EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1137

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1137/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008 , eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn soveltamisalaan kuuluvien säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta — Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn — Ensimmäinen osa

OJ L 311, 21.11.2008, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 144 - 197

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1137/oj

21.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1137/2008,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,

eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn soveltamisalaan kuuluvien säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta

Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn — Ensimmäinen osa

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 40 artiklan, 47 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen virkkeen, 55 ja 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 95 ja 100 artiklan, 137 artiklan 2 kohdan, 156 artiklan, 175 artiklan 1 kohdan ja 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY (4) on muutettu neuvoston päätöksellä 2006/512/EY (5), jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(2)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (6) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(3)

Koska säädöksiin tehtävät muutokset koskevat ainoastaan komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse, kun kyse on direktiiveistä, saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellut säädökset mukautetaan kyseisen liitteen mukaisesti päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY.

2 artikla

Viittauksia liitteessä lueteltujen säädösten säännöksiin pidetään viittauksina kyseisiin säännöksiin sellaisina kuin ne ovat mukautettuina tällä asetuksella.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä lokakuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET


(1)  EUVL C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  EUVL C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 25. syyskuuta 2008.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


LIITE

1.   MAATALOUS

1.1   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, kahviuutteista ja sikuriuutteista  (1)

Direktiivin 1999/4/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivi yhteisön yleiseen elintarvikelainsäädäntöön. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 1999/4/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 1999/4/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tämän direktiivin mukauttamisesta yhteisön yleiseen elintarvikelainsäädäntöön päättää komissio. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (2) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

1.2   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2000, elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista  (3)

Direktiivin 2000/36/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta päättää direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2000/36/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2000/36/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Seuraavat tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:

tämän direktiivin yhdenmukaistaminen elintarvikkeisiin sovellettavien yhteisön yleisten säännösten kanssa,

liitteessä I olevan B jakson 2 kohdan sekä C ja D jakson säännösten mukauttaminen tekniikan kehitykseen.”

2)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (4) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2.   TYÖLLISYYS

2.1   Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä  (5)

Direktiivin 89/391/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tehdä pelkästään teknisiä mukautuksia direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisdirektiiveihin teknistä yhdenmukaistamista ja standardointia varten annettujen direktiivien tai tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten ja vaatimusten muutosten sekä uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa kyseisten erityisdirektiivien muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi pelkästään teknisiä muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Korvataan sen vuoksi direktiivin 89/391/ETY 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea, kun on kyse pelkästään teknisten muutosten tekemisestä 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisdirektiiveihin

a)

teknistä yhdenmukaistamista ja standardointia varten annettujen direktiivien huomioon ottamiseksi,

b)

tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten ja vaatimusten muutosten sekä uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa erityisdirektiivien muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2.2   Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi  (6)

Direktiivin 92/29/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta direktiivin liitteiden pelkästään tekniseksi mukauttamiseksi, joka johtuu tekniikan kehityksestä tai kansainvälisten määräysten ja vaatimusten sekä uuden tietämyksen kehittymisestä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 92/29/ETY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi pelkästään teknisiä muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Korvataan sen vuoksi direktiivin 92/29/ETY 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea tämän direktiivin liitteiden pelkästään tekniseksi mukauttamiseksi, joka johtuu tekniikan kehityksestä tai kansainvälisten määräysten ja vaatimusten sekä uuden tietämyksen kehittymisestä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2.3   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)  (7)

Direktiivin 2002/44/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tehdä direktiivin liitteeseen pelkästään teknisiä mukautuksia työvälineiden ja/tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista, valmistamista tai toteuttamista koskevasta teknisestä yhdenmukaistamisesta ja standardoinnista annettavien direktiivien mukaisesti sekä tekniikan kehityksen, sopivimmissa yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten ja tärinää koskevien uusien tietojen mukaisesti. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/44/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi pelkästään teknisiä muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Korvataan sen vuoksi direktiivin 2002/44/EY 11 ja 12 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Tekniset muutokset

Komissio päättää tämän direktiivin liitteeseen tehtävistä pelkästään teknisistä muutoksista:

a)

työvälineiden ja/tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista, valmistamista tai toteuttamista koskevasta teknisestä yhdenmukaistamisesta ja standardoinnista annettavien direktiivien mukaisesti; ja/tai

b)

tekniikan kehityksen, sopivimmissa yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten ja tärinää koskevien uusien tietojen mukaisesti.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

12 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa direktiivin 89/391/ETY 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) aiheutuville riskeille (seitsemästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)  (8)

Direktiivin 2003/10/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tehdä pelkästään teknisiä mukautuksia työvälineiden ja/tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista koskevasta teknisestä yhdenmukaistamisesta ja standardoinnista annettavien direktiivien mukaisesti ja tekniikan kehityksen, parhaiten soveltuvissa yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten sekä melua koskevien uusien tietojen mukaisesti. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2003/10/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi pelkästään teknisiä muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Korvataan sen vuoksi direktiivin 2003/10/EY 12 ja 13 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Tekniset muutokset

Komissio päättää liitteeseen tehtävistä pelkästään teknisistä muutoksista:

a)

työvälineiden ja/tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista koskevasta teknisestä yhdenmukaistamisesta ja standardoinnista annettavien direktiivien mukaisesti;

b)

tekniikan kehityksen, parhaiten soveltuvissa yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten sekä melua koskevien uusien tietojen mukaisesti.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

13 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa direktiivin 89/391/ETY 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/40/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)  (9)

Direktiivin 2004/40/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tehdä direktiivin liitteisiin pelkästään teknisiä muutoksia, ottaen huomioon työvälineiden ja/tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista koskevasta teknisestä yhdenmukaistamisesta ja standardoinnista annettavat direktiivit tai tekniikan kehityksen, merkittävimpien yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä tapahtuvat muutokset sekä sähkömagneettisia kenttiä koskevat uudet tieteelliset tutkimustulokset. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/40/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi pelkästään teknisiä muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/40/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio päättää liitteeseen tehtävistä pelkästään teknisistä muutoksista, jotka ovat

a)

työvälineiden ja/tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista koskevasta teknisestä yhdenmukaistamisesta ja standardoinnista annettavien direktiivien mukaisia;

b)

tekniikan kehityksen, merkittävimpien yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten sekä sähkömagneettisia kenttiä koskevien uusien tieteellisten tutkimustulosten mukaisia.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

2)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/25/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)  (10)

Direktiivin 2006/25/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tehdä direktiivin liitteisiin pelkästään teknisiä muutoksia, jotka ovat työvälineiden ja/tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista koskevasta teknisestä yhdenmukaistamisesta ja standardoinnista annettavien direktiivien mukaisia sekä tekniikan kehityksen, keskeisimmissä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai kansainvälisissä eritelmissä tapahtuvien muutosten sekä työperäistä altistumista optiselle säteilylle koskevien uusien tieteellisten tutkimustulosten mukaisia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/25/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi pelkästään teknisiä muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/25/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio päättää liitteisiin tehtävistä pelkästään teknisistä muutoksista, jotka ovat

a)

työvälineiden ja/tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista koskevasta teknisestä yhdenmukaistamisesta ja standardoinnista annettavien direktiivien mukaisia,

b)

tekniikan kehityksen, keskeisimmissä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai kansainvälisissä eritelmissä tapahtuvien muutosten sekä työperäistä altistumista optiselle säteilylle koskevien uusien tieteellisten tutkimustulosten mukaisia.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

2)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.   YRITYSTOIMINTA

3.1   Neuvoston direktiivi 76/767/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä  (11)

Direktiivin 76/767/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteet ja kussakin erityisdirektiivissä tarkoitetut näiden direktiivien säännökset tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 76/767/ETY ja sen erityisdirektiivien muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 76/767/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 17 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jäsenvaltion on lähetettävä paineastiaa kuvaavat asiakirjat ja poikkeusmenettelyä puoltavat asiakirjat, mukaan lukien suoritettujen testien tulokset, muille jäsenvaltioille, joilla on oltava neljä kuukautta aikaa suostua tai vastustaa, esittää lausuntoja, kysymyksiä, lisävaatimuksia, pyyntöjä lisätesteistä tai, jos ne niin toivovat, saattaa asia 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean käsiteltäväksi lausuntoa varten. Jäljennökset näistä asiakirjoista on lähetettävä komissiolle. Edellä tarkoitettu kirjeenvaihto on luottamuksellista;”.

2)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

”Komissio mukauttaa tekniikan kehitykseen tämän direktiivin liitteet I ja II sekä kussakin erityisdirektiivissä tarkoitetut näiden direktiivien säännökset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin ja erityisdirektiivien muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 3 kohta.

