EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0084

Komission direktiivi 2008/84/EY, annettu 27 päivänä elokuuta 2008 , elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)(Kodifioitu toisinto)

OJ L 253, 20.9.2008, p. 1–175 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2012; Kumoaja 32012R0231 . Latest consolidated version: 10/11/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/84/oj

20.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/1


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/84/EY,

annettu 27 päivänä elokuuta 2008,

elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista 2 päivänä joulukuuta 1996 annettua komission direktiiviä 96/77/EY (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

(2)

On tarpeen vahvistaa puhtausvaatimukset kaikille niille muille lisäaineille kuin väri- ja makeutusaineille, jotka mainitaan elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista 20 päivänä helmikuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/2/EY (4).

(3)

On tarpeen ottaa huomioon lisäaineiden spesifikaatiot ja analyyttiset tekniikat, jotka on vahvistettu FAO:n ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineita käsittelevän asiantuntijakomitean Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JEFCA) laatimassa Codex Alimentariuksessa.

(4)

Lisäaineet, joita valmistetaan sellaisin menetelmin tai sellaisista raaka-aineista, jotka poikkeavat merkittävästi elintarvikealan tiedekomitean arvioimista tai tässä direktiivissä mainituista menetelmistä tai raaka-aineista, olisi toimitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle turvallisuusarvioinnin tekemiseksi painottaen erityisesti puhtausvaatimuksia.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset.

(6)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä II olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämän direktiivin liitteessä I vahvistetaan direktiivissä 95/2/EY mainittujen elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden osalta direktiivin 89/107/ETY 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut puhtausvaatimukset.

2 artikla

Kumotaan direktiivi 96/77/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä II olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27.

(2)  EYVL L 339, 30.12.1996, s. 1.

(3)  Katso liitteessä II oleva A osa.

(4)  EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1.


LIITE I

Etyleenioksidia ei saa käyttää elintarvikkeiden lisäaineissa sterilointitarkoituksiin.

E 170 (i) KALSIUMKARBONAATTI

Tämän lisäaineen puhtausvaatimukset ovat samat kuin ne, jotka sille on vahvistettu komission direktiivin 95/45/EY (1) liitteessä.

E 200 SORBIINIHAPPO

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Sorbiinihappo

Trans, trans-2,4-heksadieenihappo

Einecs

203-768-7

Kemiallinen kaava

C6H8O2

Molekyylipaino

112,12

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Värittömät neulamaiset kiteet tai valkoinen irtonainen jauhe, jolla mieto ominaistuoksu ja jonka väri ei muutu 90 minuutin kuumennuksen 105 oC:ssa jälkeen

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

133 oC–135 oC, sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu 4 tuntia rikkihappoeksikaattorissa

B.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi isopropanoliliuoksessa (1:4 000 000) 254 ± 2

C.

Positiivinen testi kaksoissidoksille

 

D.

Sublimointipiste

80 oC

Puhtaus

 

Vesipitoisuus

Enintään 0,5 % (Karl Fischerin menetelmä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,2 %

Aldehydit

Enintään 0,1 % (formaldehydinä)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kaliumsorbaatti

Kalium(E, E)-2,4,-heksadienaatti

Trans, trans-2,4-heksadieenihapon kaliumsuola

Einecs

246-376-1

Kemiallinen kaava

C6H7O2K

Molekyylipaino

150,22

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % laskettuna kuiva-aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe, jonka väri ei muutu kuumennettaessa 90 minuuttia 105 oC:ssa

Tunnistaminen

 

A.

Happamaksi tekemällä eristetyn sorbiinihapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 133 oC–135 oC sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

 

B.

Positiiviset testit kaliumille ja kaksoissidoksille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 1,0 % (105 oC, 3 h)

Happamuus tai emäksisyys

Enintään noin 1,0 % (sorbiinihappona tai K2CO3:na)

Aldehydit

Enintään 0,1 % (formaldehydinä)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 203 KALSIUMSORBAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kalsiumsorbaatti

Trans, trans-2,4-heksadieenihapon kalsiumsuola

Einecs

231-321-6

Kemiallinen kaava

C12H14O4Ca

Molekyylipaino

262,32

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 98 % laskettuna kuiva-aineesta

Kuvaus

Hieno, valkoinen, kiteinen jauhe, jonka väri ei muutu kuumennettaessa 90 minuuttia 105 oC:ssa

Tunnistaminen

 

A.

Happamaksi tekemällä eristetyn sorbiinihapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 133 oC–135 oC sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

 

B.

Positiiviset testit kalsiumille ja kaksoissidoksille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % määritettynä kuivaamalla vakuumissa 4 tuntia rikkihappoeksikaattorissa

Aldehydit

Enintään 0,1 % (formaldehydinä)

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 210 BENTSOEHAPPO

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Bentsoehappo

Bentseenikarboksyylihappo

Fenyylikarboksyylihappo

Einecs

200-618-2

Kemiallinen kaava

C7H6O2

Molekyylipaino

122,12

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99,5 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

121,5oC–123,5oC

B.

Positiivinen sublimointitesti ja positiivinen testi bentsoaatille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % sen jälkeen kun on kuivattu 3 tuntia rikkihapon päällä

pH

Noin 4 (vesiliuos)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

Orgaaniset klooriyhdisteet

Enintään 0,07 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,3 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Helposti hapettuvat aineet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, lämmitetään kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:lla, kunnes vaaleanpunainen väri säilyy 15 sekuntia. Kulutuksen pitäisi olla enintään 0,5 ml

Helposti hiiltyvät aineet

Kylmän liuoksen, jossa on 0,5 g bentsoehappoa ja 5 ml 94,5–95,5-prosenttista rikkihappoa, ei pitäisi olla voimakkaamman väristä kuin vertailuliuoksen, jossa on 0,2 ml kobolttikloridia TSC (3), 0,3 ml rauta(III)kloridia TSC (4), 0,1 ml kuparisulfaattia TSC (5) ja 4,4 ml vettä

Polysykliset hapot

Kun bentsoehapon neutraloitu liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 211 NATRIUMBENTSOAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumbentsoaatti

Bentseenikarboksyylihapon natriumsuola

Fenyylikarboksyylihapon natriumsuola

Einecs

208-534-8

Kemiallinen kaava

C7H5O2Na

Molekyylipaino

144,11

Pitoisuus

Vähintään 99 % C7H5O2Na:ta sen jälkeen kun on kuivattu 4 tuntia 105 oC:ssa

Kuvaus

Valkoinen, lähes hajuton, kiteinen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

 

A.

Liukoisuus

Helppoliukoinen veteen, jonkin verran liukoinen etanoliin

B.

Bentsoehapon sulamisväli

Happamaksi tekemällä eristetyn bentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 121,5oC–123,5oC, sen jälkeen kun on kuivattu rikkihappoeksikaattorissa

C.

Positiiviset testit bentsoaatille ja natriumille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 1,5 % sen jälkeen kun on kuivattu 4 tuntia 105 oC:ssa

Helposti hapettuvat yhdisteet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, kuumennetaan kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:llä, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 15 sekuntia. Kulutuksen pitäisi olla enintään 0,5 ml

Polysykliset hapot

Kun natriumbentsoaatin (neutraloitu) liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Klooratut orgaaniset yhdisteet

Enintään 0,06 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,25 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Happamuus- tai emäksisyysaste

1 g:n (natriumbentsoaatti) neutraloimiseen fenolftaleiinin läsnä ollessa ei kulu enempää kuin 0,25 ml 0,1 N:sta NaOH:a tai 0,1 N:sta HCl:a

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 212 KALIUMBENTSOAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kaliumbentsoaatti

Bentseenikarboksyylihapon kaliumsuola

Fenyylikarboksyylihapon kaliumsuola

Einecs

209-481-3

Kemiallinen kaava

C7H5KO2·3H2O

Molekyylipaino

214,27

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % C7H5 KO2:a kuivattuna vakiopainoon 105 oC:ssa

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Happamaksi tekemällä eristetyn bentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 121,5oC–123,5oC, sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

 

B.

Positiiviset testit bentsoaatille ja kaliumille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 26,5 % määritettynä kuivaamalla 105 oC:ssa

Klooratut orgaaniset yhdisteet

Enintään 0,06 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,25 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Helposti hapettuvat aineet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, kuumennetaan kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:lla, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 15 sekuntia. Kulutuksen pitäisi olla enintään 0,5 ml

Helposti hiiltyvät aineet

Kylmän liuoksen, jossa on 0,5 g bentsoehappoa ja 5 ml 94,5–95,5-prosenttista rikkihappoa, ei pitäisi olla voimakkaamman väristä kuin vertailuliuoksen, jossa on 0,2 ml kobolttikloridia TSC, 0,3 ml rauta(III)kloridia TSC, 0,1 ml kuparisulfaattia TSC ja 4,4 ml vettä

Polysykliset hapot

Kun kaliumbentsoaatin (neutraloitu) liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Happamuus- tai emäksisyysaste

1 g:n (kaliumbentsoaatti) neutraloimiseen fenoliftaleiinin läsnä ollessa ei kulu enempää kuin 0,25 ml 0,1 N:sta NaOH:a tai 0,1 N:sta HCl:a

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 213 KALSIUMBENTSOAATTI

Synonyymit

Monokalsiumbentsoaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kalsiumbentsoaatti

Kalsiumdibentsoaatti

Einecs

218-235-4

Kemiallinen kaava

Vedetön:

C14H10O4Ca

Monohydraatti:

C14H10O4Ca·H2O

Trihydraatti:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekyylipaino

Vedetön:

282,31

Monohydraatti:

300,32

Trihydraatti:

336,36

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % sen jälkeen kun on kuivattu 105 oC:ssa

Kuvaus

Valkoiset tai värittömät kiteet tai valkoinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Happamaksi tekemällä eristetyn bentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 121,5oC–123,5oC, sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

 

B.

Positiiviset testit bentsoaatille ja kalsiumille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 17,5 % määritettynä kuivaamalla vakiopainoon 105 oC:ssa

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,3 %

Klooratut orgaaniset yhdisteet

Enintään 0,06 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,25 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Helposti hapettuvat aineet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, kuumennetaan kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:lla, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 15 sekuntia. Kulutuksen pitäisi olla enintään 0,5 ml

Helposti hiiltyvät aineet

Kylmän liuoksen, jossa on 0,5 g bentsoehappoa ja 5 ml 94,5–95,5-prosenttista rikkihappoa, ei pitäisi olla voimakkaamman väristä kuin vertailuliuoksen, jossa on 0,2 ml kobolttikloridia TSC, 0,3 ml rauta(III)kloridia TSC, 0,1 ml kuparisulfaattia TSC ja 4,4 ml vettä

Polysykliset hapot

Kun kalsiumbentsoaatin (neutraloitu) liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Happamuus- tai emäksisyysaste

1 g:n (kalsiumbentsoaatti) neutraloimiseen fenolftaleiinin läsnä ollessa ei kulu enempää kuin 0,25 ml 0,1 N:sta NaOH:a tai 0,1 N:sta HC1:a

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 214 ETYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTI

Synonyymit

Etyyliparabeeni

Etyyli-p-oksibentsoaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Etyyli-p-hydroksibentsoaatti

p-Hydroksibentsoehapon etyyliesteri

Einecs

204-399-4

Kemiallinen kaava

C9H10O3

Molekyylipaino

166,8

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99,5 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 80 oC:ssa

Kuvaus

Lähes hajuttomat, pienet, värittömät kiteet tai valkoinen, kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

115 oC–118 oC

B.

Positiivinen testi p-hydroksibentsoaatille

Happamaksi tekemällä eristetyn p-hydroksibentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 213 oC–217 oC sen jälkeen kun se on kuivattu vakuumissa rikkihappoeksikaattorissa

C.

Positiivinen testi alkoholille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 80 oC:ssa

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 215 NATRIUMETYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumetyyli-p-hydroksibentsoaatti

p-Hydroksibentsoehapon etyyliesterin natriumyhdiste

Einecs

252-487-6

Kemiallinen kaava

C9H9O3Na

Molekyylipaino

188,8

Pitoisuus

p-Hydroksibentsoehapon etyyliesterin pitoisuus vähintään 83 % vedettömänä

Kuvaus

Valkoinen, kiteinen hygroskooppinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

115 oC–118 oC, sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

B.

Positiivinen testi p-hydroksibentsoaatille

Näytteestä peräisin olevan p-hydroksibentsoehapon sulamisväli 213 oC–217 oC

C.

