EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0956

Komission asetus (EY) N:o 956/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008 , tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 260, 30.9.2008, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/956/oj

30.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 956/2008,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2008,

tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 23 artiklan ensimmäisen kohdan ja 23 a artiklan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistetaan eläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt. Sitä sovelletaan sekä elävien eläinten että eläinperäisten tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sekä tietyissä erityistapauksissa niiden vientiin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että eläinvalkuaisen käyttö märehtijöiden ruokinnassa on kielletty. Asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa säädetään kuitenkin kieltoon sovellettavasta poikkeuksesta, joka mahdollistaa nuorten märehtijäeläinten ruokinnan kalaperäisellä valkuaisella tietyin edellytyksin. Edellytyksenä on nuorten märehtijöiden ravitsemustarpeiden tieteellinen arviointi ja poikkeuksen valvontanäkökohtien arviointi.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevassa II osassa vahvistetaan poikkeukset 7 artiklan 1 kohdassa säädettyyn kieltoon ja erityisedellytykset näiden poikkeusten soveltamiselle.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 24 päivänä tammikuuta 2007 lausunnon, joka koski märehtijöiden ruokintaan kalajauholla liittyviä terveysriskejä TSE:n osalta. Lausunnossa todettiin, että sekä suorasta ruokinnasta että infektiivisyyden laajenemisesta johtuva TSE-riski kaloissa on vähäinen. Siinä todettiin myös, että kalajauhoon voi liittyä hyvin pieni TSE-riski silloin, jos kaloja on äskettäin ruokittu nisäkäsperäisellä rehulla tai jos kalajauho on lihaluujauhon saastuttamaa.

(5)

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston raportti, jonka se laati useiden tieteellisten asiantuntijoiden avustuksella, valmistui 19 päivänä maaliskuuta 2008. Raportissa todetaan, että kalajauho on erittäin hyvin sulava valkuaisen lähde, jonka sulavuus on huonompi kuin maidon mutta parempi kuin useimpien kasviperäisten valkuaisten ja jonka aminohappoprofiili on hyvä verrattuna maidonkorvikkeissa käytettäviin kasviperäisiin valkuaislähteisiin, ja että nuorten märehtijäeläinten ruokinta kalajauholla voidaan sallia.

(6)

Kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 999/2001 7 artiklan 3 kohdan mukainen valvontanäkökohtien arviointia koskeva ehto, nuorten märehtijäeläinten kalajauholla ruokintaan liittyvää mahdollista riskiä pienentävät kalajauhon valmistukselle asetetut nykyiset tiukat säännöt sekä jokaiselle tuodulle kalajauholähetykselle tehtävät tarkastukset ennen niiden laskemista vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(7)

Koska kalajauhon käyttö on sallittua ainoastaan nuorille märehtijäeläimille, olisi lisäksi varmistettava, että sitä käytetään ainoastaan sellaisten maidonkorvikkeiden tuotantoon, jotka toimitetaan kuivassa muodossa ja annetaan sekoitettuna tiettyyn määrään nestettä ja on tarkoitettu nuorten märehtijäeläinten ruokintaan täydentämään tai korvaamaan ternimaitovaiheen jälkeistä maitoa ennen täydellistä vieroitusta. Lisäksi olisi asetettava kyseisille eläimille tarkoitettujen, kalajauhoa sisältävien maidonkorvikkeiden tuotantoa, pakkaamista, merkitsemistä ja kuljettamista koskevat tiukat soveltamissäännöt.

(8)

Selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi olisi säädettävä samoista säännöistä, joita sovelletaan muille kuin märehtijöille tarkoitetun kalajauhoa sisältävän rehun saateasiakirjamerkintöihin.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan II osan E kohdan 1 alakohdassa säädetään, että märehtijöistä peräisin olevien prosessoitujen eläinproteiinien ja tällaisia prosessoituja eläinproteiineja sisältävien tuotteiden vienti kolmansiin maihin on kielletty.

(10)

Kyseisten proteiinien käyttö on kuitenkin nykyisin sallittua yhteisössä lemmikkieläinten ruuan valmistuksessa. Yhteisön lainsäädännön johdonmukaisuuden varmistamiseksi on aiheellista sallia märehtijöistä peräisin olevia prosessoituja eläinproteiineja sisältävän prosessoidun lemmikkieläinten ruuan, purkitettu lemmikkieläinten ruoka mukaan luettuna, vienti kolmansiin maihin.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 999/2001 olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liite IV seuraavasti:

1)

Muutetaan II osa seuraavasti:

a)

Lisätään A kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

märehtijöihin kuuluvien vieroittamattomien tuotantoeläinten ruokinta kalajauholla B A kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.”

b)

Muutetaan B kohta seuraavasti:

i)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

kalajauhoa sisältävien rehulähetysten mukana olevassa kaupallisessa asiakirjassa ja pakkauksissa, jotka sisältävät tällaisia lähetyksiä, on oltava selkeä merkintä ’Sisältää kalajauhoa – ei saa syöttää märehtijöille’;”

ii)

