.6

Paloilmaisimet

 

10.1.2.7

Palonsammutuslaitteet

 

10.2

Hätätilanteet

 

10.2.1

Matkustajille tarkoitetut varauloskäynnit

 

10.2.2

Pelastuslaitosten tiedot, laitteet ja pääsy

 

10.2.3

Matkustajahälytys

 

10.2.4

Hätävalaistus

 

10.3

Lisätoimet

 

11.

Huolto

Junan huoltolaitteet ja -liitännät

11.1

Laitteistot junien puhdistukseen

 

11.1.1

Laitteistot junien ulkopuoliseen puhdistukseen

Esim. ulkopuolinen puhdistus ajamalla pesulaitoksen läpi

11.1.2

Junan sisäpuolinen siivous

 

11.2

Laitteistot junan polttoainetäydennystä varten

 

11.2.1

Jäteveden poistojärjestelmät

Mukaan luettuna liittymä käymälöiden tyhjennysjärjestelmään

11.2.2

Vedentäyttöjärjestelmä

Hygieniasäädösten mukaisuus

11.2.3

Muut apulaitteistot

Esim. junien seisottamiseen liittyvät erityisvaatimukset

11.2.4

Liitäntä muun kuin sähkökäyttöisen liikkuvan kaluston polttoaineen täydennyslaitteisiin

Esim. diesel- ja muiden polttoaineiden tankkauksessa käytettävät liittimet

12.0

Junassa olevat ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet

Kaikki junassa olevat laitteet, joita tarvitaan varmistamaan verkossa luvallisesti liikkuvien junien turvallisuus, ohjaus ja valvonta, sekä niiden vaikutus rautatiejärjestelmän radan varrella olevaan osaan

12.1

Junassa oleva radiojärjestelmä

 

12.1.1

Muu kuin GSM-R-radiojärjestelmä

 

12.1.2

GSM-R-yhteensopiva radiojärjestelmä

 

12.1.2.1

Tekstiviestit

Tekstiviestejä koskevat erityisvaatimukset (esim. hätätilanteessa)

12.1.2.2

Puhelun siirto

Puhelun siirtoa koskevat vaatimukset ja ehdot

12.1.2.3

Broadcast call -puhelut

Broadcast call -puheluita (vain soittaja voi puhua, muut kuuntelevat) koskevat vaatimukset ja ehdot

12.1.2.4

Ohjaamoradiota koskevat vaatimukset

Toisin sanoen muut kuin YTE:ssä esitetyt kansalliset ohjaamoradioita koskevat pakolliset vaatimukset

12.1.2.5

Ulkopuolelta ohjattu verkon valinta

 

12.1.2.6

Yleiskäyttöiset radioon liittyvät toiminnot

Toisin sanoen muut kuin YTE:ssä esitetyt kansalliset yleiskäyttöisiä radioon liittyviä toimintoja koskevat pakolliset vaatimukset

12.1.2.7

Ensisijaisen ohjaajan käyttöliittymätoiminnallisuus

Ohjaajan käyttöliittymätoiminnallisuudesta saadut, ohjaamoon matkapuhelimella välitetyt vaatimukset

12.1.2.8

Kannettavien radiopuhelimien käyttö ohjaamon radioliikenteeseen

Ensisijaisena tai varajärjestelmänä

12.1.2.9

Junan GSMR-laitteiston suorituskyky

Esim. pakettikytkentäistä toimintaa koskevat vaatimukset

12.1.2.10

GSM-R/ETCS-liitäntä

Esim. junan tunnisteen synkronointi

12.1.2.11

GSM-R-verkkojen välinen yhdysliikenne ja verkkovierailut

Käytössä, kunnes uusi EIRENE-tavoite julkaistaan vuonna 2010.

12.1.2.12

Rajojen ylittäminen

Käytössä, kunnes uusi EIRENE-tavoite julkaistaan vuonna 2010.

12.1.2.13

GPRS ja ASCI

Muutospyyntö kattaa tämän; kansallisia sääntöjä ei ole odotettavissa.

12.1.2.14

Liikkuvan kaluston ajoturvalaitteen ja junan GSM-R-laitteiston välinen liitäntä

Käytössä, kunnes uusi EIRENE-tavoite julkaistaan vuonna 2010.

12.1.2.15

Siirrettävien GSM-R-laitteiden testieritelmä

Suljetaan EIRENE-eritelmiin tehtävillä lisäyksillä.

12.1.2.16

Kohdistettu/automaattinen verkon valinta

 

12.1.2.17

Rekisteröinti ja rekisteröinnin purku

 

12.1.2.18

GSM-R-versionhallinta

Ei enää avoin kohta – hoidetaan viraston menettelyllä – poistetaan YTE:n avoimista kohdista. Kansallisia sääntöjä ei ole odotettavissa.

