EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1235

Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta

OJ L 334, 12.12.2008, p. 25–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 187 - 214

In force. Latest consolidated version: 18/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/oj

12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1235/2008,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan, 38 artiklan d alakohdan ja 40 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artikla sisältävät luonnonmukaisten tuotteiden tuontia koskevat yleiset säännökset. Sen varmistamiseksi, että kyseisiä säännöksiä sovelletaan asianmukaisesti ja yhdenmukaisella tavalla, olisi vahvistettava niiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt.

(2)

Koska vuodesta 1992 lähtien on kertynyt huomattavasti kokemusta vastaavat takeet antavien tuotteiden tuonnista, tarkastusviranomaisille ja tarkastuslaitoksille olisi suotava suhteellisen lyhyt määräaika hakea luetteloon sisällyttämistä vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan mukaisesti. Koska luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisten tuotteiden merkintää koskevien yhteisön sääntöjen suorasta soveltamisesta ei ole kokemuksia yhteisön alueen ulkopuolella, olisi suotava enemmän aikaa tarkastuslaitoksille ja tarkastusviranomaisille, jotka hakevat luetteloon sisällyttämistä vaatimustenmukaisuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi hakemusten lähettämiselle ja tarkastelemiselle olisi suotava pidempi määräaika.

(3)

Kun tuotteet tuodaan asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan mukaisesti, asianomaisten toimijoiden olisi pystyttävä esittämään asiakirjaselvitykset. Tälle asiakirjaselvitykselle on tarpeen vahvistaa malli. Asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan mukaisesti tuoduista tuotteista olisi esitettävä tarkastussertifíkaatti. On tarpeen vahvistaa kyseisen sertifikaatin myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Lisäksi olisi vahvistettava menettely, jolla yhteisön tasolla yhteensovitetaan tietyt tarkastukset silloin, kun nämä tarkastukset koskevat kolmansista maista tuotuja, yhteisön markkinoilla luonnonmukaisina tuotteina kaupanpidettäviksi tarkoitettuja tuotteita.

(4)

Argentiina, Australia, Costa Rica, Intia, Israel, Sveitsi ja Uusi-Seelanti kuuluivat aiemmin kolmansiin maihin, joista tuotuja tuotteita voitiin pitää yhteisössä kaupan luonnonmukaisina tuotteina maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 345/2008 (2) nojalla. Komissio on tarkastellut näiden maiden tilannetta uudelleen asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettujen perusteiden mukaisesti ottaen huomioon sovelletut tuotantosäännöt ja kokemukset, joita on saatu kyseisistä, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdassa aiemmin luetelluista kolmansista maista peräisin olevien luonnonmukaisten tuotteiden tuonnissa. Tältä perustalta komissio on tullut siihen tulokseen, että edellytykset Argentiinan, Australian, Costa Rican, Intian, Israelin ja Uuden-Seelannin sisällyttämiseksi kolmansien maiden vastaavuusluetteloon asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti täyttyvät.

(5)

Euroopan yhteisö ja Sveitsin valaliitto ovat tehneet maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen (3), joka hyväksyttiin neuvoston ja komission päätöksellä 2002/309/EY (4). Sopimuksen liite 9 kattaa luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet ja elintarvikkeet, ja siinä määrätään, että osapuolten on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet niin, että toisen osapuolen lainsäädännön ja asetusten mukaisia luonnonmukaisia tuotteita voidaan tuoda ja saattaa markkinoille. Selkeyden vuoksi myös Sveitsi olisi sisällytettävä kolmansien maiden vastaavuusluetteloon asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

Jäsenvaltioiden viranomaisille on kertynyt huomattavaa kokemusta ja asiantuntemusta luonnonmukaisten tuontituotteiden yhteisöön pääsyn sallimisessa. Tätä kokemusta olisi hyödynnettävä laadittaessa ja ylläpidettäessä luetteloita kolmansista maista, tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista, ja komission olisi pystyttävä ottamaan huomioon jäsenvaltioiden ja muiden asiantuntijoiden laatimat raportit. Asianomaiset tehtävät olisi jaettava oikeudenmukaisesti ja oikeasuhteisesti.

(7)

Olisi säädettävä siirtymätoimenpiteistä, joita sovelletaan kolmansien maiden esittämiin ja komission ennen 1 päivää tammikuuta 2009 vastaanottamiin hakemuksiin, ottaen huomioon, että asetusta (EY) N:o 834/2007 sovelletaan kyseisestä päivämäärästä alkaen.

(8)

Jottei kansainvälinen kauppa häiriintyisi ja helpotettaisiin siirtymistä asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 vahvistetuista säännöistä asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettuihin sääntöihin, on tarpeen jatkossakin sallia jäsenvaltioiden mahdollisuus jatkaa lupien myöntämistä maahantuojille tapauskohtaisesti tuotteiden saattamiseksi yhteisön markkinoille siihen saakka, kun uusien sääntöjen toiminnan edellyttämät toimenpiteet on otettu käyttöön, erityisesti asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten hyväksymisen osalta. Tämä mahdollisuus olisi poistettava asteittain sitä mukaa kuin kyseisessä artiklassa tarkoitettu luettelo tarkastuslaitoksista valmistuu.

(9)

Avoimuuden lisäämiseksi ja tämän asetuksen soveltamisen varmistamiseksi olisi säädettävä sähköisestä järjestelmästä tietojen vaihtamiseksi komission, jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten kesken.

(10)

Tässä asetuksessa vahvistetuilla yksityiskohtaisilla säännöillä korvataan komission asetuksessa (EY) N:o 345/2008 ja tarkastustodistusta koskevien säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan mukaisessa tuonnissa kolmansista maista 20 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 605/2008 (5) vahvistetut säännöt. Sen vuoksi on syytä kumota mainitut asetukset ja korvata ne uudella asetuksella.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   OSASTO

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artiklassa säädettyä vaatimustenmukaisten tuotteiden ja vastaavat takeet antavien tuotteiden tuontia koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’tarkastussertifikaatilla’ asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua, yhden lähetyksen kattavaa tarkastussertifikaattia;

2)

’asiakirjaselvityksellä’ komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 (6) 68 artiklassa ja tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa, jonka malli vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II;

3)

’lähetyksellä’ samaan tai useampaan yhdistetyn nimikkeistön koodiin kuuluvaa tuotemäärää, jolle on annettu yksi ainoa tarkastussertifikaatti, joka lähetetään samalla kuljetusvälineellä ja joka tuodaan samasta kolmannesta maasta;

4)

’ensimmäisellä vastaanottajalla’ asetuksen (EY) N:o 889/2008 2 artiklan d alakohdassa määriteltyä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä;

5)

’lähetyksen tarkastamisella’ jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten tekemää tarkastussertifikaatin tarkastusta tämän asetuksen 13 artiklan noudattamisen varmistamiseksi ja, jos nämä viranomaiset katsovat aiheelliseksi, itse tuotteiden tarkastusta asetuksen (EY) N:o 834/2007, asetuksen (EY) N:o 889/2008 ja tämän asetuksen vaatimusten osalta;

6)

’jäsenvaltioiden asianomaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden nimeämiä tulliviranomaisia tai muita viranomaisia;

7)

’arviointikertomuksella’ asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 2 kohdassa ja 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua arviointikertomusta, jonka on laatinut ISO-standardin 17011 vaatimukset täyttävä riippumaton kolmas osapuoli tai asianomainen toimivaltainen viranomainen ja joka sisältää tiedot asiakirjojen tarkastelusta, myös tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista kuvauksista, toimitiloissa tehdyistä tarkastuksista, mukaan lukien kriittisistä kohteista, ja asianomaisissa kolmansissa maissa suoritetusta riskeihin painottuneesta todistajien kuulemisesta.