Positiivinen testi natriumille

 

D.

0,1 % vesiliuoksen pH:n on oltava 9,9–10,3

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 5 % määritettynä kuivaamalla vakuumissa rikkihappoeksikaattorissa

Sulfaattituhka

37–39 %

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 218 METYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTI

Synonyymit

Metyyliparabeeni

Metyyli-p-oksibentsoaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Metyyli-p-hydroksibentsoaatti

p-Hydroksibentsoehapon metyyliesteri

Einecs

243-171-5

Kemiallinen kaava

C8H8O3

Molekyylipaino

152,15

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 80 oC:ssa

Kuvaus

Lähes hajuttomat, pienet kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

125 oC–128 oC

B.

Positiivinen testi p-hydroksibentsoaatille

Näytteestä peräisin olevan p-hydroksibentsoehapon sulamisväli on 213 oC–217 oC sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 80 oC:ssa

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 80 oC:ssa

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 219 NATRIUMMETYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriummetyyli-p-hydroksibentsoaatti

p-Hydroksibentsoehapon metyyliesterin natriumyhdiste

Kemiallinen kaava

C8H7O3Na

Molekyylipaino

174,15

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99,5 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoinen, hygroskooppinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Valkoisen saostuman, joka muodostuu tekmällä metyyli-p-hydroksibentsoaatin natriumjohdannaisen 10-prosenttinen vesiliuos suolahapolla happamaksi (litmuspaperia indikaattorina käyttäen), sulamisvälin tulee vesipesun ja 2 tunnin kuivauksen 80 oC:ssa jälkeen olla 125 oC–128 oC

 

B.

Positiivinen testi natriumille

 

C.

0,1 % liuoksen pH:n hiilidioksidista vapaassa vedessä tulee olla vähintään 9,7 ja enintään 10,3

 

Puhtaus

 

Vesipitoisuus

Enintään 5 % (Karl Fischerin menetelmä)

Sulfaattituhka

40–44,5 % laskettuna vedettömästä aineesta

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 220 RIKKIDIOKSIDI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Rikkidioksidi

Rikkihapon anhydridi

Einecs

231-195-2

Kemiallinen kaava

SO2

Molekyylipaino

64,07

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 %

Kuvaus

Väritön, palamaton kaasu, jossa voimakkaan pistävä, tukahduttava haju

Tunnistaminen

 

A.

Positiivinen testi rikkiyhdisteille

 

Puhtaus

 

Vesipitoisuus

Enintään 0,05 %

Haihtumattomat aineet

Enintään 0,01 %

Rikkitrioksidi

Enintään 0,1 %

Seleeni

Enintään 10 mg/kg

Muut ilmassa tavallisesti esiintymättömät kaasut

Ei esiinny

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 221 NATRIUMSULFIITTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumsulfiitti (vedetön tai heptahydraatti)

Einecs

231-821-4

Kemiallinen kaava

Vedetön:

Na2SO3

Heptahydraatti:

Na2SO37H2O

Molekyylipaino

Vedetön:

126,04

Heptahydraatti:

252,16

Pitoisuus

Vedetön:

Vähintään 95 % Na2SO3:a ja vähintään 48 % SO2:a

Heptahydraatti:

Vähintään 48 % Na2SO3:a ja vähintään 24 % SO2:a

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe tai värittömät kiteet

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit sulfiitille ja natriumille

 

B.

10 % liuoksen (vedetön) tai 20 % liuoksen (heptahydraatti) pH 8,5–11,5

 

Puhtaus

 

Tiosulfaatti

Enintään 0,1 % laskettuna SO2-pitoisuudesta

Rauta

Enintään 50 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 222 NATRIUMBISULFIITTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumbisulfiitti

Natriumvetysulfiitti

Einecs

231-921-4

Kemiallinen kaava

NaHSO3 vesiliuoksessa

Molekyylipaino

104,06

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 32 % (w/w) NaHSO3:a

Kuvaus

Kirkas, väriltään värittömästä keltaiseen liuos

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit sulfiitille ja natriumille

 

B.

10 % vesiliuoksen pH 2,5–5,5

 

Puhtaus

 

Rauta

Enintään 50 mg/kg Na2SO3:a laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 223 NATRIUMMETABISULFIITTI

Synonyymit

Pyrosulfiitti

Natriumpyrosulfiitti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumdisulfiitti

Dinatriumpentaoksodisulfaatti

Einecs

231-673-0

Kemiallinen kaava

Na2S2O5

Molekyylipaino

190,11

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 95 % Na2S2O5:a ja vähintään 64 % SO2:a

Kuvaus

Valkoiset kiteet tai kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit sulfiitille ja natriumille

 

B.

10 % vesiliuoksen pH 4,0–5,5

 

Puhtaus

 

Tiosulfaatti

Enintään 0,1 % laskettuna SO2-pitoisuudesta

Rauta

Enintään 50 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 224 KALIUMMETABISULFIITTI

Synonyymit

Kaliumpyrosulfiitti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kaliumdisulfiitti

Kaliumpentaoksodisulfaatti

Einecs

240-795-3

Kemiallinen kaava

K2S2O5

Molekyylipaino

222,33

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 90 % K2S2O5:a ja vähintään 51,8 % SO2:a, loppu koostuu lähes kokonaan kaliumsulfaatista

Kuvaus

Värittömät kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit sulfiitille ja kaliumille

 

Puhtaus

 

Tiosulfaatti

Enintään 0,1 % laskettuna SO2-pitoisuudesta

Rauta

Enintään 50 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 226 KALSIUMSULFIITTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kalsiumsulfiitti

Einecs

218-235-4

Kemiallinen kaava

CaSO3·2H2O

Molekyylipaino

156,17

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 95 % CaSO3·2H2O:a ja vähintään 39 % SO2:a

Kuvaus

Valkoiset kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit sulfiitille ja kalsiumille

 

Puhtaus

 

Rauta

Enintään 50 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 227 KALSIUMBISULFIITTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kalsiumbisulfiitti

Kalsiumvetysulfiitti

Einecs

237-423-7

Kemiallinen kaava

Ca(HSO3)2

Molekyylipaino

202,22

Pitoisuus

6–8 % (w/v) rikkidioksidia ja 2,5–3,5 % (w/v) kalsiumdioksidia, mikä vastaa 10–14 % (w/v) kalsiumbisulfiittia [Ca(HSO3)2]

Kuvaus

Kirkas vihertävän keltainen vesiliuos, jossa on selvä rikkidioksidin haju

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit sulfiitille ja kalsiumille

 

Puhtaus

 

Rauta

Enintään 50 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 228 KALIUMBISULFIITTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kaliumbisulfiitti

Kaliumvetysulfiitti

Einecs

231-870-1

Kemiallinen kaava

KHSO3 vesiliuoksessa

Molekyylipaino

120,17

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 280 g KHSO3:a litrassa (tai 150 g SO2:a litrassa)

Kuvaus

Kirkas, väritön vesiliuos

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit sulfiitille ja kaliumille

 

Puhtaus

 

Rauta

Enintään 50 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 230 BIFENYYLI

Synonyymit

Difenyyli

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

1,1'-Bifenyyli

Fenyylibentseeni

Einecs

202-163-5

Kemiallinen kaava

C12H10

Molekyylipaino

154,20

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99,8 %

Kuvaus

Väri valkoisesta tai kalpean keltaisesta ambraan, kiteinen kiinteä aine, jolla on ominainen haju

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

68,5oC–70,5 oC

B.

Tislausväli

Tislautuu kokonaan välillä 252,5oC–257,5oC tarkkuudella 2,5oC

Puhtaus

 

Bentseeni

Enintään 10 mg/kg

Aromaattiset amiinit

Enintään 2 mg/kg (aniliinina)

Fenolijohdannaiset

Enintään 5 mg/kg (fenolina)

Helposti hiiltyvät aineet

Kylmän liuoksen, jossa on 0,5 g bifenyyliä ja 5 ml 94,5–95,5-prosenttista rikkihappoa, ei pitäisi olla voimakkaamman väristä kuin vertailuliuoksen, jossa on 0,2 ml kobolttikloridia TSC, 0,3 ml rauta(III)kloridia TSC, 0,1 ml kuparisulfaattia TSC ja 4,4 ml vettä

Terfenyyli ja korkeammat polyfenyylijohdannaiset

Enintään 0,2 %

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Ei ole

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 231 ORTOFENYYLIFENOLI

Synonyymit

Ortoksenoli

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

(1,1'-Bifenyyli)-2-oli

2-Hydroksidifenyyli

o-Hydroksidifenyyli

Einecs

201-993-5

Kemiallinen kaava

C12H10O

Molekyylipaino

170,20

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 %

Kuvaus

Valkoinen tai hiukan kellertävä kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

56 oC–58 oC

B.

Positiivinen testi fenolaatille

10 % rautakloridiliuoksen lisääminen etanoliliuokseen (1 g/10 ml) tuottaa vihreän värin

Puhtaus

 

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

Difenyylieetteri

Enintään 0,3 %

p-Fenyylifenoli

Enintään 0,1 %

1-Naftoli

Enintään 0,01 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 232 NATRIUMORTOFENYYLIFENOLI

Synonyymit

Natriumortofenyylifenaatti

o-Fenyylifenolin natriumsuola

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumortofenyylifenoli

Einecs

205-055-6

Kemiallinen kaava

C12H9ONa·4H2O

Molekyylipaino

264,26

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 97 % C12H9ONa·4H2O:a

Kuvaus

Valkoinen tai hiukan kellertävä kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit fenolaatille ja natriumille

 

B.

Happamaksi tekemällä eristetyn näytteestä saadun ortofenyylifenolin, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 56 oC–58 oC sen jälkeen kun se on kuivattu rikkihappoeksikaattorissa

 

C.

2 % vesiliuoksen pH:n on oltava 11,1–11,8

 

Puhtaus

 

Difenyylieetteri

Enintään 0,3 %

p-Fenyylifenoli

Enintään 0,1 %

1-Naftoli

Enintään 0,01 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 233 TIABENDATSOLI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

4-(2-Bentsimidatsolyyli)tiatsoli

2-(4-Tiatsolyyli)-1H-bentsimidatsoli

Einecs

205-725-8

Kemiallinen kaava

C10H7N3S

Molekyylipaino

201,26

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 98 % vedettömänä

Kuvaus

Valkoinen tai lähes valkoinen, hajuton jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

296 oC–303 oC

B.

Spektrometria

Absorbanssimaksimit 0,1 N HCl:ssa (0,0005 % w/v) 302 nm:ssä, 258 nm:ssä ja 243 nm:ssä

Formula

302 nm ± 2 nm:ssä: noin 1 230

Formula

258 nm ± 2 nm:ssä: noin 200

Formula

243 nm ± 2 nm:ssä: noin 620

Absorbanssisuhde 243 nm/302 nm = 0,47–0,53

Absorbanssisuhde 258 nm/302 nm = 0,14–0,18

Puhtaus

 

Vesipitoisuus

Enintään 0,5 % (Karl Fischerin menetelmä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,2 %

Seleeni

Enintään 3 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 234 NISIINI

Määritelmä

Nisiini koostuu Streptococcus lactis, Lancefield ryhmä N:n luonnollisten kantojen tuottamista, useista toisilleen läheisistä polypeptideistä

Einecs

215-807-5

Kemiallinen kaava

C143H230N42O37S7

Molekyylipaino

3 354,12

Pitoisuus

Nisiinikonsentraatti sisältää vähintään 900 yksikköä/mg seoksessa, jossa on rasvattoman maidon kuiva-ainetta ja vähintään 50 % natriumkloridia

Kuvaus

Valkoinen jauhe

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 3 % sen jälkeen kun on kuivattu vakiopainoon 102 oC–103 oC:ssa

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 235 NATAMYSIINI

Synonyymit

Pimarisiini

Määritelmä

Natamysiini on polyeenimakrolidiryhmään kuuluva fungisidi, jota tuottavat Streptomyces natalensisin tai Streptococcus lactisin luonnolliset kannat

Einecs

231-683-5

Kemiallinen kaava

C33H47O13N

Molekyylipaino

665,74

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 95 % laskettuna kuiva-aineesta

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kermanvalkoiseen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Värireaktiot

Kun lisätään muutama kide natamysiiniä pisaralevyllä pisarran

väkevää suolahappoa, kehittyy sininen väri,

väkevää fosforihappoa, kehittyy vihreä väri, joka muuttuu kalpean punaiseksi muutamassa minuutissa

B.

