EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0975

Komission asetus (EY) N:o 975/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009 , elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista annetun direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 298 - 303

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; Kumoaja 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/975/oj

20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 975/2009,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2009,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista annetun direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista 6 päivänä elokuuta 2002 annetussa komission direktiivissä 2002/72/EY (2) vahvistetaan luettelo monomeereistä ja muista lähtöaineista, joita voidaan käyttää muovisten tarvikkeiden valmistuksessa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, on äskettäin antanut myönteisen tieteellisen arvioinnin eräistä muista monomeereistä ja lähtöaineista, jotka olisi lisättävä nykyiseen luetteloon.

(2)

Direktiivi 2002/72/EY sisältää myös yhteisön luettelon lisäaineista, joita voidaan käyttää muovisten tarvikkeiden valmistamisessa. Elintarviketurvallisuusviranomainen on äskettäin antanut myönteisen tieteellisen arvioinnin eräistä muista lisäaineista, jotka olisi lisättävä nykyiseen luetteloon.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2002/72/EY olisi muutettava.

(4)

Direktiivin 2002/72/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen direktiivin liitteessä III olevasta yhteisön lisäaineluettelosta tulee sallittujen lisäaineiden luettelo 1 päivänä tammikuuta 2010. Sen vuoksi mainitun direktiivin liitteessä III olevissa otsikoissa ei enää saisi viitata ”epätäydelliseen” lisäaineluetteloon.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2002/72/EY liitteet II, III, IV a, V ja VI tämän asetuksen liitteiden I–V mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  EYVL L 220, 15.8.2002, s. 18.


LIITE I

Lisätään direktiivin 2002/72/EY liitteessä II olevan A jakson taulukkoon seuraavat kohdat numerojärjestyksessä:

Viitenro

CAS-nro

Nimi

Rajoitukset ja/tai eritelmät

(1)

(2)

(3)

(4)

”14627

0000117-21-5

3-klooriftaalihappoanhydridi

SML = 0,05 mg/kg 3-klooriftaalihappona ilmaistuna

14628

0000118-45-6

4-klooriftaalihappoanhydridi

SML = 0,05 mg/kg 4-klooriftaalihappona ilmaistuna

14876

0001076-97-7

1,4-sykloheksaanidikarboksyyli¬happo

SML = 5 mg/kg

Käytettäväksi ainoastaan polyesterien valmistuksessa

18117

0000079-14-1

Glykolihappo

Käytettäväksi vain epäsuorasti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevissa aineissa polyeteenitereftalaattikalvon (PET) takana

19965

0006915-15-7

Omenahappo

Käytettäväksi ainoastaan komonomeerinä alifaattisissa polyestereissä enintään 1 % pitoisuuksina mooleina ilmaistuna

21498

0002530-85-0

[3-(metakryloksi) propyyli]trimetoksisilaani

SML = 0,05 mg/kg

Käytettäväksi ainoastaan epäorgaanisten täyteaineiden pintakäsittelyaineena”


LIITE II

Muutetaan direktiivin 2002/72/EY liite III seuraavasti:

1)

Poistetaan sana ”epätäydellinen” liitteen III pääotsikosta sekä A ja B jakson otsikoista.

2)

Lisätään A jaksoon seuraavat kohdat numerojärjestyksessä:

Viitenro

CAS-nro

Nimi

Rajoitukset ja/tai eritelmät

(1)

(2)

(3)

(4)

”30607

Luontaisista öljyistä ja rasvoista peräisin olevat alifaattiset, suoraketjuiset monokarboksyylihapot (C2–C24), litiumsuola

SML(T) = 0,6 mg/kg (litiumiksi laskettuna) (8)

33105

0146340–15–0

Alkoholit, C12–14 sekundääriset, β-(2-hydroksietoksi), etoksyloidut

SML = 5 mg/kg (44)

33535

0152261–33–1

α-alkeenit(C20–C24), kopolymeeri maleiinihappoanhydridin kanssa, reaktiotuote 4-amino-2,2,6,6-tetrametyylipiperidiinin kanssa

Ei saa käyttää tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa, joille simulantti D on määritelty

Ei saa käyttää kosketuksessa alkoholia sisältävien elintarvikkeiden kanssa

38550

0882073–43–0

bis(4-propyylibentsylideeni)propyylisorbitoli

SML = 5 mg/kg (hydrolyysituotteiden summa mukaan luettuna)

