EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0840

2008/840/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2008 , hätätoimenpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6631)

OJ L 300, 11.11.2008, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2012; Kumoaja 32012D0138 . Latest consolidated version: 09/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/840/oj

11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/36


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä marraskuuta 2008,

hätätoimenpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6631)

(2008/840/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksossa olevassa luettelossa mainitaan Anoplophora malasiaca (Forster) ja Anoplophora chinensis (Thomson). Tuoreissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että nuo kaksi nimitystä tarkoittavat itse asiassa yhtä ainoaa haitallisen organismin lajia. Tässä päätöksessä on näin ollen asianmukaista käyttää yhtä ainoaa tarkistettua tieteellistä nimitystä Anoplophora chinensis (Forster) organismeista, joista käytetään kyseisessä liitteessä nimityksiä Anoplophora malasiaca (Forster) ja Anoplophora chinensis (Thomson).

(2)

Direktiivin 2000/29/EY mukaan jäsenvaltio, joka katsoo kyseisen direktiivin liitteeseen I tai II kuuluvan tai kuulumattoman haitallisen organismin olevan vaarassa kulkeutua alueelleen tai levitä siellä, voi toteuttaa kyseiseltä vaaralta suojautumiseen tarvittavia väliaikaisia lisätoimenpiteitä.

(3)

Koska Anoplophora chinensis (Forster) -organismia esiintyy Lombardian alueella Italiassa useissa isäntäkasveissa, Italia ilmoitti 23 päivänä marraskuuta 2007 komissiolle ja muille jäsenvaltioille toteuttaneensa 9 päivänä marraskuuta 2007 lisätoimenpiteitä estääkseen sen, että kyseistä organismia saapuu sen alueelle lisää ja leviää siellä.

(4)

Koska Anoplophora chinensis (Forster) -organismia on löytynyt useista isäntäkasveista Alankomaissa, komissiolle ja muille jäsenvaltioille ilmoitettiin 21 päivänä tammikuuta 2008 tämän organismin hävittämiseksi Alankomaissa toteutetuista toimenpiteistä.

(5)

Anoplophora chinensis (Forster) -organismia on vastikään löydetty useista lähetyksistä, jotka ovat sisältäneet kolmansista maista peräisin olevia istutettaviksi tarkoitettuja Acer-lajien kasveja. Tällä hetkellä kolmansista maista tai yhteisöstä peräisin olevia Acer-lajien kasveja tai muita taudille altteimpiin isäntäkasveihin kuuluvia kasveja eivät koske mitkään erityiset vaatimukset tämän haitallisen organismin osalta.

(6)

Alankomaat julkaisi vuonna 2008 Anoplophora chinensis (Forster) organismia koskevan tuholaisriskianalyysin, jossa todettiin, että organismin pysyvä asettuminen yhteisöön on erittäin todennäköistä ja että useille isäntäkasveille voi aiheutua huomattavaa taloudellista vahinkoa.

(7)

Sen vuoksi on tarpeen toteuttaa hätätoimenpiteet Anoplophora chinensis (Forster) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi. Toimenpiteitä olisi sovellettava mitä tahansa alkuperää oleviin kasveihin, jäljempänä ’mainitut kasvit’, joiden tiedetään olevan Anoplophora chinensis (Forster) -organismin isäntäkasveja ja joiden saastuntariski on suurin.

(8)

Olisi määriteltävä toimenpiteet mainittujen kasvien tuontia varten niiden kolmansissa maissa tapahtuvan tuotannon ja yhteisöön saapumisen yhteydessä tehtävien tarkastusten osalta. Lisäksi olisi määriteltävät toimenpiteet sellaisilta yhteisön alueilta peräisin olevien mainittujen kasvien tuotantoa, siirtämistä ja valvontaa varten, joilla Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintyminen on vahvistettu.

(9)

Olisi vahvistettava yksityiskohtaiset toimenpiteet niillä yhteisön alueilla, joilla Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintyminen on vahvistettu, eli saastuneilla vyöhykkeillä. Noilla vyöhykkeillä olisi sovellettava asianmukaisia toimenpiteitä organismin hävittämiseksi ja sen esiintymisen seuraamiseksi tiiviisti. Näitä alueita ympäröivillä alueilla eli puskurivyöhykkeillä olisi tiiviisti seurattava organismin esiintymistä. Jos organismia havaitaan yhteisössä sijaitsevalla alueella ensimmäisen kerran, kyseisen puskurivyöhykkeen kokoa voitaisiin pienentää rajallisen leviämisriskin ottamiseksi paremmin huomioon.

(10)

Kaikissa jäsenvaltioissa olisi tutkittava isäntäkasveista sitä, esiintyykö niissä Anoplophora chinensis (Forster) -organismia vai onko se edelleen pysynyt poissa.