II   OSASTO

VAATIMUSTENMUKAISTEN TUOTTEIDEN TUONTI

1   LUKU

Luettelo vaatimustenmukaisuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista

3 artikla

Vaatimustenmukaisuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehtävän luettelon laatiminen ja sisältö

1.   Komissio laatii luettelon tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista, jotka on hyväksytty vaatimustenmukaisuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Luettelo julkaistaan tämän asetuksen liitteessä I. Menettelyt luettelon laatimiseksi ja muuttamiseksi vahvistetaan tämän asetuksen 4, 16 ja 17 artiklassa. Luettelo julkaistaan internetissä tämän asetuksen 16 artiklan 4 kohdan ja 17 artiklan mukaisesti.

2.   Luettelo sisältää kustakin tarkastuslaitoksesta tai tarkastusviranomaisesta kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkastaa, onko yhteisön markkinoille saatetut tuotteet tarkastanut asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen, ja erityisesti seuraavat tiedot:

a)

tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen nimi ja osoite, myös sähköposti- ja internetosoitteet ja tunnusnumero;

b)

asianomaiset kolmannet maat, joista tuotteet ovat peräisin;

c)

asianomaiset tuoteluokat kunkin kolmannen maan osalta;

d)

luetteloon sisällyttämisen kesto;

e)

internetosoite, jossa on saatavilla luettelo tarkastusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista, mukaan lukien toimijoiden sertifiointiasema ja asianomaiset tuoteluokat, sekä toimijat ja tuotteet, joiden sertifiointi on keskeytetty tai lakkautettu.

4 artikla

Hakumenettely vaatimustenmukaisuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehtävään luetteloon sisällyttämiseksi

1.   Sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen asianomaisen tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen edustajalta, se harkitsee, hyväksyykö ja sisällyttääkö se tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen 3 artiklassa säädettyyn luetteloon. Ensimmäisen luettelon laatimisessa otetaan huomioon ainoastaan täydelliset hakemukset, jotka on vastaanotettu ennen 31 päivää lokakuuta 2011 ja laadittu komission 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti saataville asettaman mallihakemuksen mukaisesti. Seuraavina kalenterivuosina huomioon otetaan ainoastaan täydelliset hakemukset, jotka on vastaanotettu ennen kunkin vuoden 31 päivää lokakuuta.

2.   Hakemuksen voivat esittää yhteisöön tai kolmanteen maahan sijoittautuneet tarkastuslaitokset tai tarkastusviranomaiset.

3.   Hakemuksen on koostuttava teknisestä asiakirjasta, jonka on sisällettävä kaikki tiedot, joita komissio tarvitsee varmistaakseen, että asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät kaikkien yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden osalta, eli:

a)

yleiskatsaus tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen toiminnasta asianomaisessa kolmannessa maassa tai asianomaisissa kolmansissa maissa, mukaan lukien arvio asianomaisten toimijoiden määrästä ja niiden maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden odotetusta luonteesta ja määristä, jotka ovat peräisin asianomaisesta kolmannesta maasta tai asianomaisista kolmansista maista ja tarkoitettu vietäviksi yhteisöön asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen sääntöjen nojalla;

b)

yksityiskohtainen kuvaus siitä, kuinka asetuksen (EY) N:o 834/2007 II, III ja IV osasto ja asetuksen (EY) N:o 889/2008 säännökset on pantu täytäntöön asianomaisessa kolmannessa maassa tai kussakin asianomaisista kolmansista maista;

c)

jäljennös asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa vahvistetusta arviointikertomuksesta, jossa:

i)

todistetaan, että tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen kyky täyttää asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut edellytykset on arvioitu riittävällä tavalla;

ii)

annetaan takeet asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 2, 3, 5, 6 ja 12 kohdassa tarkoitetuista tekijöistä;

iii)

vakuutetaan, että tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen noudattaa asetuksen (EY) N:o 889/2008 IV osastossa vahvistettuja tarkastusvaatimuksia ja varotoimenpiteitä; ja

iv)

vahvistetaan, että tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on tosiasiallisesti täyttänyt tarkastustehtävänsä näiden edellytysten ja vaatimusten mukaisesti;

d)

todisteet siitä, että tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on ilmoittanut toiminnastaan asianomaisen kolmannen maan viranomaisille, ja sen sitoumus noudattaa asianomaisen kolmannen maan viranomaisten sille asettamia oikeudellisia vaatimuksia;

e)

internetosoite, jossa on luettelo tarkastusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista, ja yhteyspiste, josta saa tiedot toimijoiden sertifiointiasemasta ja asianomaisista tuoteluokista sekä toimijoista ja tuotteista, joiden sertifiointi on keskeytetty tai lakkautettu;

f)

sitoumus noudattaa tämän asetuksen 5 artiklan säännöksiä;

g)

muut mahdolliset tarkastuslaitoksen, tarkastusviranomaisen tai komission tärkeäksi katsomat tiedot.

4.   Tarkastellessaan tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta ja milloin tahansa luetteloon sisällyttämisen jälkeen komissio voi pyytää lisätietoja, mukaan lukien riippumattomien asiantuntijoiden paikalla tehdystä tarkastuksesta laatiman yhden tai useamman raportin esittäminen. Lisäksi komissio voi riskiarvioinnin perusteella ja sääntöjenvastaisuuksia epäiltäessä pyytää nimeämiään asiantuntijoita tekemään tarkastuksen paikalla.

5.   Komissio arvioi, ovatko 3 kohdassa tarkoitettu tekninen asiakirja ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot tyydyttäviä, ja se voi sen jälkeen päättää hyväksyä tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen ja sisällyttää sen luetteloon. Päätös tehdään asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

Vaatimustenmukaisuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehdyn luettelon hallinnointi ja tarkistaminen

1.   Tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen voi olla sisällytettynä 3 artiklassa tarkoitettuun luetteloon ainoastaan, kun se täyttää seuraavat velvoitteet:

a)

jos sen jälkeen, kun tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on sisällytetty luetteloon, tehdään muutoksia tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen soveltamiin toimenpiteisiin, tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on ilmoitettava asiasta komissiolle; komissiolle on myös esitettävä pyyntö, jos halutaan muuttaa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuslaitosta tai tarkastusviranomaista koskevia tietoja;

b)

luetteloon sisällytetyn tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on pidettävä saatavilla ja ilmoitettava ensimmäisestä pyynnöstä kaikki sen kolmannessa maassa toteuttamaan tarkastustoimintaan liittyvät tiedot; sen on sallittava komission nimeämille asiantuntijoille pääsy toimitiloihinsa ja laitoksiinsa;

c)

viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä maaliskuuta tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on toimitettava komissiolle suppea vuosikertomus; vuosikertomuksessa on päivitettävä 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun teknisen asiakirjan tiedot; siinä on erityisesti kuvattava tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen kolmansissa maissa edellisen vuoden aikana toteuttamia tarkastustoimia, saavutettuja tuloksia, havaittuja sääntöjenvastaisuuksia ja rikkomisia sekä toteutettuja korjaavia toimenpiteitä. Sen on lisäksi sisällettävä viimeisin arviointikertomus tai tällaisen kertomuksen päivitetty versio, jonka on sisällettävä tulokset säännöllisesti paikalla suoritetuista arvioinneista, valvonnasta ja monivuotisesta uudelleenarvioinnista asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Komissio voi pyytää muita tarpeelliseksi katsottuja tietoja;

d)

saatujen tietojen perusteella komissio voi milloin tahansa muuttaa tarkastuslaitosta tai tarkastusviranomaista koskevia eritelmiä ja keskeyttää kyseisen laitoksen tai viranomaisen sisällyttämisen 3 artiklassa tarkoitettuun luetteloon; samanlainen päätös voidaan myös tehdä, jos tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei ole toimittanut vaadittuja tietoja tai jos se ei ole suostunut paikalla tehtävään tarkastukseen;

e)

tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on asetettava asianomaisten osapuolten saataville internetsivustolle säännöllisesti päivitettävä luettelo luonnonmukaisiksi sertifioiduista toimijoista ja tuotteista.

