EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0746

2009/746/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2009 , yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmiin vuodeksi 2009 (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7592)

OJ L 267, 10.10.2009, p. 20–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/746/oj

10.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/20


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä lokakuuta 2009,

yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmiin vuodeksi 2009

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7592)

(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2009/746/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä 22 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle vuotta 2009 koskevat kalastuksenvalvontaohjelmansa sekä näihin ohjelmiin sisältyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin menoihin myönnettävää yhteisön rahoitusosuutta koskevat hakemuksensa.

(2)

Yhteisön rahoitusta voidaan myöntää hakemuksille, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 861/2006 8 artiklan a alakohdassa lueteltuja toimia.

(3)

Yhteisön rahoitusta koskevien hakemusten on noudatettava komission asetuksessa (EY) N:o 391/2007 (2) vahvistettuja sääntöjä.

(4)

On aiheellista vahvistaa yhteisön rahoitusosuuden enimmäismäärät ja prosentuaaliset osuudet asetuksen (EY) N:o 861/200 615 artiklassa säädetyissä rajoissa sekä säätää tällaisen rahoituksen myöntämistä koskevat edellytykset.

(5)

Jos menot liittyvät sähköisiin kirjaamis- ja raportointijärjestelmiin (ERS), alusten satelliittiseurantajärjestelmiin (VMS) tai laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS) torjuntaan, niihin olisi myönnettävä huomattava yhteisrahoitusosuus asetuksen (EY) N:o 861/200 615 artiklassa vahvistetuissa rajoissa, jotta kannustettaisiin investoimaan komission määrittelemiin ensisijaisiin toimiin ottaen huomioon finanssikriisin kielteinen vaikutus jäsenvaltioiden talousarvioihin.

(6)

Automaattisten paikannuslaitteiden olisi rahoitusosuuden saamiseksi täytettävä alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2244/2003 (3) vahvistetut vaatimukset.

(7)

Kalastusaluksilla olevien sähköisten kirjaamis- ja raportointilaitteiden olisi rahoitusosuuden saamiseksi täytettävä kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1966/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1566/2007 kumoamisesta 3 päivänä marraskuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1077/2008 (4) vahvistetut vaatimukset.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastuksen ja vesiviljelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä säädetään vuotta 2009 koskevasta yhteisön rahoitusosuudesta asetuksen (EY) N:o 861/2006 8 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin menoihin, joita jäsenvaltioille aiheutuu yhteiseen kalastuspolitiikkaan (YKP) sovellettavien seuranta- ja valvontajärjestelmien täytäntöönpanosta vuonna 2009. Siinä vahvistetaan yhteisön rahoitusosuuden määrä kullekin jäsenvaltiolle, yhteisön rahoitusosuuden prosentuaalinen osuus ja rahoitusosuuden myöntämisen edellytykset.

2 artikla

Maksattamatta olevien sitoumusten suorittaminen loppuun

Asianomaisten jäsenvaltioiden on suoritettava kaikki maksut, joista haetaan korvausta, viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2013. Jäsenvaltioiden tämän määräajan jälkeen suorittamista maksuista ei voida maksaa korvausta. Tähän päätökseen liittyvät käyttämättömät talousarviomäärärahat vapautetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

3 artikla

Uusi teknologia ja tietoverkot

1.   Kalastustoimien valvontaan, tarkastuksiin ja seurantaan liittyvän tehokkaan ja turvallisen tietojenvaihdon mahdollistavan tietotekniikan hankinnasta, asentamisesta ja teknisestä tuesta sekä tietoverkkojen perustamisesta aiheutuviin menoihin voidaan liitteessä I vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

2.   Jos liitteen I mukaiset menot liittyvät alusten satelliittiseurantajärjestelmiin (VMS), sähköisiin kirjaamis- ja raportointijärjestelmiin (ERS) tai laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaan, 1 kohdassa tarkoitettu yhteisrahoitusosuus on 95 prosenttia.

4 artikla

Automaattiset paikannuslaitteet

1.   Automaattisten paikannuslaitteiden, joiden avulla kalastuksenseurantakeskus voi seurata aluksia satelliittiseurantajärjestelmää (VMS) käyttäen, hankinnasta ja kalastusaluksiin asentamisesta aiheutuneista menoista voidaan liitteessä II vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 95 prosenttia tukikelpoisista menoista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus on enintään 1 500 euroa alusta kohden.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun rahoitusosuuden saamiseksi automaattisten paikannuslaitteiden on täytettävä asetuksessa (EY) N:o 2244/2003 vahvistetut vaatimukset.

