EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0206

Komission asetus (EY) N:o 206/2009, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2009 , eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 77, 24.3.2009, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 016 P. 406 - 424

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Kumoaja 32019R2122 . Latest consolidated version: 06/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/206/oj

24.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 206/2009,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2009,

eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan, 16 artiklan 3 ja 4 kohdan ja 17 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan kolmannen luetelmakohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (3) ja erityisesti sen 25 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 97/78/EY säädetään eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämisestä kolmansista maista yhteisöön tuotaville tiettyjä eläinperäisiä tuotteita sisältäville lähetyksille.

(2)

Kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmannesta maasta ei tule yhteisöön lähetyksiä, joille ei ole tehty asianmukaisia eläinlääkinnällisiä tarkastuksia (järjestelmällisiä tarkastuksia), ja että lähetykset tulevat yhteisöön rajatarkastusaseman kautta.

(3)

Direktiivin 97/78/EY 16 artiklan mukaan kyseisiä vaatimuksia ei sovelleta tuotteisiin, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja jotka on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa, jos niiden määrä ei ole kyseisessä direktiivissä säädetyn menettelyn mukaisesti määriteltävää määrää suurempi. Näitä vaatimuksia ei myöskään sovelleta tuotteisiin, joita lähetetään pikkupaketteina yksityishenkilöille edellyttäen, että niitä ei tuoda kaupallisessa tarkoituksessa ja että niiden määrä ei ole kyseisessä direktiivissä säädetyn menettelyn mukaisesti määriteltävää määrää suurempi.

(4)

Rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista 17 päivänä huhtikuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/275/EY (4) luetellaan eläinperäiset tuotteet, joille on rajatarkastusasemilla tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset.

(5)

Kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetun komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 (5) 8 artiklassa säädetään, että tuotteet vapautetaan järjestelmällisistä eläinlääkinnällisistä tarkastuksista, jos ne ovat enintään kilon painoisia, ne on tarkoitettu ihmisravinnoksi ja ne tulevat hyväksytyistä maista tai niiden osista. Mainitussa artiklassa säädetään myös Tanskaan Färsaarilta ja Grönlannista tuotavia tiettyjä muita eläinperäisiä tuotteita sekä Suomeen ja Ruotsiin Venäjältä tuotavia eräitä kaloja koskevista painorajoista.

(6)

Päätöksen 2007/275/EY liitteessä II luetellaan eläinlääkinnällisistä tarkastuksista vapautetut elintarvikesekoitukset. Kyseiset tuotteet olisi sen vuoksi vapautettava myös järjestelmällisistä eläinlääkinnällisistä tarkastuksista silloin, kun ne kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja ovat tarkoitetut heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai kun ne lähetetään pikkupaketteina yksityishenkilöille.

(7)

Sen vuoksi vaatimuksista ja erityisesti henkilökohtaiseen kulutukseen tarkoitettujen eläinperäisten tuotelähetysten tuontia koskevista painorajoista säädetään useissa säädöksissä. Näiden vaatimusten on kuitenkin oltava sellaisia, että valvontaviranomaiset, matkustajat ja yleisö ymmärtävät ne helposti. On sen vuoksi aiheellista yksinkertaistaa ja koota yhteen asetukseen ne eläinperäisten tuotteiden tyypit ja määrät, joille vapautus kaupallista tuontia varten säädetyistä eläinlääkinnällisistä tarkastuksista voidaan myöntää.

(8)

Eläinperäisten tuotteiden tuontiin liittyy mahdollinen riski siitä, että tuonnin yhteydessä yhteisöön kulkeutuu eläintauteja; tämä riski olisi aina otettava huomioon, kun tällaisesta tuonnista annetaan säännöksiä. Eläinten terveydelle koituvan riskin taso riippuu eri tekijöistä, kuten tuotteen tyypistä, eläinlajista, josta tuotteet ovat peräisin, sekä tautia aiheuttavan tekijän esiintymistodennäköisyydestä tuotteessa.

