EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0044

Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008 , euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta

EUVL L 17, 22.1.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/44/oj

22.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 17/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 44/2009,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 123 artiklan 4 kohdan kolmannen virkkeen,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1338/2001 (3) velvoitetaan luottolaitokset ja muut vastaavat laitokset poistamaan liikkeestä kaikki vastaanottamansa eurosetelit ja -metallirahat, joiden ne tietävät olevan vääriä tai joita niillä on riittävää aihetta epäillä vääriksi, ja toimittamaan ne toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

(2)

On tärkeää varmistaa, että liikkeessä olevat eurosetelit ja -metallirahat ovat aitoja. Tätä varten luottolaitosten, muiden maksupalveluntarjoajien ja muiden talouden toimijoiden, jotka osallistuvat setelien ja metallirahojen käsittelyyn ja levittämiseen, olisi tarkistettava vastaanottamiensa eurosetelien ja -metallirahojen aitous ennen niiden laskemista takaisin liikkeeseen, paitsi jos setelit ja metallirahat tulevat muista laitoksista tai henkilöiltä, joita tarkastusvelvollisuus koskee, tai jos ne on saatu viranomaisilta, joilla on oikeus laskea niitä liikkeeseen. Kyseisen velvollisuuden olisi koskettava myös muita talouden toimijoita, kuten vähittäiskauppiaita ja kasinoita, kun ne toissijaisena toimintanaan täyttävät pankkiautomaatteja (seteliautomaatteja), mutta se ei saisi koskea niitä tämän toissijaisen toiminnan ulkopuolella. Kyseiset talouden toimijat tarvitsevat kuitenkin aikaa mukauttaakseen sisäisen organisaationsa niin, että ne voivat täyttää aitouden tarkistamista koskevan velvollisuuden. Setelien osalta euron yhteisvaluutaksi ottaneita jäsenvaltioita varten määritellyt menettelyt voivat koskea myös tarkistettujen seteleiden sopivuutta liikkeelle laskuun.

(3)

Euroseteleiden ja -metallirahojen aitouden tarkistus edellyttää ennen kaikkea, että tähän tarkoitukseen käytettävät laitteet ovat asianmukaisesti säädettyjä. On siis huolehdittava siitä, että aitouden tarkistamiseen käytettävien laitteiden säätämistä varten testauspaikoissa on saatavilla tarvittava määrä vääriä seteleitä ja metallirahoja. Tämän vuoksi on sallittava väärien seteleiden ja metallirahojen kuljetus toimivaltaisten kansallisten viranomaisten sekä Euroopan unionin toimielinten ja elinten välillä.

(4)

Euroopan teknis-tieteellinen keskus (ETTK) on virallisesti perustettu komission alaisuuteen neuvoston päätöksellä 2003/861/EY (4) ja komission päätöksellä 2005/37/EY (5). Tämän vuoksi ei myöskään enää tarvita säännöstä, jonka mukaan ETTK ilmoittaa tiedot komissiolle.

(5)

Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 1338/2001 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan asetus (EY) N:o 1338/2001 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

’luottolaitoksilla’ luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/48/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja luottolaitoksia (6);

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”g)

’maksupalveluntarjoajalla’ maksupalveluista sisämarkkinoilla 13 päivänä marraskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY (7) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua maksupalveluntarjoajaa.

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikko seuraavasti:

”Velvollisuus toimittaa väärät setelit”;

b)

lisätään 2 kohdan loppuun seuraavat virkkeeet:

”Liikkeessä olevien eurosetelien aitouden tarkastamisen helpottamiseksi sallitaan väärien setelien kuljetus toimivaltaisten kansallisten viranomaisten sekä Euroopan unionin toimielinten ja elinten välillä. Edellä mainituilta viranomaisilta, toimielimiltä tai elimiltä tätä varten saatujen kuljetusmääräysten on oltava väärien seteleiden mukana koko kuljetuksen ajan.”;

c)

lisätään 3 kohdan loppuun virke seuraavasti:

”Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin toimittaa osan tällaisesta setelierästä kansalliseen tutkimuskeskukseen ja tarvittaessa Euroopan keskuspankkiin tutkittavaksi tai testattavaksi.”