5 artikla

Sähköiset kirjaamis- ja raportointijärjestelmät

Kalastustoimien valvontaan, tarkastuksiin ja seurantaan liittyvän tehokkaan ja turvallisen tietojenvaihdon mahdollistavien, sähköisissä kirjaamis- ja raportointijärjestelmissä tarvittavien osien kehittämisestä, hankinnasta, asentamisesta ja teknisestä tuesta aiheutuviin menoihin voidaan liitteessä III vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 95 prosenttia tukikelpoisista menoista.

6 artikla

Sähköiset kirjaamis- ja raportointilaitteet

1.   Sähköisten kirjaamis- ja raportointilaitteiden, joiden avulla alukset voivat sähköisesti kirjata ja lähettää kalastustoimintaa koskevat tiedot kalastuksenseurantakeskukseen, hankinnasta ja kalastusalukseen asentamisesta aiheutuviin menoihin voidaan liitteessä IV vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 95 prosenttia tukikelpoisista menoista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus on enintään 4 500 euroa alusta kohden, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

3.   Sähköisten kirjaamis- ja raportointilaitteiden on rahoitusosuuden saamiseksi täytettävä asetuksessa (EY) N:o 1077/2008 vahvistetut vaatimukset.

4.   Jos laitteilla hoidetaan sekä ERS- että VMS-tehtäviä ja ne täyttävät asetuksissa (EY) N:o 2244/2003 ja (EY) N:o 1077/2008 vahvistetut vaatimukset, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus on enintään 6 000 euroa.

7 artikla

Pilottihankkeet

Uutta valvontateknologiaa koskevista pilottihankkeista aiheutuneisiin menoihin voidaan liitteessä V vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 95 prosenttia tukikelpoisista menoista.

8 artikla

Koulutus- ja vaihto-ohjelmat

Kalastusalan valvonta-, tarkastus- ja seurantatehtävistä vastaavien virkamiesten koulutus- ja vaihto-ohjelmista aiheutuneisiin menoihin voidaan liitteessä VI vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

9 artikla

Tarkastusjärjestelmiä ja tarkkailijoita koskevat pilottihankkeet

Tarkastusjärjestelmiä ja tarkkailijoita koskevista pilottihankkeista aiheutuneisiin menoihin voidaan liitteessä VII vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

10 artikla

Menojen arviointi

Yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa koskevien menojen arviointijärjestelmän täytäntöönpanosta aiheutuneisiin menoihin voidaan liitteessä VIII vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

11 artikla

Tietoisuutta YKP:n säännöistä lisäävät aloitteet

Sellaisista aloitteista aiheutuneisiin menoihin, joihin sisältyy seminaarien järjestämistä ja tiedotusvälineiden käyttöä tavoitteena parantaa kalastajien ja muiden toimijoiden, kuten tarkastajien, yleisten syyttäjien ja tuomareiden, sekä suuren yleisön tietoisuutta vastuuttoman ja laittoman kalastuksen torjunnan ja yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen tärkeydestä, voidaan liitteessä IX vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 75 prosenttia tukikelpoisista menoista.

12 artikla

Kalastuksen valvonnassa käytettävät partioalukset ja ilma-alukset

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kalastustoimien valvonnassa ja seurannassa käyttämien alusten ja ilma-alusten hankintaan ja nykyaikaistamiseen liittyviin menoihin voidaan liitteessä X vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 50 prosenttia jäsenvaltioille aiheutuneista tukikelpoisista menoista.

2.   Kullekin jäsenvaltiolle liitteessä X määritelty rahoitusosuus lasketaan kyseisten valvonnassa ja seurannassa käytettävien alusten ja ilma-alusten käytön perusteella prosenttiosuutena niiden vuosittaisesta kokonaistoiminnasta, jonka jäsenvaltiot ilmoittavat.