Spektrometria

0,0005 % w/v-liuoksella on absorbanssimaksimit 1 % metanolietikkahappoliuoksessa noin 290 nm:ssä, 303 nm:ssä ja 318 nm:ssä, olkapää noin 280 nm:ssä ja pienimmät absorbanssit noin 250 nm:ssä, 295,5 nm:ssä ja 311 nm:ssä

C.

pH

5,5–7,5 (1 % w/v-liuos aiemmin neutraloidussa seoksessa, jossa on 20 osaa dimetyyliformamidia ja 80 osaa vettä)

D.

Ominaiskierto

[α]D 20 = + 250 o – + 295 o (1 % w/v-liuos jääetikassa 20 oC:ssa ja laskettuna kuivatulle aineelle)

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 8 % (määritettynä kuivaamalla vakuumissa 60 oC:ssa vakiopainoon P2O5:n päällä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,5 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset: Kokonaispesäkeluku

Enintään 100/g

E 239 HEKSAMETYLEENITETRAMIINI

Synonyymit

Heksamiini

Metenamiini

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

1,3,5,7-Tetra-atsatrisyklo-[3.3.1.13,7]-dekaani, heksametyleenitetramiini

Einecs

202-905-8

Kemiallinen kaava

C6H12N4

Molekyylipaino

140,19

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Väritön tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit formaldehydille ja ammoniumille

 

B.

Sublimointipiste: noin 260 oC

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % sen jälkeen kun on kuivattu vakuumissa 2 tuntia 105 oC:ssa P2O5:n päällä

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

Sulfaatit

Enintään 0,005 % ilmaistuna SO4:na

Kloridit

Enintään 0,005 % ilmaistuna CI:na

Ammoniumsuola

Ei havaittavissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 242 DIMETYYLIDIKARBONAATTI

Synonyymit

DMDC

Dimetyylipyrokarbonaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Dimetyylidikarbonaatti

Pyrohiilihapon dimetyyliesteri

Einecs

224-859-8

Kemiallinen kaava

C4H6O5

Molekyylipaino

134,09

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99,8 %

Kuvaus

Väritön neste, joka hajoaa vesiliuoksessa. Se on ihoa ja silmiä syövyttävää ja myrkyllistä hengitettynä ja syötynä

Tunnistaminen

 

A.

Hajoaminen

Laimentamisen jälkeen positiiviset testit CO2:lle ja metanolille

B.

Sulamispiste

17 oC

Kiehumispiste

172 oC:ssa, jolloin hajoaa

C.

Tiheys 20 oC:ssa

noin 1,25 g/cm3

D.

Infrapunaspektri

Maksimit 1 156 ja 1 832 cm- 1:ssä

Puhtaus

 

Dimetyylikarbonaatti

Enintään 0,2 %

Kloori, yhteensä

Enintään 3 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 249 KALIUMNITRIITTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kaliumnitriitti

Einecs

231-832-4

Kemiallinen kaava

KNO2

Molekyylipaino

85,11

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 95 % laskettuna vedettömästä painosta (6)

Kuvaus

Valkoiset tai kellertävät asteittain liukenevat rakeet

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit nitriitille ja kaliumille

 

B.

5 % liuoksen pH:

Vähintään 6,0 ja enintään 9,0

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 3 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia silikageelin päällä

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 250 NATRIUMNITRIITTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumnitriitti

Einecs

231-555-9

Kemiallinen kaava

NaNO2

Molekyylipaino

69,00

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 97 % laskettuna vedettömästä painosta (7)

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe tai kellertävät kokkareet

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit nitriitille ja natriumille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,25 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia silikageelin päällä

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAATTI

1.   KIINTEÄ NATRIUMNITRAATTI

Synonyymit

Chilensalpietari

Natronsalpietari

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumnitraatti

Einecs

231-554-3

Kemiallinen kaava

NaNO3

Molekyylipaino

85,00

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % kuivauksen jälkeen

Kuvaus

Valkoinen kiteinen, lievästi hygroskooppinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Nitraatille ja natriumille positiiviset testit

 

B.

5-prosenttisen liuoksen pH

5,5–8,3

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 2 % sen jälkeen kun on kuivattu 4 tuntia 105 oC:ssa

Nitriitit

Enintään 30 mg/kg ilmaistuna NaNO2:na

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAATTI

2.   NESTEMÄINEN NATRIUMNITRAATTI

Määritelmä

Nestemäinen natriumnitraatti on natriumnitraatin vesiliuos, joka syntyy natriumhydroksidin ja typpihapon välisen kemiallisen reaktion välittömänä seurauksena stoikiometrisinä määrinä ilman tätä seuraavaa kiteytymistä. Nestemäisestä natriumnitraarista valmistetut standardoidut muodot, jotka vastaavat näitä määritelmiä, voivat sisältää typpihappoa yli määritellyn arvon, mikäli tämä on ilmoitettu selvästi esimerkiksi päällysmerkinnässä

Kemiallinen nimi

Natriumnitraatti

Einecs

231-554-3

Kemiallinen kaava

NaNO3

Molekyylipaino

85,00

Pitoisuus

NaNO3-pitoisuus vähintään 33,5 % ja enintään 40,0 %

Kuvaus

Kirkas ja väritön neste

Tunnistaminen

 

A.

Nitraatille ja natriumille positiiviset testit

 

B.

pH

1,5–3,5

Puhtaus

 

Vapaa typpihappo

Enintään 0,01 %

Nitriitit

Enintään 10 mg/kg ilmaistuna NaNO2:na

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 0,3 mg/kg

Spesifikaatio koskee 35-prosenttista vesiliuosta.

 

E 252 KALIUMNITRAATTI

Synonyymit

Salpietari

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kaliumnitraatti

Einecs

231-818-8

Kemiallinen kaava

KNO3

Molekyylipaino

101,11

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe tai läpinäkyvät monisärmiöt, joiden maku on viilentävä, suolainen ja pistävä

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit nitraatille ja kaliumille

 

B.

5 % liuoksen pH:

vähintään 4,5 ja enintään 8,5

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 1 % sen jälkeen kun on kuivattu 4 tuntia 105 oC:ssa

Nitriitit

Enintään 20 mg/kg ilmaistuna KNO2:na

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 260 ETIKKAHAPPO

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Etikkahappo

Etaanihappo

Einecs

200-580-7

Kemiallinen kaava

C2H4O2

Molekyylipaino

60,05

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99,8 %

Kuvaus

Kirkas, väritön neste, jossa on pistävä ominaishaju

Tunnistaminen

 

A.

Kiehumispiste

118 oC, kun paine on 760 mm Hg

B.

Ominaispaino

Noin 1,049

C.

1:3 tehty liuos antaa positiivisen testin asetaatille

 

D.

Jähmettymispiste

Ei alle 14,5oC

Puhtaus

 

Haihtumattomat aineet

Enintään 100 mg/kg

Muurahaishappo, formiaatit ja muut hapettuvat aineet

Enintään 1 000 mg/kg muurahaishappona ilmaistuna

Helposti hapettuvat aineet

Laimennetaan 2 ml näytettä lasitulpalla varustetussa astiassa 10 ml:lla vettä ja lisätään 0,1 ml 0,1 N:sta kaliumpermanganaattia. Vaaleanpunainen väri ei muutu ruskeaksi 30 minuutissa

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 261 KALIUMASETAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kaliumasetaatti

Einecs

204-822-2

Kemiallinen kaava

C2H3O2K

Molekyylipaino

98,14

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Värittömät, asteittain liukenevat kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe, joka on hajuton tai lievästi etikan hajuinen ja maultaan suolainen

Tunnistaminen

 

A.

5 % vesiliuoksen pH:

Vähintään 7,5 ja enintään 9,0

B.

Positiiviset testit asetaatille ja kaliumille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 8 % määritettynä kuivaamalla 2 tuntia 150 oC:ssa

Muurahaishappo, formiaatit ja muut hapettuvat aineet

Enintään 1 000 mg/kg muurahaishappona ilmaistuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 262 (i) NATRIUMASETAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumasetaatti

Einecs

204-823-8

Kemiallinen kaava

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 tai 3)

Molekyylipaino

Vedetön:

82,03

Trihydraatti

136,08

Pitoisuus

Pitoisuus (sekä vedettömän että trihydraattimuodon) Vähintään 98,5 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Vedetön:

Valkoinen, hajuton, rakeinen, hygroskooppinen jauhe

Trihydraatti:

Värittömät, läpinäkyvät kiteet tai rakeinen, kiteinen jauhe, hajuton tai hajultaan heikosti etikkainen. Kiteytyy lämpimässä, kuivassa ilmassa

Tunnistaminen

 

A.

1 % vesiliuoksen pH:

vähintään 8,0 ja enintään 9,5

B.

Positiiviset testit asetaatille ja natriumille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Vedetön:

Enintään 2 % (120 oC, 4 h)

Trihydraatti:

36–42 % (120 oC, 4 h)

Muurahaishappo, formiaatit ja muut hapettuvat aineet

Enintään 1 000 mg/kg muurahaishappona ilmaistuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 262 (ii) NATRIUMDIASETAATTI

Määritelmä

Natriumdiasetaatti on natriumasetaatin ja etikkahapon molekyyliyhdiste

Kemiallinen nimi

Natriumvetydiasetaatti

Einecs

204-814-9

Kemiallinen kaava

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 tai 3)

Molekyylipaino

142,09 (vedetön)

Pitoisuus

39–41 % vapaata etikkahappoa ja 58–60 % natriumasetaattia

Kuvaus

Valkoinen, hygroskooppinen kiteinen kiinteä aine, jonka haju on etikkainen

Tunnistaminen

 

A.

10 % vesiliuoksen pH:

Vähintään 4,5 ja enintään 5,0

B.

Positiiviset testit asetaatille ja natriumille

 

Puhtaus

 

Vesipitoisuus

Enintään 2 % (Karl Fischerin menetelmä)

Muurahaishappo, formiaatit ja muut hapettuvat aineet

Enintään 1 000 mg/kg muurahaishappona ilmaistuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 263 KALSIUMASETAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kalsiumasetaatti

Einecs

200-540-9

Kemiallinen kaava

Vedetön:

C4H6O4Ca

Monohydraatti:

C4H6O4Ca·H2O

Molekyylipaino

Vedetön:

158,17

Monohydraatti:

176,18

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 98 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Vedetön kalsiumasetaatti on valkoinen, hygroskooppinen, palamainen, kiteinen kiinteä aine, jonka maku on lievästi kitkerä. Se saattaa haista hieman etikkahapolta. Monohydraatti voi esiintyä neulamaisina kiteinä, rakeina tai jauheena

Tunnistaminen

 

A.

10 % vesiliuoksen pH:

Vähintään 6,0 ja enintään 9,0

B.

Positiiviset testit asetaatille ja kalsiumille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 11 % kuivauksen jälkeen (monohydraatti vakiopainoon 155 oC:ssa)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,3 %

Muurahaishappo, formiaatit ja muut hapettuvat aineet

Enintään 1 000 mg/kg muurahaishappona ilmaistuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 270 MAITOHAPPO

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Maitohappo

2-Hydroksipropionihappo

1-Hydroksietaani-1-karboksyylihappo

Einecs

200-018-0

Kemiallinen kaava

C3H6O3

Molekyylipaino

90,08

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 76 % ja enintään 84 %

Kuvaus

Väritön tai kellertävä, lähes hajuton, siirappimainen neste, jonka maku on hapan ja joka koostuu maitohapon (C3H6O3) ja maitohappolaktaatin (C6H10O5) seoksesta. Sitä saadaan sokereiden maitohappokäymisellä tai sitä valmistetaan synteettisesti

Huom.

Maitohappo on hygroskooppista ja kun se konsentroidaan keittämällä, se tiivistyy muodostaen maitohappolaktaattia, joka laimennettaessa ja kuumennettaessa hydrolysoituu maitohapoksi.

 

Tunnistaminen

 

A.

Positiivinen testi laktaatille

 

Puhtaus

 

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Kloridi

Enintään 0,2 %

Sulfaatti

Enintään 0,25 %

Rauta

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

Huom.

Nämä puhtausvaatimukset koskevat 80 % vesiliuosta, laimeammille vesiliuoksille arvot lasketaan niiden maitohappopitoisuuden mukaan.

