EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0397

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 397/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009 , Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta

EUVL L 126, 21.5.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/397/oj

21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/3


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 397/2009,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2009,

Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 162 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan pitkän aikavälin kestävän kasvun potentiaalin kasvattamiseksi komissio antoi 26 päivänä marraskuuta 2008 tiedonannon Euroopan taloudellisesta elvytyssuunnitelmasta, jossa käsitellään rakennusten, mukaan lukien asuntosektori, energiatehokkuuden parantamiseen tehtävien investointien merkitystä.

(2)

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) tukee asuntosektorilla toteutettavia toimia, kuten energiatehokkuutta, vain niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, ja jos Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 (3) 7 artiklan 2 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät. Tällainen tuki asuntokannan energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön tehtäviin investointeihin olisi saatava kaikkien jäsenvaltioiden saataville.

(3)

Tukea olisi annettava investointeihin, jotka toteutetaan julkisten suunnitelmien mukaisesti energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/32/EY (4) tavoitteiden mukaisesti.

(4)

Sen varmistamiseksi, että EY:n perustamissopimuksen 158 artiklassa määrätyn koheesiopolitiikan tavoitteet saavutetaan, toimilla olisi tuettava sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

(5)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin suositteli vuoden 2007 vuosikertomuksessaan, että lainsäädäntöviranomaiset ja komissio olisivat valmiita harkitsemaan uudelleen tulevien rahoitusohjelmien muotoa, tukikelpoisten kustannusten laskentaperusteiden yksinkertaistamista ja kertaluontoisten tai kiinteämääräisten maksujen käyttöä ”todellisiin kustannuksiin” perustuvien maksujen sijasta.

(6)

EAKR:sta tuettavien toimien hallinnoinnin sekä hallinnon ja valvonnan riittävän yksinkertaistamisen varmistamiseksi erityisesti silloin, kun on kyse tulosperusteisesta järjestelmästä, on tarkoituksenmukaista lisätä tukikelpoisten kustannusten joukkoon kolme uutta kustannustyyppiä: välilliset kustannukset, kertakorvaukset, ja vakioyksikkökustannusten perusteella laskettavat kiinteähintaiset kustannukset.

(7)

Menojen tukikelpoisuuteen liittyvän oikeusvarmuuden varmistamiseksi näitä tukikelpoisten kustannusten uusia kustannustyyppejä olisi sovellettava kaikkiin EAKR:sta maksettaviin tukiin. Näin ollen muutoksen taannehtiva soveltaminen olisi tarpeen 1 päivästä elokuuta 2006, joka on myös asetuksen (EY) N:o 1080/2006 voimaantulopäivä.

(8)

Asetusta (EY) N:o 1080/2006 olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1080/2006 7 artikla seuraavasti:

1)

Lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Kussakin jäsenvaltiossa menot, jotka liittyvät energiatehokkuuden parannuksiin ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön olemassa olevassa asuntokannassa, ovat tukikelpoisia neljän prosentin enimmäismäärään koko EAKR:n rahoitusosuudesta.

Jäsenvaltioiden on määritettävä tukikelpoiset asuntokannat kansallisissa säännöissä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 56 artiklan 4 kohdan mukaisesti sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemiseksi.”

2)

Korvataan 2 kohdan johdantolause seuraavasti:

”2.   Asuntokantaan liittyvät kustannukset, lukuun ottamatta 1 a kohdassa mainittuja energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyviä kustannuksia, ovat tukikelpoisia ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:”.

3)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   EAKR:n rahoitusosuudella voidaan tukea seuraavia menoja edellyttäen, että ne ovat kansallisen lainsäädännön ja myös kirjanpitosääntöjen mukaisia, jäljempänä säädetyin edellytyksin:

i)

kiinteähintaisina ilmoitetut välilliset kustannukset 20 prosenttiin asti toimen välittömistä kustannuksista;

ii)

kiinteähintaiset kustannukset, jotka on laskettu jäsenvaltion määrittelemien vakioyksikkökustannusten perusteella;

iii)

kertakorvaukset, jotka kattavat jonkin toiminnan kustannukset kokonaan tai osittain.

Edellä i, ii ja iii alakohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoja on mahdollista yhdistää ainoastaan, jos niistä kukin liittyy eri tukikelpoisuuslajiin tai jos niitä käytetään saman toimen eri hankkeisiin.

Edellä i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetut kustannukset on ilmoitettava etukäteen käyttämällä oikeudenmukaista, tasapuolista ja todennettavaa laskentamenetelmää.

Edellä iii alakohdassa tarkoitetut kertakorvaukset saavat olla enintään 50 000 euroa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä olevaa 1 artiklan 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä toukokuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KOHOUT


(1)  Lausunto annettu 25. helmikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. huhtikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 5. toukokuuta 2009.

(3)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64.


Top