13 artikla

Yhteisön enimmäisrahoitusosuus jäsenvaltiota kohden yhteensä

Jäsenvaltioiden ennakoimat kokonaismenot, niiden tukikelpoinen osuus ja yhteisön enimmäisrahoitusosuus jäsenvaltiota kohden 3–12 artiklassa tarkoitetuissa toimissa ovat seuraavat:

(euroa)

Jäsenvaltio

Kansallisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaiset tukikelpoiset menot

Yhteisön rahoitusosuus

Belgia

805 000

805 000

764 750

Bulgaria

352 000

362 000

282 250

Tanska

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Saksa

222 000

278 000

220 000

Viro

706 000

706 000

645 500

Irlanti

120 000

90 000

45 000

Kreikka

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Espanja

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Ranska

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Italia

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Liettua

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

Alankomaat

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Puola

497 713

468 713

416 479

Portugali

783 500

759 250

629 038

Romania

80 000

80 000

62 500

Suomi

920 000

820 000

659 750

Ruotsi

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Yhdistynyt kuningaskunta

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Yhteensä

73 319 466

48 186 908

30 100 000

14 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Viron tasavallalle, Irlannille, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 97, 12.4.2007, s. 30.

(3)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 17.

(4)  EUVL L 295, 4.11.2008, s. 3.


LIITE I

UUSI TEKNOLOGIA JA TIETOVERKOT

(euroa)

Jäsenvaltio ja hankekoodi

Kansallisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaiset tukikelpoiset menot

Yhteisön rahoitusosuus

Bulgaria:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Välisumma

140 000

150 000

117 750

Tanska:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Välisumma

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Saksa:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Välisumma

106 000

162 000

121 500

Viro:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Välisumma

650 000

650 000

595 000

Irlanti:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Välisumma

90 000

60 000

30 000

Kreikka:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Välisumma

1 710 000

368 000

64 400

Espanja:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Välisumma

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Ranska:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Välisumma

803 500

660 000

330 000

Italia:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Välisumma

220 000

55 000

27 500

Liettua:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Välisumma

27 000

27 000

25 650

Alankomaat:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Välisumma

625 000

595 000

565 250

Puola:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Välisumma

133 000

104 000

70 000

Portugali:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Välisumma

478 000

453 750

338 813

Romania:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Välisumma

15 000

15 000

7 500

Suomi:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Välisumma

235 000

235 000

117 500

Ruotsi:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Välisumma

525 000

525 000

453 750

Yhdistynyt kuningaskunta:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Välisumma

335 348

306 991

211 499

Yhteensä

10 472 451

8 648 885

6 252 408


LIITE II

AUTOMAATTISET PAIKANNUSLAITTEET

(euroa)

Jäsenvaltio ja hankekoodi

Kansallisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaiset tukikelpoiset menot

Yhteisön rahoitusosuus

Espanja:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Välisumma

179 656

179 656

130 174

Ranska:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Välisumma

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Välisumma

22 000

22 000

7 500

Yhteensä

1 524 656

1 524 656

578 674


LIITE III

SÄHKÖISET KIRJAAMIS- JA RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄT

(euroa)

Jäsenvaltio ja hankekoodi

Kansallisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaiset tukikelpoiset menot

Yhteisön rahoitusosuus

Belgia:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Välisumma

580 000

580 000

551 000

Bulgaria:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Välisumma

105 000

105 000

99 750

Tanska:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Välisumma

268 352

268 352

254 935

Espanja:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Välisumma

356 059

348 628

331 199

Liettua:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Välisumma

353 000

353 000

335 350

Malta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Välisumma

199 975

199 975

189 977

Alankomaat:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Välisumma

240 000

240 000

228 000

Puola:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Välisumma

169 713

169 713

161 229

Portugali:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Välisumma

305 500

305 500

290 225

Suomi:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Välisumma

550 000

550 000

522 500

Ruotsi:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Välisumma

300 000

300 000

285 000

Yhteensä

3 427 599

3 420 168

3 249 165


LIITE IV

SÄHKÖISET KIRJAAMIS- JA RAPORTOINTILAITTEET

(euroa)

Jäsenvaltio ja hankekoodi

Kansallisessa kalastuksenvalvonta ohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaiset tukikelpoiset menot

Yhteisön rahoitusosuus

Belgia:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Välisumma

225 000

225 000

213 750

Tanska:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Välisumma

134 176

134 176

127 468

Saksa:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Välisumma

90 000

90 000

85 500

Viro:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Välisumma

50 000

50 000

47 500

Kreikka:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Välisumma

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Espanja:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Välisumma

2 000 000

0

0

Ranska:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Välisumma

225 000

225 000

213 750

Malta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Välisumma

763 200

763 200

715 500

Alankomaat:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Välisumma

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Puola:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Välisumma