3.2   Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä  (12)

Direktiivin 76/769/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteet tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 76/769/ETY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, esimerkiksi kun vaarallisten aineiden markkinoille saattamista tai käyttöä koskevia rajoituksia on pikaisesti tiukennettava, komission olisi voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 76/769/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 a artikla seuraavasti:

”2 a artikla

Komissio voi mukauttaa tämän direktiivin liitteet tekniikan kehitykseen tämän direktiivin alaan jo kuuluvien aineiden ja valmisteiden osalta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 2 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 2 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

2)

Lisätään 2 b artikla seuraavasti:

2 b artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston direktiivin 67/548/ETY 29 (13) artiklan 1 kohdalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.3   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/25/EY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1994, huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä  (14)

Direktiivin 94/25/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tehdä tekniikan kehittymisen ja uuden tieteellisen näytön vuoksi tarpeellisia muutoksia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 94/25/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 94/25/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Komissio voi tehdä tekniikan kehittymisen ja uuden tieteellisen näytön vuoksi tarpeellisia muutoksia liitteessä I olevan B osan 2 kohdan ja liitteessä I olevan C osan 1 kohdan vaatimuksiin, lukuun ottamatta suoria tai epäsuoria muutoksia pakokaasu- tai melupäästöarvoihin sekä Frouden lukuun ja teho-uppouma-suhdearvoon. Nämä muutokset voivat koskea myös vertailupolttoaineita sekä pakokaasu- ja melupäästöjen testauksessa käytettäviä standardeja.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 6 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”6 b artikla

1.   Komissiota avustaa 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/73/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavista tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä  (15)

Direktiivin 96/73/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä tarvittavat toimenpiteet direktiivin liitteessä II säädettyjen kvantitatiivisten analyysimenetelmien mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 96/73/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Korvataan sen vuoksi direktiivin 96/73/EY 5 ja 6 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Komissio mukauttaa liitteessä II säädetyt kvantitatiiviset analyysimenetelmät tekniseen kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

6 artikla

1.   Komissiota avustaa tekstiilien nimityksiä ja merkintää koskevia direktiivejä käsittelevä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä  (16)

Direktiivin 1999/45/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 1999/45/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 1999/45/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artiklan 3 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdan 2.4, 2.5 ja 2.6 alakohdassa säädetään, komissio voi vapauttaa tietyt 7 artiklan mukaisesti vaarallisiksi luokitellut valmisteet tietyistä ympäristömerkintöjä koskevista säännöksistä tai päättää erityisistä ympäristömerkintöihin liittyvistä säännöksistä, jos voidaan osoittaa ympäristövaikutusten vähentyvän. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, hyväksytään 20 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 12 artiklan 4 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Komissio voi tarvittaessa päättää toimenpiteistä liitteen V puitteissa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 20 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 19 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio tekee päätöksen 20 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 20 artikla seuraavasti:

”20 artikla

Komissio mukauttaa tämän direktiivin liitteet tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 20 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”20 a artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston direktiivin 67/548/ETY (17) 29 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä  (18)

Direktiivin 2002/24/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteet ja sen liitteessä I tarkoitettujen erityisdirektiivien säännökset tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/24/EY tai erityisdirektiivien muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/24/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Komissio voi mukauttaa tämän direktiivin liitteet ja tämän direktiivin liitteessä I tarkoitettujen erityisdirektiivien säännökset tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin tai erityisdirektiivien muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 3 kohta.

3.7   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä  (19)

Direktiivin 2003/37/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteet ja erityisdirektiivien tekniset säännökset sekä lisätä erityisdirektiiveihin erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2003/37/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/37/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”1.   Komissio hyväksyy tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi jäljempänä mainittujen asioiden osalta tarvittavat toimenpiteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:”.

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio mukauttaa liitteitä, jos päätöstä 97/836/EY sovellettaessa laaditaan uusia säännöstöjä tai nykyisten säännöstöjen muutoksia, jotka yhteisö on hyväksynyt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 20 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.8   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/22/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, mittauslaitteista  (20)

Direktiivin 2004/22/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä direktiivin laitekohtaisten liitteiden (MI-001–MI-010) muuttamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/22/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/22/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 4 kohta.

2)

Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio voi jäsenvaltioiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan muuttaa laitekohtaisia liitteitä (MI-001–MI-010) niiltä osin kuin ne koskevat:

a)

suurimpia sallittuja virheitä ja tarkkuusluokkia

b)

nimelliskäyttöolosuhteita

c)

kriittisiä muutosarvoja

d)

häiriöitä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4.   YMPÄRISTÖ

4.1   Neuvoston direktiivi 76/160/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1975, uimaveden laadusta  (21)

Direktiivin 76/160/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteessä esitetyt G- ja I-parametrien arvot sekä analyysimenetelmät tekniseen kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 76/160/ETY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 76/160/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Komissio tekee muutokset, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin liitteessä esitettyjen G- ja I-parametrien arvojen sekä analyysimenetelmien mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 3 kohta.

4.2   Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä  (22)

Direktiivin 91/271/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa direktiivin liitteessä I olevissa A, B ja C kohdassa vahvistettuja vaatimuksia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 91/271/ETY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 91/271/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen keräysjärjestelmien on täytettävä liitteessä I olevassa A kohdassa vahvistetut vaatimukset. Komissio voi muuttaa näitä vaatimuksia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen yhdyskuntajätevesien on täytettävä liitteessä I olevassa B kohdassa vahvistetut vaatimukset. Komissio voi muuttaa näitä vaatimuksia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen yhdyskuntajätevesien vesistöön johtamisen on täytettävä liitteessä I olevassa B kohdassa vahvistetut olennaiset vaatimukset. Komissio voi muuttaa näitä vaatimuksia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio tutkii lisäaikapyynnön ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tällaisissa tilanteissa jäsenvaltioiden on etukäteen toimitettava komissiolle asiaan liittyvät asiakirjat. Komissio tutkii tapauksen ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Säädösten ja/tai lupamenettelyn on täytettävä liitteessä I olevassa C kohdassa vahvistetut vaatimukset. Komissio voi muuttaa näitä vaatimuksia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa 2 000–10 000 avl:n taajamien jätevesien johtamista sisävesiin ja suistoihin sekä yli 10 000 avl:n taajamien jätevesien johtamista koskevissa säädöksissä tai erityisluvissa on oltava liitteessä I olevassa B kohdassa vahvistettujen olennaisten vaatimusten mukaiset ehdot. Komissio voi muuttaa näitä vaatimuksia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan 15 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio voi laatia 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua tarkkailua koskevat ohjeet 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan 17 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio laatii kansallisten toimenpideohjelmien raportointimenetelmät ja -mallit 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Mainittua menettelyä noudatetaan näitä menetelmiä ja malleja muutettaessa.”

9)

Korvataan 18 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4.3   Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta  (23)

Direktiivin 91/676/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta täydentää direktiivin liitteitä tai mukauttaa ne tieteen ja tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 91/676/ETY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 91/676/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 7 ja 8 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Komissio voi laatia suositukset 5 ja 6 artiklassa tarkoitettua valvontaa varten 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

8 artikla

Komissio voi mukauttaa tämän direktiivin liitteet tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3)

Korvataan liitteessä III olevan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos jäsenvaltio sallii toisen alakohdan b alakohdan mukaisesti poikkeavan määrän, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle, joka tutkii määrän perusteltavuuden 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta  (24)

Direktiivin 94/63/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tarkistaa direktiivin liitteessä IV annettuja alatäyttövarustusta koskevia määräyksiä sekä mukauttaa direktiivin liitteet tekniseen kehitykseen lukuun ottamatta liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja raja-arvoja. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 94/63/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 94/63/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan kuudes alakohta seuraavasti:

”Kaikilla varastoalueilla, jotka on varustettu säiliöautojen täyttämistä varten, on oltava vähintään yksi liitteessä IV annettujen alatäyttövarustusta koskevien määräysten mukainen lastauslaituri. Komissio tarkastelee näitä määräyksiä uudelleen säännöllisin väliajoin ja muuttaa niitä tarvittaessa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Mukauttaminen tekniseen kehitykseen

Komissio voi mukauttaa tämän direktiivin liitteet tekniseen kehitykseen, lukuun ottamatta liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja raja-arvoja. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 3 kohta.

4.5   Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta  (25)

Direktiivin 96/82/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteet II–VI tekniseen kehitykseen sekä laatia yhdenmukaistetut perusteet sen määrittämiseksi, miten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, että jokin tuotantolaitos ei voi aiheuttaa suuronnettomuuden vaaraa. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 96/82/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 96/82/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artiklan 6 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Komissio laatii yhdenmukaistetut perusteet sen määrittämiseksi, miten toimivaltainen viranomainen voi päättää, että jokin tuotantolaitos ei voi aiheuttaa suuronnettomuuden vaaraa a alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Heti kun 14 artiklassa tarkoitetut tiedot on koottu, jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle selvitystyönsä tulokset ja suosituksensa 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen laaditun ja ajan tasalla pidetyn lomakkeen avulla.