(9)

Suu- ja sorkkatauti on yksi vaarallisimmasta taudeista, jota voi mahdollisesti kulkeutua yhteisöön. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut suu- ja sorkkataudin yhteisöön kulkeutumiseen liittyvän riskin. Arviosta käy selvästi ilmi, että lihan ja lihatuotteiden sekä maidon ja maitotuotteiden tuontiin liittyy mahdollinen riski suu- ja sorkkatautiviruksen kulkeutumisesta yhteisöön.

(10)

Estääkseen näiden tautien kulkeutumisen yhteisöön yhteisö on ottanut useaksi vuodeksi käyttöön kokonaisen sääntöpaketin, joka koskee elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuontia kaupalliseen tarkoitukseen.

(11)

Komission asetuksessa (EY) N:o 745/2004 (6) säädetään henkilökohtaiseen kulutukseen tuotavaa lihaa ja lihatuotteita sekä maitoa ja maitotuotteita koskevista toimenpiteistä. Mainitun asetuksen mukaan matkustajat eivät saa tuoda liha- ja lihatuotteita eivätkä maitoa ja maitotuotteita yhteisöön, elleivät tuotteet ole täysin kaupallisesta tuonnista annettujen yhteisön sääntöjen mukaisia.

(12)

Tätä periaatetta olisi noudatettava tulevaisuudessa, jotta varmistetaan, että yhteisö säilyttää suu- ja sorkkataudista vapaan asemansa. Direktiivissä 97/78/EY säädetyistä järjestelmällisistä eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista vapautettavaksi matkustajien mukanaan tuomien liha- ja lihatuotteiden sekä maidon ja maitotuotteiden määräksi olisi sen vuoksi vahvistettava nolla.

(13)

Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä olisi sovellettava rajoittamatta sellaista yhteisön eläinlääkintälainsäädäntöä, jonka tavoitteena on valvoa ja hävittää eläintauteja tai joka koskee tiettyjä suojatoimenpiteitä.

(14)

Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä olisi sovellettava rajoittamatta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (7) täytäntöönpanemiseksi annettua lainsäädäntöä.

(15)

Lisäksi on aiheellista varmistaa, että eläinlääkinnällisistä tarkastuksista ja eläinperäisten tuotteiden tuontiin sovellettavista säännöistä tarjotaan tietoa matkustajille ja yleisölle.

(16)

Voidaan katsoa, että eräät kolmannet maat aiheuttavat maantieteellisen läheisyytensä ja eläintensä terveystilanteen vuoksi erittäin pienen riskin eläinten terveydelle yhteisössä. Näistä maista peräisin olevaa lihaa, lihatuotteita sekä maitoa ja maitotuotteita olisi siksi voitava tuoda edelleen jonkin verran ilman, että niille tehdään järjestelmällisiä eläinlääkinnällisiä tarkastuksia.

(17)

Lisäksi eräillä yhteisön rajanaapurina sijaitsevilla kolmansilla mailla on yhteisön kanssa erityisiä sopimuksia, jotka koskevat asiaankuuluvia yhteisön eläinlääkintäsäännöstön kohtia.

(18)

Maataloustuotteiden kaupasta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen (8) liitettä 11 on muutettu maataloustuotteiden kaupan osalta. Muutosten seurauksena Sveitsistä tulevien asianomaisten lähetysten eläinlääkinnälliset tarkastukset lakkautettiin 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

(19)

Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen lisäsopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentamiseksi koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn neuvoston päätöksen 2007/658/EY (9) nojalla myös Liechtensteinista tulevien asianomaisten lähetysten eläinlääkinnälliset tarkastukset lakkautettiin 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

(20)

Eläinperäisiä tuotteita sisältävät henkilökohtaiset lähetykset, joita tuodaan tällaisista kolmansista maista, joilla on erityissopimus yhteisön kanssa, mukaan lukien Andorra, Liechtenstein, Norja, San Marino ja Sveitsi, määrinä, jotka alittavat tietyn rajan, olisi siksi edelleen jätettävä direktiivissä 97/78/EY säädettyjen järjestelmällisten eläinlääkintätarkastusten soveltamisalan ulkopuolelle. Sen varmistamiseksi, että matkustajat saisivat oikeaa tietoa, tällaiset maat olisi ilmoitettava tarkastuksista vapautettuina maina kaikessa asiaankuuluvassa tiedotusmateriaalissa.

