EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1101

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1101/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008 , salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle (kodifioitu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 304, 14.11.2008, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009; Kumoaja 32009R0223

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1101/oj

14.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/70


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 1101/2008,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,

salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 187 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annettua neuvoston asetusta (Euratom, ETY) N:o 1588/90 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Sen vuoksi mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Komissiolla on sille perustamissopimuksissa uskottujen tehtävien suorittamiseksi oltava täydellisiä ja luotettavia tietoja. Tehokasta hallintoa varten Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston, jäljempänä ’Eurostat’, olisi saatava kaikki kansalliset tilastotiedot, joita se tarvitsee laatiakseen yhteisön tilastoja ja tehdäkseen tarvittavat erittelyt.

(3)

EY:n perustamissopimuksen 10 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 192 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot helpottamaan yhteisön tehtävien suorittamista. Velvollisuus koskee kaikkien tarpeellisten tietojen antamista. Lisäksi salassa pidettävien tilastotietojen puuttuminen merkitsee Eurostatille huomattavaa yhteisöä koskevien tietojen menettämistä ja vaikeuttaa yhteisöä koskevien tilastojen laatimista ja erittelyjen tekemistä.

(4)

Jäsenvaltioilla ei ole enää perusteita vedota tilastosalaisuutta koskeviin säännöksiin, koska on varmistettu, että Eurostat antaa samat takeet tietojen salassapidosta kuin kansalliset tilastolaitokset. Kyseiset takeet sisältyvät jo jossakin määrin yhteisöjen perustamissopimuksiin, varsinkin EY:n perustamissopimuksen 287 artiklaan, Euratomin perustamissopimuksen 194 artiklan 1 kohtaan sekä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta 29 päivänä helmikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (4) 17 artiklaan ja niitä voidaan tehostaa tarvittavin, tämän asetuksen mukaisin toimenpitein.

(5)

Jokainen tämän asetuksen suojaaman tilastosalaisuuden rikkominen olisi käsiteltävä tehokkaasti riippumatta siitä, kuka on rikkoja.

(6)

Kaikki Eurostatissa työskenteleviä toimihenkilöitä ja muita toimenhaltijoita velvoittavien sääntöjen rikkomiset siitä riippumatta, ovatko ne tahallisia tai tuottamuksellisia, saatetaan kurinpitomenettelyn kohteeksi ja heihin sovelletaan tarvittaessa lainmukaisia salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevia rangaistuksia, Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan 12 ja 18 artiklan yhdistettyjä määräyksiä noudattaen.

(7)

Tätä asetusta sovelletaan vain kansallisten tilastolaitosten toimivaltaan kuuluvien, salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen Eurostatille. Se ei vaikuta erityisiin kansallisiin tai yhteisön säännöksiin, jotka koskevat muunlaisten tietojen luovuttamista komissiolle.

(8)

Tämä asetus annetaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamista, jonka mukaan jäsenvaltiota ei voida vaatia antamaan tietoja, joiden paljastamista se pitää olennaisten turvallisuusetujensa vastaisena.

(9)

Tähän asetukseen sisältyvien säännösten ja erityisesti niiden säännösten täytäntöönpano, joiden tarkoituksena on varmistaa Eurostatille luovutettujen salassa pidettävien tilastotietojen suojaaminen, vaatii inhimillisiä, teknisiä ja taloudellisia voimavaroja.

(10)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen tarkoituksena on:

a)

oikeuttaa kansalliset viranomaiset luovuttamaan salassa pidettäviä tilastotietoja Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle, jäljempänä ’Eurostat’;

b)

taata, että komissio toteuttaa kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että näin luovutetut tiedot pidetään salassa.

2.   Tätä asetusta sovelletaan vain tilastosalaisuuteen. Se ei vaikuta erityisiin yhteisön tai kansallisiin säännöksiin, jotka turvaavat muuta salassapitoa kuin tilastosalaisuutta.

2 artikla

Tässä asetuksessa jäljempänä olevat ilmaukset määritellään seuraavasti:

a)

salassa pidettävä tilastotieto: yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 (6) 13 artiklassa määritelty tieto;

b)

kansalliset viranomaiset: kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset elimet, jotka vastaavat yhteisöille tilastojen keruusta ja hyödyntämisestä yhteisöä varten;

c)

luonnollisten henkilöiden yksityiselämää koskevat tiedot: luonnollisten henkilöiden yksityis- ja perhe-elämää koskevat tiedot siten kuin ne on määritelty eri jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä ja käytännön mukaan;

d)

käyttö tilastotarkoituksiin: käyttö ainoastaan tilastotaulukoiden ja tilastollisten talouserittelyjen laatimiseen; ei saa käyttää hallinnollisiin, oikeudellisiin tai verotustarkoituksiin taikka tietojen keruun kohteena olevan yksikön tarkastamiseen;

e)

tilastoyksikkö: perusyksikkö, jota Eurostatille luovutettu tilastotieto koskee;

f)

suora tunnistaminen: tilastoyksikön tunnistaminen nimen tai osoitteen taikka virallisesti annetun ja julkistetun tunnusnumeron perusteella;

g)

välillinen tunnistaminen: mahdollisuus tunnistaa tilastoyksikkö muutoin kuin f alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella;

h)

Eurostatin toimihenkilöt: Eurostatissa työskentelevät Euroopan yhteisöjen henkilöstösääntöjen 1 artiklassa tarkoitetut yhteisöjen toimihenkilöt;

i)

muu Eurostatin henkilöstö: Eurostatissa työskentelevät, Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2–5 artiklassa tarkoitetut yhteisöjen toimenhaltijat;

j)

tietojen jakelu: tietojen toimittaminen missä tahansa muodossa: julkaisut, tietokantojen käyttö, mikrolevykkeet, puhelinyhteydet, ja niin edelleen.