Jäsenvaltiot eivät saa lykätä näiden tietojen antamista muusta syystä kuin mahdollistaakseen oikeuskäsittelyn saattamisen loppuun silloin, kun tällainen tietojen antaminen saattaisi vaikuttaa oikeuskäsittelyn kulkuun.”

3)

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

”21 artikla

Komitean tehtävä

1.   Komissio mukauttaa 9 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitetut perusteet ja liitteet II–VI tekniikan kehitykseen.

Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Edellä 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lomakkeen laatimiseksi tarvittava toimenpide vahvistetaan 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4.6   Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista  (26)

Direktiivin 1999/31/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteet tieteen ja tekniikan kehitykseen sekä toteuttaa toimenpiteitä valvonta-, näytteenotto- ja tutkimusmenetelmien standardoimiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 1999/31/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 1999/31/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Komiteamenettely

Komissio hyväksyy toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, sekä toimenpiteet kaatopaikkoja koskevien valvonta-, näytteenotto- ja tutkimusmenetelmien standardoinnin laatimiseksi direktiivin 2006/12/EY 18 artiklan mukaisesti perustetun komitean avustamana. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tätä varten liitteen II osalta komitea ottaa huomioon liitteessä II esitetyt testausta ja kelpoisuusperusteita koskevat yleiset periaatteet ja menettelyt sekä vahvistaa jokaiselle kaatopaikkaluokalle erityisperusteet ja/tai testausmenetelmät ja lisäraja-arvot, mukaan lukien tarvittaessa erityiset kaatopaikkatyypit kussakin luokassa, mukaan lukien maanalaiset varastot.

Komissio hyväksyy tämän direktiivin 5, 7 ja 11 artiklassa tarkoitettujen tilastotietojen yhdenmukaistamista ja säännöllistä välittämistä koskevat säännökset ja tarvittaessa muuttaa näitä säännöksiä 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4.7   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/94/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja  (27)

Direktiivin 1999/94/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 1999/94/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 1999/94/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

1.   Komissio hyväksyy toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi, kuultuaan kuluttajajärjestöjä ja muita asianomaisia osapuolia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kunkin jäsenvaltion on kyseisen menettelyn helpottamiseksi 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä toimitettava komissiolle tämän direktiivin säännösten tehokkuutta koskeva kertomus, joka koskee 18 päivän tammikuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välistä ajanjaksoa. Kertomuksen muoto vahvistetaan 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen viimeistään 18 päivänä tammikuuta 2001.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi komissio toteuttaa toimenpiteet, joiden tarkoituksena on:

a)

täsmentää edelleen 3 artiklassa tarkoitetun merkinnän mallia mukauttamalla liitettä I;

b)

täsmentää edelleen 4 artiklassa tarkoitettua opasta koskevia vaatimuksia uusien automallien luokittelemiseksi, jotta mallit voitaisiin luetteloida hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen mukaisesti kussakin luokassa, mukaan lukien vähiten polttoainetta kuluttavien automallien luokka;

c)

vahvistaa suositukset, jotta 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja mainosjulkaisuja koskevien säännösten periaatteita voitaisiin soveltaa muussa tiedonvälityksessä ja aineistossa.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4.8   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/76/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2000, jätteenpoltosta  (28)

Direktiivin 2000/76/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta laatia arviointiperusteet, jotka koskevat tiettyjen määräaikaismittausten lukumäärän vähentämiseen sovellettavia vaatimuksia, määrittää ajankohta, josta lähtien tiettyjen ilmaan joutuvien päästöjen raja-arvoja koskevia jatkuvia mittauksia on tehtävä, mukauttaa 10, 11 ja 13 artikla sekä liitteet I ja III tekniikan kehitykseen tai uusiin tutkimustuloksiin, jotka koskevat päästöjen vähentämisestä terveydelle aiheutuvia hyötyjä, ja mukauttaa liitteessä II olevaan 2.1 kohtaan sisältyvät taulukot. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2000/76/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2000/76/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 7 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”7.   Toimivaltainen viranomainen voi myöntämässään luvassa sallia, että raskasmetallien määräaikaismittausten aikaväliä harvennetaan kahdesta kerrasta vuodessa yhteen kertaan kahdessa vuodessa sekä että dioksiinien ja furaanien määräaikaismittausten aikaväliä harvennetaan kahdesta kerrasta vuodessa yhteen kertaan vuodessa, jos rinnakkaispoltosta tai poltosta syntyvät päästöt ovat alle 50 prosenttia liitteen II tai liitteen V mukaisesti määritetyistä päästöjen raja-arvoista ja jos käytettävissä on arviointiperusteita, jotka koskevat täytettäviä vaatimuksia. Komissio hyväksyy toimenpiteet, joilla laaditaan kyseiset arviointiperusteet, joiden on pohjauduttava vähintään toisen alakohdan a ja d alakohdan säännöksiin. Nämä toimenpiteet joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 13 kohta seuraavasti:

”13.   Heti kun yhteisön alueella on käytettävissä sopivia mittaustekniikoita, komissio määrittää ajankohdan, josta lähtien ilmaan joutuvien raskasmetalli-, dioksiini- ja furaanipäästöjen raja-arvoja koskevia jatkuvia mittauksia on tehtävä liitteen III mukaisesti. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Mukauttaminen tekniikan kehitykseen tai uusiin tutkimustuloksiin

Komissio hyväksyy 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, mukauttamalla 10, 11 ja 13 artikla sekä liitteet I ja III tekniikan kehitykseen tai uusiin tutkimustuloksiin, jotka koskevat päästöjen vähentämisestä terveydelle aiheutuvia hyötyjä.”

3)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4)

Korvataan liitteessä II olevan II.2.1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jos suurten polttolaitosten osalta asetetaan tiukempia päästöjen raja-arvoja joko direktiivissä 2001/80/EY tai yhteisön muussa lainsäädännössä, näillä raja-arvoilla korvataan kyseisten laitosten ja epäpuhtauksien osalta seuraavissa taulukoissa esitetyt päästöjen raja-arvot (Cprosessi). Tässä tapauksessa komissio mukauttaa kyseiset taulukot näihin tiukempiin päästöjen raja-arvoihin. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään viivytyksettä 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4.9   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta  (29)

Direktiivin 2002/49/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteessä I oleva 3 kohta sekä liitteet II ja III tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen sekä laatia yhteiset arviointimenetelmät. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/49/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/49/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio laatii yhteiset arviointimenetelmät Lden- ja Lnight-arvojen määrittelemiseksi liitteen II tarkistuksen avulla. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Näiden menetelmien hyväksymiseen asti jäsenvaltiot voivat käyttää oman lainsäädäntönsä mukaisiin menetelmiin perustuvia liitteen II mukaan mukautettuja arviointimenetelmiä. Jäsenvaltioiden on tässä tapauksessa osoitettava, että niiden käyttämillä menetelmillä saadaan tulokset, jotka vastaavat liitteessä II olevan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisilla menetelmillä saatuja tuloksia.”

2)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Mukauttaminen tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen

Komissio mukauttaa tämän direktiivin liitteessä I olevan 3 kohdan sekä liitteet II ja III tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 13 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4)

Korvataan liitteessä III olevan johdantokappaleen toisen virkkeen johdantolause seuraavasti:

”Edellä 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen tähän liitteeseen tehtävissä tarkistuksissa käyttöön otettavat annos-vastesuhteet koskevat erityisesti:”

4.10   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä  (30)

Asetuksen (EY) N:o 1830/2003 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta perustaa järjestelmä yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille sekä mukauttaa tällaista järjestelmää. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1830/2003 muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1830/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Yksilölliset tunnisteet

Komissio

a)

perustaa ennen 1–7 artiklan soveltamista järjestelmän yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille;

b)

mukauttaa a alakohdassa tarkoitettua järjestelmää tarpeen mukaan.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyt toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Toimenpiteiden toteuttamisessa otetaan huomioon alan kansainvälinen kehitys.”

2)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 4 kohta.