 

E 280 PROPIONIHAPPO

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Propionihappo

Propaanihappo

Einecs

201-176-3

Kemiallinen kaava

C3H6O2

Molekyylipaino

74,08

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99,5 %

Kuvaus

Väritön tai hieman kellertävä, öljymäinen neste, jonka haju on lievästi pistävä

Tunnistaminen

 

A.

Sulamispiste

-22 oC

B.

Tislausväli

138,5oC–142,5oC

Puhtaus

 

Haihtumattomat aineet

Enintään 0,01 % määritettynä kuivaamalla vakiopainoon 140 oC:ssa

Aldehydit

Enintään 0,1 % formaldehydinä ilmaistuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 281 NATRIUMPROPIONAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumpropionaatti

Natriumpropanaatti

Einecs

205-290-4

Kemiallinen kaava

C3H5O2Na

Molekyylipaino

96,06

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 105 oC:ssa

Kuvaus

Valkoinen kiteinen hygroskooppinen jauhe tai hieno valkoinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit propionaatille ja natriumille

 

B.

10 % vesiliuoksen pH:

Vähintään 7,5 ja enintään 10,5

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 4 % määritettynä kuivaamalla 2 tuntia 105 oC:ssa

Veteen liukenemattomat aineet

Enintään 0,1 %

Rauta

Enintään 50 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 282 KALSIUMPROPIONAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kalsiumpropionaatti

Einecs

223-795-8

Kemiallinen kaava

C6H10O4Ca

Molekyylipaino

186,22

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 %, sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 105 oC:ssa

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit propionaatille ja kalsiumille

 

B.

10 % vesiliuoksen pH:

6,0–9,0

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 4 %, määritettynä kuivaamalla 2 tuntia 105 oC:ssa

Veteen liukenemattomat aineet

Enintään 0,3 %

Rauta

Enintään 50 mg/kg

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 283 KALIUMPROPIONAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kaliumpropionaatti

Kaliumpropanaatti

Einecs

206-323-5

Kemiallinen kaava

C3H5KO2

Molekyylipaino

112,17

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 105 oC:ssa

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit propionaatille ja kaliumille

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 4 % määritettynä kuivaamalla 2 tuntia 105 oC:ssa

Veteen liukenemattomat aineet

Enintään 0,3 %

Rauta

Enintään 30 mg/kg

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 284 BOORIHAPPO

Synonyymit

 

Ortoboorihappo

Borofax

Määritelmä

 

Einecs

233-139-2

Kemiallinen kaava

H3BO3

Molekyylipaino

61,84

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99,5 %

Kuvaus

Värittömät, hajuttomat, läpinäkyvät kiteet tai valkoiset rakeet tai jauhe, lievästi öljyisen tuntuista, esiintyy luonnossa sassoliittimineraalina

Tunnistaminen

 

A.

Sulamispiste

Noin 171 oC

B.

Palaa hyvällä vihreällä liekillä

 

C.

3,3 % vesiliuoksen pH:

3,8–4,8

Puhtaus

 

Peroksidit

Ei kehity väriä lisättäessä KI-liuosta

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 285 NATRIUMTETRABORAATTI (BOORAKSI)

Synonyymit

Natriumboraatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumtetraboraatti

Natriumbiboraatti

Natriumpyroboraatti

Vedetön tetraboraatti

Einecs

215-540-4

Kemiallinen kaava

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekyylipaino

201,27

Kuvaus

Jauhe tai lasimaiset levyt, jotka himmentyvät altistuessaan ilmalle, liukenee hitaasti veteen

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

171 oC–175 oC hajoamista voi tapahtua

Puhtaus

 

Peroksidit

Ei kehity väriä lisättäessä KI-liuosta

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 290 HIILIDIOKSIDI

Synonyymit

Hiilihappokaasu

Hiilihappojää (kiinteä olomuoto)

Karbonihappoanhydridi

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Hiilidioksidi

Einecs

204-696-9

Kemiallinen kaava

CO2

Molekyylipaino

44,01

Pitoisuus

Pitoisuus vähintään 99 % v/v kaasumaisena

Kuvaus

Normaaliympäristössä väritön kaasu, jonka haju on lievästi pistävä. Kaupallista hiilidioksidia kuljetetaan ja käsitellään nesteenä painesylintereissä tai irtovarastointijärjestelmissä tai kokoonpuristettuina hiilihappojääpaloina. Hiilihappojää sisältää tavallisesti muitakin aineita, kuten propyleeniglykolia tai mineraaliöljyä sideaineina

Tunnistaminen

 

A.

Saostuminen (Saostuman muodostuminen)

Kun näytettä valutetaan bariumhydroksidiliuoksen läpi, muodostuu valkoinen saostuma, joka liukenee kuohuen laimeaan etikkahappoon

Puhtaus

 

Happamuus

Kun 915 ml kaasua puhalletaan 50 ml:n juuri keitetyn veden läpi, vesi ei saa muuttua happamammaksi metyylioranssin ollessa indikaattorina kuin 50 ml vasta keitettyä vettä, johon on lisätty 1 ml suolahappoa (0,01 N)

Pelkistävät aineet, vetyfosfidi ja sulfidi

Kun 915 ml kaasua puhalletaan 25 ml:n ammoniumhopeanitraattireagenssin läpi, johon on lisätty 3 ml ammoniakkia, tässä liuoksessa ei saa tapahtua samentumista tai tummenemista

Hiilimonoksidi

Enintään 10 μl/l

Öljypitoisuus

Enintään 0,1 mg/l

E 296 OMENAHAPPO

Synonyymit

DL-Omenahappo

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

DL-Omenahappo, hydroksibutaanidikarbonihappo, hydroksimeripihkahappo

Einecs

230-022-8

Kemiallinen kaava

C4H6O5

Molekyylipaino

134,09

Pitoisuus

Vähintään 99,0 %

Kuvaus

Valkoinen tai lähes valkoinen kiteinen jauhe tai rakeita

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli 127–132 oC

 

B.

Positiivinen testitulos malaatille

 

C.

Tämän aineen liuokset ovat kaikissa pitoisuuksissa optisesti inaktiivisia

 

Puhtaus

 

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Fumaarihappo

Enintään 1,0 %

Maleiinihappo

Enintään 0,05 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 297 FUMAARIHAPPO

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Trans-buteenidikarbonihappo, trans-1,2-etyleeni-dikarboksyylihappo

Einecs

203-743-0

Kemiallinen kaava

C4H4O4

Molekyylipaino

116,07

Pitoisuus

Vähintään 99,0 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe tai rakeita

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

286–302 oC (suljettu kapillaari, nopea kuumennus)

B.

Positiiviset testit kaksoissidoksille ja 1,2-dikarboksyylihapolle

 

C.

0,05-prosenttisen liuoksen pH 25 oC:ssa

3,0–3,2

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (120 oC, 4 h)

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Maleiinihappo

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 300 ASKORBIINIHAPPO

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

L-Askorbiinihappo

Askorbiinihappo

2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktoni

3-Keto-L-gulofuranolaktoni

Einecs

200-066-2

Kemiallinen kaava

C6H8O6

Molekyylipaino

176,13

Pitoisuus

Askorbiinihappo sisältää vähintään 99 % C6H8O6:a, kun sitä on kuivattu 24 tuntia rikkihappoa sisältävässä vakuumieksikaattorissa

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kellertävään, hajuton, kiteinen kiinteä aine

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

189–193 oC, hajoamista voi tapahtua

B.

Askorbiinihapolle positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,4 % määritettynä kuivaamalla 24 tuntia rikkihappoa sisältävässä vakuumieksikaattorissa

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Ominaiskierto

[α]D 20: +20,5o – +21,5 o (10 % w/v-vesiliuos)

pH 2 % vesiliuoksessa

2,4–2,8

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 301 NATRIUMASKORBAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumaskorbaatti

Natrium-L-askorbaatti

2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktoninatriumenolaatti

3-Keto-L-gulofurano-laktoninatriumenolaatti

Einecs

205-126-1

Kemiallinen kaava

C6H7O6Na

Molekyylipaino

198,11

Pitoisuus

Natriumaskorbaatti sisältää vähintään 99 % C6H7O6Na:a, kun sitä on kuivattu 24 tuntia rikkihappoa sisältävässä vakuumieksikaattorissa

Kuvaus

Valkoinen tai lähes valkoinen, hajuton, kiteinen kiinteä aine, joka tummuu valolle altistuessaan

Tunnistaminen

 

A.

Askorbaatille ja natriumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,25 % määritettynä kuivaamalla 24 tuntia rikkihappoa sisältävässä vakuumieksikaattorissa

Ominaiskierto

[α]D 20: + 103 o – + 106 o (10 % w/v-vesiliuos)

pH 10 % vesiliuoksessa

6,5–8,0

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 302 KALSIUMASKORBAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kalsiumaskorbaattidihydraatti

2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktonin kalsiumsuola

Einecs

227-261-5

Kemiallinen kaava

C12H14O12Ca·2H2O

Molekyylipaino

426,35

Pitoisuus

Vähintään 98 % aineessa, joka ei sisällä haihtuvia aineita

Kuvaus

Väriltään valkoisesta lievästi harmahtavan kellertävään vaihteleva, hajuton, kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Askorbaatille ja kalsiumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Ominaiskierto

[α]D 20: + 95 o – + 97 o (5 % w/v-vesiliuos)

pH 10 % vesiliuoksessa

6,0–7,5

Haihtuvat aineet

Enintään 0,3 % määritettynä kuivaamalla 24 tuntia huoneenlämmössä rikkihappoa tai fosforipentoksidia sisältävässä eksikaattorissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBYYLIPALMITAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Askorbyylipalmitaatti

L-Askorbyylipalmitaatti

2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktoni-6-palmitaatti

6-Palmitoyyli-3-keto-L-gulofuranolaktoni

Einecs

205-305-4

Kemiallinen kaava

C22H38O7

Molekyylipaino

414,55

Pitoisuus

Vähintään 98 % laskettuna kuiva-aineesta

Kuvaus

Valkoinen tai kellertävänvalkoinen kiinteä aine, jossa on sitruunaa muistuttava haju

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

107–117 oC

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % määritettynä kuivaamalla tunnin ajan vakuumiuunissa 56–60 oC:ssa

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Ominaiskierto

[α]D 20: + 21 o – + 24 o (5 % w/v-metanoliliuos)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBYYLISTEARAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Askorbyylistearaatti

L-Askorbyylistearaatti

2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktoni-6-stearaatti

6-Stearoyyli-3-keto-L-gulofuranolaktoni

Einecs

246-944-9

Kemiallinen kaava

C24H42O7

Molekyylipaino

442,6

Pitoisuus

Vähintään 98 %

Kuvaus

Valkoinen tai kellertävä valkoinen kiinteä aine, jossa on sitruunaa muistuttava haju

Tunnistaminen

 

A.

Sulamispiste

Noin 116 oC

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % määritettynä kuivaamalla tunnin ajan vakuumiuunissa 56–60 oC:ssa

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 306 TOKOFEROLIUUTE

Määritelmä

Syötävistä kasviöljyistä vakuumihöyrytislauksella saatu tuote, joka sisältää konsentroituja tokoferoleja ja tokotrienoleja.

Sisältää muun muassa d-α-, d-β-, d-γ- ja d-ς-tokoferoleja

Molekyylipaino

430,71 (d-α-tokoferoli)

Pitoisuus

Sisältää vähintään 34 % tokoferoleja yhteensä

Kuvaus

Kirkas, viskoosi, väriltään punaruskeasta punaiseen vaihteleva öljy, jossa on mieto ominaishaju ja -maku. Vahamaisia aineosia saattaa lievästi erottua mikrokiteisessä muodossa

Tunnistaminen

 

A.

Asianmukaisella kaasukromatografisella menetelmällä (kaasu-nestekromatografia)

 

B.

Liukoisuus

Liukenematon veteen. Liukoinen etanoliin. Sekoittuu eetteriin

Puhtaus

 

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Ominaiskierto

[α]D 20: vähintään + 20 o

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROLI

Synonyymit

DL-α-Tokoferoli

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

DL-5,7,8-Trimetyylitokoli

DL-2,5,7,8-Tetrametyyli-2-(4′,8′,12′-trimetyylitridekyyli)-6-kromanoli

Einecs

233-466-0

Kemiallinen kaava

C29H50O2

Molekyylipaino

430,71

Pitoisuus

Vähintään 96 %

Kuvaus

Kirkas, viskoosi, lähes hajuton, väriltään kellertävästä kullanruskeaan vaihteleva öljy, joka hapettuu ja tummuu joutuessaan kosketuksiin ilman tai valon kanssa

Tunnistaminen

 

A.

