EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0553

Komission asetus (EY) N:o 553/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009 , erityisen tarjouskilpailun avaamisesta Unkarin interventioelimen hallussa olevan, markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

OJ L 164, 26.6.2009, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/553/oj

26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 553/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

erityisen tarjouskilpailun avaamisesta Unkarin interventioelimen hallussa olevan, markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 43 artiklan f alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maksajavirastojen tai interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä 12 päivänä helmikuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 127/2009 (2) säädetään, että interventioelimen hallussa oleva vilja saatetaan markkinoille tarjouskilpailulla ja sellaisten hintaedellytysten perusteella, jotka mahdollistavat markkinahäiriöiden välttämisen.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 712/2007 (3) avataan markkinointivuodeksi 2007/2008 pysyviä tarjouskilpailuja jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla. Jotta varmistetaan se, että kotieläintuottajat sekä eläinrehuteollisuus voivat tehdä hankintoja kilpailukykyisin hinnoin markkinointivuoden 2008/2009 ensimmäisinä kuukausina, mainittua asetusta olisi muutettava ja säädettävä, että osittaisiin tarjouskilpailuihin voidaan jättää tarjouksia 17 päivään joulukuuta 2008 asti.

(3)

Markkinointivuoden 2007/2008 alussa yhteisön interventiovarastojen määrä oli 2,46 miljoonaa tonnia, josta 2,23 miljoonaa tonnia oli maissia. Mainitun markkinointivuoden kuluessa interventiovarastoista on myyty asetuksella (EY) N:o 712/2007 avatun tarjouskilpailun mukaisesti suhteellisen merkittäviä määriä, erityisesti maissin osalta.

(4)

Toimijat eivät kuitenkaan ole enää vuoden 2008 syyskuun puolivälin jälkeen tehneet tarjouksia erityisesti hintojen osalta vallinneiden markkinaolosuhteiden vuoksi, ja 31 päivänä lokakuuta 2008 interventiomaissia oli jäljellä noin 16 000 tonnia. Kyseiset aiemmat varastot (pääasiassa vuosien 2004 ja 2005 sadoista) tulevat kilpailemaan vuoden 2008 runsaasta sadosta peräisin olevan yhteisön maissin kanssa. Kyseisen maissin myyntihinnat olivat jo 31 päivänä lokakuuta 2008 alle interventiohinnan. Tästä tilanteesta johtuen kyseiset varastot olisi asetettava saataville niiden käyttämiseksi sisämarkkinoilla.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 127/2009 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos markkinointivuoden kuluessa havaitaan häiriöitä kyseisen yhteisen markkinajärjestelyn toiminnassa, erityisesti vaikeuksia myydä viljaa kyseisen artiklan 1 kohdan mukaisilla hinnoilla, myynti voidaan järjestää yhteisön markkinoilla erityisen tarjouskilpailun perusteella erityisillä ehdoilla. Unkarin interventioelimen hallussa olevan markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissin pitkä varastointi ja Unkarissa tällä hetkellä todetut maissin markkinahinnat muodostavat erityisolosuhteen, jonka vuoksi erityisen tarjouskilpailun avaaminen on perusteltua markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissin myymiseksi hinnoilla, jotka saattavat olla alle interventiohinnan.

(6)

Lisäksi yhteisön markkinoilla on todettu huomattavia hintavaihteluita. Näistä eroista johtuen on mahdollista, että toimijat, joita tarjouskilpailut koskevat, eivät nouda tarjottuja eriä varastoista. Sen vuoksi näyttää siltä, että asetuksen (EY) N:o 127/2009 5 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetty 5 euroa tonnilta oleva vakuus ei ole riittävä kyseisen noutamisen takaamiseksi. Tällaisen tilanteen välttämiseksi ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan tarjouskilpailun toimivuuden mahdollistamiseksi mainitun vakuuden määrää olisi nostettava riskien rajoittamiseksi.

(7)

Yhteisön markkinoiden tilanteen huomioon ottamiseksi on suotavaa säätää, että komissio hallinnoi tarjouskilpailua. Lisäksi on vahvistettava jakokerroin niille tarjouksille, jotka ovat vähimmäismyyntihinnan suuruisia.

(8)

Jotta järjestelmää voitaisiin hallinnoida tehokkaasti, on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisessä muodossa. Interventioelimen komissiolle toimittamassa tiedonannossa on tärkeää säilyttää tarjousten tekijöiden nimettömyys.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Unkarin interventioelin myy yhteisön sisämarkkinoilla tarjouskilpailulla hallussaan olevaa, markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissia.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu myynti toteutetaan asetuksessa (EY) N:o 127/2009 vahvistetuin edellytyksin.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 127/2009 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, vähimmäismyyntihinta voi olla pienempi kuin interventiohinta, korotettuna kuukausikorotuksella.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 127/2009 5 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, tarjouksen vakuudeksi vahvistetaan 10 euroa tonnilta.

3 artikla

1.   Ensimmäiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2009 kello 13.00 (Brysselin aikaa).

Seuraavien osittaisten tarjouskilpailujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy seuraavina keskiviikkoina kello 13.00 (Brysselin aikaa):

15 päivänä heinäkuuta 2009,

5 ja 26 päivänä elokuuta 2009,

9 ja 23 päivänä syyskuuta 2009,

14 ja 28 päivänä lokakuuta 2009,

11 ja 25 päivänä marraskuuta 2009,

2 ja 16 päivänä joulukuuta 2009.

2.   Tarjoukset on jätettävä seuraavalle Unkarin interventioelimelle:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Puhelin: +36 12196260

Faksi: +36 12198905

Sähköposti: ertekesites@mvh.gov.hu

Internet-sivusto: www.mvh.gov.hu

4 artikla

Asianomaisen interventioelimen on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle neljän tunnin kuluessa 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa. Jos jäsenvaltio ei ole lähettänyt komissiolle yhtään tiedonantoa hakemuksista säädetyn määräajan kuluessa, komissio katsoo, ettei kyseisessä jäsenvaltiossa ole jätetty yhtään tarjousta.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyt tiedonannot on tehtävä sähköisesti liitteessä olevan lomakkeen mukaisesti. Tarjoajien henkilöllisyyttä ei paljasteta.

5 artikla

1.   Komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen maissin vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä saatuja tarjouksia.

2.   Jos 1 kohdan mukainen vähimmäishinnan vahvistaminen johtaisi käytettävissä olevan enimmäismäärän ylittymiseen, käytettävissä olevan enimmäismäärän noudattamiseksi voidaan mainitun vahvistamisen yhteydessä määritellä vähimmäishintaan tehtyjen tarjousten määriä koskeva jakokerroin.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 42, 13.2.2009, s. 3.

(3)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 7.


LIITE

Ilmoitus komissiolle Unkarin interventioelimen hallussa olevista markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissin uudelleen myyntiin saattamiseksi sisämarkkinoilla koskevassa erityisessä tarjouskilpailussa saaduista tarjouksista

Malli (1)

(Asetuksen (EY) N:o 553/2009 4 artikla)

1

2

3

4

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

(t)

Tarjottu hinta

euroa/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 

Ilmoittakaa tarjotut kokonaismäärät (samasta erästä tehdyt hylätyt tarjoukset mukaan luettuina): … tonnia.


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D2).


Top