EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1204

Komission asetus (EY) N:o 1204/2008, annettu 3 päivänä joulukuuta 2008 , tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 509/2006 säädettyyn aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Kodifioitu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 326, 4.12.2008, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 117 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1204/oj

4.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1204/2008,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2008,

tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 509/2006 säädettyyn aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan ja 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2082/92 säädettyyn erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteriin 20 päivänä marraskuuta 1997 annettua komission asetusta (EY) N:o 2301/97 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle tiettyjen nimitysten perinteistä erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteröintihakemuksia maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2082/92 (4) 7 artiklan mukaisesti.

(3)

Kyseiset nimitykset on voitu kirjata erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteriin ja näin suojata yhteisön tasolla aitoina perinteisinä tuotteina. Asetuksen (EY) N:o 509/2006 tultua voimaan kyseinen rekisteri on korvattu mainitun asetuksen 3 artiklassa säädetyllä aitojen perinteisten tuotteiden rekisterillä.

(4)

Rekisteröityjen nimitysten yhteydessä saa käyttää erityisesti niille varattua mainintaa ”aito perinteinen tuote”.

(5)

On syytä täsmentää, että ilmaisua ”Serrano” pidetään asetuksen (EY) N:o 509/2006 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna itsessään erityisenä ilmaisuna, jota ei siis voi kääntää. Sen vuoksi ilmaisua on käytettävä sellaisenaan. Lisäksi ilmaisu ”Serrano” on rekisteröity rajoittamatta ilmaisun ”vuori” käyttöä. Nämä ilmaisut eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa.

(6)

Nimitysten ”Leche certificada de Granja” ja ”Traditional Farmfresh Turkey” osalta nimitykselle ”Leche certificada de Granja” haetaan suojaa ainoastaan espanjan kielellä ja nimitykselle ”Traditional Farmfresh Turkey” ainoastaan englannin kielellä. Sen vuoksi myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (5) mukaisesti etiketissä on tuotetta kaupan pidettäessä oltava muilla kielillä joko ilmaisu ”espanjalaisia perinteitä noudattaen” tai ”brittiläisiä perinteitä noudattaen” kyseisen nimityksen läheisyydessä.

(7)

Nimityksen ”Traditional Farmfresh Turkey” osalta merkinnät ja erityisesti kuluttajille tarkoitetut merkinnät eivät saa direktiivin 2000/13/EY mukaisesti missään tapauksessa olla harhaanjohtavia siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 5 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1538/91 (6) tarkoitettujen tuotantotapojen merkitsemiseksi säädettyjen ilmaisujen suhteen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kirjataan liitteessä I olevat nimitykset aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin asetuksen (EY) N:o 509/2006 9 artiklan 4 kohdan ja 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

2 artikla

Kun ”Leche certificada de Granja” -tuote pidetään kaupan muilla kielillä kuin espanjaksi, etiketissä on oltava ilmaisu ”espanjalaisia perinteitä noudattaen” tai vastaava ilmaisu muilla kielillä.

Kun ”Traditional Farmfresh Turkey” -tuote pidetään kaupan muilla kielillä kuin englanniksi, etiketissä on oltava ilmaisu ”brittiläisiä perinteitä noudattaen” tai vastaava ilmaisu muilla kielillä.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2301/97.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 319, 21.11.1997, s. 8.

(3)  Katso liite II.

(4)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 9.

(5)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(6)  EYVL L 143, 7.6.1991, s. 11.


LIITE I

Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (1)

Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (2)

Faro (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (3)

Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (4)

Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (5)

Mozzarella (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (6)

Jamón Serrano (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohta) (7)

Leche certificada de Granja (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (8)

Traditional Farmfresh Turkey (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (9)

Falukorv (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohta) (10)

Sahti (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohta) (11)

Panellets (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (12)

Kalakukko (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohta) (13)

Karjalanpiirakka (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohta) (14)

Hushållsost (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (15)


(1)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 5).

(2)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 5).

(3)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 5).

(4)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 5).

(5)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 5).

(6)  Eritelmän pääkohdat esitetään asetuksen (EY) N:o 2527/98 (EYVL L 317, 26.11.1998, s. 14) liitteessä II. Ne korvaavat aiemmat pääkohdat (EYVL C 246, 24.8.1996, s. 9).

(7)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 371, 1.12.1998, s. 3).

(8)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 15).

(9)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 405, 24.12.1998, s. 9).

(10)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 78, 10.3.2001, s. 16).

(11)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 125, 26.4.2001, s. 5).

(12)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 5, 9.1.2001, s. 3).

(13)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 235, 21.8.2001, s. 12).

(14)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 102, 27.4.2002, s. 14).

(15)  Eritelmän pääkohdat (EUVL C 110, 8.5.2003, s. 18).


LIITE II

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 2301/97

(EYVL L 319, 21.11.1997, s. 8).

 

Komission asetus (EY) N:o 954/98

(EYVL L 133, 7.5.1998, s. 10).

 

Komission asetus (EY) N:o 2527/98

(EYVL L 317, 26.11.1998, s. 14).

Ainoastaan 1 artiklan ensimmäinen ja toinen kohta ja liite I

Komission asetus (EY) N:o 2419/1999

(EYVL L 291, 13.11.1999, s. 25).

 

Komission asetus (EY) N:o 1482/2000

(EYVL L 167, 7.7.2000, s. 8).

 

Komission asetus (EY) N:o 2430/2001

(EYVL L 328, 13.12.2001, s. 29).

 

Komission asetus (EY) N:o 244/2002

(EYVL L 39, 9.2.2002, s. 11).

 

Komission asetus (EY) N:o 688/2002

(EYVL L 106, 23.4.2002, s. 7).

 

Komission asetus (EY) N:o 1285/2002

(EYVL L 187, 16.7.2002, s. 21).

 

Komission asetus (EY) N:o 317/2003

(EUVL L 46, 20.2.2003, s. 19).

 

Komission asetus (EY) N:o 223/2004

(EUVL L 37, 10.2.2004, s. 3).

 


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2301/97

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

3 artikla

2 artikla

4 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


Top