(21)

Eläinten terveystilanteen Kroatiassa voidaan yleisesti katsoa aiheuttavan yhteisölle erittäin pienen eläinten terveysriskin. Matkustajien matkatavaroissaan tuomat tai pikkupaketteina Kroatiasta peräisin olevat kuluttajille lähetettävät tuotteet, joiden määrä alittaa tietyn rajan, olisi siksi jätettävä direktiivissä 97/78/EY säädettyjen järjestelmällisten eläinlääkinnällisten tarkastusten soveltamisalan ulkopuolelle. Sen varmistamiseksi, että matkustajat saisivat oikeaa tietoa, Kroatia olisi ilmoitettava tarkastuksista vapautettuna maana kaikessa tämän asetuksen mukaisessa asiaankuuluvassa tiedotusmateriaalissa.

(22)

Kroatian nykyisen klassisen sikaruttotilanteen vuoksi sianliha ja sianlihatuotteet voivat aiheuttaa mahdollisen eläinten terveysriskin EU:ssa. Asian hoitamiseksi Kroatia on luvannut ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että yhteisöön tarkoitettuja matkustajien mukana tai postitse yksityishenkilöille lähetettyjä tuotteita ei viedä Kroatian alueelta klassisen sikaruton taudinpurkausten yhteydessä.

(23)

Lisäksi olisi selvennettävä, että eräisiin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin eläinperäisiin tuotteisiin sovellettavia säännöksiä olisi sovellettava myös lemmikkieläinten ruokintaan tarkoitettuihin eläinperäisiin tuotteisiin, millä estetään se, että matkustajat tai kuluttajat kiertäisivät tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä.

(24)

Käytössä olisi oltava edelleen selkeät keinot, joilla ehkäistään muita kuin kaupallisia eläinperäisiä tuotteita sisältävien yhteisön terveysvaatimuksia vastaamattomien lähetysten tuonti yhteisöön ilman vaadittua eläinlääkinnällistä hyväksyntää. Jäsenvaltioiden olisi siksi säädettävä sääntöjen rikkomisesta vastuussa oleville henkilöille koituvista asianmukaisista kustannuksista ja heihin sovellettavista seuraamuksista tuotteiden hävittämisestä aiheutuvat kustannukset mukaan lukien.

(25)

Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle edelleen asianmukaista tietoa menetelmistä, joita ne ovat ottaneet käyttöön tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen soveltamisen valvomiseksi. Annettuja tietoja voitaisiin käyttää lisäksi tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen tarkastelemiseksi uudelleen.

(26)

Sen varmistamiseksi, että eläinperäisten tuotteiden yhteisöön tuontia koskevista vaatimuksista tiedotetaan matkustajille ja yleisölle tehokkaasti, jäsenvaltioiden ja kansainvälisten matkanjärjestäjien olisi saatettava kyseiset vaatimukset yleisön ja yhteisöön kuljetettavien matkustajien tiedoksi.

(27)

Postin lajittelukeskuksia koskevien tietojen kokoamiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava enemmän aikaa kyseisen tiedon toimittamista varten.

(28)

Yhteisön lainsäädännön selkeyden ja johdonmukaisuuden kannalta on aiheellista muuttaa asetuksen (EY) N:o 136/2004 8 artiklaa ja kumota asetus (EY) N:o 745/2004.

(29)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Aihe

1.   Tässä asetuksessa annetaan säännöt matkatavaroissa tuotavien, pikkupaketteina yksityishenkilöille lähetettävien tai (esimerkiksi postitse, puhelimella tai internetin kautta) etäkauppana tilattujen ja kuluttajalle lähetettyjen muita kuin kaupallisia eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta Andorrasta, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta ja Sveitsistä peräisin oleviin henkilökohtaisiin lähetyksiin. Lisäksi tätä asetusta ei sovelleta Färsaarilta ja Islannista peräisin oleviin kalastustuotteita sisältäviin henkilökohtaisiin lähetyksiin. Jotta matkustajat saisivat asiasta oikeaa tietoa, tällaiset kolmannet maat on ilmoitettava tarkastuksista vapautettuina maina kaikessa asiaankuuluvassa tiedotusmateriaalissa.