4.11   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta  (31)

Direktiivin 2004/42/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liite III tekniseen kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/42/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/42/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Mukauttaminen tekniikan kehitykseen

Komissio mukauttaa liitteen III tekniseen kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4.12   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista  (32)

Asetuksen (EY) N:o 842/2006 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta vahvistaa standardoidut vaatimukset laitteiden tarkastuksille vuodon varalta ja vähimmäisvaatimukset ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset koulutusohjelmien ja pätevöinnin osalta sekä päättää merkitsemistä koskevista lisävaatimuksista. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 842/2006 muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 842/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Komissio vahvistaa standardoidut vaatimukset kunkin 1 kohdassa tarkoitetun laitteen ja laitteiston tarkastuksille vuodon varalta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio vahvistaa jäsenvaltioilta saatujen tietojen perusteella ja asianomaisia aloja kuullen vähimmäisvaatimukset ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen laitteistojen ja järjestelmien asennukseen, kunnossapitoon tai huoltoon osallistuvien yritysten ja asiaankuuluvan henkilöstön sekä 3 ja 4 artiklassa säädettyihin toimiin osallistuvan henkilöstön koulutusohjelmien ja pätevöinnin osalta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Käytettävän merkinnän muoto määritetään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Merkintöjä koskevia 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi noudatettavia vaatimuksia on hyväksyttävä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Ennen esityksen tekemistä 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle komissio arvioi uudelleen, onko merkintöihin aiheellista sisällyttää uutta ympäristötietoa kuten lämmitysvaikutus, ottaen asianmukaisesti huomioon 2 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja laitteisiin jo sovellettavat merkintätavat.”

4)

Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4.13   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/44/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi  (33)

Direktiivin 2006/44/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteeseen I sisältyvät muuttujien G-arvot ja analyysimenetelmät tekniikan ja tieteen kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/44/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/44/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Komissio hyväksyy toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin liitteeseen I sisältyvien muuttujien G-arvojen ja analyysimenetelmien mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 3 kohta.

4.14   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/113/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta  (34)

Direktiivin 2006/113/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa parametrien G-arvot ja direktiivin liitteessä I vahvistetut analyysimenetelmät tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/113/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Korvataan sen vuoksi direktiivin 2006/113/EY 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Komissio hyväksyy direktiivin 2006/44/EY 13 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean avustamana toimenpiteet, jotka ovat tarpeen parametrien G-arvojen ja tämän direktiivin liitteessä I vahvistettujen analyysimenetelmien mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään direktiivin 2006/44/EY 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5.   Eurostat

5.1   Neuvoston asetus (ETY) N:o 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten  (35)

Asetuksen (ETY) N:o 696/93 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta asetuksen liitteen mukauttamiseksi taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (ETY) N:o 696/93 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (ETY) N:o 696/93 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 ja 6 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Edellä 4 artiklassa mainitun siirtymäkauden jälkeen komissio voi antaa 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen jäsenvaltiolle luvan käyttää muita tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä.

6 artikla

Komissio vahvistaa toimenpiteet tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien erityisesti tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä koskevat toimenpiteet taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen mukauttamiseksi, käytetyt kriteerit sekä liitteessä annetut määritelmät. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

1.   Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.2   Neuvoston direktiivi 95/57/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1995, matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä  (36)

Direktiivin 95/57/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta määrätä kerättäviin tyyppitietoihin sovellettavista määritelmistä, kerättäviä tyyppitietoja koskevan luettelon mahdollisista muutoksista, hyväksyä tarvittavat tulosten tarkkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja menettelyt järjestelmällisten harhojen yhdenmukaistetun käsittelyn varmistamiseksi sekä hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt, joita jäsenvaltioiden on noudatettava käsitellessään kerättyjä tietoja. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 95/57/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 95/57/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio määrää kerättäviin tyyppitietoihin sovellettavista määritelmistä sekä kerättäviä tyyppitietoja koskevan luettelon mahdollisista muutoksista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tilastotietojen keruulla on mahdollisuuksien mukaan varmistettava, että tulokset vastaavat tarvittavia tarkkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Komissio määrää nämä tarkkuusvaatimukset sekä menettelyt järjestelmällisten harhojen yhdenmukaistetun käsittelyn varmistamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tarkkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia määrättäessä käytetään perusteena erityisesti vuosittaisia yöpymisiä kansallisella tasolla.”

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Tietojen käsittely

Jäsenvaltioiden on käsiteltävä 3 artiklassa tarkoitetut kerätyt tiedot 4 artiklassa tarkoitettuja tarkkuusvaatimuksia noudattaen ja komission antamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Alueellisen tason on oltava Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston alueellisten yksiköiden nimikkeistön mukainen.”

4)

Korvataan 7 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”12 artiklassa” ilmaisulla ”12 artiklan 1 kohdassa”.

5)

Korvataan 9 artiklassa ilmaisu ”12 artiklassa” ilmaisulla ”12 artiklan 1 kohdassa”.

6)

Lisätään 11 artiklaan kohdat seuraavasti:

”Edellä 3, 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä 7 ja 9 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.3   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS)  (37)

Asetuksen (EY) N:o 1059/2003 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa NUTS-luokituksen hallinnolliset yksiköt, poiketa yksittäisille muille kuin hallinnollisille yksiköille asetetuista väestömäärien rajoista sekä muuttaa NUTS-tason 3 pienimpiä hallinnollisia yksiköitä ja koko NUTS-luokitusta. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1059/2003 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Nykyiset NUTS-luokituksen hallinnolliset yksiköt luetellaan liitteessä II. Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia mukauttamalla liite II, hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 5 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Yksittäisten muiden kuin hallinnollisten yksiköiden koko voi kuitenkin poiketa näistä rajoista erityisten maantieteellisten, sosioekonomisten, historiaan, kulttuuriin tai ympäristöön liittyvien olosuhteiden vuoksi varsinkin saarilla ja syrjäisimmillä alueilla. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia mukauttamalla liite III, hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”4.   NUTS-luokitukseen tehtävistä muutoksista päätetään kalenterivuoden jälkipuoliskolla enintään joka kolmas vuosi ja muutokset tehdään 3 artiklan mukaisin perustein. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kun NUTS-luokitusta muutetaan, kyseisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle aikasarjat uutta alueellista jaottelua varten jo toimitettujen tietojen tilalle. Komissio määrittelee luettelon aikasarjoista ja niiden pituuksista ottaen huomioon niiden toimittamisen toteutettavuuden. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Aikasarjat on tuotettava kahden vuoden kuluessa NUTS-luokituksen muuttamisesta.”

4)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

1.   Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC)  (38)

Asetuksen (EY) N:o 1177/2003 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta päättää toimenpiteistä, jotka koskevat toissijaisia tutkimuskohteita ja ensimmäiseen otokseen sisältyviä yksilöitä, sekä toimenpiteistä taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1177/2003 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1177/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Toissijaiset tutkimuskohteet otetaan mukaan vuosittain vuodesta 2005 alkaen vain poikittaisosiossa. Kunakin vuonna katetaan yksi toissijainen tutkimuskohde. Toimenpiteet, jotka koskevat toissijaisten tutkimuskohteiden määrittämistä ja joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Pitkittäisosiossa ensimmäiseen otokseen sisältyneitä yksilöitä eli otoshenkilöitä seurataan koko paneelin kestoajan. Jokaista otoshenkilöä, joka on muuttanut yksityiseen kotitalouteen kansallisten rajojen sisällä, seurataan uuteen asuinpaikkaan seurantasääntöjen mukaisesti, jotka komissio määrittelee. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 14 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 1 kohdasta sanat ”14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”.

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”5.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään viimeistään 12 kuukautta ennen tietojenkeruuvuoden alkamista 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 138/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, maatalouden taloustileistä yhteisössä  (39)

Asetuksen (EY) N:o 138/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta saattaa ajan tasalle yhteisön maatalouden taloustilejä koskevat menetelmät sekä näihin taloustileihin liittyvät muuttujien luettelo ja tietojen toimittamiselle asetetut määräajat. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 138/2004 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 138/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio saattaa ajan tasalle maatalouden taloustilejä koskevat menetelmät. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio saattaa ajan tasalle liitteessä II olevan muuttujien luettelon ja kyseisen liitteen mukaiset tietojen toimittamisen määräajat. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1-4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset”

b)

kumotaan 3 kohta.

5.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 808/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista  (40)

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä kyseisessä asetuksessa säädettyjä moduulien täytäntöönpanemiseksi toteutettavia, eri osatekijöitä koskevia toimenpiteitä, kuten aiheiden ja niiden ominaisuustietojen valintaa, määrittelyä, mukauttamista ja muuttamista sekä kattavuutta ja jaksotusta koskevia toimenpiteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 808/2004 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Korvataan sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 808/2004 8 ja 9 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Tämän asetuksen moduulien täytäntöönpanemiseksi toteutettavat toimenpiteet koskevat aiheiden ja niiden ominaisuustietojen valintaa, määrittelyä, mukauttamista ja muuttamista, ominaisuustietojen kattavuutta, viiteajanjaksoja ja jaotteluja, tietojen toimittamisen jaksotusta ja ajankohtia sekä tulosten toimittamisen määräaikoja.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteet, taloudellisista ja teknisistä muutoksista johtuvat mukautus- ja päivitystoimenpiteet mukaan luettuina. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, ja tällöin on otettava huomioon jäsenvaltioiden voimavarat sekä vastaajille aiheutuva rasite, tekninen ja metodologinen toteutettavuus ja tulosten luotettavuus.