2.   Jos tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei toimita 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua vuosikertomusta, ei pidä saatavilla tai toimita kaikkia tekniseen asiakirjaansa, tarkastusjärjestelmäänsä tai luonnonmukaisiksi sertifioiduista toimijoista ja tuotteista laadittuun, päivitettyyn luetteloon liittyviä tietoja tai ei suostu paikalla tehtävään tarkastukseen komission pyynnöstä ajanjaksona, jonka komissio määrittää ongelman vakavuuden mukaan ja joka ei tavallisesti voi olla alle 30 päivää, kyseinen tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen voidaan poistaa tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten luettelosta asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Jos tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei toteuta tarkoituksenmukaisia ja oikea-aikaisia korjaavia toimia, komissio poistaa sen luettelosta viipymättä.

2   LUKU

Vaatimustenmukaisten tuotteiden tuonnissa vaadittu asiakirjaselvitys

6 artikla

Asiakirjaselvitys

1.   Asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu, vaatimustenmukaisten tuotteiden tuonnissa vaadittu asiakirjaselvitys on tämän asetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittava tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun mallin mukaisesti, ja sen on sisällettävä vähintään kaikki mallissa esitetyt osat.

2.   Alkuperäisen asiakirjaselvityksen laatijan on oltava tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen, joka on hyväksytty kyseisen asiakirjan antajaksi 4 artiklassa tarkoitetulla päätöksellä.

3.   Asiakirjaselvityksen antavan viranomaisen tai laitoksen on noudatettava 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettuja sääntöjä sekä sääntöjä, jotka esitetään mallissa, täyttöohjeissa ja suuntaviivoissa, jotka komissio asettaa saataville 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, asiakirjojen sähköisen vaihdon mahdollistavan tietojärjestelmän avulla.

III   OSASTO

VASTAAVAT TAKEET ANTAVIEN TUOTTEIDEN TUONTI

1   LUKU

Luettelo hyväksytyistä kolmansista maista

7 artikla

Kolmansista maista tehtävän luettelon laatiminen ja sisältö

1.   Komissio laatii hyväksyttyjen kolmansien maiden luettelon asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Hyväksyttyjen maiden luettelo vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä III. Menettelyt luettelon laatimiseksi ja muuttamiseksi vahvistetaan tämän asetuksen 8 ja 16 artiklassa. Luettelon muutokset julkaistaan internetissä tämän asetuksen 16 artiklan 4 kohdan ja 17 artiklan mukaisesti.

2.   Luettelo sisältää kustakin kolmannesta maasta kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkastaa, onko yhteisön markkinoille saatettuihin tuotteisiin sovellettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyä kolmannen maan tarkastusjärjestelmää, ja erityisesti seuraavat tiedot:

a)

asianomaiset tuoteluokat;

b)

tuotteiden alkuperä;

c)

viittaus kolmannessa maassa sovellettuihin tuotantostandardeihin;

d)

tarkastusjärjestelmästä kolmannessa maassa vastaava toimivaltainen viranomainen ja sen osoite, myös sähköposti- ja internetosoitteet;

e)

kolmannen maan tarkastusviranomainen tai tarkastusviranomaiset ja/tai kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tarkastusten tekijöiksi hyväksymä tarkastuslaitos tai hyväksymät tarkastuslaitokset, niiden osoitteet, tapauksen mukaan myös sähköposti- ja internetosoitteet;

f)

viranomainen tai viranomaiset tai tarkastuslaitos tai tarkastuslaitokset, jotka kolmannessa maassa vastaavat sertifikaattien myöntämisestä yhteisöön vientiä varten, niiden osoitteet ja tunnusnumerot, ja tapauksen mukaan myös niiden sähköposti- ja internetosoitteet;

g)

luetteloon sisällyttämisen kesto.

8 artikla

Hakumenettely kolmansista maista tehtävään luetteloon sisällyttämiseksi

1.   Sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut asianomaisen kolmannen maan edustajalta hakemuksen maan sisällyttämiseksi 7 artiklassa säädettyyn luetteloon, se harkitsee, sisällytetäänkö kolmas maa luetteloon.

2.   Komissio harkitsee luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta ainoastaan, jos se täyttää seuraavat ennakkoedellytykset.

Luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen on koostuttava teknisestä asiakirjasta, jonka on sisällettävä kaikki tiedot, joita komissio tarvitsee varmistaakseen, että asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen tuotteiden osalta, eli:

a)

yleiset tiedot luonnonmukaisen tuotannon kehittymisestä asianomaisessa kolmannessa maassa, tuotetut tuotteet, viljelyala, tuotantoalueet, tuottajien määrä, elintarvikkeiden jalostus;

b)

arvio yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden odotetusta luonteesta ja määristä;

c)

kolmannessa maassa sovelletut tuotantostandardit ja arvio siitä, vastaavatko ne yhteisössä sovellettuja standardeja;

d)

kolmannessa maassa sovellettu tarkastusjärjestelmä, mukaan lukien toimivaltaisten viranomaisten kolmannessa maassa toteuttamat seuranta- ja valvontatoimet, ja arvio sen vastaavasta tehokkuudesta verrattuna yhteisössä sovellettuun tarkastusjärjestelmään;

e)

internetosoite tai muu osoite, jossa on luettelo tarkastusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista, ja yhteyspiste, josta saa tiedot toimijoiden sertifiointiasemasta ja asianomaisista tuoteluokista;

f)

tiedot, joita kolmas maa ehdottaa sisällytettäviksi 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon;

g)

sitoumus noudattaa 9 artiklan säännöksiä;

h)

muut mahdolliset kolmannen maan tai komission tärkeäksi katsomat tiedot.

3.   Tarkastellessaan hyväksyttyjen kolmansien maiden luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta ja milloin tahansa luetteloon sisällyttämisen jälkeen komissio voi pyytää lisätietoja, mukaan lukien riippumattomien asiantuntijoiden paikalla tehdystä tarkastuksesta laatiman yhden tai useamman raportin esittäminen. Lisäksi komissio voi riskiarvioinnin perusteella ja sääntöjenvastaisuuksia epäiltäessä pyytää nimeämiään asiantuntijoita tekemään tarkastuksen paikalla.

4.   Komissio arvioi, ovatko 2 kohdassa tarkoitettu tekninen asiakirja ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot tyydyttäviä, ja se voi sen jälkeen päättää hyväksyä kolmannen maan ja sisällyttää sen luetteloon. Päätös tehdään asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

Kolmansista maista tehdyn luettelon hallinnointi ja tarkistaminen

1.   Komissio arvioi luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta ainoastaan, jos asianomainen kolmas maa sitoutuu hyväksymään seuraavat edellytykset:

a)

jos sen jälkeen, kun kolmas maa on sisällytetty luetteloon, tehdään muutoksia kolmannessa maassa voimassa oleviin toimenpiteisiin tai niiden soveltamiseen taikka erityisesti kolmannen maan tarkastusjärjestelmään, kolmannen maan on ilmoitettava tästä komissiolle; komissiolle on myös esitettävä pyyntö, jos halutaan muuttaa 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kolmatta maata koskevia tietoja;

b)

asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa on päivitettävä tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun teknisen asiakirjan tiedot; siinä on erityisesti kuvattava toimivaltaisen viranomaisen kolmannessa maassa toteuttamia seuranta- ja valvontatoimia, saavutettuja tuloksia ja toteutettuja korjaavia toimenpiteitä;

c)

saatujen tietojen perusteella komissio voi milloin tahansa muuttaa kolmatta maata koskevia eritelmiä ja keskeyttää kyseisen maan sisällyttämisen 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon; samanlainen päätös voidaan myös tehdä, jos kolmas maa ei ole toimittanut vaadittuja tietoja tai jos se ei ole suostunut paikalla tehtävään tarkastukseen.

