EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1254

Komission asetus (EY) N:o 1254/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008 , luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta

OJ L 337, 16.12.2008, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 215 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Implisiittinen kumoaja 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1254/oj

16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/80


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1254/2008,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2008,

luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohdan, 21 artiklan 2 kohdan, 22 artiklan 2 kohdan ja 38 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 834/2007 ja erityisesti sen 20 artiklassa säädetään luonnonmukaisen hiivan tuotantoa koskevista perusvaatimuksista. Kyseisten vaatimusten täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi vahvistettava komission asetuksessa (EY) N:o 889/2008 (2).

(2)

Koska olisi otettava käyttöön luonnonmukaisen hiivan tuotantoa koskevat säännökset, asetuksen (EY) N:o 889/2008 soveltamisalaan olisi nyt kuuluttava myös elintarvikkeina ja rehuina käytettävät hiivat.

(3)

Jotta autettaisiin luonnonmukaisia viljelijöitä hankkimaan riittävästi rehua eläimilleen ja helpotettaisiin siirtymistä luonnonmukaiseen tuotantoon, on kuluttajien kasvavan luonnonmukaisten tuotteiden kysynnän vuoksi aiheellista sallia viljelijän tilalla tuotettujen siirtymävaiheen rehujen käyttö 100 prosenttiin asti luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten annoksesta.

(4)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (3) liitteessä VI olevan B osan mukaisesti luonnonmukaisessa jalostuksessa sallittiin ainoastaan tavallisesti valmistuksen apuaineina käytettävien entsyymien käyttö, ja elintarvikelisäaineina käytettävien entsyymien olisi sisällyttävä mainitun asetuksen liitteessä VI olevan A osan A.1 kohdassa tarkoitettujen sallittujen elintarvikelisäaineiden luetteloon. Kyseinen säännös on tarpeen ottaa käyttöön uudelleen uusissa täytäntöönpanosäännöissä.

(5)

Koska hiivaa ei pidetä perustamissopimuksen 32 artiklan 3 kohdan mukaisena maataloustuotteena ja jotta luonnonmukaisen hiivan pakkausmerkinnöissä voitaisiin ilmoittaa, että hiiva on luonnonmukaista, on tarpeen muuttaa ainesosien laskentaa koskevaa säännöstä. Hiivan ja hiivatuotteiden laskeminen maatalousperäisiksi ainesosiksi tulee kuitenkin pakolliseksi 31 päivästä joulukuuta 2013. Tämä ajanjakso on välttämätön, jotta teollisuus voisi mukautua tilanteeseen.

(6)

Keitettyjen munien koristelu väreillä kuuluu eräiden Euroopan unionin alueiden perinteisiin tiettyinä vuodenaikoina, ja koska myös luonnonmukaisia munia voidaan värjätä ja saattaa markkinoille, eräät jäsenvaltiot jättivät pyynnön, joka koskee värien käyttöä tähän tarkoitukseen. Riippumattomista asiantuntijoista koostuva työryhmä tutki eräitä värejä ja muita keitettyjen munien desinfiointiin ja säilyttämiseen tarkoitettuja aineita (4) ja totesi, että useita luonnonvärejä sekä rautaoksidien ja -hydroksidien synteettisiä muotoja voidaan sallia tilapäisesti. Koska tuotanto on paikallista ja kausiluonteista, on kuitenkin tarpeen antaa toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus myöntää asiaankuuluvia lupia.

(7)

Luonnonmukaista hiivaa käsittelevän asiantuntijaryhmän suositusten (5) mukaan olisi sallittava asetuksen (EY) N:o 834/2007 21 artiklan nojalla useiden sellaisten tuotteiden ja aineiden käyttö, jotka ovat välttämättömiä luonnonmukaisen hiivan ja hiivavalmisteiden tuotannossa. Mainitun asetuksen 20 artiklassa säädetään, että luonnonmukaisen hiivan tuotannossa saa käyttää vain luonnonmukaisesti tuotettuja kasvualustoja, eikä luonnonmukaisessa elintarvikkeessa tai rehussa saa olla luonnonmukaista hiivaa yhdessä muun kuin luonnonmukaisen hiivan kanssa. Asiantuntijaryhmä on kuitenkin suositellut päätelmissään 10 päivänä heinäkuuta 2008, että luonnonmukaisen hiivan tuotannossa sallittaisiin tilapäisesti 5 prosenttia muuta kuin luonnonmukaista hiivauutetta, kunnes luonnonmukaista hiivauutetta on saatavilla, lisäkasvualustana typen, fosforin, vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteenä. Mainitun asetuksen 22 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisten joustavuutta koskevien sääntöjen mukaisesti muu kuin luonnonmukainen hiiva olisi sallittava luonnonmukaisen hiivan tuottamiseksi.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 889/2008 olisi muutettava.