3.   Täytäntöönpanotoimenpiteet on määriteltävä vähintään yhdeksän kuukautta ennen tiedonkeruuajanjakson alkua.

9 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.7   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 184/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista  (41)

Asetuksen (EY) N:o 184/2005 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta vahvistaa yhteisiä laatustandardeja sekä laatuselvitysten sisältöä ja ajoitusta koskevat tarkemmat määräykset sekä mukauttaa liitteet taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 184/2005 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 184/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio vahvistaa yhteisiä laatustandardeja sekä laatuselvitysten sisältöä ja ajoitusta koskevat tarkemmat määräykset ottaen huomioon vaikutukset tiedonkeruu- ja kokoamiskustannuksiin sekä tiedonkeruuta koskevat merkittävät muutokset.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio arvioi 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun maksutasekomitean avustuksella toimitettujen tietojen laadun laatuselvitysten pohjalta.

Komission arvio lähetetään tiedoksi Euroopan parlamentille.”

2)

Korvataan 10 ja 11 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Mukautuminen taloudelliseen ja tekniseen muutokseen

Komissio hyväksyy seuraavat taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi tarvittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:

a)

toimenpiteet tietovaatimusten päivittämiseksi, mukaan luettuna tietojen toimittamiselle asetetut määräajat sekä liitteessä I tarkoitettujen tietovirtojen tarkistaminen, laajentaminen ja poistaminen;

b)

Toimenpiteet liitteessä II olevien määritelmien päivittämiseksi.

11 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa maksutasekomitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Euroopan keskuspankki voi osallistua komitean kokouksiin tarkkailijana.”

5.8   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1161/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta  (42)

Asetuksen (EY) N:o 1161/2005 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta määrittää taloustoimien toimittamisaikataulut ja jakauma, mukauttaa tietojen toimitusaikaa, mukauttaa osuutta yhteisön kokonaismäärästä ja määritellä yhteiset laatustandardit. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1161/2005 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1161/2005 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy aikataulut luokkia P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G koskevien tietojen toimittamista varten ja kaikki päätökset, joissa vaaditaan liitteessä lueteltujen taloustoimien jakaumaa vastasektoreittain. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Edellä mainitut päätökset voidaan tehdä vasta komission annettua 9 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio voi muuttaa 3 kohdassa määriteltyä toimittamisaikaa enintään viidellä päivällä. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio voi muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua (1 prosentin) osuutta yhteisön kokonaismäärästä. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimitettujen tietojen laatu paranee ajan myötä siten, että se täyttää yhteiset laatustandardit, jotka komissio määrittelee. Toimenpiteet, joilla nämä yhteiset laatustandardit määritellään ja joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Kumotaan 7 artikla.

5)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

6.   TIETOYHTEISKUNTA

6.1   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista  (43)

Direktiivin 1999/93/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta vahvistaa perusteet, joiden mukaan jäsenvaltiot määrittelevät, onko niiden nimettävä laitos, joka määrittää, ovatko turvalliset allekirjoituksen luomismenetelmät kyseisen direktiivin liitteessä III vahvistettujen vaatimusten mukaisia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 1999/93/EY muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 1999/93/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden nimeämät asianmukaiset julkiset tai yksityiset laitokset määrittelevät, ovatko turvalliset allekirjoituksen luomismenetelmät liitteessä III vahvistettujen vaatimusten mukaisia. Komissio vahvistaa perusteet, joiden mukaan jäsenvaltiot määrittelevät, onko laitos nimettävä. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 3 artiklan 5 kohdassa ilmaisu ”9 artiklassa” ilmaisulla ”9 artiklan 2 kohdassa”.

3)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa sähköisten allekirjoitusten komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

6.2   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2002, aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta  (44)

Asetuksen (EY) N:o 733/2002 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta vahvistaa rekisterin nimeämisperusteet ja -menettely sekä hyväksyä aluetunnuksen ”.eu” perustamista ja käyttöä koskevat yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset toimintaperiaatteet. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 733/2002 muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi rekisterin nimeämisperusteita ja -menettelyä hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 733/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

vahvistaa perusteet ja menettelyn rekisterin nimeämiseksi. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä;”.

2)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio hyväksyy rekisteriä kuultuaan aluetunnuksen ”.eu” perustamista ja käyttöä koskevat yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset toimintaperiaatteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Näihin sääntöihin ja periaatteisiin on sisällyttävä muun muassa:

a)

tuomioistuinten ulkopuolista riitojen ratkaisua koskevat periaatteet;

b)

verkkotunnusten rekisteröinnillä keinotteluun ja rekisteröinnin väärinkäyttöön liittyvät yleiset toimintaperiaatteet, mukaan lukien mahdollisuus rekisteröidä verkkotunnuksia vaiheittain sen varmistamiseksi, että kansallisen ja/tai yhteisön oikeuden perusteella tunnustetuilla tai hyväksytyillä nimen rekisteröintioikeuden saaneilla henkilöillä sekä julkisyhteisöillä olisi riittävä määräaikainen tilaisuus nimensä rekisteröintiin;

c)

verkkotunnusten mahdollista peruuttamista koskevat periaatteet, omistajaa vailla oleviin tunnuksiin liittyvät kysymykset mukaan lukien;

d)

kielellisiä ja maantieteellisiä seikkoja koskevat kysymykset; sekä

e)

teollis- ja tekijänoikeuksien ja muiden oikeuksien käsittely.”

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) (45) 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettu viestintäkomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

7.   SISÄMARKKINAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta  (46)

Direktiivin 2005/36/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta määritellä tarvittavat perusteet, jotta voidaan panna täytäntöön yhteiset vähimmäisvaatimukset, joiden tavoitteena on korvaavista toimenpiteistä vapauttaminen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2005/36/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2005/36/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan c alakohdan ii alakohdan toinen virke.

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa liitteessä II olevan luettelon sellaisen koulutuksen ottamiseksi huomioon, joka vastaa ensimmäisen kohdan c alakohdan ii alakohdassa esitettyjä vaatimuksia. Kyseinen toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 13 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan kolmas virke seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa liitteessä III olevan luettelon sellaisen säännellyn ammatillisen koulutuksen ottamiseksi huomioon, joka johtaa vastaavaan ammatilliseen tasoon sekä antaa valmiudet vastaavantasoisiin vastuisiin ja tehtäviin. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Jos komissio jäsenvaltioita kuultuaan katsoo, että yhteiset vähimmäisvaatimukset helpottavat ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnustamista, se voi tehdä ehdotuksen toimenpiteiksi yhteisten vähimmäisvaatimusten hyväksymiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jos jäsenvaltio katsoo, että 2 kohdan mukaisesti hyväksytyssä toimenpiteessä vahvistetut vaatimukset eivät enää tarjoa riittäviä takeita ammattipätevyydestä, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle. Komissio tekee tarvittaessa ehdotuksen toimenpiteiden hyväksymiseksi. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 20 artikla seuraavasti:

”20 artikla

Liitteessä IV tarkoitettujen toimintojen luettelojen mukauttaminen

Komissio voi mukauttaa liitteessä IV tarkoitettujen ja 16 artiklan nojalla ammattikokemuksen vastavuoroisen tunnustamisen kohteena olevien toimintojen luettelot nimikkeistön ajantasaistamiseksi tai selventämiseksi edellyttäen, että tämä ei aiheuta muutoksia yksittäisiin luokkiin liittyviin toimintoihin. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 21 artiklan 6 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa 24 artiklan 3 kohdassa, 31 artiklan 6 kohdassa, 34 artiklan 3 kohdassa, 38 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 3 kohdassa ja 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja taidot tieteen ja tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 25 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio voi mukauttaa liitteessä V olevassa 5.1.3 kohdassa tarkoitetut koulutuksen vähimmäiskestot tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan 26 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Komissio voi sisällyttää uusia, vähintään kahdelle viidesosalle jäsenvaltioista yhteisiä lääketieteen erikoisaloja liitteessä V olevaan 5.1.3 kohtaan kansallisen lainsäädännön kehityksen huomioon ottamiseksi. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan 31 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa liitteessä V olevassa 5.2.1 kohdassa olevat oppiaineluettelot tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

9)