2.   Jos kolmas maa ei toimita asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua vuosikertomusta, ei pidä saatavilla tai toimita kaikkia tekniseen asiakirjaansa tai tarkastusjärjestelmäänsä liittyviä tietoja tai ei suostu paikalla tehtävään tarkastukseen komission pyynnöstä ajanjaksona, jonka komissio määrittää ongelman vakavuuden mukaan ja joka ei tavallisesti voi olla alle 30 päivää, kyseinen kolmas maa voidaan poistaa luettelosta asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2   LUKU

Luettelo vastaavuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista

10 artikla

Vastaavuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehtävän luettelon laatiminen ja sisältö

1.   Komissio laatii luettelon tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Luettelo julkaistaan tämän asetuksen liitteessä IV. Menettelyt luettelon laatimiseksi ja muuttamiseksi vahvistetaan tämän asetuksen 11, 16 ja 17 artiklassa. Luettelo julkaistaan internetissä tämän asetuksen 16 artiklan 4 kohdan ja 17 artiklan mukaisesti.

2.   Luettelo sisältää kustakin tarkastuslaitoksesta tai tarkastusviranomaisesta kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkastaa, onko yhteisön markkinoille saatetut tuotteet tarkastanut asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytty tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen, ja erityisesti seuraavat tiedot:

a)

tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen nimi, osoite ja tunnusnumero, ja tapauksen mukaan myös sen sähköposti- ja internetosoitteet;

b)

kolmannet maat, joita ei luetella 7 artiklassa säädetyssä luettelossa ja joista tuotteet ovat peräisin;

c)

asianomaiset tuoteluokat kunkin kolmannen maan osalta;

d)

luetteloon sisällyttämisen kesto; ja

e)

internetosoite, jossa on luettelo tarkastusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista, ja yhteyspiste, josta saa tiedot toimijoiden sertifiointiasemasta ja asianomaisista tuoteluokista sekä toimijoista ja tuotteista, joiden sertifiointi on keskeytetty tai lakkautettu.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan b alakohdassa säädetään, tuotteet, jotka ovat peräisin niistä kolmansista maista, joihin viitataan 7 artiklassa tarkoitetussa hyväksyttyjen kolmansien maiden luettelossa ja jotka kuuluvat luokkaan, jota ei tarkoiteta kyseisessä luettelossa, voidaan sisällyttää tässä artiklassa tarkoitettuun luetteloon.

11 artikla

Hakumenettely vastaavuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehtävään luetteloon sisällyttämiseksi

1.   Sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut asianomaisen tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen edustajalta luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen, joka on komission 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti saataville asettaman mallihakemuksen mukainen, se harkitsee, sisällyttääkö se tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen 10 artiklassa säädettyyn luetteloon. Ensimmäisen luettelon laadinnassa otetaan huomioon ainoastaan täydelliset hakemukset, jotka on vastaanotettu viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2009. Seuraavina kalenterivuosina komissio tarpeen mukaan päivittää säännöllisesti luetteloa sellaisten täydellisten hakemusten perusteella, jotka on vastaanotettu ennen kunkin vuoden 31 päivää lokakuuta.

2.   Hakemuksen voivat esittää yhteisöön tai kolmanteen maahan sijoittautuneet tarkastuslaitokset tai tarkastusviranomaiset.

3.   Luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen on koostuttava teknisestä asiakirjasta, jonka on sisällettävä kaikki tiedot, joita komissio tarvitsee varmistaakseen, että asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen tuotteiden osalta, eli:

a)

yleiskatsaus tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen toiminnasta asianomaisessa kolmannessa maassa tai asianomaisissa kolmansissa maissa, mukaan lukien arvio asianomaisten toimijoiden määrästä ja niiden maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden odotetusta luonteesta ja määristä, jotka on tarkoitettu vietäviksi yhteisöön asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 ja 3 kohdassa vahvistettujen sääntöjen nojalla;

b)

kuvaus kolmansissa maissa sovelletuista tuotantostandardeista ja tarkastustoimenpiteistä, mukaan lukien arvio siitä, vastaavatko nämä standardit ja toimenpiteet asetuksen (EY) N:o 834/2007 III, IV ja V osastoa ja asetuksessa (EY) N:o 889/2008 vahvistettuja asiaan liittyviä täytäntöönpanosääntöjä;

c)

jäljennös asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa vahvistetusta arviointikertomuksesta, jossa:

i)

todistetaan, että tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen kyky täyttää asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 ja 3 kohdassa vahvistetut edellytykset on arvioitu riittävällä tavalla;

ii)

vahvistetaan, että tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on tosiasiallisesti täyttänyt tarkastustehtävänsä näiden edellytysten mukaisesti; ja

iii)

osoitetaan ja vahvistetaan tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tuotantostandardien ja tarkastustoimenpiteiden vastaavuus;

d)

todisteet siitä, että tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on ilmoittanut toiminnastaan kunkin asianomaisen kolmannen maan viranomaisille, ja sen sitoumus noudattaa kunkin asianomaisen kolmannen maan viranomaisten sille asettamia oikeudellisia vaatimuksia;

e)

internetosoite, jossa on luettelo tarkastusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista, ja yhteyspiste, josta saa tiedot toimijoiden sertifiointiasemasta ja asianomaisista tuoteluokista sekä toimijoista ja tuotteista, joiden sertifiointi on keskeytetty tai lakkautettu;

f)

sitoumus noudattaa 12 artiklan säännöksiä;

g)

muut mahdolliset tarkastuslaitoksen, tarkastusviranomaisen tai komission tärkeäksi katsomat tiedot.

4.   Tarkastellessaan tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta ja milloin tahansa luetteloon sisällyttämisen jälkeen komissio voi pyytää lisätietoja, mukaan lukien riippumattoman asiantuntijan paikalla tehdystä tarkastuksesta laatiman yhden tai useamman raportin esittäminen. Lisäksi komissio voi riskiarvioinnin perusteella ja sääntöjenvastaisuuksia epäiltäessä pyytää nimeämiään asiantuntijoita tekemään tarkastuksen paikalla.

