EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D1349

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1349/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008 , nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 tehdyn päätöksen N:o 1719/2006/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 348, 24.12.2008, p. 113–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 114 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1288

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/1349/oj

24.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/113


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1349/2008/EY,

tehty 16 päivänä joulukuuta 2008,

nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 tehdyn päätöksen N:o 1719/2006/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Marraskuun 15 päivänä 2006 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1719/2006/EY (3) perustettiin nuorisotoimintaohjelma vuosiksi 2007–2013.

(2)

Päätöksen N:o 1719/2006/EY 10 artiklan 2 kohdassa säädetään, että muista kuin 1 kohdassa luetelluista ohjelman täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään kyseisen päätöksen 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen eli menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyssä neuvoston päätöksessä 1999/468/EY (4) säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

(3)

Tämä päätöksen N:o 1719/2006/EY sanamuoto merkitsee muun muassa, että muihin kuin kyseisen päätöksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin avustusten myöntämistä koskeviin päätöksiin sovelletaan neuvoa-antavaa menettelyä ja että Euroopan parlamentilla on valvontaoikeus.

(4)

Nämä valintapäätökset koskevat kuitenkin lähinnä määrältään vähäisiä avustuksia eivätkä ne edellytä poliittisesti arkaluonteisten päätösten tekemistä.

(5)

Tällaiset menettelysäännöt pidentävät avustusten myöntämismenettelyä kahdella-kolmella kuukaudella hakijoiden osalta. Ne aiheuttavat lukuisia viivästyksiä edunsaajille ja suhteettoman rasitteen ohjelman hallinnolle eivätkä ne tuota myönnettyjen avustusten luonteen vuoksi lisäarvoa.

(6)

Valintapäätösten nopeamman ja tehokkaamman täytäntöönpanon mahdollistamiseksi on siis tarpeen korvata neuvoa-antava menettely komission velvoitteella tiedottaa Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille viipymättä kaikista toimista, jotka on toteutettu päätöksen N:o 1719/2006/EY täytäntöönpanemiseksi ilman komitean avustusta,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös N:o 1719/2006/EY seuraavasti:

1)

Kumotaan 9 artiklan 3 kohta.

2)

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio ilmoittaa 9 artiklassa tarkoitetulle komitealle ja Euroopan parlamentille kaikista muista valintapäätöksistä, jotka se on tehnyt tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi, kahden työpäivän kuluessa kyseisten päätösten tekemisestä. Näihin tietoihin on sisällyttävä vastaanotettujen hakemusten kuvaukset ja analyysi, arviointi- ja valintamenettelyn kuvaus sekä luettelot rahoitettavaksi ehdotettavista hankkeista sekä hankkeista, joiden osalta rahoitus on evätty.”

2 artikla

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän päätöksen vaikutuksista viimeistään 25 päivänä kesäkuuta 2010.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä joulukuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. LE MAIRE


(1)  EUVL C 224, 30.8.2008, s. 113.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. syyskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. marraskuuta 2008.

(3)  EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top