Korvataan 34 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa liitteessä V olevassa 5.3.1 kohdassa olevat oppiaineluettelot tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

10)

Korvataan 35 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa toisessa alakohdassa tarkoitetun koulutuksen vähimmäisajanjakson tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

11)

Korvataan 38 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa liitteessä V olevassa 5.4.1 kohdassa olevat oppiaineluettelot tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

12)

Korvataan 40 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa liitteessä V olevassa 5.5.1 kohdassa olevat oppiaineluettelot tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

13)

Korvataan 44 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa liitteessä V olevassa 5.6.1 kohdassa olevat oppiaineluettelot tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

14)

Korvataan 46 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja taidot tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

15)

Korvataan 58 artikla seuraavasti:

”58 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

8.   TERVEYS JA KULUTTAJANSUOJA

8.1   Neuvoston direktiivi 89/108/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä  (47)

Direktiivin 89/108/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta vahvistaa jäähdyttävien väliaineiden puhtausvaatimukset sekä pakasteita koskevat näytteenottomenettelyt ja niiden lämpötilan ja kuljetus-, varasto- ja säilytyslaitteiden lämpötilojen valvontamenetelmät. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 89/108/ETY muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 89/108/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Komissio vahvistaa näiden jäähdyttävien väliaineiden puhtausvaatimukset mahdollisuuksien mukaan. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Komissio päättää pakasteita koskevista näytteenottomenettelyistä sekä niiden lämpötilan ja kuljetus-, varasto- ja säilytyslaitteiden lämpötilojen valvontamenetelmistä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 3 kohta.

8.2   Neuvoston direktiivi 90/496/ETY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1990, elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä  (48)

Direktiivin 90/496/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta antaa säännökset, joita tarvitaan muutosten tekemiseksi vitamiinien, kivennäisaineiden ja niiden suositeltujen päiväannosten luetteloon, ravintokuidun ja sen analyysimenetelmien määrittelemiseksi, ravitsemuksellisten väitteiden rajoittamiseksi tai kieltämiseksi sekä ravintoaineryhmien luetteloon ja niitä koskeviin muuntokertoimiin liittyvien muutosten ja lisäysten tekemiseksi, ja antaa säännöt pakkaamattomista elintarvikkeista annettavien tietojen laajuudesta ja niiden esitystavasta. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 90/496/ETY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 90/496/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 4 kohdan a alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio hyväksyy toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, muuttamalla vitamiinien, kivennäisaineiden ja niiden suositeltujen päiväannosten luetteloa, 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 1 artiklan 4 kohdan b alakohdan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”10 artiklassa” ilmaisulla ”10 artiklan 2 kohdassa”.

3)

Korvataan 1 artiklan 4 kohdan j alakohta seuraavasti:

”j)

’ravintokuidulla’ ainetta, jonka komissio määrittelee ja joka mitataan analyysimenetelmällä, josta komissio päättää; kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Sallittuja ovat ainoastaan energia-arvoa koskevat ja 1 artiklan 4 kohdan a alakohdan ii alakohdassa lueteltuihin ravintoaineisiin viittaavat ravitsemukselliset väitteet sekä niihin aineisiin liittyvät väitteet, jotka kuuluvat kyseisiin ravintoaineryhmiin tai ovat osana niissä. Komissio voi antaa tässä artiklassa tarkoitettuja ravitsemuksellisia väitteitä rajoittavia tai kieltäviä säännöksiä. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy 1 alakohdassa mainittuja muuntokertoimia koskevat muutokset ja sellaisten aineiden lisäämisen mainitussa alakohdassa olevaan luetteloon, jotka kuuluvat kyseisessä alakohdassa tarkoitettuun ravintoaineryhmään tai ovat osa sitä, sekä niiden kertointen lisäämisen, elintarvikkeiden energiasisällön laskemiseksi tarkemmin. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 6 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”10 artiklassa” ilmaisulla ”10 artiklan 2 kohdassa”.

7)

Korvataan 6 artiklan 5 kohdan b alakohdassa ilmaisu ”10 artiklassa” ilmaisulla ”10 artiklan 2 kohdassa”.

8)

Korvataan 6 artiklan 8 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu ”10 artiklassa” ilmaisulla ”10 artiklan 2 kohdassa”.

9)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Kuluttajalle tai suurtalouksille myytävien pakkaamattomien elintarvikkeiden ja ostajan pyynnöstä myyntihetkellä pakattavien elintarvikkeiden tai välitöntä myyntiä varten pakattujen elintarvikkeiden osalta 4 artiklassa tarkoitetun tiedon laajuus ja esitystapa voidaan vahvistaa kansallisessa lainsäädännössä, kunnes komissio mahdollisesti päättää toimenpiteistä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

10)

Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

8.3   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä  (49)

Direktiivin 1999/2/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta panna täytäntöön elintarvikkeiden säteilytystä koskevia sääntöjä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 1999/2/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tehokkuussyistä olisi eräitä sellaisia poikkeuksia, joita tehdään säännöistä, jotka koskevat elintarvikkeiden suurimpia säteilyannoksia ja säteilyttämiskäsittelyn yhdistämistä kemialliseen käsittelyyn, sekä säteilytyslaitosten hyväksymiselle asetettavia lisävaatimuksia hyväksyttäessä lyhennettävä valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi hyväksyttäessä direktiiviin 1999/2/EY tai täytäntöönpanodirektiiveihin tehtäviä muutoksia, jotka ovat kieltoja tai rajoituksia aikaisempaan oikeudelliseen tilanteeseen nähden ja jotka tehdään siinä laajuudessa kuin kansanterveyden suojelun varmistamisen kannalta on välttämätöntä, voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 1999/2/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio voi päättää poikkeuksista 1 kohdan säännöksiin. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Hyväksyntä myönnetään vain, jos laitos:

täyttää FAO/WHO:n Codex Alimentarius -komission suosittelemat elintarvikkeiden säteilytyslaitosten kansainvälisten menettelytapaohjeiden vaatimukset (viite FAO/WHO/CAC/Vol. XV 1. painos) ja mahdolliset lisämääräykset, joita komissio voi antaa. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

nimeää henkilön, joka vastaa kaikkien menetelmän käytön kannalta välttämättömien edellytysten noudattamisesta.”

3)

Korvataan 8 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”12 artiklassa” ilmaisulla ”12 artiklan 2 kohdassa”.

4)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”12 artiklassa” ilmaisulla ”12 artiklan 2 kohdassa”.

5)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 (50) perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi yksi kuukausi ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi kuukautta.

5.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

6)

Korvataan 14 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”12 artiklassa” ilmaisulla ”12 artiklan 2 kohdassa”.

7)

Korvataan 14 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio voi tehdä mukautuksia tähän direktiiviin tai täytäntöönpanodirektiiviin ainoastaan siinä laajuudessa kuin kansanterveyden suojelun varmistamisen kannalta on välttämätöntä, ja mukautukset saavat joka tapauksessa olla vain kieltoja tai rajoituksia verrattuna aikaisempaan oikeudelliseen tilanteeseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

8.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä  (51)

Direktiivin 2002/46/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta antaa erityissäännökset ravintolisinä käytettävistä vitamiineista ja kivennäisaineista ja vahvistaa erityisarvot ravintolisien sisältämien vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäis- ja vähimmäismäärille sekä vaatimukset kyseisten aineiden puhtaudelle. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/46/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi sellaista toimenpidettä hyväksyttäessä, jolla kielletään aikaisemmin hyväksytyn vitamiinin tai kivennäisaineen käyttö, voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/46/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio vahvistaa tämän direktiivin liitteessä II lueteltujen aineiden puhtaudelle asetettavat vaatimukset lukuun ottamatta vaatimuksia, joita sovelletaan 3 kohdan nojalla. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 4 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Edellä 1 kohdassa mainittuihin luetteloihin tehtävät muutokset, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä poistaakseen vitamiinin tai kivennäisaineen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta luettelosta.”

3)

Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio vahvistaa 1–3 kohdassa tarkoitetut vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäis- ja vähimmäismäärät. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio tekee mukautuksia tähän direktiiviin tai sen täytäntöönpanotoimenpiteisiin 1 kohdassa tarkoitettujen ongelmien ratkaisemiseksi ja ihmisten terveyden suojelemiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä edellä mainittujen mukautusten hyväksymiseksi. Jäsenvaltio, joka on toteuttanut suojatoimenpiteitä, voi tässä tapauksessa pitää kyseiset toimenpiteet voimassa, kunnes muutokset on hyväksytty.”