(11)

Toimenpiteitä on aiheellista tarkastella uudelleen 31 päivään toukokuuta 2009 mennessä ottaen huomioon se, miten yhden kasvukauden jälkeen on saatavilla jäsenvaltioiden hätätoimenpiteiden nojalla maahantuoduille ja yhteisössä siirretyille mainituille kasveille suorittamien virallisten tutkimusten ja tarkastusten tuloksia.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa mukautettava lainsäädäntöään tämän päätöksen mukaiseksi.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’mainituilla kasveilla’ tarkoitetaan seuraavia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. ja Ulmus spp., siemeniä lukuun ottamatta;

b)

’tuotantopaikalla’ tarkoitetaan tuotantopaikkaa siten kuin se määritellään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevassa kansainvälisessä standardissa nro 5 (2).

2 artikla

Mainittujen kasvien tuonti

Sellaisista kolmansista maista, joissa Anoplophora chinensis (Forster) -organismia tiedetään esiintyvän, maahantuotuja mainittuja kasveja saa tuoda yhteisöön vain, jos

a)

ne ovat liitteessä I olevan I jakson 1 kohdassa vahvistettujen erityisten tuontivaatimusten mukaisia;

b)

vastuussa oleva virallinen elin tarkastaa yhteisöön tuonnin yhteydessä tämän päätöksen liitteessä I olevan I jakson 2 kohdan mukaisesti, esiintyykö niissä Anoplophora chinensis (Forster) -organismia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 13 a artiklan 1 kohdan soveltamista, eikä merkkejä kyseisestä organismista löydy.

3 artikla

Mainittujen kasvien siirtäminen yhteisössä

Mainittuja kasveja, jotka ovat peräisin 5 artiklan mukaisesti yhteisöön perustetuilta rajatuilta alueilta, saa siirtää yhteisössä ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan II jakson 1 kohdassa asetetut edellytykset.

Mainittuja kasveja, jotka on tuotu 2 artiklan mukaisesti kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän Anoplophora chinensis (Forster) -organismia, saa siirtää yhteisössä ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan II jakson 2 kohdassa asetetut edellytykset.

4 artikla

Tutkimukset

Jäsenvaltioiden on tehtävä vuosittain alueellaan virallisia tutkimuksia Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen varalta tai saadakseen näyttöä organismin aiheuttamasta isäntäkasvien saastumisesta alueellaan.

Tutkimusten tulokset ja tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitettujen rajattujen alueiden luettelo ja määrittely on annettava tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain 30 päivään huhtikuuta mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

5 artikla

Rajatut alueet

Kun 4 artiklassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset vahvistavat Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen alueella tai kyseisen organismin esiintymisestä saadaan näyttöä muulla tavoin, jäsenvaltioiden on liitteessä II olevan 1 jakson mukaisesti määritettävä rajatut alueet, joiden on muodostuttava saastuneesta vyöhykkeestä ja puskurivyöhykkeestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava virallisia toimenpiteitä rajatuilla alueilla liitteessä II olevan 2 jakson mukaisesti.

6 artikla

Direktiivin noudattaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet päätöksen noudattamiseksi ja tarvittaessa mukautettava Anoplophora chinensis (Forster) -organismin kulkeutumiselta ja leviämiseltä suojautumista varten vahvistamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Jäsenvaltioiden on välittömästi tiedotettava näistä toimenpiteistä komissiolle.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä on tarkasteltava uudelleen viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2009.

8 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5. Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.


LIITE I

2 JA 3 ARTIKLASSA TARKOITETUT HÄTÄTOIMENPITEET

I   Tuontia koskevat erityisvaatimukset

(1)

Rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa A osassa (9, 16, 18) ja liitteessä IV olevan A osan I jaksossa (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) olevien säännösten soveltamista, sellaisista kolmansista maista peräisin olevien mainittujen kasvien, joissa Anoplophora chinensis (Forster) -organismia tiedetään esiintyvän, mukana on oltava kyseisen direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, jonka kohdassa ”lisäilmoitus” todetaan, että

a)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut kasvintuhoojista vapaaksi asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti. Kohdassa ”alkuperäpaikka” ilmoitetaan kasvintuhoojista vapaan alueen nimi; tai

b)

kasvit on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tuotantopaikassa, joka on vahvistettu Anoplophora chinensis (Forster) -organismista vapaaksi kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja

i)

joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma; ja

ii)

jossa on vuosittain tehty kaksi virallista tarkastusta asianmukaisina ajankohtina Anoplophora chinensis (Forster) -organismin merkkien varalta, eikä organismista ole havaittu mitään merkkejä; ja

iii)

jossa kasvit on kasvatettu paikassa,

joka on fyysisesti täysin suojattu Anoplophora chinensis (Forster) -organismin kulkeutumiselta tai

jossa sovelletaan asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä ja jonka ympärillä on vähintään kahden kilometrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla tehdään vuosittain asianmukaisina ajankohtina virallisia tutkimuksia Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen tai merkkien varalta. Jos löytyy merkkejä Anoplophora chinensis (Forster) -organismista, toteutetaan välittömästi hävittämistoimenpiteitä puskurivyöhykkeen kasvintuhoojista vapaan aseman palauttamiseksi; ja

iv)

jossa välittömästi ennen vientiä kasvilähetyksille tehdään virallisesti huolellinen tarkastus Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen varalta; tämä koskee erityisesti kasvien juuria ja varsia. Tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä destruktiivinen näytteenottomenetelmä.