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikko seuraavasti:

”Velvollisuus toimittaa väärät metallirahat”;

b)

lisätään 2 kohdan loppuun seuraavat virkkeet:

”Liikkeessä olevien metallirahojen aitouden tarkistamisen helpottamiseksi sallitaan väärien metallirahojen kuljetus toimivaltaisten kansallisten viranomaisten sekä Euroopan unionin toimielinten ja elinten välillä. Edellä mainituilta viranomaisilta, toimielimiltä tai elimiltä tätä varten saatujen kuljetusmääräysten on oltava väärien seteleiden mukana koko kuljetuksen ajan.”;

c)

lisätään 3 kohdan loppuun virke seuraavasti:

”Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin toimittaa osan tällaisesta metallirahaerästä kansalliseen metallirahojen tutkimuskeskukseen ja tarvittaessa ETTK:hon tutkittavaksi tai testattavaksi.”;

d)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   ETTK analysoi ja luokittelee kaikki uudentyyppiset väärät eurometallirahat. Tämän toteuttamiseksi ETTK:lla on oikeus käyttää Euroopan keskuspankkiin tallennettuja, vääriä eurometallirahoja koskevia teknisiä tietoja ja tilastoja. ETTK toimittaa analyysinsa lopulliset tulokset toimivaltaisille kansallisille viranomaisille sekä Euroopan keskuspankille tehtävistään riippuen. Euroopan keskuspankki toimittaa tulokset Europolille 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti.”

4)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikko seuraavasti:

”Setelien ja metallirahojen käsittelyyn ja levittämiseen osallistuvien laitosten velvollisuudet”;

b)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Luottolaitokset ja maksupalvelutoiminnassaan muut maksupalveluntarjoajat sekä kaikki muut talouden toimijat, jotka osallistuvat setelien ja metallirahojen käsittelyyn ja levittämiseen, mukaan lukien

laitokset, joiden toimintaan kuuluu eri valuuttamääräisten setelien ja metallirahojen vaihto, kuten esimerkiksi valuutanvaihtopisteet,

rahankuljetusyritykset,

muut talouden toimijat, kuten vähittäiskauppiaat ja kasinot, jotka toissijaisena toimintanaan osallistuvat setelien käsittelyyn ja levittämiseen pankkiautomaattien (seteliautomaattien) välityksellä, tämän toissijaisen toiminnan rajoissa,

ovat velvollisia varmistamaan vastaanottamiensa niiden eurosetelien ja -metallirahojen aitouden, jotka ne aikovat laskea uudelleen liikkeeseen, sekä huolehtimaan väärennösten havaitsemisesta.

Eurosetelien osalta tämä tarkistus tehdään Euroopan keskuspankin määrittelemien menettelyjen mukaisesti (8).

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut laitokset ja talouden toimijat ovat velvollisia poistamaan liikkeestä kaikki eurosetelit ja -metallirahat, joiden ne tietävät olevan vääriä tai joita niillä on riittävää aihetta epäillä vääriksi. Niiden on toimitettava väärät rahat viipymättä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole yhteisvaluuttana, eurosetelien ja -metallirahojen aitouden tarkistamisen suorittaa

joko koulutettu henkilöstö

tai seteleiden tai metallirahojen käsittelyautomaatti, joka sisältyy luetteloon, jonka Euroopan keskuspankki julkaisee setelien osalta (9) ja komissio metallirahojen osalta (10).

d)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta Euroopan keskuspankin määrittelemiensä menettelyjen soveltamiseksi vahvistamiin päivämääriin. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava niistä komissiolle ja Euroopan keskuspankille viipymättä.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EUVL C 27, 31.1.2008, s. 1.

(2)  Lausunto annettu 17. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Lausunto annettu muun kuin pakollisen kuulemisen perusteella.

(3)  EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6.

(4)  Neuvoston päätös 2003/861/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 44).

(5)  Komission päätös 2005/37/EY, tehty 29 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) perustamisesta ja teknisten toimien koordinoinnista eurometallirahojen väärentämisen torjumiseksi (EUVL L 19, 21.1.2005, s. 73).

(6)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.”;

(7)  EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.”

(8)  Ks. toimintamalli väärennösten havaitsemista ja setelien laatuun perustuvaa lajittelua varten luottolaitoksille ja muille rahaa ammattimaisesti käsitteleville laitoksille; kyseinen toimintamalli on saatavilla Euroopan keskuspankin internetsivulla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005fi.pdf.”;

(9)  Euroopan keskuspankin julkaisema luettelo on saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html

(10)  Komission julkaisema luettelo on saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf.”;


Top