Lisätään B A kohta seuraavasti:

B A   A kohdan e alakohdassa tarkoitetun kalajauhon ja kalajauhoa sisältävän rehun käyttöön märehtijöihin kuuluvien vieroittamattomien tuotantoeläinten ruokinnassa sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

a)

kalajauho on tuotettava käsittelylaitoksessa, jossa tuotetaan yksinomaan kalasta saatavia tuotteita;

b)

ennen kuin maahantuotu kalajauho voidaan päästää vapaaseen liikkeeseen yhteisössä, jokainen lähetys on analysoitava mikroskopian avulla direktiivin 2003/126/EY mukaisesti;

c)

kalajauhon käyttö on sallittua ainoastaan märehtijöihin kuuluville nuorille tuotantoeläimille tarkoitettujen sellaisten maidonkorvikkeiden tuotannossa, jotka toimitetaan kuivassa muodossa ja annetaan sekoitettuna tiettyyn määrään nestettä ja on tarkoitettu vieroittamattomille märehtijöille täydentämään tai korvaamaan ternimaitovaiheen jälkeistä maitoa ennen täydellistä vieroitusta;

d)

kalajauhoa sisältävät maidonkorvikkeet, jotka on tarkoitettu märehtijöihin kuuluville nuorille tuotantoeläimille, on tuotettava laitoksessa, joka ei tuota muuta rehua märehtijöille ja jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tätä tarkoitusta varten.

Poiketen siitä, mitä d alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tuottaa muuta märehtijöiden rehua laitoksissa, joissa tuotetaan myös märehtijöihin kuuluville nuorille tuotantoeläimille tarkoitettuja kalajauhoa sisältäviä maidonkorvikkeita, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

märehtijöille tarkoitettu muu irtorehu ja pakattu rehu säilytetään fyysisesti erillään tiloista, joissa irtotavarana oleva kalajauho ja kalajauhoa sisältävät irtotavarana olevat maidonkorvikkeet säilytetään varastoinnin, kuljetuksen ja pakkauksen ajan,

ii)

märehtijöille tarkoitettu muu rehu valmistetaan fyysisesti erillään tiloista, joissa valmistetaan kalajauhoa sisältäviä maidonkorvikkeita,

iii)

kalajauhon ostoa ja käyttöä sekä kalajauhoa sisältävien maidonkorvikkeiden myyntiä koskevat yksityiskohtaiset asiakirjat pidetään toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan, ja

iv)

märehtijöille tarkoitetuille muille rehuille tehdään säännöllisesti rutiinitestejä sen varmistamiseksi, että niissä ei esiinny kiellettyjä proteiineja, kalajauho mukaan luettuna. Tulokset on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan;

e)

kalajauhoa sisältävien maidonkorvikkeiden, jotka on tarkoitettu märehtijöihin kuuluville nuorille tuotantoeläimille, mukana olevassa kaupallisessa asiakirjassa ja pakkauksissa, jotka sisältävät tällaisia lähetyksiä, on oltava selkeä merkintä ’Sisältää kalajauhoa – saa syöttää ainoastaan vieroittamattomille märehtijöille’;

f)

irtotavarana olevat kalajauhoa sisältävät maidonkorvikkeet, jotka on tarkoitettu märehtijöihin kuuluville nuorille tuotantoeläimille, on kuljetettava ajoneuvoissa, joilla ei samanaikaisesti kuljeteta muuta märehtijöille tarkoitettua rehua. Jos ajoneuvoa myöhemmin käytetään muun märehtijöille tarkoitetun rehun kuljettamiseen, se on puhdistettava perusteellisesti toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän menetelmän mukaisesti, jotta vältetään ristikontaminaatio;

g)

tiloilla, joilla pidetään märehtijöitä, on toteutettava toimenpiteitä, joilla estetään kalajauhoa sisältävien maidonkorvikkeiden antaminen muille märehtijöille kuin niille, joita liitteessä IV olevan II osan A kohdan e alakohdassa säädetty poikkeus koskee. Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava luettelo tiloista, joilla käytetään kalajauhoa sisältäviä maidonkorvikkeita, joko järjestelmällä jossa tilat ilmoittavat asiasta ennakolta tai jollakin toisella järjestelmällä, jolla varmistetaan tämän säännöksen noudattaminen.”

2)

Korvataan III osan E kohdan 1 alakohta seuraavasti:

E.1   Märehtijöistä peräisin olevien prosessoitujen eläinproteiinien ja tällaisia prosessoituja eläinproteiineja sisältävien tuotteiden vienti kolmansiin maihin on kielletty. Kieltoa ei kuitenkaan sovelleta prosessoituun lemmikkieläinten ruokaan, purkitettu lemmikkieläinten ruoka mukaan luettuna, joka sisältää märehtijöistä peräisin olevia prosessoituja eläinproteiineja ja joka on käsitelty sekä merkitty asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti.”


Top