Liukoisuus

Liukenematon veteen, helppoliukoinen etanoliin, sekoittuu eetteriin

B.

Spektrofotometria

Absorptiomaksimi absoluuttisessa etanolissa noin 292 nm:ssä

Puhtaus

 

Taitekerroin

n D 20: 1,503–1,507

Ominaisabsorptio

Formula

% etanolissa

Formula(292 nm): 72–76

(0,01 g 200 ml:ssa absoluuttista etanolia)

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Ominaiskierto

[α]D 25 0 o±0,05 o (1:10-liuos kloroformissa)

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

E 308 GAMMATOKOFEROLI

Synonyymit

DL-γ-Tokoferoli

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

2,7,8-Trimetyyli-2-(4′,8′,12′-trimetyylitridekyyli)-6-kromanoli

Einecs

231-523-4

Kemiallinen kaava

C28H48O2

Molekyylipaino

416,69

Pitoisuus

Vähintään 97 %

Kuvaus

Kirkas, viskoosi, vaaleankeltainen öljy, joka hapettuu ja tummuu joutuessaan kosketuksiin ilman tai valon kanssa

Tunnistaminen

 

A.

Spektrometria

Absorptiomaksimit absoluuttisessa etanolissa noin 298 ja 257 nm:ssä

Puhtaus

 

Ominaisabsorptio

Formula

etanolissa

Formula

(298 nm): 91–97

Formula

(257 nm): 5,0–8,0

Taitekerroin

Formula

: 1,503–1,507

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 309 DELTATOKOFEROLI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

2,8-Dimetyyli-2-(4′,8′,12′-trimetyylitridekyyli)-6-kromanoli

Einecs

204-299-0

Kemiallinen kaava

C27H46O2

Molekyylipaino

402,7

Pitoisuus

Vähintään 97 %

Kuvaus

Kirkas, viskoosi, väriltään vaalean kellertävä tai oranssi öljy, joka hapettuu ja tummuu joutuessaan kosketuksiin ilman tai valon kanssa

Tunnistaminen

 

A.

Spektrometria

Absorptiomaksimit absoluuttisessa etanolissa noin 298 ja 257 nm:ssä

Puhtaus

 

Ominaisabsorptio

Formula

etanolissa

Formula

(298 nm): 89–95

Formula

(257 nm): 3,0–6,0

Taitekerroin

Formula

: 1,500–1,504

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 310 PROPYYLIGALLAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Propyyligallaatti

Gallushapon propyyliesteri

3,4,5-Trihydroksibentsoehapon n-propyyliesteri

Einecs

204-498-2

Kemiallinen kaava

C10H12O5

Molekyylipaino

212,20

Pitoisuus

Vähintään 98 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kermanväriseen, kiteinen, hajuton kiinteä aine

Tunnistaminen

 

A.

Liukoisuus

Niukkaliukoinen veteen, helppoliukoinen etanoliin, eetteriin ja 1,2-propaanidioliin

B.

Sulamisväli

146–150 oC sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 4 tuntia 110 oC:ssa

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 1,0 % (110 oC, 4 tuntia)

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Vapaat hapot

Enintään 0,5 % (gallushappona)

Orgaaniset klooriyhdisteet

Enintään 100 mg/kg (Cl:na)

Ominaisabsorptio

Formula

etanolissa

Formula

(275 nm): vähintään 485 ja enintään 520

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 311 OKTYYLIGALLAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Oktyyligallaatti

Gallushapon oktyyliesteri

3,4,5-Trihydroksibentsoehapon n-oktyyliesteri

Einecs

213-853-0

Kemiallinen kaava

C15H22O5

Molekyylipaino

282,34

Pitoisuus

Vähintään 98 % sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 6 tuntia 90 oC:ssa

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kermanväriseen, hajuton kiinteä aine

Tunnistaminen

 

A.

Liukoisuus

Liukenematon veteen, helppoliukoinen etanoliin, eetteriin ja 1,2-propaanidioliin

B.

Sulamisväli

99–102 oC sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 6 tuntia 90 oC:ssa

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (90 oC, 6 tuntia)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

Vapaat hapot

Enintään 0,5 % (gallushappona)

Orgaaniset klooriyhdisteet

Enintään 100 mg/kg (Cl:na)

Ominaisabsorptio

Formula

etanolissa

Formula

(275 nm): vähintään 375 ja enintään 390

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 312 DODEKYYLIGALLAATTI

Synonyymit

Lauryyligallaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Dodekyyligallaatti

3,4,5-Trihydroksibentsoehapon n-dodekyyli(tai lauryyli)esteri

Gallushapon dodekyyliesteri

Einecs

214-620-6

Kemiallinen kaava

C19H30O5

Molekyylipaino

338,45

Pitoisuus

Vähintään 98 % sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 6 tuntia 90 oC:ssa

Kuvaus

Valkoinen tai kermanvärinen, hajuton kiinteä aine

Tunnistaminen

 

A.

Liukoisuus

Liukenematon veteen, helppoliukoinen etanoliin ja eetteriin

B.

Sulamisväli

95–98 oC sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 6 tuntia 90 oC:ssa

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (90 oC, 6 tuntia)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

Vapaat hapot

Enintään 0,5 % (gallushappona)

Orgaaniset klooriyhdisteet

Enintään 100 mg/kg (Cl:na)

Ominaisabsorptio

Formula

etanolissa

Formula

(275 nm): vähintään 300 ja enintään 325

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 30 mg/kg

E 315 ERYTORBIINIHAPPO

Synonyymit

Isoaskorbiinihappo

D-Araboaskorbiinihappo

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

D-Erytro-heks-2-eenihappo-γ-laktoni

Isoaskorbiinihappo

D-Isoaskorbiinihappo

Einecs

201-928-0

Kemiallinen kaava

C6H8O6

Molekyylipaino

176,13

Pitoisuus

Vähintään 98 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kellertävään, kiteinen kiinteä aine, joka tummuu vähitellen joutuessaan kosketuksiin valon kanssa

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

Noin 164–172 oC, hajoamista voi tapahtua

B.

Askorbiinihapolle positiivinen testi/värireaktio

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,4 % sen jälkeen, kun ainetta on kuivattu alipaineessa 3 tuntia silikageelin päällä

Sulfaattituhka

Enintään 0,3 %

Ominaiskierto

[α]10-prosenttinen (w/v) vesiliuos -16,5°—-18,0°

Oksalaatti

Lisätään liuokseen, jossa on 1 g tutkittavaa ainetta 10 ml:ssa vettä, 2 pisarra jääetikkaa ja 5 ml 10-prosenttista kalsiumasetaattiliuosta. Liuoksen tulisi pysyä kirkkaana

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

E 316 NATRIUMERYTORBAATTI

Synonyymit

Natriumisoaskorbaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumisoaskorbaatti

Natrium-D-isoaskorbiinihappo

2,3-Didehydro-D-erytro-heksono-1,4-laktonin natriumsuola

3-Keto-D-gulofurano-laktoninatriumenolaattimonohydraatti

Einecs

228-973-9

Kemiallinen kaava

C6H7O6Na·H2O

Molekyylipaino

216,13

Pitoisuus

Vähintään 98 % monohydraatiksi laskettuna, kun ainetta on kuivattu 24 tuntia rikkihappoa sisältävässä vakuumieksikaattorissa

Kuvaus

Valkoinen, kiteinen kiinteä aine

Tunnistaminen

 

A.

Liukoisuus

Helppoliukoinen veteen, hyvin niukkaliukoinen etanoliin

B.

Askorbiinihapolle positiivinen testi/värireaktio

 

C.

Natriumille positiivinen testi

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,25 % sen jälkeen, kun ainetta on kuivattu 24 tuntia rikkihappoa sisältävässä vakuumieksikaattorissa

Ominaiskierto

[α]10-prosenttinen (w/v) vesiliuos – + 95o – + 98o

pH 10 % vesiliuoksessa

5,5–8,0

Oksalaatti

Lisätään liuokseen, jossa on 1 g tutkittavaa ainetta 10 ml:ssa vettä, 2 pisarra jääetikkaa ja 5 ml 10-prosenttista kalsiumasetaattiliuosta. Liuoksen tulisi pysyä kirkkaana

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 319 TERT-BUTYYLIHYDROKINONI (TBHQ)

Synonyymit

TBHQ

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Tert-butyyli-1,4-bentseenidioli

2-(1,1-Dimetylietyyli)-1,4-bentseenidioli

Einecs

217-752-2

Kemiallinen kaava

C10H14O2

Molekyylipaino

166,22

Pitoisuus

Vähintään 99 % C10H14O2:a

Kuvaus

Valkoinen kiteinen aine, jolla on mieto ominaishaju

Tunnistaminen

 

A.

Liukoisuus

Melkein liukenematon veteen, liukoinen etanoliin

B.

Sulamispiste

Vähintään 126,5oC

C.

Fenoliyhdisteet

Liuotetaan noin 5 mg näytettä 10 ml:aan metanolia ja lisätään 10,5 ml dimetyyliamiiniliuosta (1:4). Tuloksena saadaan punaisen ja vaaleanpunaisen välillä oleva väri

Puhtaus

 

Terti-Butyyli-p-benzokinoni

Enintään 0,2 %

2,5-Di-tert-butyylihydrokinono

Enintään 0,2 %

Hydroksikinoni

Enintään 0,1 %

Tolueeni

Enintään 25 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

E 320 BUTYYLIHYDROKSIANISOLI (BHA)

Synonyymit

BHA

Määritelmä

 

Kemialliset nimet

3-tert-butyyli-4-hydroksianisoli,

2-tert-butyyli-4-hydroksianisolin ja 3-tert-butyyli-4-hydroksianisolin seos

Einecs

246-563-8

Kemiallinen kaava

C11H16O2

Kaavaa vastaava molekyylipaino

180,25

Pitoisuus

Vähintään 98,5 % C11H16O2:a ja vähintään 85 % 3-tert-butyyli-4-hydroksianisoli-isomeeriä

Kuvaus

Valkeita tai kellertäviä kiteitä tai vahamainen kiinteä aine, jolla on heikko aromaattinen tuoksu

Tunnistaminen

 

A.

Liukoisuus

Ei liukene veteen, liukenee hyvin etanoliin

B.

Sulamisväli

48–63 oC

C.

Värireaktio

Positiivinen testitulos fenoliryhmille

Puhtaus

 

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 % polton jälkeen (800 ± 25 oC)

Fenoliset epäpuhtaudet

Enintään 0,5 %

Ominaisabsorptio

Formula

Formula

(290 nm) vähintään 190 ja enintään 210
Ominaisabsorptio

Formula

Formula

(228 nm) vähintään 326 ja enintään 345

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 321 BUTYLOITU HYDROKSITOLUEENI (BHT)

Synonyymit

BHT

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

2,6-Ditertiääributyyli-p-kresoli

4-Metyyli-2,6-ditertiääributyylifenoli

Einecs

204-881-4

Kemiallinen kaava

C15H24O

Molekyylipaino

220,36

Pitoisuus

Vähintään 99 %

Kuvaus

Valkoinen, kiteinen tai hiutaleinen kiinteä aine, joka on hajuton tai jossa on heikko aromaattinen ominaishaju

Tunnistaminen

 

A.

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja 1,2-propaanidioliin

Helppoliukoinen etanoliin

B.

Sulamispiste

70 oC

C.

Absorbanssimaksimi

1:100 000-liuoksen vedettömässä etanolissa olevan 2 cm paksuisen kerroksen absorptioalueella 230–320 nm esiintyy maksimi ainoastaan 278 nm:ssä

Puhtaus

 

Sulfaattituhka

Enintään 0,005 %

Fenoliset epäpuhtaudet

Enintään 0,5 %

Ominaisabsorptio

Formula

etanolissa

Formula

(278 nm): vähintään 81 ja enintään 88

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 322 LESITIINIT

Synonyymit

Fosfatidit

Fosfolipidit

Määritelmä

Lesitiinit ovat fosfatidien seoksia tai fraktioita, jotka on saatu fysikaalisin menetelmin eläin- tai kasviperäisistä elintarvikkeista; niihin luetaan kuuluviksi myös hydrolysoidut tuotteet, jotka on saatu käyttämällä vaarattomia ja tarkoitukseen sopivia entsyymejä. Lopputuotteessa ei saa esiintyä merkkejä entsyymiaktiivisuuden jäämistä

Lesitiinejä voidaan lievästi valkaista vesiliuoksessa vetyperoksidin avulla. Tämä hapetus ei saa kemiallisesti muuttaa lesitiinifosfatideja

Einecs

232-307-2

Pitoisuus

Lesitiinit: vähintään 60,0 % asetoniin liukenemattomia aineita

Hydrolysoidut lesitiinit: vähintään 56,0 % asetoniin liukenemattomia aineita

Kuvaus

Lesitiinit: ruskea neste tai viskoosi, puolijuokseva neste tai jauhe

Hydrolysoidut lesitiinit: väriltään vaaleanruskeasta ruskeaan viskoosi neste tai tahna

Tunnistaminen

 

A.