3.   Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta sellaista yhteisön eläinlääkintälainsäädäntöä, jonka tavoitteena on eläintautien valvominen ja hävittäminen tai joka koskee tiettyjä suojatoimenpiteitä.

4.   Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanemiseksi annetun lainsäädännön sisältämien, todistusten myöntämistä koskevien asian kannalta merkityksellisten sääntöjen soveltamista.

2 artikla

Eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuontia yhteisöön koskevat säännöt

1.   Direktiivin 97/78/EY 16 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa ja 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen henkilökohtaiseen kulutukseen tuotaviin eläinperäisiä tuotteita sisältäviin henkilökohtaisiin lähetyksiin ei sovelleta mainitun direktiivin I luvussa vahvistettuja sääntöjä edellyttäen, että tuotteet kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista ryhmistä:

a)

tuotteet, jotka on lueteltu liitteessä I olevassa 1 osassa ja jotka eivät kuulu päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan ja joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä nollan kilogramman painorajaa;

b)

tuotteet, jotka on lueteltu liitteessä II olevassa 1 osassa ja joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kahden kilogramman painorajaa;

c)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.5, 3.6 tai 7.4 kohdassa tarkoitetut suolistetut tai valmistetut tuoreet kalastustuotteet tai jalostetut kalastustuotteet, joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä 20 kilogramman painorajaa tai yhden kalan painoa sen mukaan kumpi paino on suurempi;

d)

tuotteet, jotka ovat muita kuin a, b ja c alakohdassa tai päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuttuja tuotteita, joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kahden kilogramman painorajaa.

2.   Lemmikkieläinten ruokintaan tarkoitettuihin henkilökohtaisiin eläintuotelähetyksiin ei sovelleta direktiivin 97/78/EY I luvussa vahvistettuja sääntöjä edellyttäen, että ne kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista ryhmistä:

a)

tuotteet, jotka on lueteltu liitteessä I olevassa 2 osassa ja joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä nollan kilogramman painorajaa;

b)

tuotteet, jotka on lueteltu liitteessä II olevassa 2 osassa ja joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kahden kilogramman painorajaa.

3.   Poiketen siitä mitä 1 kohdan a, b ja d alakohdassa ja 2 kohdassa säädetään, Färsaarilta, Grönlannista, Islannista tai Kroatiasta peräisin oleviin eläintuotteita sisältäviin henkilökohtaisiin lähetyksiin ei sovelleta mainitun direktiivin I luvussa vahvistettuja sääntöjä edellyttäen, että ne kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista ryhmistä:

a)

tuotteet, jotka on lueteltu liitteessä I ja jotka eivät kuulu päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan ja joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä nollan kilogramman painorajaa;

b)

tuotteet, jotka on lueteltu liitteessä II ja joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä 10 kilon painorajaa;

c)

tuotteet, jotka ovat muita kuin tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 3 kohdan a ja b alakohdassa tai päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita ja joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä 10 kilogramman painorajaa.

3 artikla

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava matkustajille ja yleisölle

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmansista maista tulevien matkustajien tietoon saatetaan henkilökohtaisten lähetysten tuonnissa yhteisöön sovellettavat eläinlääkinnälliset edellytykset kaikilla yhteisön rajanylityspaikoilla.

2.   Edellä 1 kohdan nojalla matkailijoille toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä ainakin yhdessä liitteessä III vahvistetuissa julisteissa esitetyt tiedot, joiden on oltava esillä helposti näkyvällä paikalla.

