EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0019

Komission asetus (EY) N:o 19/2009, annettu 13 päivänä tammikuuta 2009 , yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2008 täytäntöönpanosta avoimen työpaikan määritelmän, tietojenkeruun viitepäivämäärien, tietojen toimittamista koskevien ohjeiden ja toteutettavuustutkimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 9, 14.1.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/19/oj

14.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 19/2009,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2009,

yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2008 täytäntöönpanosta avoimen työpaikan määritelmän, tietojenkeruun viitepäivämäärien, tietojen toimittamista koskevien ohjeiden ja toteutettavuustutkimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2008 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan, 5 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 453/2008 luotiin yhteiset puitteet yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevien neljännesvuosittaisten tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

(2)

Toimitettavien tietojen ja tietojenkeruun viitepäivämäärien määrittely edellyttää täytäntöönpanotoimenpiteitä.

(3)

On myös tarpeen määrittää muoto ja määräpäivät vaadittavien tietojen toimittamiselle sekä ensimmäisen toimitettavan viitevuosineljänneksen päivämäärä.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 453/2008 7 artiklan mukaan on tarpeen luoda tarkoituksenmukaiset puitteet toteutettavuustutkimuksille, joita suorittavat ne jäsenvaltiot, joiden on vaikea toimittaa tietoja pienistä yksiköistä ja tietyistä toiminnoista.

(5)

Euroopan keskuspankkia on kuultu.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

”Avoimeen työpaikkaan” liittyvät määritelmät

Asetuksen (EY) N:o 453/2008 2 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa:

a)

ilmaisuun ”etsiä aktiivisesti sopivia ehdokkaita” sisältyy:

i)

avoimesta työpaikasta ilmoittaminen julkisille työvoimapalveluille;

ii)

yhteydenotot yksityisiin työnvälitystoimistoihin / työntekijöiden etsijöihin;

iii)

avoimen työpaikan mainostaminen tiedotusvälineissä (esimerkiksi internetissä, sanomalehdissä, aikakauslehdissä);

iv)

avoimen työpaikan mainostaminen julkisella ilmoitustaululla;

v)

suora yhteydenotto mahdollisiin hakijaehdokkaisiin / palvelukseen otettaviin, heidän haastattelemisensa ja valitsemisensa;

vi)

yhteydenotot työntekijöihin ja/tai henkilökohtaisiin tuttaviin;

vii)

harjoittelijoiden käyttö;

b)

”tietyn ajan kuluessa” viittaa enimmäisaikaan, jonka avoin työpaikka on avoinna ja jonka kuluessa se on tarkoitus täyttää. Tähän ajanjaksoon ei saa liittyä rajoituksia. Kaikki avoimet työpaikat, joihin viitepäivämääränä etsitään aktiivisesti sopivia ehdokkaita, on ilmoitettava.

2 artikla

Viitepäivämäärät

Jäsenvaltioiden on annettava tietoja avoimien työpaikkojen määrästä ja täytettyjen työpaikkojen määrästä, joiden voidaan katsoa edustavan viitevuosineljännestä, kuten on määritelty asetuksen (EY) N:o 453/2008 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa. Suositeltavia menettelyjä tämän toteuttamiseksi ovat jatkuva tietojenkeruu tai edustavan keskiarvon laskeminen tiedoista, jotka on kerätty tiettyinä viitepäivämäärinä.

3 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava 70 päivän kuluessa viitevuosineljänneksen päättymisestä tiedot, jotka on jaoteltu asetuksen (EY) N:o 453/2008 1 artiklan 2 kohdassa määritellyllä tavalla, sekä vastaavat metatiedot.

Ne jäsenvaltiot, joiden työntekijöiden määrä on enemmän kuin 3 prosenttia Euroopan yhteisön työntekijöiden kokonaismäärästä, on toimitettava avoimien työpaikkojen ja täytettyjen työpaikkojen kokonaismäärät sekä vastaavat metatiedot 45 päivän kuluessa viitevuosineljänneksen päättymisestä.