5.   Komissio arvioi, ovatko 2 kohdassa tarkoitettu tekninen asiakirja ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot tyydyttäviä, ja se voi sen jälkeen päättää hyväksyä tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen ja sisällyttää sen luetteloon. Päätös tehdään asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

12 artikla

Vastaavuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehdyn luettelon hallinnointi ja tarkistaminen

1.   Tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen voi olla sisällytettynä 10 artiklassa tarkoitettuun luetteloon ainoastaan, kun se täyttää seuraavat velvoitteet:

a)

jos sen jälkeen, kun tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on sisällytetty luetteloon, tehdään muutoksia tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen soveltamiin toimenpiteisiin, tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on ilmoitettava asiasta komissiolle; komissiolle on myös esitettävä pyyntö, jos halutaan muuttaa 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuslaitosta tai tarkastusviranomaista koskevia tietoja;

b)

viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä maaliskuuta tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on toimitettava komissiolle suppea vuosikertomus. Vuosikertomuksessa on päivitettävä 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun teknisen asiakirjan tiedot. Siinä on erityisesti kuvattava tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen kolmansissa maissa edellisen vuoden aikana toteuttamia tarkastustoimia, saavutettuja tuloksia, havaittuja sääntöjenvastaisuuksia ja rikkomisia sekä toteutettuja korjaavia toimenpiteitä. Sen on lisäksi sisällettävä viimeisin arviointikertomus tai tällaisen kertomuksen päivitetty versio, jonka on sisällettävä tulokset säännöllisesti paikalla suoritetuista arvioinneista, valvonnasta ja monivuotisesta uudelleenarvioinnista asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Komissio voi pyytää muita tarpeelliseksi katsottuja tietoja;

c)

saatujen tietojen perusteella komissio voi milloin tahansa muuttaa tarkastuslaitosta tai tarkastusviranomaista koskevia eritelmiä ja keskeyttää kyseisen laitoksen tai viranomaisen sisällyttämisen 10 artiklassa tarkoitettuun luetteloon; samanlainen päätös voidaan myös tehdä, jos tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei ole toimittanut vaadittuja tietoja tai jos se ei ole suostunut paikalla tehtävään tarkastukseen;

d)

tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on sähköisin keinoin asetettava asianomaisten osapuolten saataville säännöllisesti päivitettävä luettelo toimijoista ja luonnonmukaisiksi sertifioiduista tuotteista.

2.   Jos tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei toimita 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vuosikertomusta, ei pidä saatavilla tai toimita kaikkia tekniseen asiakirjaansa, tarkastusjärjestelmäänsä tai toimijoista ja luonnonmukaisiksi sertifioiduista tuotteista laadittuun, päivitettyyn luetteloon liittyviä tietoja tai ei suostu paikalla tehtävään tarkastukseen komission pyynnöstä ajanjaksona, jonka komissio määrittää ongelman vakavuuden mukaan ja joka ei tavallisesti voi olla alle 30 päivää, kyseinen tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen voidaan poistaa tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten luettelosta asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Jos tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei toteuta tarkoituksenmukaisia ja oikea-aikaisia korjaavia toimia, komissio poistaa sen luettelosta viipymättä.

3   LUKU

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan mukaisesti tuotujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen

13 artikla

Tarkastussertifikaatti

1.   Asetuksen (EY) N:o 834/2007 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksen, joka tuodaan mainitun asetuksen 33 artiklan mukaisesti, luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää

a)

alkuperäisen tarkastussertifikaatin esittämistä jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle; ja

b)

jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen lähetykselle suorittamaa tarkastusta ja tarkastussertifikaatin vahvistamista tämän artiklan 8 kohdan mukaisesti.

2.   Alkuperäinen tarkastussertifikaatti on laadittava 17 artiklan 2 kohdan ja tämän artiklan 3–7 kohdan mukaisesti noudattaen liitteessä V vahvistettua mallia ja täyttöohjeita. Komissio asettaa mallin täyttöohjeet ja 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut suuntaviivat saataville 17 artiklassa tarkoitetun asiakirjojen sähköisen vaihdon mahdollistavan tietojärjestelmän avulla.

3.   Jotta tarkastussertifikaatti hyväksyttäisiin, sen myöntäjän on oltava:

a)

8 artiklan 4 kohdan nojalla hyväksytyssä kolmannessa maassa sijaitseva 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tarkastusviranomainen tai tarkastuslaitos, joka on hyväksytty myöntämään tarkastussertifikaatteja; tai

b)

11 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksytty tarkastusviranomainen tai tarkastuslaitos, joka on sisällytetty luetteloon asianomaisen kolmannen maan osalta.

4.   Tarkastussertifikaatin myöntävä viranomainen tai laitos voi myöntää tarkastussertifikaatin ja varustaa sen 15 kohdan vahvistusmerkinnällä ainoastaan sen jälkeen, kun

a)

se on tehnyt asiakirjatarkastuksen kaikkien asianomaisten tarkastusasiakirjojen perusteella, mukaan lukien erityisesti asianomaisten tuotteiden tuotantosuunnitelma, kuljetusasiakirjat ja kaupalliset asiakirjat; ja

b)

se on joko tehnyt lähetykselle fyysisen tarkastuksen tai saanut viejältä nimenomaisen ilmoituksen, jonka mukaan asianomainen lähetys on tuotettu ja/tai valmistettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan mukaisesti; sen on tehtävä tämän ilmoituksen uskottavuuden todentamiseksi riskeihin painottunut tarkastus.

Sen on lisäksi annettava kaikille myönnetyille sertifikaateille sarjanumero ja pidettävä aikajärjestyksessä rekisteriä myönnetyistä sertifikaateista.

5.   Tarkastussertifikaatti on laadittava jollakin yhteisön virallisista kielistä ja täytettävä leimoja ja allekirjoituksia lukuun ottamatta joko kokonaan suuraakkosin tai kokonaan konekirjoituksella.

Tarkastussertifikaatti laaditaan jollakin määräjäsenvaltion virallisista kielistä. Tarvittaessa jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset voivat pyytää tarkastussertifikaatista käännöksen jollekin kyseisen maan virallisista kielistä.

Vahvistamattomat muutokset tai poistot mitätöivät sertifikaatin.

6.   Tarkastussertifikaatti on laadittava yhtenä alkuperäiskappaleena.

Lähetyksen ensimmäinen vastaanottaja tai tarvittaessa maahantuoja voi tehdä sertifikaatista jäljennöksen tiedottaakseen asiasta tarkastusviranomaisille tai tarkastuslaitoksille asetuksen (EY) N:o 889/2008 83 artiklan mukaisesti. Kaikkiin tällaisiin jäljennöksiin on painettava tai leimattava merkintä ”JÄLJENNÖS” tai ”KAKSOISKAPPALE”.

7.   Jos tuotteita tuodaan tämän asetuksen 19 artiklassa säädettyjen siirtymäsäännösten nojalla, sovelletaan seuraavaa:

a)

kun 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tarkastussertifikaatti esitetään 1 kohdan mukaisesti, sertifikaatin 16 kohdassa on oltava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus, joka myönsi luvan 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

b)

luvan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa siirtää toimivallan täyttää tarkastussertifikaatin 16 kohta tarkastusviranomaiselle tai tarkastuslaitokselle, joka valvoo maahantuojaa asetuksen (EY) N:o 834/2007 V osastossa vahvistettujen tarkastustoimenpiteiden mukaisesti, tai viranomaisille, jotka on määritelty jäsenvaltion asianomaisiksi viranomaisiksi;

c)

sertifikaatin 16 kohtaa ei tarvitse täyttää, jos

i)

maahantuoja esittää alkuperäisen asiakirjan, jonka on antanut tämän asetuksen 19 artiklan mukaisen luvan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja joka osoittaa, että lähetyksellä on tällainen lupa; tai

ii)

19 artiklassa tarkoitetun luvan myöntänyt jäsenvaltion viranomainen on antanut lähetyksen tarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle suoraan riittävät todisteet siitä, että lähetyksellä on tällainen lupa; tämä tiedon suoraa toimittamista koskeva menettely on vapaaehtoinen luvan myöntäneelle jäsenvaltiolle;

d)

asiakirjassa, jossa esitetään c alakohdan i ja ii alakohdassa vaadittavat todisteet, on oltava

i)

tuontiluvan viitenumero ja luvan voimassaoloajan päättymispäivä;

ii)

maahantuojan nimi ja osoite;

iii)

alkuperämaana oleva kolmas maa;

iv)

yksityiskohtaiset tiedot asiakirjan myöntäneestä laitoksesta tai viranomaisesta ja yksityiskohtaiset tiedot kolmannen maan tarkastuslaitoksesta tai tarkastusviranomaisesta, jos eri kuin edellä mainittu;

v)

kyseisten tuotteiden nimet.