5)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 (52) perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

9.   ENERGIA JA LIIKENNE

9.1   Neuvoston direktiivi 91/672/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta  (53)

Direktiivin 91/672/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa luetteloa tavaroiden ja matkustajien sisävesikuljetukseen myönnetyistä kansallisista pätevyyskirjoista. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 91/672/ETY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 91/672/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tarvittaessa komissio mukauttaa tämän direktiivin liitteessä I olevan pätevyyskirjaluettelon. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

9.2   Neuvoston direktiivi 92/75/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1992, kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin  (54)

Direktiivin 92/75/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta lisätä kodinkonetyyppejä direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa olevaan luetteloon sekä hyväksyä luetteloon sisältyviä kodinkonetyyppejä koskevia toimenpiteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 92/75/ETY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 92/75/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän artiklan luetteloon voidaan lisätä muita kodinkonetyyppejä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Merkintään ja selostuksiin liittyvät tiedot määritellään tämän direktiivin nojalla annetuissa, kuhunkin kodinkonetyyppiin liittyvissä direktiiveissä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Kun merkittävien energiansäästöjen saavuttaminen on todennäköistä, komissio hyväksyy järjestelmän perustamiseen ja toimintaan liittyviä toimenpiteitä antamalla soveltamisdirektiivejä ja lisäämällä uusia kodinkonetyyppejä 1 artiklan 1 kohdassa olevaan luetteloon, sekä mukauttaa näitä toimenpiteitä tekniikan kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

9.3   Neuvoston direktiivi 96/50/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä  (55)

Direktiivin 96/50/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa pätevyyskirjamallia pätevyyskirjan saamiseksi vaaditun ammattitiedon kehityksen huomioon ottamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 96/50/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 96/50/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Tarvittaessa komissio mukauttaa liitteessä I esitetyn pätevyyskirjamallin liitteessä II mainitun pätevyyskirjan saamiseksi vaaditun ammattitiedon kehitykseen. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

1.   Komissiota avustaa direktiivin 91/672/ETY 7 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

9.4   Neuvoston direktiivi 98/41/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä  (56)

Direktiivin 98/41/EY osalta komissiolle olisi sen soveltamisalaa laajentamatta siirrettävä toimivalta mukauttaa eräitä sen säännöksiä SOLAS-yleissopimukseen myöhemmin tehtävien rekisteröintijärjestelmiin liittyvien muutosten huomioon ottamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 98/41/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 98/41/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohdan b alakohdassa ilmaisu ”13 artiklassa” ilmaisulla ”13 artiklan 2 kohdassa”.

b)

Korvataan 4 kohdan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”13 artiklassa” ilmaisulla ”13 artiklan 2 kohdassa”.

2)

Korvataan 12 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tätä direktiiviä voidaan muuttaa, jotta varmistetaan SOLAS-yleissopimukseen tehtävien rekisteröintijärjestelmiin liittyvien muutosten soveltaminen tämän direktiivin tarkoitusten toteuttamiseksi ja sen soveltamisalaa laajentamatta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta SOLAS-yleissopimuksen muuttamista koskevia menettelyjä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2099/2002 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (57) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

9.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa  (58)

Direktiivin 2000/59/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteet, direktiivin 2 artiklan b alakohdassa säädetty määritelmä sekä viittaukset yhteisön ja kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) oikeudellisiin asiakirjoihin, ja mukauttaa liitteet direktiivillä 2000/59/EY perustetun järjestelmän parantamiseksi sekä tulevaisuudessa voimaan tulevien yhteisön tai IMOn toimenpiteiden huomioon ottamiseksi ja niiden yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin N:o 2000/59/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2000/59/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Komiteamenettelyt

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (59) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Muutosmenettely

Komissio voi mukauttaa tämän direktiivin liitteet, 2 artiklan b alakohdassa säädetyn määritelmän sekä viittaukset yhteisön ja IMOn oikeudellisiin asiakirjoihin niiden saattamiseksi voimaan tulleiden yhteisön tai IMOn toimenpiteiden mukaisiksi, sikäli kuin tällaiset muutokset eivät laajenna tämän direktiivin soveltamisalaa.

Komissio voi lisäksi muuttaa tämän direktiivin liitteitä, jos se on tarpeen tällä direktiivillä perustetun järjestelmän parantamiseksi, sikäli kuin tällaiset muutokset eivät laajenna tämän direktiivin soveltamisalaa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä 2 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen.”

9.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/96/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2001, irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastinpurkamisen yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja menettelyistä  (60)

Direktiivin 2001/96/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa eräät määritelmät ja viittaukset kansainvälisiin yleissopimuksiin ja säännöstöihin sekä IMOn päätöslauselmiin ja kiertokirjeisiin, ISO-standardeihin sekä yhteisön sääntelyvälineisiin ja niiden liitteisiin direktiivissä säädettyjen menettelyjen täytäntöönpanemiseksi ja sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia sellaisten kansainvälisten ja yhteisön sääntelyvälineiden kanssa, jotka on hyväksytty, joita on muutettu tai jotka on saatettu voimaan direktiivin 2001/96/EY antamisen jälkeen, edellyttäen ettei tämän direktiivin soveltamisalaa tällöin laajenneta. Komissiolle olisi lisäksi annettava toimivalta muuttaa irtolastialusten ja terminaalien välisiä menettelyjä sekä selvityksen- ja kertomuksenantovelvoitteita. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2001/96/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2001/96/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (61) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2)

Korvataan 15 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 3 artiklan 1–6 kohdassa ja 15–18 kohdassa olevia määritelmiä, viittauksia kansainvälisiin yleissopimuksiin ja säännöstöihin sekä IMOn päätöslauselmiin ja kiertokirjeisiin, viittauksia ISO-standardeihin sekä viittauksia yhteisön sääntelyvälineisiin ja niiden liitteisiin voidaan muuttaa niiden mukauttamiseksi kansainvälisiin ja yhteisön sääntelyvälineisiin, jotka on hyväksytty, joita on muutettu tai jotka on saatettu voimaan tämän direktiivin antamisen jälkeen, edellyttäen, ettei tämän direktiivin soveltamisalaa tällöin laajenneta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Komissio voi muuttaa 8 artiklaa ja liitteitä tässä direktiivissä säädettyjen menettelyjen täytäntöönpanemiseksi sekä muuttaa tai kumota 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettuja selvityksen- ja kertomuksenantovelvoitteita, edellyttäen etteivät tällaiset säännökset laajenna tämän direktiivin soveltamisalaa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

9.7   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/6/EY, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista  (62)

Direktiivin 2002/6/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa aluksiin sovellettavista ilmoitusmuodollisuuksista laadittuja luetteloja, allekirjoittajia, teknisiä vaatimuksia sekä kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) FAL-lomakemalleja. Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä toimivalta mukauttaa viittaukset IMOn oikeudellisiin asiakirjoihin direktiivin 2002/6/EY saattamiseksi yhteisön tai IMOn toimenpiteiden mukaiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/6/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/6/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Muutosmenettely

Komissio hyväksyy toimenpiteet tämän direktiivin liitteiden I ja II ja viittausten mukauttamiseksi IMOn oikeudellisiin asiakirjoihin niiden saattamiseksi yhteisön tai IMOn voimaan tulleiden toimenpiteiden mukaisiksi, sikäli kuin tällaiset muutokset eivät laajenna tämän direktiivin soveltamisalaa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (63) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

9.8   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/30/EY, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2002, meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta  (64)

Direktiivin 2002/30/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa liitteessä I oleva luettelo kaupunkilentoasemista. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/30/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/30/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan b alakohdasta viimeinen virke.

b)

Lisätään toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa liitteen I. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 13 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

9.9   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rakennusten energiatehokkuudesta  (65)

Direktiivin 2002/91/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteessä olevan yleisen kehyksen eräät osat tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/91/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/91/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisella tai alueellisella tasolla rakennusten energiatehokkuuden laskentamenetelmää, joka perustuu tämän direktiivin liitteessä esitettyyn yleiseen kehykseen. Komissio mukauttaa liitteessä olevan 1 ja 2 kohdan tekniikan kehitykseen ottaen huomioon kansallisen oikeuden perusteella sovellettavat standardit tai normit. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 13 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sellaiset tämän direktiivin liitteessä olevan 1 ja 2 kohdan mukautukset tekniikan kehitykseen, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

9.10   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista  (66)

Direktiivin 2003/25/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa erityiset vakavuusvaatimukset ja kansallisille viranomaisille tarkoitetut ohjeelliset suuntaviivat kansainvälisellä tasolla ja erityisesti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi ja tämän direktiivin tehokkuuden parantamiseksi saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen perusteella. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2003/25/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/25/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Mukautukset

Komissio voi muuttaa tämän direktiivin liitteitä kansainvälisellä tasolla ja erityisesti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi ja tämän direktiivin tehokkuuden parantamiseksi saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen perusteella. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (67) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