(2)

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti tuodut mainitut kasvit on tarkastettava huolellisesti maahantulopaikassa tai määräpaikassa, jotka on vahvistettu komission direktiivin 2004/103/EY (1) mukaisesti. Käytetyillä tarkastusmenetelmillä on varmistettava, että kaikki merkit Anoplophora chinensis (Forster) -organismista havaitaan erityisesti kasvien juurissa ja varsissa. Tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä destruktiivinen näytteenottomenetelmä.

II   Siirtoja koskevat edellytykset

(1)

Yhteisössä sijaitsevilta rajatuilta alueilta peräisin olevia mainittuja kasveja saa siirtää yhteisössä ainoastaan, jos niiden mukana on komission direktiivin 92/105/ETY (2) mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi ja jos niitä on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen siirtämistä tuotantopaikassa,

i)

joka on rekisteröity komission direktiivin 92/90/ETY (3) mukaisesti; ja

ii)

jossa on vuosittain tehty kaksi virallista huolellista tarkastusta asianmukaisina ajankohtina Anoplophora chinensis (Forster) -organismin varalta, eikä organismista ole havaittu mitään merkkejä; tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä destruktiivinen näytteenottomenetelmä, ja

iii)

jossa kasvit on sijoitettu paikkaan,

joka on fyysisesti täysin suojattu Anoplophora chinensis (Forster) -organismin kulkeutumiselta; tai

jossa sovelletaan asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä ja jonka ympärillä on vähintään kahden kilometrin säteelle saastuneen vyöhykkeen rajojen ulkopuolelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla tehdään vuosittain asianmukaisina ajankohtina virallisia tutkimuksia Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen tai merkkien varalta. Jos löytyy merkkejä Anoplophora chinensis (Forster) -organismista, toteutetaan välittömästi hävittämistoimenpiteitä puskurivyöhykkeen kasvintuhoojista vapaan aseman palauttamiseksi.

(2)

Sellaisista kolmansista maista tuotuja mainittuja kasveja, joissa Anoplophora chinensis (Forster) -organismia tiedetään esiintyvän I jakson mukaisesti, saa siirtää yhteisössä ainoastaan, jos niiden mukana on 1 kohdassa tarkoitettu kasvipassi.


(1)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22.

(3)  EYVL L 344, 26.11.1992, s. 38.


LIITE II

5 ARTIKLASSA TARKOITETUT HÄTÄTOIMENPITEET

1.   Rajattujen alueiden muodostaminen

a)

Tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitettujen rajattujen alueiden on muodostuttava seuraavista osista:

i)

saastunut vyöhyke, jolla Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintyminen on vahvistettu ja johon sisältyvät kaikki kasvit, joissa on Anoplophora chinensis (Forster) -organismin aiheuttamia oireita, sekä tarvittaessa kaikki samaan istutuserään kuuluvat kasvit,

ii)

puskurivyöhyke, jonka raja ulottuu vähintään kaksi kilometriä saastuneen vyöhykkeen rajaa edemmäs.

b)

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen vyöhykkeiden täsmällisen määrittelyn on perustuttava luotettaviin tieteellisiin periaatteisiin, Anoplophora chinensis (Forster) -organismin biologiaan, saastumisasteeseen, mainittujen kasvien levinneisyyteen kyseisellä alueella sekä näyttöön haitallisen organismin asettumisesta. Jos organismia havaitaan alueella ensimmäisen kerran – ja kun on tehty määrittelytutkimus – puskurivyöhykettä voidaan pienentää siten, että se ulottuu kuitenkin vähintään kilometrin etäisyydelle saastuneen vyöhykkeen rajan ulkopuolella.

c)

Jos Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintyminen varmistuu saastuneen vyöhykkeen ulkopuolella, rajattujen alueiden määrittelyä on muutettava vastaavasti tai on välittömästi toteutettava hävittämistoimenpiteitä puskurivyöhykkeen kasvintuhoojista vapaan aseman palauttamiseksi.

d)

Jos Anoplophora chinensis (Forster) -organismia ei 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen vuositutkimusten perusteella havaita rajatulla alueella neljän vuoden aikana, alue lakkaa olemasta eikä 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä enää sovelleta.

2.   Toimenpiteet rajatuilla alueilla

Rajatuilla alueilla toteutettaviin 5 artiklassa tarkoitettuihin virallisiin toimenpiteisiin on sisällyttävä vähintään seuraavaa:

a)

saastuneella vyöhykkeellä vuosittain ennen 30 päivää huhtikuuta asianmukaiset Anoplophora chinensis (Forster) -organismin hävittämiseen tähtäävät toimenpiteet, mukaan luettuina saastuneiden kasvien ja niiden kasvien hakkuu ja hävittäminen, joissa on merkkejä Anoplophora chinensis (Forster) -organismista, juuret mukaan luettuina;

b)

saastuneella vyöhykkeellä ja puskurivyöhykkeellä asianmukaisina ajankohtina tiivis Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen seuranta vuosittain organismin isäntäkasveille tehdyissä tarkastuksissa.


Top