195 000

195 000

185 250

Romania:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Välisumma

50 000

50 000

47 500

Ruotsi:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Välisumma

500 000

500 000

475 000

Yhdistynyt kuningaskunta:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Välisumma

418 896

418 896

397 952

Yhteensä

13 961 272

11 961 272

8 365 170


LIITE V

PILOTTIHANKKEET

(euroa)

Jäsenvaltio ja hankekoodi

Kansallisessa kalastuksenvalvonta ohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaiset tukikelpoiset menot

Yhteisön rahoitusosuus

Bulgaria:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Välisumma

25 000

25 000

23 750

Espanja:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Välisumma

96 887

96 887

92 043

Ruotsi:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Välisumma

240 000

240 000

228 000

Yhteensä

361 887

361 887

343 793


LIITE VI

KOULUTUS- JA VAIHTO-OHJELMAT

(euroa)

Jäsenvaltio ja hankekoodi

Kansallisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaiset tukikelpoiset menot

Yhteisön rahoitusosuus

Bulgaria:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Välisumma

70 000

70 000

35 000

Saksa:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Välisumma

26 000

26 000

13 000

Viro:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Välisumma

6 000

6 000

3 000

Irlanti:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Välisumma

30 000

30 000

15 000

Espanja:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Välisumma

118 610

118 610

59 305

Ranska:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Välisumma

115 000

115 000

57 500

Italia:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Välisumma

8 149 925

936 340

468 170

Liettua:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Välisumma

14 500

14 500

7 250

Malta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Välisumma

18 300

18 300

9 150

Alankomaat:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Välisumma

115 000

115 000

57 500

Suomi:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Välisumma

30 000

30 000

15 000

Ruotsi:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Välisumma

50 000

50 000

25 000

Yhdistynyt kuningaskunta:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Välisumma

290 498

183 575

91 793

Yhteensä

9 033 833

1 713 325

856 668


LIITE VII

TARKASTUSJÄRJESTELMIÄ JA TARKKAILIJOITA KOSKEVAT PILOTTIHANKKEET

(euroa)

Jäsenvaltio ja hankekoodi

Kansallisessa kalastuksenvalvonta ohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaiset tukikelpoiset menot

Yhteisön rahoitusosuus

Yhdistynyt kuningaskunta:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Välisumma

66 023

11 384

5 692

Yhteensä

66 023

11 384

5 692


LIITE VIII

MENOJEN ANALYSOINTI JA ARVIOINTI

(euroa)

Jäsenvaltio ja hankekoodi

Kansallisessa kalastuksenvalvonta ohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaiset tukikelpoiset menot

Yhteisön rahoitusosuus

Bulgaria:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Välisumma

12 000

12 000

6 000

Yhteensä

12 000

12 000

6 000


LIITE IX

TIETOISUUTTA YKP:N SÄÄNNÖISTÄ LISÄÄVÄT ALOITTEET

(euroa)

Jäsenvaltio ja hankekoodi

Kansallisessa kalastuksenvalvonta ohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaiset tukikelpoiset menot

Yhteisön rahoitusosuus

Espanja:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Välisumma

165 518

165 518

124 139

Ranska:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Välisumma

15 000

10 000

7 500

Italia:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Välisumma

570 000

370 000

277 500

Liettua:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Välisumma

13 400

13 400

10 050

Suomi:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Välisumma

5 000

5 000

4 750

Ruotsi:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Välisumma

100 000

100 000

75 000

Yhdistynyt kuningaskunta:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Välisumma

89 134

34 150

25 614

Yhteensä

958 052

698 068

524 553


LIITE X

PARTIOALUKSET JA ILMA-ALUKSET

(euroa)

Jäsenvaltio ja hankekoodi

Kansallisessa kalastuksenvalvonta ohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaiset tukikelpoiset menot

Yhteisön rahoitusosuus

Kreikka:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Välisumma

7 647 000

1 050 000

525 000

Espanja:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Välisumma

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Ranska:

FR/09/09

150 000

0

0

Välisumma

150 000

0

0

Italia:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Välisumma

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Alankomaat:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Välisumma

365 000

0

0

Romania:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Välisumma

15 000

15 000

7 500

Suomi:

FI/09/07

100 000

0

0

Välisumma

100 000

0

0

Yhdistynyt kuningaskunta:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Välisumma

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Yhteensä

33 501 693

19 835 263

9 917 877


Top