3 artikla

1.   Kansallisilla viranomaisilla on lupa luovuttaa salassa pidettäviä tilastotietoja Eurostatille.

2.   Kansallisiin, tilastosalaisuutta koskeviin säännöksiin ei voida vedota salassa pidettävien tilastollisten tietoaineistojen Eurostatille luovuttamisen estämiseksi, jos yhteisön lainsäädäntöön kuuluva, yhteisön tilastoja koskeva säännös säätää kyseisten tietojen luovuttamisesta.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen salassa pidettävien tilastotietojen luovuttaminen Eurostatille on toteutettava siten, ettei tilastoyksiköitä voida suoraan tunnistaa. Tällä säännöksellä ei estetä mahdollisuutta sallia laajemmalle ulottuvia luovuttamista koskevia sääntöjä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

4.   Kansalliset viranomaiset eivät ole velvollisia luovuttamaan Eurostatille luonnollisten henkilöiden yksityiselämää koskevia tietoja, jos tiedot ovat sellaisia, että kyseiset henkilöt olisi mahdollista tunnistaa suoraan tai välillisesti.

4 artikla

1.   Komissio toteuttaa kaikki tarpeelliset lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisaatiota koskevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten Eurostatille 3 artiklan mukaan luovuttamat tiedot pidetään salassa.

2.   Komissio vahvistaa salassa pidettävien tilastotietojen Eurostatille luovuttamista koskevat menettelyt sekä periaatteet näiden tietojen suojaamiseksi 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

1.   Komissio antaa ohjeet Eurostatin pääjohtajalle jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten Eurostatille luovuttamien tietojen suojauksen varmistamiseksi. Se vahvistaa, kuultuaan 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua komiteaa, kyseisen suojauksen turvaamiseen tarvittavat, Eurostatin sisäistä organisaatiota koskevat menettelyt.

2.   Eurostatille luovutetut salassa pidettävät tilastotiedot ovat vain Eurostatin toimihenkilöiden käytettävissä, ja he voivat käyttää niitä vain tilastotarkoituksiin.

3.   Komissio voi kuitenkin erityistapauksissa ja yksinomaan tilastotarkoituksiin myöntää käyttöoikeuden salassa pidettäviin tilastotietoihin muulle Eurostatin henkilöstölle ja muille Eurostatissa sopimuksen perusteella työskenteleville luonnollisille henkilöille. Komissio päättää kyseistä käyttöä koskevista menettelytavoista 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.   Eurostatin hallussa olevia, salassa pidettäviä tilastotietoja voidaan levittää edelleen vain yhdistettyinä muihin tietoihin sellaisessa muodossa, joka takaa, ettei tilastoyksikköjä voida tunnistaa suoraan tai välillisesti.

5.   Eurostatin toimihenkilöt ja muu henkilöstö sekä sopimuksen perusteella Eurostatin tiloissa työskentelevät muut luonnolliset henkilöt eivät saa käyttää tai luovuttaa näitä tietoja muihin kuin tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin. Tämä kielto on voimassa siirron, palveluksen päättymisen tai eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin.

6.   Edellä 1–5 kohdassa tarkoitettuja suojaustoimenpiteitä sovelletaan:

a)

kaikkiin salassa pidettäviin tilastotietoihin, joiden luovuttamiseen Eurostatille sovelletaan yhteisön tilastoja koskevaa yhteisön lainsäädäntöä;

b)

kaikkiin jäsenvaltioiden Eurostatille vapaaehtoisesti luovuttamiin salassa pidettäviin tilastotietoihin.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on ennen 1 päivää tammikuuta 1992 toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet estääkseen rikkomukset 3 artiklan perusteella luovutettujen, salassa pidettävien tilastotietojen salassapitovelvollisuutta vastaan. Kyseisten toimenpiteiden on koskettava ainakin rikkomuksia, jotka Eurostatin virkamiehet ja muu henkilöstö taikka muut Eurostatin tiloissa sopimuksen perusteella työskentelevät, luonnolliset henkilöt ovat tehneet kyseisen jäsenvaltion alueella.

Jäsenvaltioiden on viipymättä toimitettava komissiolle tieto toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Komissio toimittaa tiedon muille jäsenvaltioille.

7 artikla

1.   Komissiota avustaa tilastosalaisuutta käsittelevä komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

8 artikla

Komitea tutkii tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät kysymykset, jotka sen puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäväksi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

9 artikla

Kumotaan asetus (Euratom ETY) N:o 1588/90, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I luetelluilla asetuksilla.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä lokakuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. joulukuuta 2006 (EUVL C 317 E, 23.12.2006, s. 600), ja neuvoston päätös, tehty 25. syyskuuta 2008.

(2)  EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1.

(3)  Katso liite I.

(4)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.


LIITE I

Kumottu asetus ja sen muutokset

Neuvoston asetus (Euratom, ETY) N:o 1588/90

(EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1).

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 322/97

(EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1).

Ainoastaan 21 artiklan 2 kohta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003

(EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

Ainoastaan liitteessä II oleva 4 kohta


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (Euratom, ETY) N:o 1588/90

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1–10 kohta

2 artiklan a–j alakohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta

3 artiklan 4 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

5 artiklan 6 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 2 kohta

5 artiklan 1–5 kohta

5 artiklan 1–5 kohta

6 artikla

6 artikla

7 artiklan 1 ja 2 kohta

7 artiklan 1 ja 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

Liite I

Liite II


Top