8.   Tarkastaessaan lähetyksen jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset tekevät alkuperäisen tarkastussertifikaatin 17 kohtaan vahvistusmerkintänsä, minkä jälkeen sertifikaatti palautetaan sen esittäneelle henkilölle.

9.   Ensimmäinen vastaanottaja täyttää tarkastussertifikaatin alkuperäiskappaleen 18 kohdan ottaessaan vastaan lähetyksen vahvistaakseen, että lähetys on vastaanotettu asetuksen (EY) N:o 889/2008 34 artiklan mukaisesti.

Tämän jälkeen ensimmäinen vastaanottaja lähettää sertifikaatin alkuperäiskappaleen sertifikaatin 11 kohdassa mainitulle maahantuojalle asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa esitetyn vaatimuksen täyttämiseksi, jollei sertifikaatin tarvitse edelleen olla tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun lähetyksen mukana.

10.   Tarkastussertifikaatti voidaan laatia sähköisesti käyttäen menetelmää, jonka asianomainen jäsenvaltio on asettanut tarkastusviranomaisten tai tarkastuslaitosten käyttöön. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat edellyttää, että sähköisessä tarkastussertifikaatissa on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY (7) 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kehittynyt sähköinen allekirjoitus. Kaikissa muissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä sähköistä allekirjoitusta, joka tarjoaa allekirjoituksen tehtävää vastaavat takeet, soveltamalla samoja sääntöjä ja edellytyksiä kuin komission päätöksellä 2004/563/EY, Euratom (8) vahvistetut säännökset sähköisistä ja digitoiduista asiakirjoista.

14 artikla

Erityiset tullimenettelyt

1.   Kun kolmannesta maasta tuleva lähetys osoitetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (9) mukaisesti tullivarastointiin tai sisäiseen jalostukseen suspensiojärjestelmää soveltaen ja sille on tarkoitus tehdä yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 834/2007 2 artiklan i alakohdassa määritellyistä käsittelyistä, lähetykselle on tehtävä ennen ensimmäistä käsittelyä tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Käsittelyyn voivat kuulua sellaiset toiminnot kuin

a)

pakkaus tai uudelleenpakkaus; tai

b)

luonnonmukaisesta tuotantotavasta kertovan pakkausmerkinnän lisääminen.

Tämän käsittelyn jälkeen tarkastussertifikaatin alkuperäiskappaleen, joka on varustettu vahvistusmerkinnällä, on oltava lähetyksen mukana, ja se on esitettävä jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle, joka tarkastaa lähetyksen, jotta se voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Tämän menettelyn jälkeen tarkastussertifikaatin alkuperäiskappale on tarvittaessa palautettava sertifikaatin 11 kohdassa mainitulle lähetyksen maahantuojalle asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa esitetyn vaatimuksen täyttämiseksi.

2.   Jos kolmannesta maasta tuleva lähetys on tarkoitus ennen sen luovuttamista vapaaseen liikkeeseen yhteisössä jakaa eriin asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 tarkoitetussa suspensiomenettelyssä, lähetykselle on ennen tätä jakoa tehtävä tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Jokaisen jaosta saadun erän osalta tarkastussertifikaatista on toimitettava liitteessä VI vahvistetun mallin ja täyttöohjeiden mukainen ote jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle. Jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset tekevät vahvistusmerkintänsä tarkastussertifikaattiotteen 14 kohtaan.

Lähetyksen alkuperäiseksi maahantuojaksi ilmoitetun maahantuojan, joka mainitaan tarkastussertifikaatin 11 kohdassa, on säilytettävä jäljennös jokaisesta vahvistetusta tarkastussertifikaattiotteesta yhdessä alkuperäisen tarkastussertifikaatin kanssa. Tällaiseen jäljennökseen on painettava tai leimattava merkintä ”JÄLJENNÖS” tai ”KAKSOISKAPPALE”.

Jakamisen jälkeen kunkin tarkastussertifikaattiotteen alkuperäiskappaleen, joka on varustettu vahvistusmerkinnällä, on oltava kyseisen erän mukana, ja se on esitettävä jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle, joka tarkastaa kyseisen erän, jotta se voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Erän vastaanottaja täyttää erän vastaanottaessaan tarkastussertifikaattiotteen alkuperäiskappaleen 15 kohdan vahvistaakseen, että erä on vastaanotettu asetuksen (EY) N:o 889/2008 34 artiklan mukaisesti.

Erän vastaanottajan on pidettävä tarkastussertifikaattiote tarkastusviranomaisten ja/tai tarkastuslaitosten saatavilla vähintään kaksi vuotta.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut käsittely- ja jakotoimet on toteutettava asetuksen (EY) N:o 834/2007 V osastossa ja asetuksen (EY) N:o 889/2008 IV osastossa vahvistettujen asianomaisten säännösten mukaisesti.

15 artikla

Tuotteet, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia

Tuotteiden, jotka eivät täytä asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja asetuksen (EY) N:o 889/2008 vaatimuksia, luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää, että viittaukset luonnonmukaiseen tuotantoon poistetaan pakkausmerkinnöistä, mainoksista ja saateasiakirjoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 834/2007 30 artiklan ja/tai asetuksen (EY) N:o 889/2008 85 artiklan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden tai toimien soveltamista.

IV   OSASTO

YHTEISET SÄÄNNÖT

16 artikla

Hakemusten arviointi ja luetteloiden julkaiseminen

1.   Komissio tarkastelee 4, 8 ja 11 artiklan mukaisesti vastaanotettuja hakemuksia asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luonnonmukaisen tuotannon komitean, jäljempänä ’komitea’, avustuksella. Komitea hyväksyy tätä varten erityiset sisäiset menettelysäännöt.

Saadakseen apua hakemusten tarkastelussa sekä luetteloiden hallinnoinnissa ja tarkistamisessa komissio perustaa asiantuntijaryhmän, joka koostuu valtionhallinnon ja yksityisistä asiantuntijoista.

2.   Kunkin vastaanotetun hakemuksen osalta komissio nimeää kaksi jäsenvaltiota avustaviksi esittelijöiksi kuultuaan ensin jäsenvaltioita tarkoituksenmukaisella tavalla erityisten sisäisten menettelysääntöjen mukaisesti. Komissio jakaa hakemukset jäsenvaltioiden kesken suhteessa niiden äänten määrän, jotka kullakin jäsenvaltiolla on luonnonmukaisen tuotannon komiteassa. Avustavina esittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden on tarkasteltava hakemukseen liittyviä 4, 8 ja 11 artiklan mukaisia asiakirjoja ja tietoja ja laadittava asiasta raportti. Kun kyseessä on luetteloiden hallinnoiminen ja tarkistaminen, niiden on myös tarkasteltava 5, 9 ja 12 artiklassa tarkoitettuja vuosikertomuksia ja muita luetteloihin sisällyttämistä koskevia tietoja.

3.   Ottaen huomioon avustavina esittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden suorittaman tarkastelun tulokset komissio päättää asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kolmansien maiden, tarkastuslaitosten tai tarkastusviranomaisten hyväksymisestä, niiden sisällyttämisestä luetteloihin ja luetteloiden mahdollisista muutoksista sekä tunnusnumeroiden osoittamisesta näille laitoksille ja viranomaisille. Päätökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4.   Komissio julkaisee luettelot käyttäen tarkoituksenmukaisia menetelmiä, myös internetiä.

17 artikla

Tiedonannot

1.   Toimittaessaan asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artiklassa ja tässä asetuksessa tarkoitettuja asiakirjoja ja muita tietoja komissiolle tai jäsenvaltioille kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten, tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten on käytettävä sähköistä tiedonantoa. Jos komissio tai jäsenvaltiot ovat asettaneet käyttöön erityisiä sähköisiä tiedonantojärjestelmiä, näitä järjestelmiä on käytettävä. Komissio ja jäsenvaltiot käyttävät näitä järjestelmiä myös asianomaisten asiakirjojen toimittamiseksi toisilleen.