40155

0124172–53–8

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidyyli)-N,N’-diformyyliheksametyleenidiamiini

SML = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282–89–4

N-(2,6-di-isopropyylifenyyli)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-1H-bentso[de]isokinoliini-1,3(2H)-dioni

SML = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

Saa käyttää ainoastaan polyeteenitereftalaatissa (PET)

60027

1-hekseenistä ja/tai 1-okteenista ja/tai 1-dekeenistä ja/tai 1-dodekeenistä ja/tai 1-tetradekeenistä valmistetut hydratut homopolymeerit ja/tai kopolymeerit (Mw: 440–12 000)

Ei saa käyttää tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa, joille simulantti D on määritelty

Liitteessä V esitetyn eritelmän mukaisesti

62215

0007439–89–6

Rauta

SML = 48 mg/kg

68119

Neopentyyliglykoli, diesterit ja monoesterit bentsoehapon ja 2-etyyliheksaanihapon kanssa

SML = 5 mg/kg

Ei saa käyttää tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa, joille simulantti D on määritelty

72141

0018600–59–4

2,2’-(1,4-fenyleeni)bis[4H-3,1-bentsoksatsin-4-oni]

SML = 0,05 mg/kg (hydrolyysituotteiden summa mukaan luettuna)

76807

00073018–26–5

Adipiinihapon polyesteri 1,3-butaanidiolin, 1,2-propaanidiolin ja 2-etyyli-1-heksanolin kanssa

SML = 30 mg/kg

77708

Suoraketjuisten ja haaroittuneiden alkoholien (C8–C22) polyetyleeniglykolieetterit, joissa EO = 1–50

SML = 1,8 mg/kg

Liitteessä V esitetyn eritelmän mukaisesti

80077

0068441–17–8

Polyetyleenivahat, hapetetut

SML = 60 mg/kg

80350

0124578–12–7

Poly(12-hydroksisteariinihappo)-polyetylenimiinikopolymeeri

Saa käyttää ainoastaan polyeteenitereftalaatissa (PET), polystyreenissä (PS), iskunkestävässä polystyreenissä (HIPS) ja polyamidissa (PA) enintään 0,1 % w/w.

Liitteessä V esitetyn eritelmän mukaisesti

80480

0090751–07–8; 0082451–48–7

Poly(6-morfoliini-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)-[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidyyli)imino)]-heksametyleeni-[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidyyli)imino)]

SML = 5 mg/kg (47)

Liitteessä V esitetyn eritelmän mukaisesti

80510

1010121–89–7

Poly(3-nonyyli-1,1-diokso-1-tiopropaani-1,3-diyyli)-block-poly(x-oleyyli-7-hydroksi-1,5-di-imino-oktaani-1,8-diyyli), prosessiseos, jossa x = 1 ja/tai 5, neutraloitu dodekyylibentseenisulfonihapolla

Saa käyttää ainoastaan tuotannon apuaineena polyeteenin (PE), polypropyleenin (PP) ja polystyreenin (PS) polymeroinnissa

91530

Sulfomeripihkahappoalkyyli (C4–C20) tai sykloheksyylidiesterit, suolat

SML = 5 mg/kg

91815

Sulfomeripihkahappomonoalkyyli (C10–C16) polyetyleeniglykoliesterit, suolat

SML = 2 mg/kg

92200

0006422–86–2

Tereftaalihappo, bis(2-etyyliheksyyli)esteri

SML = 60 mg/kg

92470

0106990–43–6

N,N’,N”,N”-tetrakis(4,6-bis(N-butyyli-(N-metyyli-2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini-4-yyli)amino)triatsiini-2-yyli)-4,7-diatsadekaani-1,10-diamiini

SML = 0,05 mg/kg

92475

0203255–81–6

3,3’,5,5’-tetrakis(tert-butyyli)-2,2’-dihydroksibifenyyli, syklinen esteri [3-(3-tert-butyyli-4-hydroksi-5-metyylifenyyli)propyyli]oksifosfonihapon kanssa

SML = 5 mg/kg (aineen fosfiitti- ja fosfaattimuotojen ja sen hydrolyysituotteiden summa)

93450

Titaanidioksidi, päällystetty n-oktyylitrikloorisilaanin ja [aminotris(metyleenifosfonihappo), pentanatriumsuolan] kopolymeerillä