Koliinille, fosforille ja rasvahapoille positiiviset testit

 

B.

Testi hydrolysoidulle lesitiinille:

Kaadetaan 800 ml:n dekantterilasiin 500 ml vettä (30–35 oC). Lisätään hitaasti 50 ml näytettä jatkuvasti sekoittaen. Hydrolysoitunut lesitiini muodostaa homogeenisen emulsion. Hydrolysoitumattomasta lesitiinistä muodostuu noin 50 g:n erillinen massa

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % määritettynä kuivaamalla tunnin ajan 105 oC:ssa

Tolueeniin liukenemattomat aineet

Enintään 0,3 %

Happoluku

Lesitiinit: enintään 35 mg kaliumhydroksidia grammaa kohden

Hydrolysoidut lesitiinit: enintään 45 mg kaliumhydroksidia grammaa kohden

Peroksidiluku

Yhtä suuri tai pienempi kuin 10

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 325 NATRIUMLAKTAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumlaktaatti

Natrium-2-hydroksipropanoaatti

Einecs

200-772-0

Kemiallinen kaava

C3H5NaO3

Molekyylipaino

112,06 (vedetön)

Pitoisuus

Vähintään 57 % ja enintään 66 %

Kuvaus

Väritön, läpinäkyvä neste, joka on hajuton tai jossa on mieto ominaishaju

Tunnistaminen

 

A.

Laktaatille positiivinen testi

 

B.

Natriumille positiivinen testi

 

Puhtaus

 

Happamuus

Enintään 0,5 % kuivauksen jälkeen maitohapoksi laskettuna

pH 20 % vesiliuoksessa

6,5–7,5

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

Pelkistävät aineet

Ei Fehlingin liuoksen pelkistymistä

Huom.

Nämä puhtausvaatimukset koskevat 60-prosenttista vesiliuosta.

 

E 326 KALIUMLAKTAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kaliumlaktaatti

Kalium-2-hydroksipropanoaatti

Einecs

213-631-3

Kemiallinen kaava

C3H5O3K

Molekyylipaino

128,17 (vedetön)

Pitoisuus

Vähintään 57 % ja enintään 66 %

Kuvaus

Lievästi viskoosi, lähes hajuton, kirkas neste. Hajuton tai jossa on mieto ominaishaju

Tunnistaminen

 

A.

Poltto

Poltetaan kaliumlaktaattiliuos tuhkaksi. Tuhka on emäksinen ja lisättäessä happoa se kuohahtaa

B.

Värireaktio

Levitetään 2 ml kaliumlaktaattiliuosta 5 ml:n päälle liuosta, jossa on 1: 100 katekolia rikkihapossa. Kosketuspintaan muodostuu syvänpunainen väri

C.

Kaliumille ja laktaatille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

Happamuus

Liuotetaan 1 g kaliumlaktaattiliuosta 20 ml:aan vettä, lisätään kolme pisarra fenoliftaleiini TS:ää ja titrataan 0,1 N natriumhydroksidilla. Kulutuksen tulisi olla enintään 0,2 ml

Pelkistävät aineet

Kaliumlaktaattiliuos ei aiheuta Fehlingin liuoksen pelkistymistä

Huom.

Nämä puhtausvaatimukset koskevat 60-prosenttista vesiliuosta.

 

E 327 KALSIUMLAKTAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kalsiumdilaktaatti

Kalsiumdilaktaattihydraatti

2-Hydroksipropaanihappo, kalsiumsuola

Einecs

212-406-7

Kemiallinen kaava

(C3H5O2)2Ca·nH2O (n = 0–5)

Molekyylipaino

218,22 (vedetön)

Pitoisuus

Vähintään 98 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Melkein hajuton, valkoinen, kiteinen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

 

A.

Laktaatille ja kalsiumille positiiviset testit

 

B.

Liukoisuus

Liukoinen veteen ja käytännössä liukenematon etanoliin

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 120 oC:ssa:

vedetön: enintään 3,0 %

yksi mooli kidevettä: enintään 8,0 %

kolme moolia kidevettä: enintään 20,0 %

neljä ja puoli moolia kidevettä: enintään 27,0 %

Happamuus

Enintään 0,5 % kuiva-aineesta maitohapoksi laskettuna

Fluoridi

Enintään 30 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

pH 5 % vesiliuoksessa

6,0–8,0

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

Pelkistävät aineet

Ei Fehlingin liuoksen pelkistymistä

E 330 SITRUUNAHAPPO

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Sitruunahappo

2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo

β-Hydroksitrikarballyyttihappo

Einecs

201-069-1

Kemiallinen kaava

a)

C6H8O7 (vedetön)

b)

C6H8O7·H2O (monohydraatti)

Molekyylipaino

a)

192,13 (vedetön)

b)

210,15 (monohydraatti)

Pitoisuus

Sitruunahappo voi olla vedetön tai se voi sisältää yhden moolin kidevettä. Sitruunahappo sisältää vähintään 99,5 % C6H8O7:a vedettömästä aineesta laskettuna

Kuvaus

Valkoinen tai väritön, hajuton, kiteinen kiinteä aine, jossa on voimakkaasti hapan maku. Monohydraatti rapautuu kuivassa ilmassa

Tunnistaminen

 

A.

Liukoisuus

Hyvin vesiliukoinen; helppoliukoinen etanoliin; liukoinen eetteriin

Puhtaus

 

Vesipitoisuus

Vedetön sitruunahappo sisältää enintään 0,5 % vettä; sitruunahapon monohydraatti sisältää enintään 8,8 % vettä (Karl Fischerin menetelmä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %, 800 ± 25 oC:ssa tapahtuneen kalsinoinnin jälkeen

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 5 mg/kg

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

Helposti hiiltyvät aineet

Kuumennetaan 1 g jauhettua näytettä 10 ml:ssa vähintään 98-prosenttista rikkihappoa, 90 oC:n vesihauteessa tunnin ajan pimeässä. Ainoastaan vaalean ruskean värin tulisi ilmaantua (Fluid K)

E 331 (i) MONONATRIUMSITRAATTI

Synonyymit

Mononatriumsitraatti

Yhdenarvoinen natriumsitraatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Mononatriumsitraatti

2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon mononatriumsuola

Kemiallinen kaava

a)

C6H7O7Na (vedetön)

b)

C6H7O7Na·H2O (monohydraatti)

Molekyylipaino

a)

214,11 (vedetön)

b)

232,23 (monohydraatti)

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Kiteinen, valkoinen jauhe tai värittömät kiteet

Tunnistaminen

 

A.

Sitraatille ja natriumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 180 oC:ssa:

vedetön: enintään 1 %

monohydraatti: enintään 8,8 %

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

pH 1 % vesiliuoksessa

3,5–3,8

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 5 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIUMSITRAATTI

Synonyymit

Dinatriumsitraatti

Kahdenarvoinen natriumsitraatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Dinatriumsitraatti

2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon dinatriumsuola

Sitruunahapon dinatriumsuola, jossa on puolitoista moolia kidevettä

Einecs

205-623-3

Kemiallinen kaava

CH6O7Na2·1,5H2O

Molekyylipaino

263,11

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Kiteinen, valkoinen jauhe tai värittömät kiteet

Tunnistaminen

 

A.

Sitraatille ja natriumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 13 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 180 oC:ssa

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

pH 1 % vesiliuoksessa

4,9–5,2

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIUMSITRAATTI

Synonyymit

Trinatriumsitraatti

Kolmenarvoinen natriumsitraatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Trinatriumsitraatti

2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon trinatriumsuola

Sitruunahapon trinatriumsuola, vedettömänä, dihydraattina tai pentahydraattina

Einecs

200-675-3

Kemiallinen kaava

Vedetön:

C6H5O7Na3

Hydraatti:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 tai 5)

Molekyylipaino

258,07 (vedetön)

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Kiteinen, valkoinen jauhe tai värittömät kiteet

Tunnistaminen

 

A.

Sitraatille ja natriumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 180 oC:ssa

vedetön:

enintään 1,0 %

dihydraatti:

enintään 13,5 %

pentahydraatti:

enintään 30,3 %

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

pH 5 % vesiliuoksessa

7,5–9,0

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 5 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIUMSITRAATTI

Synonyymit

Monokaliumsitraatti

Yhdenarvoinen kaliumsitraatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Monokaliumsitraatti

2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon monokaliumsuola

Sitruunahapon vedetön monokaliumsuola

Einecs

212-753-4

Kemiallinen kaava

C6H7O7K

Molekyylipaino

230,21

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoinen, hygroskooppinen, rakeinen jauhe tai läpikuultavat kiteet

Tunnistaminen

 

A.

Sitraatille ja kaliumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 1 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 180 oC:ssa

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

pH 1 % vesiliuoksessa

3,5–3,8

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIUMSITRAATTI

Synonyymit

Trikaliumsitraatti

Kolmenarvoinen kaliumsitraatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Trikaliumsitraatti

2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon trikaliumsuola

Sitruunahapon trikaliumsuolan monohydraatti

Einecs

212-755-5

Kemiallinen kaava

C6H5O7K3·H2O

Molekyylipaino

324,42

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoinen, hygroskooppinen, rakeinen jauhe tai läpikuultavat kiteet

Tunnistaminen

 

A.

Sitraatille ja kaliumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 6 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 180 oC:ssa

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

pH 5 % vesiliuoksessa

7,5–9,0

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 5 mg/kg

E 333 (i) MONOKALSIUMSITRAATTI

Synonyymit

Monokalsiumsitraatti

Yhdenarvoinen kalsiumsitraatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Monokalsiumsitraatti

2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon monokalsiumsuola

Sitruunahapon monokalsiumsuolan monohydraatti

Kemiallinen kaava

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molekyylipaino

440,32

Pitoisuus

Vähintään 97,5 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Hieno, valkoinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Sitraatille ja kalsiumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 7 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 180 oC:ssa

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

pH 1 % vesiliuoksessa

3,2–3,5

Fluoridi

Enintään 30 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 5 mg/kg

Karbonaatit

Liuotettaessa 1 g kalsiumsitraattia 10 ml:aan 2 N:sta suolahappoa liuoksesta saa vapautua ainoastaan muutama erillinen kupla

E 333 (ii) DIKALSIUMSITRAATTI

Synonyymit

Dikalsiumsitraatti

Kahdenarvoinen kalsiumsitraatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Dikalsiumsitraatti

2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon dikalsiumsuola

Sitruunahapon dikalsiumsuolan trihydraatti

Kemiallinen kaava

(C6H7O7)2Ca·3H2O

Molekyylipaino

530,42

Pitoisuus

Vähintään 97,5 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Hieno, valkoinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Sitraatille ja kalsiumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 20,0 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 180 oC:ssa

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

Fluoridi

Enintään 30 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 5 mg/kg

Karbonaatit

Liuotettaessa 1 g kalsiumsitraattia 10 ml:aan 2 N:sta suolahappoa liuoksesta saa vapautua ainoastaan muutama erillinen kupla

E 333 (iii) TRIKALSIUMSITRAATTI

Synonyymit

Trikalsiumsitraatti

Kolmenarvoinen kalsiumsitraatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Trikalsiumsitraatti

1-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon trikalsiumsuola

Sitruunahapon trikalsiumsuolan tetrahydraatti

Einecs

212-391-7

Kemiallinen kaava

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekyylipaino

570,51

Pitoisuus

Vähintään 97,5 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Hieno, valkoinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Sitraatille ja kalsiumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 14 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 180 oC:ssa

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

Fluoridi

Enintään 30 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 5 mg/kg

Karbonaatit

Liuotettaessa 1 g kalsiumsitraattia 10 ml:aan 2 N:sta suolahappoa liuoksesta saa vapautua ainoastaan muutama erillinen kupla

E 334 L(+)-VIINIHAPPO

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

L-Viinihappo

L-2,3-Dihydroksibutaanidihappo

d-α, β-Dihydroksimeripihkahappo

Einecs

201-766-0

Kemiallinen kaava

C4H6O6

Molekyylipaino

150,09

Pitoisuus

Vähintään 99,5 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Väritön tai läpikuultava, kiteinen kiinteä aine tai valkoinen, kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Sulamisväli

168–170 oC

B.