2.   Asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artiklassa ja tässä asetuksessa tarkoitettujen asiakirjojen ja tietojen muodon ja sisällön osalta komissio laatii tapauksen mukaan suuntaviivat, mallit ja kyselylomakkeet ja asettaa ne saataville tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietojärjestelmän avulla. Komissio hyväksyy nämä suuntaviivat, mallit ja kyselylomakkeet ja päivittää niitä tiedotettuaan asiasta jäsenvaltioille, kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille ja tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyille tarkastusviranomaisille ja tarkastuslaitoksille.

3.   Edellä 1 kohdassa säädetyn tietojärjestelmän avulla on pystyttävä keräämään tässä asetuksessa tarkoitetut hakemukset, asiakirjat ja tiedot, mukaan lukien 19 artiklan nojalla myönnetyt luvat.

4.   Kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten, tarkastusviranomaisten tai tarkastuslaitosten on säilytettävä asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artiklassa ja tässä asetuksessa, erityisesti sen 4, 8 ja 11 artiklassa, tarkoitetut todistusasiakirjat komission ja jäsenvaltioiden saatavilla vähintään kolme vuotta siitä vuodesta, jona tarkastukset tehtiin tai tarkastussertifikaatit ja asiakirjaselvitykset toimitettiin.

5.   Jos jokin asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artiklassa tai kyseisen asetuksen soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädetty asiakirja tai menettely edellyttää valtuutetun henkilön allekirjoitusta tai tietyn henkilön hyväksyntää yhdessä tai useammassa menettelyvaiheessa, tällaisten asiakirjojen toimittamista varten käyttöön otettujen tietojärjestelmien on yhteisön lainsäädännön ja erityisesti komission päätöksen 2004/563/EY, Euratom mukaisesti mahdollistettava kunkin henkilön yksiselitteinen tunnistaminen ja tarjottava kohtuulliset takeet asiakirjojen sisällön muuttumattomuudesta menettelyn kaikissa vaiheissa.

V   OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

18 artikla

Kolmansien maiden luetteloa koskevat siirtymäsäännökset

Asetuksen (EY) N:o 345/2008 2 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 2009 jätettyjä, kolmansien maiden luetteloon sisällyttämistä koskevia hakemuksia pidetään tämän asetuksen 8 artiklan mukaisina hakemuksina.

Hyväksytyistä maista laadittuun ensimmäiseen luetteloon sisältyvät Argentiina, Australia, Costa Rica, Intia, Israel, Sveitsi ja Uusi-Seelanti. Se ei sisällä tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja tunnusnumeroita. Kyseiset tunnusnumerot lisätään ennen 1 päivää heinäkuuta 2010 päivittämällä luettelo 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

19 artikla

Sellaisten tuotteiden vastaavaa tuontia koskevat siirtymäsäännökset, jotka eivät ole peräisin luetteloon sisällytetyistä kolmansista maista

1.   Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat asetuksen (EY) N:o 834/2007 40 artiklan mukaisesti antaa kyseiseen jäsenvaltioon suuntautuvaa tuontia harjoittaville maahantuojille, jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan mainitun asetuksen 28 artiklan mukaisesti, luvan saattaa markkinoille kolmansista maista tuotuja tuotteita, jotka eivät sisälly mainitun asetuksen 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, edellyttäen, että maahantuoja toimittaa riittävät todisteet, joiden mukaan mainitun asetuksen 33 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Jos jäsenvaltio katsoo, etteivät nämä edellytykset enää täyty, sen on peruttava lupa annettuaan ensin maahantuojalle tai asianomaiselle henkilölle mahdollisuuden esittää huomautuksensa.

Lupien voimassaolon on päätyttävä viimeistään 24 kuukauden kuluttua ensimmäisen tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten luettelon julkaisemisesta.

Tuodulla tuotteella on oltava 13 artiklassa vahvistettu tarkastussertifikaatti, ja kyseisen tarkastussertifikaatin myöntäjänä on oltava tarkastusviranomainen tai tarkastuslaitos, jonka luvan antaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt myöntämään tarkastussertifikaatin. Sertifikaatin alkuperäiskappaleen on oltava tuotteen mukana ensimmäiselle vastaanottajalle asti. Sen jälkeen maahantuojan on pidettävä sertifikaatti tarkastuslaitoksen ja tapauksen mukaan tarkastusviranomaisen saatavilla vähintään kahden vuoden ajan.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle kustakin tämän artiklan mukaisesti myönnetystä luvasta ja sisällytettävä ilmoitukseen tiedot asianomaisista tuotantostandardeista ja valvontajärjestelyistä.

3.   Luonnonmukaisen tuotannon komitea tutkii tämän artiklan mukaisesti myönnetyn luvan jäsenvaltion pyynnöstä tai komission aloitteesta. Jos tutkinnassa havaitaan, että asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, komissio vaatii luvan myöntänyttä jäsenvaltiota perumaan sen.

4.   Jäsenvaltiot eivät enää voi myöntää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lupia 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona ensimmäinen 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten luettelo julkaistaan, paitsi jos kyseiset tuontituotteet ovat tavaroita, joiden tuotantoa kolmannessa maassa valvoo 10 artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon kuulumaton tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen.

5.   Jäsenvaltiot eivät voi enää myöntää 1 kohdassa tarkoitettuja lupia 1 päivästä tammikuuta 2013 lähtien.

6.   Kaikki luvat, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on myöntänyt ennen 31 päivää joulukuuta 2008 maahantuojalle asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmannesta maasta tuotujen tuotteiden markkinoille saattamista varten, ovat voimassa enintään 31 päivään joulukuuta 2009.

20 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (EY) N:o 345/2008 ja (EY) N:o 605/2008.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 108, 18.4.2008, s. 8.

(3)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132.

(4)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(5)  EUVL L 166, 27.6.2008, s. 3.

(6)  EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1.

(7)  EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12.

(8)  EUVL L 251, 27.7.2004, s. 9.

(9)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE I

LUETTELO VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKOITUKSESSA HYVÄKSYTYISTÄ TARKASTUSLAITOKSISTA JA TARKASTUSVIRANOMAISISTA SEKÄ 3 ARTIKLASSA TARKOITETUT ASIANOMAISET ERITTELYT


LIITE II

Image


LIITE III

KOLMANSIEN MAIDEN LUETTELO JA 7 ARTIKLASSA TARKOITETUT ASIANOMAISET ERITTELYT

ARGENTIINA

1.   Tuoteluokat:

a)

elävät tai jalostamattomat maataloustuotteet, kasvien lisäysaineisto ja siemenet, lukuun ottamatta seuraavia:

tuotantoeläimet ja eläintuotteet, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä tarkoittavia merkintöjä;

b)

elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet, lukuun ottamatta seuraavia:

eläintuotteet, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä tarkoittavia merkintöjä.

2.   Alkuperä: Luokan 1 a tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Argentiinassa.

3.   Tuotantostandardit: Ley 25.127 sobre ”Producción ecológica, biológica y orgánica”

4.   Toimivaltainen viranomainen: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.   Tarkastuslaitokset:

Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com

Letis SA, www.letis.com.ar

Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

6.   Sertifikaatin myöntävät laitokset: katso 5 kohta.

7.   Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2013 saakka.

AUSTRALIA

1.   Tuoteluokat:

a)

jalostamattomat kasvinviljelytuotteet, kasvien lisäysaineisto ja siemenet;

b)

yhdestä tai useammasta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet.