3.   Jäsenvaltiot voivat täydentää kyseisiä tietoja esimerkiksi seuraavilla lisätiedoilla:

a)

liitteessä IV vahvistetut tiedot;

b)

paikallisiin olosuhteisiin sopivat lisätiedot ja direktiivin 97/78/EY perusteella laaditut kansalliset säännökset.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa toimitettavat tiedot on laadittava

a)

vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, johon tuonti yhteisöön tapahtuu;

b)

toimivaltaisen viranomaisen sopivana pitämällä toisella kielellä; tämä toinen kieli voi olla naapurimaassa käytetty kieli tai lentoasemien ja satamien osalta kieli, jota kyseisille lentoasemille ja satamiin tulevat matkustajat todennäköisimmin käyttävät.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisön tietoon saatetaan pikkupaketteina yksityishenkilöille lähetettyjen tai loppukäyttäjien etäkaupan kautta tilaamien eläinperäisten tuotteiden tuontia yhteisöön koskevat vaatimukset.

4 artikla

Tiedot, jotka kansainvälisten matkanjärjestäjien ja postipalvelujen on toimitettava asiakkailleen

Kansainvälisten matkanjärjestäjien, myös satama- ja lentoasematoiminnan harjoittajien ja matkatoimistojen sekä postipalvelujen, on kiinnitettävä asiakkaidensa huomio tämän asetuksen säännöksiin, erityisesti tarjoamalla liitteissä III ja IV vahvistetut tiedot 3 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Tarkastukset

1.   Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten sekä virallisista tarkastuksista vastuussa olevien viranomaisten on yhteistyössä satama- ja lentoasematoiminnan harjoittajien ja muista eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten rajanylityspaikoista vastuussa olevien toimijoiden kanssa järjestettävä kaikilla yhteisön rajanylityspaikoilla tehokkaita tarkastuksia.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla tarkastuksilla pyritään löytämään eläinperäisiä tuotteita sisältävät henkilökohtaiset lähetykset ja tarkastamaan, että 2 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen tarkastusten järjestämisen perustana voidaan käyttää riskeihin perustuvaa lähestymistapaa, mukaan luettuna — jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen pitää tätä tarpeellisena — tehokkaiden havaitsemiskeinojen kuten läpivalaisulaitteiden ja etsintäkoirien käyttö, jotta eläinperäisiä tuotteita sisältävät henkilökohtaiset lähetykset voidaan havaita suuresta määrästä henkilökohtaisia matkatavaroita.

6 artikla

Seuraamukset

1.   Virallisia tarkastuksia tekevän toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on:

a)

tunnistettava henkilökohtaiset lähetykset, jotka eivät ole tämän asetuksen sääntöjen mukaisia;

b)

takavarikoitava ja hävitettävä tällaiset lähetykset kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.   Virallisia tarkastuksia tekevä toimivaltainen viranomainen tai niitä tekevät toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä kustannuksia tai seuraamuksia henkilölle, joka on vastuussa henkilökohtaisesta lähetyksestä, joka ei ole tämän asetuksen sääntöjen mukainen.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilökohtaisten lähetysten takavarikointiin ja hävittämiseen sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä yksilöidään kaikkien takavarikoitujen tai henkilökohtaisten lähetysten hävittämiskustannuksista vastuussa oleva luonnollinen tai oikeushenkilö.

7 artikla

Raportointivelvoitteet

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain raportti, jossa esitetään yhteenvetona merkitykselliset tiedot tämän asetuksen säännöistä tiedottamiseen ja niiden valvomiseen liittyvistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista.

2.   Raportti on toimitettava liitteessä V vahvistetun taulukkomallin mukaisena täytettynä taulukkona jokaisen vuosittaisen raportointikauden päättymistä välittömästi seuraavan toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä. Raportointikausi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.

8 artikla

Muutos

Korvataan asetuksen (EY) N:o 136/2004 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Matkustajien matkatavaroissa tuotavia tai pikkupaketteina yksityishenkilöille lähetettäviä tuotteita koskevat erityissäännöt

Matkustajien matkatavaroissaan tuomien tai pikkupaketteina yksityishenkilöille lähetettävien eläinperäisten tuotteiden on täytettävä komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009 (10) säädetyt vaatimukset.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 745/2004.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle 7 artiklassa vaaditun liitteen V taulukkomallin sijasta liitteen VI mallin mukaisesti täytetyn taulukon 1 päivää tammikuuta 2011 edeltävistä raportointikausista jokaisen vuosittaisen raportointikauden päättymistä välittömästi seuraavan maaliskuun ensimmäiseen päivään mennessä. Raportointikausi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 161, 28.5.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 116, 4.5.2007, s. 9.