Tartraatille positiivinen testi

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (3 tuntia P2O5:n päällä)

Sulfaattituhka

Enintään 1 000 mg/kg, 800 ± 25 oC:ssa tapahtuneen kalsinoinnin jälkeen

Optinen ominaiskierto

[α]D 20: +11,5°—+13,5° (20 % w/v-vesiliuos)

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

E 335 (i) MONONATRIUMTARTRAATTI

Synonyymit

L(+)-Viinihapon mononatriumsuola

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

L-2,3-Dihydroksibutaanidihapon mononatriumsuola

L(+)-Viinihapon mononatriumsuolan monohydraatti

Kemiallinen kaava

C4H5O6Na·H2O

Molekyylipaino

194,05

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Läpinäkyvät, värittömät kiteet

Tunnistaminen

 

A.

Tartraatille ja natriumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 10 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 105 oC:ssa

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIUMTARTRAATTI

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Dinatrium-L-tartraatti

Dinatrium(+)-tartraatti

Dinatrium(+)-2,3-dihydroksibutaanidihappo

L(+)-Viinihapon dinatriumsuolan dihydraatti

Einecs

212-773-3

Kemiallinen kaava

C4H4O6Na2·2H2O

Molekyylipaino

230,8

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Läpinäkyvät, värittömät kiteet

Tunnistaminen

 

A.

Tartraatille ja natriumille positiiviset testit

 

B.

Liukoisuus

1 gramma on liukenematon 3 ml:aan vettä. Liukenematon etanoliin

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 17 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 150 oC:ssa

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

pH 1 % vesiliuoksessa

7,0–7,5

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIUMTARTRAATTI

Synonyymit

Yhdenarvoinen kaliumtartraatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

L(+)-Viinihapon vedetön monokaliumsuola

L-2,3-Dihydroksibutaanidihapon monokaliumsuola

Kemiallinen kaava

C4H5O6K

Molekyylipaino

188,16

Pitoisuus

Vähintään 98 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoinen, kiteinen tai rakeinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Tartraatille ja kaliumille positiiviset testit

 

B.

Sulamispiste

230 oC

Puhtaus

 

pH 1 % vesiliuoksessa

3,4

Kuivaushäviö

Enintään 1 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 105 oC:ssa

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIUMTARTRAATTI

Synonyymit

Kahdenarvoinen kaliumtartraatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

L-2,3-Dihydroksibutaanidihapon dikaliumsuola

L(+)-Viinihapon dikaliumsuola, jossa on puoli moolia kidevettä

Einecs

213-067-8

Kemiallinen kaava

C4H4O6K2·1/2H2O

Molekyylipaino

235,2

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoinen, kiteinen tai rakeinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Tartraatille ja kaliumille positiiviset testit

 

Puhtaus

 

pH 1 % vesiliuoksessa

7,0–9,0

Kuivaushäviö

Enintään 4 % määritettynä kuivaamalla 4 tuntia 150 oC:ssa

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 337 KALIUMNATRIUMTARTRAATTI

Synonyymit

Kaliumnatrium-L(+)-tartraatti

Rochellen suola

Seignettisuola

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

L-2,3-Dihydroksibutaanidihapon kaliumnatriumsuola

Kaliumnatrium-L(+)-tartraatti

Einecs

206-156-8

Kemiallinen kaava

C4H4O6KNa·4H2O

Molekyylipaino

282,23

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Värittömät kiteet tai valkoinen, kiteinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Tartraatille, kaliumille ja natriumille positiiviset testit

 

B.

Liukoisuus

Yksi gramma liukenee 1 ml:aan vettä, liukenematon etanoliin

C.

Sulamisväli

70–80 oC

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 26,0 % ja vähintään 21,0 % määritettynä kuivaamalla 3 tuntia 150 oC:ssa

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

pH 1 % vesiliuoksessa

6,5–8,5

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 10 mg/kg

E 338 FOSFORIHAPPO

Synonyymit

Ortofosforihappo

Monofosforihappo

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Fosforihappo

Einecs

231-633-2

Kemiallinen kaava

H3PO4

Molekyylipaino

98,00

Pitoisuus

Fosforihappoa on kaupan vesiliuoksena eri pitoisuuksina. Pitoisuus vähintään 67,0 % ja enintään 85,7 %

Kuvaus

Kirkas, väritön ja viskoosi neste

Tunnistaminen

 

A.

Happo- ja fosfaattitestit positiivisia

 

Puhtaus

 

Haihtuvat hapot

Enintään 10 mg/kg (etikkahappona)

Kloridit

Enintään 200 mg/kg (kloorina ilmaistuna)

Nitraatit

Enintään 5 mg/kg (natriumnitraattina)

Sulfaatit

Enintään 1 500 mg/kg (kalsiumsulfaattina)

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Huomautus:

Spesifikaatio koskee 75-prosenttista vesiliuosta.

 

E 339 (i) MONONATRIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Mononatriummonofosfaatti

Hapan mononatriummonofosfaatti

Mononatriumortofosfaatti

Yhdenarvoinen natriumfosfaatti

Natriumdivetymonofosfaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Natriumdivetymonofosfaatti

Einecs

231-449-2

Kemiallinen kaava

Vedetön: NaH2PO4

Monohydraatti: NaH2PO4 · H2O

Dihydraatti: NaH2PO4 · 2H2O

Molekyylipaino

Vedetön: 119,98

Monohydraatti: 138,00

Dihydraatti: 156,01

Pitoisuus

NaH2PO4-pitoisuus vähintään 97 %, kun ainetta on kuivattu yksi tunti 60 oC:ssa ja sen jälkeen 4 tuntia 105 oC:ssa

P2O5-pitoisuus

58,0 %–60,0 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen, hajuton, lievästi vetistyvä jauhe tai vastaavat kiteet tai rakeet

Tunnistaminen

 

A.

Natriumille ja fosfaatille positiiviset testit

 

B.

Liukoisuus

Helppoliukoinen veteen. Ei liukene etanoliin eikä eetteriin

C.

1-prosenttisen liuoksen pH

4,1–5,0

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Vedettömästä suolasta häviää enintään 2,0 %, monohydraatista enintään 15,0 % ja dihydraatista enintään 25 %, kun ainetta kuivataan yksi tunti 60 oC:ssa ja sen jälkeen 4 tuntia 105 oC:ssa

Veteen liukenemattomat aineet

Enintään 0,2 % vedettömässä aineessa

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Dinatriummonofosfaatti

Sekundaarinen natriumfosfaatti

Dinatriumortofosfaatti

Hapan dinatriumfosfaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Dinatriumvetymonofosfaatti

Dinatriumvetyortofosfaatti

Einecs

231-448-7

Kemiallinen kaava

Vedetön: Na2HPO4

Hydraatti: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 tai 12)

Molekyylipaino

141,98 (vedetön)

Pitoisuus

Na2HPO4-pitoisuus vähintään 98 %, kun ainetta on kuivattu 3 tuntia 40 oC:ssa ja sen jälkeen 5 tuntia 105 oC:ssa

P2O5-pitoisuus

49 %–51 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Vedetön dinatriumvetyfosfaatti on valkoinen, hygroskooppinen ja hajuton jauhe. Saatavana olevat hydraatit ovat dihydraatti: valkoinen, kiteinen, hajuton kiinteä aine; heptahydraatti: valkoinen, hajuton rapautuvakiteinen tai rakeinen jauhe ja dodekahydraatti: valkoinen, rapautuva, hajuton jauhe tai kiteet

Tunnistaminen

 

A.

Natriumille ja fosfaatille positiiviset testit

 

B.

Liukoisuus

Helppoliukoinen veteen. Ei liukene etanoliin

C.

1-prosenttisen liuoksen pH

8,4–9,6

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Kun ainetta kuivataan 3 tuntia 40 oC:ssa ja sen jälkeen 5 tuntia 105 oC:ssa, sen painohäviöt ovat seuraavat: vedetön enintään 5,0 %, dihydraatti enintään 22,0 %, heptahydraatti enintään 50,0 % ja dodekahydraatti enintään 61,0 %

Veteen liukenemattomat aineet

Enintään 0,2 % vedettömässä aineessa

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINATRIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Natriumfosfaatti

Kolmenarvoinen natriumfosfaatti

Trinatriumortofosfaatti

Määritelmä

Trinatriumfosfaattia saadaan vesiliuoksista. Se kiteytyy vedettömässä muodossa ja hydraattina, jossa on 1/2, 1, 6, 8 tai 12 H2O. Dodekahydraatti kiteytyy aina vesiliuoksesta, jossa on ylimäärä natriumhydroksidia. Se sisältää 1/4 moolia natriumhydroksidia

Kemiallinen nimi

Trinatriummonofosfaatti

Trinatriumfosfaatti

Trinatriumortofosfaatti

Einecs

231-509-8

Kemiallinen kaava

Vedetön: Na3PO4

Hydraatti: Na3PO4 · nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 tai 12)

Molekyylipaino

163,94 (vedetön)

Pitoisuus

Vedettömän natriumfosfaatin ja sen hydraattimuotojen (paitsi dodekahydraatin) Na3HPO4-pitoisuus on vähintään 97,0 % kuiva-aineesta laskettuna. Natriumfosfaattidodekahydraatin Na3HPO4-pitoisuus on vähintään 92,0 % hehkutuksen jälkeen laskettuna

P2O5-pitoisuus

40,5 %–43,5 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoisia hajuttomia kiteitä tai rakeita tai vastaavaa kiteistä jauhetta

Tunnistaminen

 

A.

Natriumille ja fosfaatille positiiviset testit

 

B.

Liukoisuus

Helppoliukoinen veteen. Ei liukene etanoliin

C.

1-prosenttisen liuoksen pH

11,5–12,5

Puhtaus

 

Polttohäviö

Kun ainetta kuivataan 2 tuntia 120 oC:ssa ja sen jälkeen hehkutetaan 30 minuuttia noin 800 oC:ssa, sen painohäviöt ovat seuraavat: vedetön enintään 2,0 %, monohydraatti enintään 11,0 % ja dodekahydraatti 45,0–58,0 %

Veteen liukenemattomat aineet

Enintään 0,2 % vedettömässä aineessa

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKALIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Yhdenarvoinen kaliumfosfaatti

Monokaliummonofosfaatti

Kaliumortofosfaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kaliumdivetyfosfaatti

Monokaliumdivetyortofosfaatti

Monokaliumdivetymonofosfaatti

Einecs

231-913-4

Kemiallinen kaava

KH2PO4

Molekyylipaino

136,09

Pitoisuus

Vähintään 98,0 %, kun ainetta on kuivattu 4 tuntia 105 oC:ssa

P2O5-pitoisuus

51,0 %–53,0 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Hajuttomat, värittömät kiteet tai valkoinen rakeinen tai kiteinen jauhe, hygroskooppinen

Tunnistaminen

 

A.

Kaliumille ja fosfaatille positiiviset testit

 

B.

Liukoisuus

Helppoliukoinen veteen. Ei liukene etanoliin

C.

1-prosenttisen liuoksen pH

4,2–4,8

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 %, kun ainetta on kuivattu 4 tuntia 105 oC:ssa

Veteen liukenemattomat aineet

Enintään 0,2 % vedettömässä aineessa

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKALIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Dikaliummonofosfaatti

Sekundäärinen kaliumfosfaatti

Dikaliumhappofosfaatti

Dikaliumortofosfaatti

Kahdenarvoinen kaliumfosfaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Dikaliumvetymonofosfaatti

Dikaliumvetyfosfaatti

Dikaliumvetyortofosfaatti

Einecs

231-834-5

Kemiallinen kaava

K2HPO4

Molekyylipaino

174,18

Pitoisuus

Vähintään 98 %, kun ainetta on kuivattu 4 tuntia 105 oC:ssa

P2O5-pitoisuus

40,3 %–41,5 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Väritön tai valkoinen, rakeista jauhetta, kiteitä tai massaa, vetistyvä aine

Tunnistaminen

 

A.