12.2

Junan merkinanto

 

12.2.1

Junien kansalliset merkinantojärjestelmät

Ohjaus- ja varoitusjärjestelmiin sisältyvät esim. ”aluekohtainen hätäjarrutustoiminto” ja muut junien automaattiseen kulunvalvontaan liittyvät kansalliset vaatimukset

12.2.2

Merkinantojärjestelmän yhteensopivuus muun junan kanssa

Junan merkinantojärjestelmän yhteensopivuus junan muiden järjestelmien, kuten jarrujen ja vetolaitteiden jne., kanssa

12.2.3

Liikkuvan kaluston yhteensopivuus radan infrastruktuurin kanssa

Yhteensopivuus esim. radanvarren ilmaisinjärjestelmien tai kuumakäynti-ilmaisimien kanssa; sähkömagneettinen yhteensopivuus on käsitelty 8.4.2 kohdassa.

12.2.3.1

Akselivälin ja pyörän halkaisijan suhde

 

12.2.3.2

Metalliton tila pyörien ympärillä

 

12.2.3.3

Kulkuneuvon metalliosien paino

 

12.2.4

Ohjaamon ETCTS-merkinantojärjestelmä

 

12.2.4.1

Herääminen

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.2

Junakategoriat

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.3

Junan GSM-R-laitteiden palvelutasovaatimukset

ETCS:n edellyttämä GSM-R-järjestelmän palvelutaso.

12.2.4.4

ETCS-tilojen käyttö

YTE:ssä esitettyjen vaatimusten lisäksi esitettävät vaatimukset, jotka koskevat kalustoyksikköjen lupiin vaikuttavien ETCS-tilojen käyttöä

12.2.4.5

ETCS-vaatimukset ajettaessa kalustoyksikköä muualta kuin ohjaamosta käsin

YTE:ssä esitettyjen vaatimusten lisäksi esitettävät tai niiden kanssa ristiriitaiset vaatimukset, jotka koskevat ajamista muualta kuin ohjaamosta käsin, esim. radio-ohjauksella maassa olevan henkilökunnan toimesta vaihtotyön aikana

12.2.4.6

Tasoristeyksien toiminnallisuus

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.7

Jarrutuksen turvallisuusmarginaalit

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.8

Luotettavuus – käytettävyys – turvallisuusvaatimukset

Ratkaistaan YTE:n tarkistuksella.

12.2.4.9

Merkkitaulut

Kalustoyksikköön siirretyt vaatimukset merkkitaulujen näkyvyyden varmistamiseksi (esim. ajovalon valokuvion leveys, näkyvyys ohjaamosta), jotka on osittain ratkaistu 2.3.0d kohdassa, on tarkoitus ratkaista kokonaan versiossa 3.

12.2.4.10

Kuljettajan käyttöliittymän ergonomiset näkökohdat

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.11

UNISIGin ulkopuolella valvottavat ETCS-muuttujien arvot – käsikirja

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.12

Avainhallinnan yhteensopivuusvaatimukset

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.13

Junan ETCS-laitteiden esiasennusta koskevat vaatimukset

Ei enää avoin kohta – käsitelty RISC:in maaliskuussa 2009 sopimassa 7 luvussa – poistetaan YTE:n seuraavasta versiosta. Kansallisia sääntöjä ei ole odotettavissa.

12.2.4.14

ETCS-versionhallinta

Ei enää avoin kohta – hoidetaan viraston menettelyllä – poistetaan YTE:n avoimista kohdista. Kansallisia sääntöjä ei ole odotettavissa.

12.2.4.15

ETCS-muuttujien eritelmä

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.16

Radiosuojastuskeskusten välinen liitäntä

Käsitellään 2.3.0d kohdassa; RISC antaa kesäkuussa 2009 suosituksen testieritelmästä.

12.2.4.17

Vetureita ja junayksikköjä koskevat lisävaatimukset

 

12.2.4.18

Henkilökunnan turvajärjestelmien toiminnot ja liitännät merkinantojärjestelmän kanssa

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.19

Liitäntä käyttöjarruun

Ratkaistaan ohjaus, -hallinta-, ja merkinanto-YTE:n tarkistuksella.

13.

Erityiset käyttötoimintaa koskevat vaatimukset

Kalustoyksikköjen käyttötoimintaa koskevat erityisvaatimukset (mukaan luettuina vajaatoimintatila, kalustoyksikön hinaus jne.)

13.1

Erityiset junaan asennettavat laitteet

 

13.2

Työterveys ja -turvallisuus

 

13.3

Nostokaavio ja hinausohjeet

Hinaus, nostot ja raiteille palauttaminen

14.

Rahtia koskevat seikat

Nimenomaan rahtia koskevat vaatimukset ja ympäristö (mukaan luettuina erityisesti vaarallisten aineiden kuljetuksessa tarvittavat välineet ja tilat)

14.1

Vaarallisten aineiden kuljetuksen aiheuttamat suunnittelun, käyttötoiminnan ja kunnossapidon rajoitukset

Esim. RID-ohjesäännöstä, kansallisista säännöistä tai muista vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista määräyksistä seuraavat vaatimukset

14.2

Erityiset rahdinkuljetusvälineet ja -tilat

 

14.3

Ovet sekä lastausvälineet ja -tilat

 


Top