Jokaisen jäsenvaltion osuus EY:n työntekijöiden kokonaismäärästä lasketaan joka viides vuosi edellisen kalenterivuoden neljän vuosineljänneksen keskiarvon perusteella. Jos yhteisöön liittyy uusia jäsenvaltioita, suoritetaan tapauskohtainen laskenta. Ensimmäinen laskenta perustuu tämän asetuksen antamista edeltävään kalenterivuoteen. Työntekijöitä koskevien tietojen lähteenä käytetään Euroopan unionin työvoimatutkimusta, josta on säädetty neuvoston asetuksella (EY) N:o 577/98 (2). Tietojen on liityttävä asetuksen (EY) N:o 453/2008 1 artiklan mukaisiin yrityksiin.

Niiden maiden, joiden työvoima ylittää 3 prosentin raja-arvon ensimmäistä kertaa, osalta tietojen toimittamismääräaikaan tulevia muutoksia sovelletaan laskentaa seuraavan vuoden ensimmäisestä viitevuosineljänneksestä.

2.   Vastaavissa metatiedoissa on viitattava erityisesti tietoihin, jotka liittyvät tapahtumiin metodologian ja tekniikan alalla kyseisen vuosineljänneksen aikana ja joita tarvitaan tulosten tulkinnassa, sekä tietoihin tietoyksiköistä, joiden ei katsota olevan riittävän luotettavia tai joita ei saa julkistaa.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava neljännesvuosittaiset tiedot ja vastaavat metatiedot komissioon (Eurostat) sähköisessä muodossa. Toimittamisessa on käytettävä asianmukaisia tilasto-ohjelmakomitean hyväksymiä tiedonsiirtostandardeja. Komissio (Eurostat) antaa käyttöön hyväksyttyjä standardeja koskevan yksityiskohtaisen aineiston ja toimittaa ohjeiston niiden noudattamisesta.

4.   Ensimmäisten toimitettavien tietojen on liityttävä tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan vuoden ensimmäiseen neljännekseen.

Tietosarjat on toimitettava seuraavissa muodoissa:

a)

kausitasoittamattomina;

b)

kausitasoitettuina sen komission asetuksen mukaisesti, jolla täytäntöönpannaan asetus (EY) N:o 453/2008 kausitasoitusta koskevien menettelyjen ja laaturaporttien osalta;

c)

vapaaehtoisesti trendisuhdannesarjoina.

4 artikla

Toteutettavuustutkimukset

Toteutettavuustutkimuksia koskevat puitteet, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 453/2008 7 artiklassa, on vahvistettu liitteessä.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 145, 4.6.2008, s. 234.

(2)  EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3.


LIITE

Toteutettavuustutkimus sen arvioimiseksi, kuinka avoimia työpaikkoja koskevat neljännesvuosittaiset tilastot voidaan tuottaa NACE Rev. 2:n pääluokkien O, P, Q, R ja/tai S osalta

Jäsenvaltion tekemän toteutettavuustutkimuksen on erityisesti sisällettävä:

1.

kunkin toimialan osuus kansantaloudesta yritysten lukumääränä ja työntekijöiden osuutena tai vastaavalla sopivalla mittarilla ilmaistuna.

2.

kuvaus näiden toimialojen avoimien työpaikkojen rakenteiden ja kehityksen yhteneväisyyksistä ja eroavaisuuksista verrattuna NACE Rev. 2:n pääluokkien B–N avoimien työpaikkojen rakenteisiin ja kehitykseen.

Vaihtoehdot

On arvioitava eri vaihtoehtoja, joilla voidaan tuottaa avoimien työpaikkojen ja täytettyjen työpaikkojen määrä NACE Rev. 2:n pääluokkien O, P, Q, R ja/tai S osalta. Seuraavat mahdolliset tietolähteet olisi otettava huomioon:

a)

olemassa olevat tietokokoelmat;

b)

hallinnolliset lähteet;

c)

tilastolliset estimointimenetelmät;

d)

uudet tietokokoelmat.