(5)  EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11.

(6)  EUVL L 122, 26.4.2004, s. 1.

(7)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(8)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132.

(9)  EUVL L 270, 13.10.2007, s. 5.

(10)  EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1.”


LIITE I

1 OSA

2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu eläinperäisten tuotteiden luettelo

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Selitys

Ex 2 ryhmä

(0201–0210)

Liha ja muut syötävät eläimenosat

Lukuun ottamatta sammakonreisiä (CN-koodi 0208 90 70)

0401-0406

Maito- ja meijerituotteet

Kaikki

0504 00 00

Eläinten (muiden kuin kalan), suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

Kaikki, paitsi suolet

1501 00

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat

Kaikki

1502 00

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat

Kaikki

1503 00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat

Kaikki

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

Kaikki

1601 00

Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

Kaikki

1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä

Kaikki

1702 11 00

1702 19 00

Laktoosi ja laktoosisiirappi

Kaikki

ex 1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

Ainoastaan lihaa ja/tai maitoa sisältävät valmisteet

ex 1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu

Ainoastaan lihaa ja/tai maitoa sisältävät valmisteet

ex 1905 90

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit ja niiden kaltaiset tuotteet

Ainoastaan lihaa ja/tai maitoa sisältävät valmisteet

ex 2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

Ainoastaan lihaa ja/tai maitoa sisältävät valmisteet

ex 2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

Ainoastaan lihaa ja/tai maitoa sisältävät valmisteet

ex 2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi

Ainoastaan lihaa ja/tai maitoa sisältävät valmisteet

ex 2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet.

Ainoastaan lihaa ja/tai maitoa sisältävät valmisteet

ex 2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät.

Ainoastaan maitoa sisältävät valmisteet

ex 2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet.

Ainoastaan lihaa ja/tai maitoa sisältävät valmisteet


2 OSA

2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu eläinperäisten tuotteiden luettelo

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Selitys

0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet

 

ex 2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Ainoastaan lemmikkieläinten ruoka, koiran puruluut ja jauhosekoitukset, jotka sisältävät lihaa tai maitoa

Huomautuksia:

1.

Sarake 1: Jos johonkin nimikkeeseen kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen nimikkeen osalta, nimike on merkitty tunnuksella ”Ex” (esimerkiksi ex 1901: ainoastaan lihaa ja/tai maitoa sisältävät valmisteet olisi sisällytettävä mukaan).

2.

Sarake 2: Tavaroiden kuvaus vastaa asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan kuvaussarakkeen mukaista kuvausta. Kyseisen liitteen viimeisimmässä muutoksessa annetaan lisäselitykset siitä, mitä yhteinen tullitariffi tarkkaan ottaen kattaa.

3.

Sarake 3: Tässä sarakkeessa annetaan tarkat tiedot kyseisistä tuotteista.


LIITE II

1 OSA

2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten luettelo

Pikkulasten maitojauhe, pikkulasten ruoka ja lääketieteellisistä syistä tarvittavat erikoiselintarvikkeet edellyttäen, että:

i)

nämä tuotteet eivät vaadi jäähdytystä ennen avaamista,

ii)

ne ovat suoraan loppukuluttajalle myyntiin tarkoitettuja pakattuja merkkivalmisteita, ja

iii)

niiden pakkaus on ehjä, ellei se ole parhaillaan käytössä.

2 OSA

2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten luettelo

Lääketieteellisistä syistä tarvittavat lemmikkieläinten erikoisruoat edellyttäen, että:

i)

nämä tuotteet eivät vaadi jäähdytystä ennen avaamista,

ii)

ne ovat suoraan loppukuluttajalle myyntiin tarkoitettuja pakattuja merkkivalmisteita, ja

iii)

niiden pakkaus on ehjä, ellei se ole parhaillaan käytössä.


