EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0554

Komission asetus (EY) N:o 554/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009 , asetuksen (EY) N:o 2597/2001 muuttamisesta entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tiettyjen viinien tariffikiintiöiden osalta

OJ L 164, 26.6.2009, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 322 - 323

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/554/oj

26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 554/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksen (EY) N:o 2597/2001 muuttamisesta entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tiettyjen viinien tariffikiintiöiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 21 päivänä tammikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 153/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja (2), jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitettiin 18 päivänä helmikuuta 2008. Se hyväksyttiin Euroopan yhteisön, Euroopan atomienergiayhteisön ja jäsenvaltioiden puolesta neuvoston ja komission päätöksellä 2008/438/EY, Euratom (3) ja sitä on sovellettu tilapäisesti 1 päivästä tammikuuta 2007.

(2)

Pöytäkirjan 5 artiklassa ja liitteessä VIII säädetään 1 päivänä tammikuuta 2007 voimaan tulleista muutoksista nykyisiin tariffikiintiöihin, jotka koskevat entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia tiettyjä viinejä yli kaksi litraa vetävissä astioissa.

(3)

Pöytäkirjassa määrättyjen viinien tariffikiintiöiden täytäntöönpanemiseksi on tarpeen muuttaa tiettyjä Kroatian tasavallasta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia viinejä koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 28 päivänä joulukuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 2597/2001 (4).

(4)

Tiettyjen yhdistetyn nimikkeistön (CN) alanimikkeiden Taric-alanimikkeitä on muutettu 1 päivästä heinäkuuta 2007. Tällaisten CN-koodien Taric-alanimikkeitä olisi sen vuoksi mukautettava vastaavasti asetuksen (EY) N:o 2597/2001 liitteen osassa II.

(5)

Koska pöytäkirjaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä ja sen olisi tultava voimaan viipymättä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2597/2001 liitteen osa II tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 25, 29.1.2002, s. 16.

(2)  EUVL L 99, 10.4.2008, s. 2.

(3)  EUVL L 155, 13.6.2008, s. 15.

(4)  EYVL L 345, 29.12.2001, s. 35.


LIITE

”OSA II:   ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA

Järjestysnumero

CN-koodi

Taric-alanimike

Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä/vuosi

(hl)

Kiintiötulli

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Kuohuviini, muu kuin samppanja tai Asti spumante

Muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

49 000 (2)

Vapaa

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa.

350 000 (3)

Vapaa

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Tätä Taric-alanimikettä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007.

(2)  Tätä kiintiön määrää korotetaan 1 päivästä tammikuuta 2008 vuosittain 6 000 hehtolitralla.

(3)  Tätä kiintiön määrää alennetaan 1 päivästä tammikuuta 2008 vuosittain 6 000 hehtolitralla.”


Top