Liitteessä V esitetyn eritelmän mukaisesti

94000

0000102–71–6

Trietanolamiini

SML = 0,05 mg/kg (hydrokloridiadukti mukaan luettuna)

94425

0000867–13–0

Trietyylifosfonoasetaatti

Saa käyttää ainoastaan polyeteenitereftalaatissa (PET)

94985

Trimetylolipropaani, triesterien ja diesterien seokset bentsoehapon ja 2-etyyliheksaanihapon kanssa

SML = 5 mg/kg

Ei saa käyttää tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa, joille simulantti D on määritelty”


LIITE III

Lisätään direktiivin 2002/72/EY liitteeseen IV a seuraavat kohdat numerojärjestyksessä:

Viitenro

CAS-nro

Nimi

”49080

852282-89-4

N-(2,6-di-isopropyylifenyyli)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-1H-bentso[de]isokinoliini-1,3(2H)-dioni

72141

0018600-59-4

2,2′-(1,4-fenyleeni)bis[4H-3,1-bentsoksatsin-4-oni]

76807

0007308-26-5

Adipiinihapon polyesteri 1,3-butaanidiolin, 1,2-propaanidiolin ja 2-etyyli-1-heksanolin kanssa

92475

0203255-81-6

3,3′,5,5′-tetrakis(tert-butyyli)-2,2′-dihydroksibifenyyli, syklinen esteri [3-(3-tert-butyyli-4-hydroksi-5-metyylifenyyli)propyyli]oksifosfonihapon kanssa”


LIITE IV

Lisätään direktiivin 2002/72/EY liitteessä V olevaan B jaksoon seuraavat kohdat numerojärjestyksessä:

Viitenro

Muut eritelmät

”60027

1-hekseenistä ja/tai 1-okteenista ja/tai 1-dekeenistä ja/tai 1-dodekeenistä ja/tai 1-tetradekeenistä valmistetut hydratut homopolymeerit ja/tai kopolymeerit (Mw: 440–12 000)

Keskimääräinen molekyylipaino vähintään 440 Da

Viskositeetti 100 °C:ssa vähintään 3,8 cSt (3,8 x 10–6 m2/s)

77708

Suoraketjuisten ja haaroittuneiden alkoholien (C8–C22) polyetyleeniglykolieetterit, joissa EO = 1–50

Etyleenioksidin jäämän sallittu enimmäismäärä tarvikkeessa = 1 mg/kg

80350

Poly(12-hydroksisteariinihappo)-polyetylenimiinikopolymeeri

Valmistetaan poly(12-hydroksisteariinihapon) ja polyetylenimiinin reaktiolla

80480

Poly(6-morfoliini-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)-[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidyyli)imino)]-heksametyleeni-[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidyyli)imino)]

Keskimääräinen molekyylipaino vähintään 2 400 Da

Morfoliinin jäämäpitoisuus ≤ 30 mg/kg, N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini-4-yyli)heksaani-1,6-diamiinin < 15 000 mg/kg ja 2,4-dikloori-6-morfoliini-1,3,5-triatsiinin ≤ 20 mg/kg

93450

Titaanidioksidi, päällystetty n-oktyylitrikloorisilaanin ja [aminotris(metyleenifosfonihappo), pentanatriumsuolan] kopolymeerillä

Päällystetyn titaanidioksidin pintakäsittelykopolymeeripitoisuus on enintään 1 % w/w”


LIITE V

Muutetaan direktiivin 2002/72/EY liite VI seuraavasti:

1)

Korvataan huomautus 8 seuraavasti:

”(8)

Tässä yhteydessä SML(T) tarkoittaa, että viitenumeromaininnoilla 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 ja 95725 merkittyjen aineiden siirtymä yhteensä ei saa ylittää rajoitusta.”

2)

Lisätään huomautukset seuraavasti:

”(44)

Polyolefiineistä aiheutuva siirtymä saattaa ylittää SML:n.

(45)

Niistä muoveista, jotka sisältävät ainetta yli 0,5 % w/w, aiheutuva siirtymä saattaa ylittää SML:n.

(46)

SML saattaa ylittyä kosketuksessa elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on korkea.

(47)

Pientiheyspolyeteenistä (PELD), joka sisältää ainetta yli 0,3 % w/w, aiheutuva siirtymä saattaa ylittää SML:n kosketuksessa rasvaisten elintarvikkeiden kanssa.”


Top