LIITE III

(Ilmoitukset löytyvät seuraavasta linkistä: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html).

Image

Image


LIITE IV

3 ja 4 artiklassa tarkoitetut tiedot

Osa 1 — Esite

Image

Älä tuo tarttuvia eläintauteja EU:hun!

Eläintuotteissa voi olla tarttuvien tautien aiheuttajia

Tiettyjen eläintuotteiden tuonnissa EU:hun noudatetaan tiukkoja menettelyjä, koska riskinä on muuten, että niiden mukana kulkeutuu tauteja Euroopan unioniin (EU:hun). Menettelyjä ei sovelleta eläintuotteiden liikkumiseen EU:n 27 jäsenvaltion välillä eikä Andorrasta, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta eikä Sveitsistä peräisin oleviin eläintuotteisiin.

Kaikki eläintuotteet, jotka eivät ole kyseisten sääntöjen mukaisia, on EU:hun tullessa luovutettava virallisesti hävitettäviksi. Tuotteiden ilmoittamatta jättäminen voi johtaa sakkoon tai syytteeseen.

1.   Pienet määrät lihaa, maitoa sekä liha- ja maitotuotteita (muut kuin pikkulasten maitojauhe, pikkulasten ruoka ja lääketieteellisistä syistä tarvittavat erikoiselintarvikkeet tai lemmikkieläinten erikoisuoka)

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät lihaa, maitoa sekä liha- ja maitotuotteita (muita kuin pikkulasten maitojauhetta, pikkulasten ruokaa ja lääketieteellisistä syistä tarvittavia erikoiselintarvikkeita tai lemmikkieläinten erikoisruokaa) vain, jos ne tulevat Färsaarilta, Grönlannista, Islannista tai Kroatiasta ja jos niiden paino on enintään 10 kg henkilöä kohti.

2.   Pikkulasten maitojauhe, pikkulasten ruoka ja lääketieteellisistä syistä tarvittavat erikoiselintarvikkeet tai lemmikkieläinten erikoisruoka

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät pikkulasten maitojauhetta, pikkulasten ruokaa ja lääketieteellisistä syistä tarvittavia erikoiselintarvikkeita tai lemmikkieläinten erikoisruokaa vain, jos

ne tulevat Färsaarilta, Grönlannista, Islannista tai Kroatiasta ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 10 kg henkilöä kohti, ja

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä;

ne tulevat muista maista (muista kuin Färsaaret, Grönlanti, Islanti tai Kroatia) ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 kg henkilöä kohti, ja

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä.

3.   Lääketieteellisistä syistä tarvittava lemmikkieläinten erikoisruoka

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät lääketieteellisistä syistä tarvittavaa lemmikkieläinten erikoisruokaa vain, jos

ne tulevat Färsaarilta, Grönlannista, Islannista tai Kroatiasta ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 10 kg henkilöä kohti, ja

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä;

ne tulevat muista maista (muista kuin Färsaaret, Grönlanti, Islanti tai Kroatia) ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 kg henkilöä kohtia, ja

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä.

4.   Pienet määrät ihmisravinnoksi henkilökohtaiseen kulutukseen tarkoitettuja kalastustuotteita

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät kalastustuotteita (mukaan lukien tuore, kuivattu, keitetty, suolattu tai savustettu kala ja tietyt äyriäiset, kuten katkaravut, hummerit, kuolleet simpukat ja kuolleet osterit) vain, jos

tuore kala on suolistettu,

kalastustuotteiden paino on henkilöä kohti enintään 20 kg tai yhden kalan paino, sen mukaan kumpi paino on suurempi.

Näitä rajoituksia ei sovelleta Färsaarilta tai Islannista tuleviin kalastustuotteisiin.