Arviointiin on sisällytettävä jokaisesta vaihtoehdosta tietoja niihin liittyvistä teknisistä ja lainsäädännöllisistä kysymyksistä. Näitä ovat toteutuksen ajoittaminen, tulosten oletettu tilastollinen laatu, tiedonkeruun oletetut aloitus- ja toteutuskustannukset euroina ja työhön osallistuvien henkilöiden määrä täysipäiväisinä työntekijöinä ilmaistuna, kustannukset yhtä tutkittua yksikköä kohden, arviot yrityksille koituvista lisärasitteista, riskit ja epävarmuudet sekä erityiset hyödyt tai haitat. Kustannuksia ja laatua verrataan pääluokista B–N olemassa olevan tietokokoelman kustannuksiin ja laatuun.

Suositus

Tehtyjen arviointien perusteella tehdään suositus sopivimmasta vaihtoehdosta.

Toteutus

Ehdotetun täytäntöönpanosuunnitelman yksityiskohdat eri vaiheiden alkamis- ja päättymispäivämäärineen on ilmoitettava.

Toteutettavuustutkimuksia tekevät jäsenvaltiot

Seuraavien jäsenvaltioiden on tehtävä toteutettavuustutkimus arvioidakseen, miten ne voivat tuottaa asetuksen (EY) N:o 453/2008 2 artiklassa määritellyt avoimia työpaikkoja koskevat neljännesvuosittaiset tiedot NACE Rev. 2:n pääluokkien O, P, Q, R ja/tai S osalta:

Tanska

Saksa

Espanja

Ranska

Italia

Malta

Itävalta.

Toteutettavuustutkimus sen arvioimiseksi, kuinka avoimia työpaikkoja koskevat neljännesvuosittaiset tilastot voidaan tuottaa alle kymmenen työntekijän yritysten osalta

Jäsenvaltion tekemän toteutettavuustutkimuksen on erityisesti sisällettävä:

1.

kunkin yrityskokoluokan osuus kansantaloudesta yritysten lukumääränä ja työntekijöiden osuutena tai vastaavalla sopivalla mittarilla ilmaistuna;

2.

kuvaus tämän yrityskokoluokan avoimien työpaikkojen rakenteiden ja kehityksen yhteneväisyyksistä ja eroavaisuuksista verrattuna avoimien työpaikkojen rakenteisiin ja kehitykseen yrityksissä, joissa on kymmenen työntekijää tai enemmän.

Vaihtoehdot

On arvioitava vaihtoehtoja, joilla voidaan tuottaa avoimien työpaikkojen ja täytettyjen työpaikkojen lukumäärät alle kymmenen työntekijän yritysten osalta. Seuraavat mahdolliset tietolähteet olisi otettava huomioon:

a)

olemassa olevat tietokokoelmat;

b)

hallinnolliset lähteet;

c)

stilastolliset estimointimenetelmät;

d)

uudet tietokokoelmat.

Arviointiin on sisällytettävä jokaisesta vaihtoehdosta tietoja niihin liittyvistä teknisistä ja lainsäädännöllisistä kysymyksistä. Näitä ovat toteutuksen ajoittaminen, tulosten oletettu tilastollinen laatu, tiedonkeruun oletetut aloitus- ja toteutuskustannukset euroina ja työhön osallistuvien henkilöiden määrä täysipäiväisinä työntekijöinä ilmaistuna, kustannukset yhtä tutkittua yksikköä kohden, arviot yrityksille koituvista lisärasitteista, riskit ja epävarmuudet sekä erityiset hyödyt tai haitat. Kustannuksia ja laatua verrataan kymmenen työntekijää tai enemmän työllistävistä yrityksistä olemassa olevan tietokokoelman kustannuksiin ja laatuun.

Suositus

Tehtyjen arviointien perusteella tehdään suositus sopivimmasta vaihtoehdosta.

Toteutus

Ehdotetun täytäntöönpanosuunnitelman yksityiskohdat eri vaiheiden alkamis- ja päättymispäivämäärineen on ilmoitettava.

Toteutettavuustutkimuksia tekevät jäsenvaltiot

Seuraavien jäsenvaltioiden on tehtävä toteutettavuustutkimus arvioidakseen, miten ne voivat tuottaa asetuksen (EY) N:o 453/2008 2 artiklassa määritellyt avoimia työpaikkoja koskevat neljännesvuosittaiset tiedot alle kymmenen työntekijän yritysten osalta:

Tanska

Ranska

Italia

Malta.


Top