EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1237

Komission asetus (EY) N:o 1237/2008, annettu 11 päivänä joulukuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1043/2005 muuttamisesta

OJ L 334, 12.12.2008, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1237/oj

12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/55


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1237/2008,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1043/2005 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 (2) 5 artiklan 3 kohdassa todetaan, että kun tavaraa on käytetty vientitavaran valmistuksessa, jokaisen valmistuksessa käytetyn perustuotteen, niistä jalostettujen tuotteiden tai jompaankumpaan näistä kahdesta ryhmästä rinnastettavien tuotteiden tuen määrän laskemisessa käytetään sitä määrää, jota sovelletaan vietäessä näitä tavaroita sellaisenaan.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuki voidaan vahvistaa määränpään mukaan erisuuruiseksi, jos CN-koodeihin 3502 11 90 ja 3502 19 90 kuuluvan muna-albumiinin maailmankaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset näiden tavaroiden osalta sitä edellyttävät.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 5 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan tarkasteleminen yhdessä voi johtaa sellaiseen väärään tulkintaan, että muna-albumiinia ainesosanaan sisältäville tavaroille, jotka viedään kolmansiin maihin ja erityisesti Etelä-Koreaan, Japaniin, Malesiaan, Thaimaahan, Taiwanille ja Filippiineille, voidaan myöntää suurempi tuen määrä, joka on tarkoitettu ainoastaan sellaisenaan kyseisiin määränpäihin vietävälle muna-albumiinille.

(4)

Selkeyden vuoksi ja yhteisön taloudellisten etujen suojelemiseksi on näin ollen tarpeen selventää, että ainoastaan sellaisenaan vietävän muna-albumiinin viennille voidaan myöntää kyseisiä määränpäitä varten vahvistettu suurempi tuen määrä asetuksen (EY) N:o 1043/2005 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(5)

Asetusta (EY) N:o 1043/2005 olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1043/2005 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   CN-koodiin 3501 10 kuuluvien kaseiinien, CN-koodiin 3501 90 90 kuuluvien kaseinaattien tai CN-koodeihin 3502 11 90 ja 3502 19 90 kuuluvan sellaisenaan vietävän muna-albumiinin tuki voidaan vahvistaa määränpään mukaan erisuuruiseksi, jos

a)

näiden tavaroiden maailmankaupan tilanne tai

b)

tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset sitä edellyttävät.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.


Top