9.11   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta  (68)

Direktiivin 2003/59/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteet tieteen ja tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2003/59/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/59/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Tieteen ja tekniikan kehitykseen mukauttaminen

Sellaiset liitteiden I ja II mukautukset tieteen ja tekniikan kehitykseen, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

9.12   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista  (69)

Asetuksen (EY) N:o 785/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa arvot, jotka liittyvät matkustajia, matkatavaroita ja rahtia koskevan korvausvastuun varalta otettuun vakuutukseen sekä kolmansia osapuolia koskevan korvausvastuun varalta otettuun vakuutukseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 785/2004 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 785/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tässä artiklassa tarkoitetut arvot voidaan tarvittaessa mukauttaa, jos asiankuuluvien kansainvälisten sopimusten muutokset sitä edellyttävät. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tässä artiklassa tarkoitetut arvot voidaan tarvittaessa mukauttaa, jos asiankuuluvien kansainvälisten sopimusten muutokset sitä edellyttävät. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

9.13   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 336/2006, annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä  (70)

Asetuksen (EY) N:o 336/2006 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa asetuksen liite, johon sisältyvät kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta hallinnoille annetut säännökset. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 336/2006 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 336/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Liitteen II mukautukset, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (71) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

9.14   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista  (72)

Direktiivin 2006/32/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa eräitä arvoja ja laskentamenettelyjä tekniikan kehitykseen, kehittää ja täydentää energiansäästön mittaamisen ja todentamisen yleispuitteita, nostaa yhdenmukaistetussa laskentamallissa käytettävien yhdenmukaistettujen alhaalta ylös -laskelmien prosenttimäärää sekä kehittää joukko yhdenmukaistettuja energiatehokkuusindikaattoreita ja vertailuarvoja. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/32/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/32/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Puitteiden tarkistaminen ja mukauttaminen tekniseen kehitykseen

1.   Tämän direktiivin liitteissä II–V tarkoitetut arvot ja laskentamenettelyt mukautetaan tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Komissio kehittää ennen 1 päivää tammikuuta 2010 edelleen liitteessä IV olevia 2–6 kohtaa ja täydentää niitä, samalla kun se noudattaa kyseisessä liitteessä asetettuja yleispuitteita. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Komissio päättää ennen 1 päivää tammikuuta 2012 nostaa liitteessä IV olevassa 1 kohdassa tarkoitetussa yhdenmukaistetussa laskentamallissa käytettävien yhdenmukaistettujen alhaalta ylös -laskelmien prosenttimäärää, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta niihin kansallisiin järjestelmiin, joissa on jo korkeampi prosenttimäärä. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Uutta yhdenmukaistettua laskentamallia, jossa on huomattavasti suurempi prosenttimäärä alhaalta ylös -laskelmia, on käytettävä 1 päivästä tammikuuta 2012.

Kokonaissäästön mittauksessa tämän direktiivin koko soveltamisajalta on, mikäli se on toteutettavissa ja mahdollista, käytettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua uutta yhdenmukaistettua laskentamallia, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta niihin kansallisiin järjestelmiin, joissa on korkeampi prosenttimäärä alhaalta ylös -laskelmia.

4.   Komissio kehittää 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä joukon yhdenmukaistettuja energiatehokkuusindikaattoreita ja näihin perustuvia vertailuarvoja ottaen huomioon saatavilla olevat tiedot tai tiedot, jotka voidaan kerätä kustannustehokkaasti jokaisesta jäsenvaltiosta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Komissio käyttää viitteellisenä ohjeena näiden yhdenmukaistettujen energiatehokkuusindikaattoreiden ja vertailuarvojen kehittämiseksi liitteessä V olevaa ohjeellista luetteloa. Jäsenvaltioiden on asteittain yhdistettävä nämä indikaattorit ja vertailuarvot tilastotietoihin, jotka ne ovat sisällyttäneet energiatehokkuutta koskeviin toimintasuunnitelmiinsa 14 artiklan mukaisesti, ja käytettävä niitä yhtenä saatavilla olevista välineistä päättääkseen energiatehokkuutta koskevien toimintasuunnitelmien tulevista painopistealueista.

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 17 päivänä toukokuuta 2011 kertomuksen edistyksestä, jota indikaattorien ja vertailuarvojen määrittämisessä on saavutettu.”

2)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”


(1)  EYVL L 66, 13.3.1999, s. 26.

(2)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.”

(3)  EYVL L 197, 3.8.2000, s. 19.

(4)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.”

(5)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

(6)  EYVL L 113, 30.4.1992, s. 19.

(7)  EYVL L 177, 6.7.2002, s. 13.

(8)  EUVL L 42, 15.2.2003, s. 38.

(9)  EUVL L 159, 30.4.2004, s. 1.

(10)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 38.

(11)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 153.

(12)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

(13)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.”

(14)  EYVL L 164, 30.6.1994, s. 15.

(15)  EYVL L 32, 3.2.1997, s. 1.

(16)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(17)  EYVL  196, 16.8.1967, s. 1.”

(18)  EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1.

(19)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

(20)  EUVL L 135, 30.4.2004, s. 1.

(21)  EYVL L 31, 5.2.1976, s. 1.

(22)  EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40.

(23)  EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1.

(24)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24.

(25)  EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.

(26)  EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.

(27)  EYVL L 12, 18.1.2000, s. 16.

(28)  EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.

(29)  EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12.”

(30)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.

(31)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87.

(32)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1.

(33)  EUVL L 264, 25.9.2006, s. 20.

(34)  EUVL L 376, 27.12.2006, s. 14.

(35)  EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1.

(36)  EYVL L 291, 6.12.1995, s. 32.

(37)  EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1.

(38)  EUVL L 165, 3.7.2003, s. 1.

(39)  EUVL L 33, 5.2.2004, s. 1.

(40)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49.

(41)  EUVL L 35, 8.2.2005, s. 23.

(42)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 22.

(43)  EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12.

(44)  EYVL L 113, 30.4.2002, s. 1.

(45)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.”

(46)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.

(47)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 34.

(48)  EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40.

(49)  EYVL L 66, 13.3.1999, s. 16.

(50)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.”

(51)  EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

(52)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.”

(53)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 29.

(54)  EYVL L 297, 13.10.1992, s. 16.

(55)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 31.

(56)  EYVL L 188, 2.7.1998, s. 35.

(57)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(58)  EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81.

(59)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(60)  EYVL L 13, 16.1.2002, s. 9.

(61)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(62)  EYVL L 67, 9.3.2002, s. 31.

(63)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(64)  EYVL L 85, 28.3.2002, s. 40.

(65)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 65.

(66)  EUVL L 123, 17.5.2003, s. 22.

(67)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(68)  EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4.

(69)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 1.

(70)  EUVL L 64, 4.3.2006, s. 1.

(71)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(72)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64.


Aikajärjestyksen mukainen luettelo

1)

Neuvoston direktiivi 76/160/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1975, uimaveden laadusta

2)

Neuvoston direktiivi 76/767/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

3)

Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

4)

Neuvoston direktiivi 89/108/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

5)

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä

6)

Neuvoston direktiivi 90/496/ETY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1990, elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä

7)

Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä

8)

Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta

9)

Neuvoston direktiivi 91/672/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta

10)

Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi

11)

Neuvoston direktiivi 92/75/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1992, kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin

12)

Neuvoston asetus (ETY) N:o 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten

13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/25/EY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1994, huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta

15)

Neuvoston direktiivi 95/57/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1995, matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä

16)

Neuvoston direktiivi 96/50/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä

17)

Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta

18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/73/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavista tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä

19)

Neuvoston direktiivi 98/41/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä

20)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

21)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, kahviuutteista ja sikuriuutteista

22)

Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista

23)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

24)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista

25)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/94/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja

26)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2000, elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista

27)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa

28)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/76/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2000, jätteenpoltosta

29)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/96/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2001, irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastinpurkamisen yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja menettelyistä

30)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/6/EY, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista

31)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä

32)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/30/EY, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2002, meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta

33)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2002, aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta

34)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

35)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

36)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta

37)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rakennusten energiatehokkuudesta

38)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) aiheutuville riskeille (seitsemästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

39)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista

40)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS)

41)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä

42)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC)

43)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) 3820/85

44)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä

45)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 138/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, maatalouden taloustileistä yhteisössä

46)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/22/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, mittauslaitteista

47)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista

48)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 808/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista

49)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta

50)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/40/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

51)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 184/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista

52)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1161/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta

53)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

54)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 336/2006, annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä

55)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/25/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

56)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, energian loppukäytön tehokkuudesta

57)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista

58)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/44/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi

59)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/113/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta


Top