(9)

Muutoksia olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 889/2008 soveltamispäivästä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 889/2008 seuraavasti:

1)

Poistetaan 1 artiklan 2 kohdan d alakohta.

2)

Korvataan 21 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Rehuannos voi sisältää keskimäärin enintään 30 prosenttia siirtymävaiheen rehuja. Jos siirtymävaiheen rehut ovat peräisin omaan tilaan kuuluvasta yksiköstä, prosenttilukua voidaan korottaa 100 prosenttiin.”

3)

Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohdan b alakohtaan virke seuraavasti:

”elintarvikelisäaineina käytettävät entsyymit on kuitenkin lueteltava liitteessä VIII olevassa A jaksossa.”

b)

Lisätään 2 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

hiiva ja hiivatuotteet lasketaan maatalousperäisiksi ainesosiksi 31 päivästä joulukuuta 2013 alkaen.”

c)

Lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4.   Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan käyttää edellä mainittuna aikana luonnonvärejä ja luonnollisia päällysaineita sellaisten keitettyjen munien kuorien perinteistä koristevärjäämistä varten, joita tuotetaan niiden saattamiseksi markkinoille tiettynä vuodenaikana. Lupa voi koskea rautaoksidien ja -hydroksidien synteettisiä muotoja 31 päivään joulukuuta 2013. Luvat on ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille.”

4)

Lisätään 27 a artikla seuraavasti:

”27 a artikla

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 20 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi seuraavia aineita voidaan käyttää hiivan tuotannossa ja hiivavalmisteissa:

a)

tämän asetuksen liitteessä VIII olevassa C jaksossa luetellut aineet;

b)

tämän asetuksen 27 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdassa tarkoitetut tuotteet ja aineet.”

5)

Lisätään II osaston 6 lukuun 3 a jakso seuraavasti:

”3 a   jakso

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 22 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen erityisten tuotteiden ja aineiden käyttämistä jalostuksessa koskevat poikkeukselliset tuotantosäännöt

46 a artikla

Muun kuin luonnonmukaisen hiivauutteen lisääminen

Jos asetuksen (EY) N:o 834/2007 22 artiklan 2 kohdan e alakohdan säännöksiä sovelletaan, luonnonmukaisen hiivan tuotannossa sallitaan, että kasvualustaan lisätään enintään 5 prosenttia muuta kuin luonnonmukaista hiivauutetta tai autolysaattia (kuiva-aineena laskettuna), jos toimijat eivät voi saada luonnonmukaisesti tuotettua hiivauutetta tai autolysaattia.

Luonnonmukaisen hiivauutteen tai autolysaatin saatavuutta tarkastellaan uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 tämän säännöksen poistamiseksi.”

6)

Muutetaan liite VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus (ETY) N:o 2092/91 kumotaan asetuksella (EY) N:o 834/2007 1 päivästä tammikuuta 2009 lähtien.

(4)  Riippumattoman asiantuntijaryhmän suositukset, jotka koskevat väriaineiden käyttöä luonnonmukaisten pääsiäismunien kuorissa, on saatavilla osoitteessa: www.organic-farming.europa.eu

(5)  Riippumattoman asiantuntijaryhmän suositukset luonnonmukaista hiivaa koskevista säännöksistä ovat saatavilla osoitteessa: www.organic-farming.europa.eu


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 889/2008 liite VIII seuraavasti:

1)

Korvataan liitteen VIII otsikko seuraavasti:

2)

Lisätään C jakso seuraavasti:

”C JAKSO –   HIIVAN JA HIIVATUOTTEIDEN TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT VALMISTUKSEN APUAINEET

Nimi

Perushiiva

Hiivavalmisteet

Erityisedellytykset

Kalsiumkloridi

X

 

 

Hiilidioksidi

X

X

 

Sitruunahappo

X

 

Hiivantuotannon pH-arvon säätelemiseen

Maitohappo

X

 

Hiivantuotannon pH-arvon säätelemiseen

Typpi

X

X

 

Happi

X

X

 

Perunatärkkelys

X

X

Suodatukseen

Natriumkarbonaatti

X

X

PH-arvon säätelemiseen

Kasviöljyt

X

X

Rasvaus-, voitelu- tai vaahdonestoaineena”


Top