Kaliumille ja fosfaatille positiiviset testit

 

B.

Liukoisuus

Helppoliukoinen veteen. Ei liukene etanoliin

C.

1-prosenttisen liuoksen pH

8,7–9,4

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 %, kun ainetta on kuivattu 4 tuntia 105 oC:ssa

Veteen liukenemattomat aineet

Enintään 0,2 % vedettömässä aineessa

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKALIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Kaliumfosfaatti

Kolmenarvoinen kaliumfosfaatti

Trikaliumortofosfaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Trikaliummonofosfaatti

Trikaliumfosfaatti

Trikaliumortofosfaatti

Einecs

231-907-1

Kemiallinen kaava

Vedetön: K3PO4

Hydraatti: K3PO4 · nH2O (n = 1 tai 3)

Molekyylipaino

212,27 (vedetön)

Pitoisuus

Vähintään 97 % hehkutuksen jälkeen laskettuna

P2O5-pitoisuus

30,5 %–33,0 % hehkutetusta aineesta

Kuvaus

Värittömät tai valkoiset, hajuttomat, hygroskooppiset kiteet tai rakeet. Saatavana olevat hydraatit ovat mono- ja trihydraatti

Tunnistaminen

 

A.

Kaliumille ja fosfaatille positiiviset testit

 

B.

Liukoisuus

Helppoliukoinen veteen. Ei liukene etanoliin

C.

1-prosenttisen liuoksen pH

11,5–12,3

Puhtaus

 

Polttohäviö

Vedetön: enintään 3,0 %; hydraatti: enintään 23,0 %. Määritetään siten, että ainetta kuivataan yksi tunti 105 oC:ssa ja sitten hehkutetaan 30 minuuttia noin 800 ± 25 oC:ssa

Veteen liukenemattomat aineet

Enintään 0,2 % vedettömässä aineessa

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 341 (i) MONOKALSIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Yhdenarvoinen kalsiumfosfaatti

Monokalsiumortofosfaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kalsiumdivetyfosfaatti

Einecs

231-837-1

Kemiallinen kaava

Vedetön: Ca(H2PO4)2

Monohydraatti: Ca(H2PO4)2 · H2O

Molekyylipaino

234,05 (vedetön)

252,08 (monohydraatti)

Pitoisuus

Vähintään 95 % kuivatussa aineessa

P2O5-pitoisuus

55,5 %–61,1 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Rakeinen jauhe tai valkoiset, vetistyvät kiteet tai rakeet

Tunnistaminen

 

A.

Kalsiumille ja fosfaatille positiiviset testit

 

B.

CaO-pitoisuus

23,0 %–27,5 % (vedetön)

19,0 %–24,8 % (monohydraatti)

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 14 %, kun ainetta on kuivattu 4 tuntia 105 oC:ssa (vedetön)

Enintään 17,5 %, kun ainetta on kuivattu yksi tunti 60 oC:ssa ja sitten 4 tuntia 105 oC:ssa (monohydraatti)

Polttohäviö

Enintään 17,5 % kun ainetta on hehkutettu 800 oC ± 25 oC:ssa 30 minuuttia (vedetön)

Enintään 25,0 %, kun ainetta on kuivattu yksi tunti 105 oC:ssa ja sen jälkeen hehkutettu 30 minuuttia 800 ± 25 oC:ssa (monohydraatti)

Fluoridi

Enintään 30 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 341 (ii) DIKALSIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Kahdenarvoinen kalsiumfosfaatti

Dikalsiumortofosfaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kalsiummonovetyfosfaatti

Kalsiumvetyortofosfaatti

Sekundäärinen kalsiumfosfaatti

Einecs

231-826-1

Kemiallinen kaava

Vedetön: CaHPO4

Dihydraatti: CaHPO4 · 2H2O

Molekyylipaino

136,06 (vedetön)

172,09 (dihydraatti)

Pitoisuus

Dikalsiumfosfaatti sisältää vähintään 98 % ja enintään 102 % vastaavan määrän CaHPO4:a, kun ainetta on kuivattu 3 tuntia 200 oC:ssa

P2O5-pitoisuus

50,0 %–52,5 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoiset kiteet tai rakeet, rakeinen jauhe tai jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Kalsiumille ja fosfaatille positiiviset testit

 

B.

Liukoisuustestit

Liukenee niukasti veteen. Ei liukene etanoliin

Puhtaus

 

Polttohäviö

Enintään 8,5 % (vedetön) tai 26,5 % (dihydraatti), kun ainetta on hehkutettu 800 oC ± 25 oC:ssa 30 minuuttia

Fluoridi

Enintään 50 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 341 (iii) TRIKALSIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Kalsiumfosfaatti, kolmenarvoinen

Kalsiumortofosfaatti

Pentakalsiumhydroksimonofosfaatti

Kalsiumhydroksiapatiitti

Määritelmä

Trikalsiumfosfaatti koostuu vaihtelevista seoksista kalsiumfosfaatteja, jotka on saatu neutraloimalla fosforihappoa kalsiumhydroksidilla. Aineen koostumus on likimäärin 10CaO · 3P2O5 · H2O

Kemiallinen nimi

Pentakalsiumhydroksimonofosfaatti

Trikalsiummonofosfaatti

Einecs

235-330-6 (pentakalsiumhydroksimonofosfaatti)

231-840-8 (kalsiumortofosfaatti)

Kemiallinen kaava

Ca5(PO4)3 · OH tai Ca3(PO4)2

Molekyylipaino

502 tai 310

Pitoisuus

Vähintään 90 % hehkutuksen jälkeen laskettuna

P2O5-pitoisuus

38,5 %–48,0 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen, hajuton jauhe, joka pysyy stabiilina kosketuksessa ilman kanssa

Tunnistaminen

 

A.

Kalsiumille ja fosfaatille positiiviset testit

 

B.

Liukoisuus

Ei käytännössä liukene veteen, ei liukene etanoliin, liukenee laimeaan vetykloridi- ja typpihappoon

Puhtaus

 

Polttohäviö

Enintään 8 % vakiopainossa, kun ainetta on hehkutettu 800 oC ± 25 oC:ssa

Fluoridi

Enintään 50 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 343(i) MONOMAGNESIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Magnesiumdivetyfosfaatti

Magnesiumfosfaattti, monoemäksinen

Monomagnesium-orto-fosfaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Monomagnesiumdivetymonofosfaatti

Einecs

236-004-6

Kemiallinen kaava

Mmg(H2PO4)2 · nH2O (jossa n = 0–4)

Molekyylipaino

218,30 (vedetön)

Pitoisuus

Vähintään 51,0 % polton jälkeen

Kuvaus

Valkoinen, hajuton, kiteinen jauhe, liukenee hiukan veteen

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit magnesiumille ja fosfaatille

 

B.

MgO-pitoisuus

Vähintään 21,5 % polton jälkeen

Puhtaus

 

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 343 (ii) DIMAGNESIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Magnesiumvetyfosfaatti

Magnesiumfosfaatti, kaksiemäksinen

Dimagnesium-orto-fosfaatti

Sekundaarinen magnesiumfosfaatti

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Dimagnesiummonovetymonofosfaatti

Einecs

231-823-5

Kemiallinen kaava

MgHPO4 · nH2O (jossa n = 0–3)

Molekyylipaino

120,30 (vedetön)

Pitoisuus

Vähintään 96 % polton jälkeen

Kuvaus

Valkoinen, hajuton, kiteinen jauhe, liukenee hiukan veteen

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit magnesiumille ja fosfaatille

 

B.

MgO-pitoisuus:

Vähintään 33,0 % vedettömänä

Puhtaus

 

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 4 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 350 (i) NATRIUMMALAATTI

Synonyymit

Omenahapon natriumsuola

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Dinatrium-DL-malaatti, hydroksibutaanidikarbonihapon dinatriumsuola

Kemiallinen kaava

Hemihydraatti: C4H4Na2O5 · 1/2H2O

Trihydraatti: C4H4Na2O5· 3H2O

Molekyylipaino

Hemihydraatti: 187,05

Trihydraatti: 232,10

Pitoisuus

Vähintään 98,0 % (vedetön)

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe tai kokkareita

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit 1,2-dikarboksyylihapolle ja natriumille

 

B.

Atsovärin muodostuminen

Positiivinen

C.

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 7,0 % (130 oC, 4 h) hemihydraatille tai 20,5 %–23,5 % (130 oC, 4 h) trihydraatille

Emäspitoisuus

Enintään 0,2 % Na2CO3

Fumaarihappo

Enintään 1,0 %

Maleiinihappo

Enintään 0,05 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 350 (ii) NATRIUMVETYMALAATTI

Synonyymit

DL-omenahapon mononatriumsuola

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Mononatrium-DL-malaatti, mononatrium-2-DL-hydroksisukkinaatti

Kemiallinen kaava

C4H5NaO5

Molekyylipaino

156,07

Pitoisuus

Vähintään 99,0 % (vedetön)

Kuvaus

Valkoinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit 1,2-dikarboksyylihapolle ja natriumille

 

B.

Atsovärin muodostuminen

Positiivinen

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % (110 oC, 3 h)

Maleiinihappo

Enintään 0,05 %

Fumaarihappo

Enintään 1,0 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 351 KALIUMMALAATTI

Synonyymit

Omenahapon kaliumsuola

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Dikalium-DL-malaatti, hydroksibutaanidikarbonihapon dikaliumsuola

Kemiallinen kaava

C4H4K2O5

Molekyylipaino

210,27

Pitoisuus

Vähintään 59,5 % (painoprosentteina)

Kuvaus

Väritön tai melkein väritön vesiliuos

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit 1,2-dikarboksyylihapolle ja kaliumille

 

B.

Atsovärin muodostus

Positiivinen

Puhtaus

 

Emäksisyys

Enintään 0,2 % K2CO3:na

Fumaarihappo

Enintään 1,0 %

Maleiinihappo

Enintään 0,05 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 352 (i) KALSIUMMALAATTI

Synonyymit

Omenahapon kalsiumsuola

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Kalsium-DL-malaatti, kalsium-α-hydroksisukkinaatti, hydroksibutaanidikarbonihapon kalsiumsuola

Kemiallinen kaava

C4H5CaO5

Molekyylipaino

172,14

Pitoisuus

Vähintään 97,5 % (vedetön)

Kuvaus

Valkoinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit malaatille, 1,2-dikarboksyylihapolle ja kalsiumille

 

B.

Atsovärin muodostus

Positiivinen

C.

Liukoisuus

Liukenee hiukan veteen

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 2 % (100 oC, 3 h)

Emäspitoisuus

Enintään 0,2 % CaCO3:na

Maleiinihappo

Enintään 0,05 %

Fumaarihappo

Enintään 1,0 %

Fluoridi

Enintään 30 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 352 (ii) KALSIUMVETYMALAATTI

Synonyymit

DL-Omenahapon monokalsiumsuola

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Monokalsium-DL-malaatti, monokalsium-2-DL-hydroksisukkinaatti

Kemiallinen kaava

(C4H5O5)2Ca

Pitoisuus

Vähintään 97,5 % (vedetön)

Kuvaus

Valkoinen jauhe

Tunnistaminen

 

A.

Positiiviset testit 1,2-dikarboksyylihapolle ja kalsiumille

 

B.

Atsovärin muodostus

Positiivinen

Puhtaus

 

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % (110 oC, 3 h)

Maleiinihappo

Enintään 0,05 %

Fumaarihappo

Enintään 1,0 %

Fluoridi

Enintään 30 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 353 METAVIINIHAPPO

</

Synonyymejä

Ditartaarihappo

Määritelmä

 

Kemiallinen nimi

Metaviinihappo

Kemiallinen kaava

C4H6O6

Pitoisuus

vähintään 99,5 %

Kuvaus

Kiteistä tai pulverimaista, väri valkoinen tai kellertävä. Erittäin vetistyvää. Lievä karamellimainen tuoksu

Tunnistaminen

 

A.

Liukenee erittäin helposti veteen ja etanoliin

B.

Sekoitetaan koeputkessa 1–10 mg metaviinihappoa, 2 ml väkevää rikkihappoa ja 2 tippaa sulforesorsiinireagenssia. Kuumennettaessa 150 oC:n lämpötilaan seos muuttuu voimakkaan violetiksi

Puhtaus

 

Arseeni

Enintään 3 mg/kg