5.   Pienet määrät muita ihmisravinnoksi henkilökohtaiseen kulutukseen tarkoitettuja eläintuotteita

EU:hun saa tuoda tai lähettää muita eläintuotteita, kuten hunajaa, eläviä ostereita, eläviä simpukoita ja etanoita vain, jos

ne tulevat Färsaarilta, Grönlannista, Islannista tai Kroatiasta, ja niiden yhteenlaskettu paino on enintään 10 kg henkilöä kohti,

ne tulevat muista maista (muista kuin Färsaaret, Grönlanti, Islanti tai Kroatia), ja niiden yhteenlaskettu paino on enintään 2 kg henkilöä kohti.

Huom. Pieniä määriä eläintuotteita saa tuoda kaikista edellä luetelluista viidestä ryhmästä (1–5), jos ne täyttävät kunkin asianomaisen ryhmän kohdalla selostetut säännöt.

6.   Suuremmat määrät eläintuotteita

EU:hun saa tuoda tai lähettää suurempia määriä eläintuotteita ainoastaan, jos ne täyttävät kaupallisia lähetyksiä koskevat vaatimukset, kuten:

asianmukaisessa EY:n virallisessa eläinlääkärintodistuksessa säädetyt todistusvaatimukset,

tavarat ja asianmukaiset asiakirjat esitetään hyväksytyllä EU:n rajatarkastusasemalla eläinlääkinnällistä tarkastusta varten EU:hun saavuttaessa.

7.   Vapautetut eläintuotteet

Edellä selostetuista säännöistä vapautetaan seuraavat tuotteet:

Leipä, kakut, keksit, suklaa ja muut sokerileipomotuotteet (mukaan lukien makeiset), joita ei ole sekoitettu lihatuotteiden kanssa tai täytetty niillä

Lopulliselle kuluttajalle pakatut lisäravinteet

Lihauutteet ja lihaliemitiivisteet

Kalalla täytetyt oliivit

Makaronivalmisteet ja nuudelit, joita ei ole sekoitettu lihatuotteiden kanssa tai täytetty niillä

Lopulliselle kuluttajalle pakatut keittoliemet ja mausteet

Kaikki muut elintarviketuotteet, jotka eivät sisällä tuoretta tai jalostettua lihaa tai maitoa, ja jotka sisältävät alle 50 % jalostettuja muna- tai kalastustuotteita.

8.   Suojelluista lajeista peräisin olevat eläintuotteet

Tiettyihin suojeltuihin lajeihin voidaan soveltaa lisärajoituksia. Esimerkiksi sampikalojen kaviaarin painoraja on enintään 125 g henkilöä kohti.

2 osa — Video

Osassa 1 esitetyt tiedot voidaan esittää videona, Euroopan komission seuraavalla internetsivustolla julkaiseman videon tapaan:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


LIITE V

Numerotietoja henkilökohtaiseen käyttöön tuotaviin eläinperäisiin lähetyksiin liittyvien sääntöjen valvonnan tuloksista

Image

Image

Image

Image

Ilmoitus on toimitettava Euroopan komissiolle kunkin vuotuisen raportointikauden päättymistä välittömästi seuraavan vuoden toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Raportointikausi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.

Kootut ja tiivistetyt tiedot ovat Euroopan komission internetsivustolla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


LIITE VI

Numerotietoja henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuun lihan ja maidon tuontiin liittyvien sääntöjen soveltamisen valvonnan tuloksista

Image

Image

Ilmoitus on toimitettava Euroopan komissiolle kunkin vuotuisen raportointikauden päättymistä välittömästi seuraavan vuoden maaliskuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Raportointikausi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.


LIITE VII

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 745/2004

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

1 artiklan 4 kohta

1 artiklan 2 kohta

2 artikla

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

2 artiklan 3 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 ja 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

4 artikla

4 artiklan 1 kohta

5 artikla

4 artiklan 2 kohta

6 artiklan 1 kohta

4 artiklan 3 kohta

6 artiklan 2 ja 3 kohta

5 artiklan 1 kohta

7 artikla

5 artiklan 2 kohta

Liitteet V ja VI

6 artikla

7 artiklan 1 kohta

11 artikla

7 artiklan 2 kohta

11 artikla

7 artiklan 3 kohta

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite IV

Liitteet V ja VI

Liite V

Liite I


Top