2.   Alkuperä: luokan 1 a tuotteet ja luonnonmukaisesti kasvatetut luokan 1 b tuotteiden ainesosat, jotka on kasvatettu Australiassa.

3.   Tuotantostandardit: Luonnonmukaisten ja biodynaamisten tuotteiden kansallinen standardi

4.   Toimivaltainen viranomainen: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5.   Tarkastuslaitokset ja tarkastusviranomaiset:

Australian Certified Organic Pty. Ltd, www.australianorganic.com.au

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au

Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

6.   Sertifikaatin myöntävät laitokset ja viranomaiset: katso 5 kohta.

7.   Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2013 saakka.

COSTA RICA

1.   Tuoteluokat:

a)

jalostamattomat kasvinviljelytuotteet, kasvien lisäysaineisto ja siemenet;

b)

elintarvikkeina käytettävät jalostetut kasvinviljelytuotteet.

2.   Alkuperä: Luokan 1 a tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Costa Ricassa.

3.   Tuotantostandardit: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4.   Toimivaltainen viranomainen: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5.   Tarkastuslaitokset:

BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6.   Sertifikaatin myöntävä viranomainen: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.   Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2011 saakka.

INTIA

1.   Tuoteluokat:

a)

jalostamattomat kasvinviljelytuotteet, kasvien lisäysaineisto ja siemenet;

b)

yhdestä tai useammasta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet.

2.   Alkuperä: luokan 1 a tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b tuotteiden ainesosat, jotka on kasvatettu Intiassa.

3.   Tuotantostandardit: Luonnonmukaisen tuotannon kansallinen ohjelma

4.   Toimivaltainen viranomainen: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic

5.   Tarkastuslaitokset ja tarkastusviranomaiset:

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

6.   Sertifikaatin myöntävät laitokset ja viranomaiset: katso 5 kohta.

7.   Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2009 saakka.

ISRAEL

1.   Tuoteluokat:

a)

jalostamattomat kasvinviljelytuotteet, kasvien lisäysaineisto ja siemenet;

b)

yhdestä tai useammasta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet.

2.   Alkuperä: luokan 1 a tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Israelissa tai tuotu Israeliin:

joko yhteisöstä,

tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (EY) N:o 834/200733 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti yhteisön järjestelmää vastaavaksi.

3.   Tuotantostandardit: Luonnonmukaisesti kasvatettujen kasvien ja niistä saatavien tuotteiden kansallinen standardi

4.   Toimivaltainen viranomainen: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.   Tarkastuslaitokset ja tarkastusviranomaiset:

AGRIOR Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il

6.   Sertifikaatin myöntävät laitokset ja viranomaiset: katso 5 kohta.

7.   Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2013 saakka.

SVEITSI

1.   Tuoteluokat: elävät tai jalostamattomat maataloustuotteet, kasvien lisäysaineisto, elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet, rehu ja siemenet, lukuun ottamatta seuraavia:

tuotteet, jotka on tuotettu luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana, ja tuotteet, joissa on luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana tuotettu maataloudesta peräisin oleva ainesosa.

2.   Alkuperä: Tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Sveitsissä tai tuotu Sveitsiin:

joko yhteisöstä,

tai kolmannesta maasta, jonka osalta Sveitsi on todennut, että tuotteet on tuotettu ja tarkastettu kyseisessä kolmannessa maassa Sveitsin lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti.

3.   Tuotantostandardit: Luonnonmukaista maataloutta ja luonnonmukaisesti tuotettujen kasvituotteiden ja elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskeva määräys.

4.   Toimivaltainen viranomainen: Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.   Tarkastuslaitokset:

Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch

ProCert Safety AG, www.procert.ch

6.   Sertifikaatin myöntävät laitokset: katso 5 kohta.

7.   Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2013 saakka.

UUSI-SEELANTI

1.   Tuoteluokat:

a)

elävät tai jalostamattomat maataloustuotteet, kasvien lisäysaineisto ja siemenet, lukuun ottamatta seuraavia:

tuotantoeläimet ja eläintuotteet, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä tarkoittavia merkintöjä,

vesiviljelytuotteet;

b)

elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet, lukuun ottamatta seuraavia:

eläintuotteet, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä tarkoittavia merkintöjä,

vesiviljelytuotteita sisältävät tuotteet.

2.   Alkuperä: Luokan 1 a tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Uudessa-Seelannissa tai jotka on tuotu Uuteen-Seelantiin

joko yhteisöstä,

tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (EY) N:o 834/200733 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti yhteisön järjestelmää vastaavaksi,

tai kolmannesta maasta, jonka tuotantoa ja tarkastusjärjestelmää koskevat säännöt on tunnustettu MAF Food Official Organic Assurance Programme -ohjelmaa vastaaviksi tämän maan toimivaltaisen viranomaisen vakuutusten ja tietojen perusteella MAF:in laatimien säännösten mukaisesti ja edellyttäen, että tuodaan vain Uudessa-Seelannissa valmistettuihin 1 b luokan tuotteisiin sisällytettäviksi tarkoitettuja luonnonmukaisesti tuotettuja ainesosia, joiden osuus maatalousperäisistä tuotteista on enintään 5 prosenttia.

3.   Tuotantostandardit: Luonnonmukaista tuotantoa koskevat NZFSA:n tekniset säännöt

4.   Toimivaltainen viranomainen: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

5.   Tarkastuslaitokset:

AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6.   Sertifikaatin myöntävä viranomainen: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) – New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

7.   Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2011 saakka.


LIITE IV

LUETTELO VASTAAVUUSTARKOITUKSESSA HYVÄKSYTYISTÄ TARKASTUSLAITOKSISTA JA TARKASTUSVIRANOMAISISTA SEKÄ 10 ARTIKLASSA TARKOITETUT ASIANOMAISET ERITTELYT


LIITE V

TARKASTUSSERTIFIKAATIN MALLI

luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tuonti Euroopan yhteisöön (13 artikla)

Sertifikaatin malli koskee seuraavia ominaisuuksia:

teksti,

muoto yhdellä sivulla,

lomakekohtien layout ja mittasuhteet.

Image

Image

Image


LIITE VI

TARKASTUSSERTIFIKAATTIOTTEEN MALLI

(14 artikla)

Otteen malli koskee seuraavia ominaisuuksia:

teksti,

koko,

ruutujen layout ja mittasuhteet.

Image

Image


LIITE VII

Asetuksen 20 artiklassa tarkoitettu vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 345/2008

Asetus (EY) N:o 605/2008

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artikla

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan johdantokappale ja 1 alakohta

2 artiklan johdantokappale ja 1 alakohta

 

2 artiklan 2 alakohta

 

2 artiklan 2 alakohta

2 artiklan 3 alakohta

 

2 artiklan 3 alakohta

2 artiklan 4 alakohta

 

2 artiklan 4 alakohta

 

2 artiklan 5 alakohta

2 artiklan 5 alakohta

3 artikla

4 artikla

5 artikla

6 artikla

1 artikla

7 artikla

2 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 kohta

2 artiklan 4 kohta

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta

8 artiklan 4 kohta

2 artiklan 5 kohta

 

9 artiklan 1 kohta

2 artiklan 6 kohta

 

9 artiklan 3 ja 4 kohta

10 artikla

11 artikla

12 artikla

3 ja 4 artikla

13 artikla

5 artikla

14 artikla

6 artikla

15 artikla

16 artikla

17 artikla

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

18 artikla

19 artikla

3 artikla

8 artikla

20 artikla

4 artikla

9 artikla

21 artikla

Liite II

Liite I

Liite II

Liite I

Liite III

Liite IV

Liite I

Liite V

Liite II

Liite VI

Liite III

Liite IV

Liite VII


Top