EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_219_R_0065_01

Neuvoston päätös 2008/669/YUTP, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2008 , sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välillä Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta
Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen sopimus Guinea-Bissaun turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta

OJ L 219, 14.8.2008, p. 65–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/65


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2008/669/YUTP,

tehty 16 päivänä kesäkuuta 2008,

sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välillä Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto katsoi 19 päivänä marraskuuta 2007, että Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) toimi Guinea-Bissaun turvallisuusalan uudistuksen alalla olisi asianmukainen ja johdonmukainen Euroopan kehitysrahaston ja muiden yhteisön toimien kanssa ja täydentäisi niitä.

(2)

Lokakuussa 2007 toteutetun toisen EU:n tiedonkeruumatkan jälkeen neuvosto hyväksyi 10 päivänä joulukuuta 2007 toiminta-ajatuksen mahdollisesta ETPP:n toimesta Guinea-Bissaun turvallisuusalan uudistusprosessin tukemiseksi.

(3)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/112/YUTP Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevasta Euroopan unionin operaatiosta (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1).

(4)

Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välillä on neuvoteltu sopimus Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta.

(5)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen sopimus Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä (2).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö(t), jo(i)lla on valtuudet allekirjoittaa sopimus (3) Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  EUVL L 40, 14.2.2008, s. 11.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 66.

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen

SOPIMUS

Guinea-Bissaun turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’EU’,

ja

GUINEA-BISSAUN TASAVALTA, jäljempänä ’isäntävaltio’,

yhdessä jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON:

Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevaa mahdollista Euroopan unionin operaatiota koskevan kirjeenvaihdon pääsihteerin, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Javier Solanan sekä Guinea-Bissaun tasavallan presidentin João Bernardo Vieiran välillä,

12 päivänä helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/112/YUTP Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevasta Euroopan unionin operaatiosta (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1),

että tämä sopimus ei vaikuta osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat kansainvälisten tuomioistuinten perustamista koskevista kansainvälisistä sopimuksista ja muista välineistä, Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntö mukaan luettuna,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Euroopan unionin operaatioon ja sen henkilöstöön.

2.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan ainoastaan isäntävaltion alueella.

3.   Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolla’ yhteisellä toiminnalla 2008/112/YUTP perustettua EU:n operaatiota isäntävaltiossa, mukaan lukien sen isäntävaltion alueelle sijoitetut ja EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolle osoitetut komponentit, joukot, yksiköt, esikunnat ja henkilöstö;

b)

’operaation johtajalla’ Euroopan unionin neuvoston nimittämää EU SSR Guinea-Bissau -operaation johtajaa;

c)

’EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstöllä’ operaation johtajaa, EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten sekä niiden kolmansien valtioiden lähettämää henkilöstöä, jotka EU on kutsunut osallistumaan EU SSR Guinea-Bissau -operaatioon, EU SSR Guinea-Bissau -operaation sopimuksen nojalla operaatiota valmistelemaan, tukemaan ja toteuttamaan palvelukseen ottamaa kansainvälistä henkilöstöä sekä lähettäjävaltion tai EU:n toimielimen operaatioon liittyvälle virkamatkalle lähettämää henkilöstöä. Sillä ei tarkoiteta kaupallisia toimeksisaajia eikä paikalta palkattua henkilöstöä;

d)

’esikunnalla’EU SSR Guinea-Bissau -operaation pääesikuntaa Bissaussa;

e)

’lähettäjävaltiolla’ EU:n jäsenvaltiota tai kolmatta valtiota, joka on lähettänyt henkilöstöä EU SSR Guinea-Bissau -operaatioon;

f)

’tiloilla’ kaikkia rakennuksia, tiloja ja maa-alueita, joita tarvitaan EU SSR Guinea-Bissau -operaation toiminnan toteuttamiseen ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön majoittamiseen;

g)

’paikalta palkatulla henkilöstöllä’ niitä henkilöstön jäseniä, jotka ovat isäntävaltion kansalaisia tai joiden vakinainen asuinpaikka on isäntävaltiossa.

2 artikla

Yleiset määräykset

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja sen henkilöstön on noudatettava isäntävaltion lakeja ja asetuksia ja pidätyttävä kaikesta toiminnasta, joka ei sovi yhteen operaation tavoitteiden kanssa.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio suorittaa tämän sopimuksen mukaiset tehtävänsä itsenäisesti. Isäntävaltio kunnioittaa EU SSR Guinea-Bissau -operaation yhtenäistä ja kansainvälistä luonnetta.

3.   Operaation johtajan on annettava isäntävaltion hallitukselle säännöllisesti tietoja isäntävaltion alueella olevan EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön lukumäärästä.

3 artikla

Tunnistus

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenille annetaan EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilökortti, jonka avulla heidät voidaan tunnistaa ja jota heidän on pidettävä aina mukanaan. Asiaankuuluville isäntävaltion viranomaisille toimitetaan malli EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilökortista.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation ajoneuvoissa ja muissa kulkuvälineissä on oltava selvästi erottuva EU SSR Guinea-Bissau -operaation tunnusmerkki ja/tai rekisterikilvet, joista tiedotetaan isäntävaltion asiaankuuluville viranomaisille.

3.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolla on oikeus käyttää Euroopan unionin lippua pääesikunnassaan ja muualla yksin tai yhdessä isäntävaltion lipun kanssa operaation johtajan päätöksen mukaisesti. EU SSR Guinea-Bissau -operaatioon osallistuvien kansallisten yksiköiden kansallisia lippuja tai arvomerkkejä voidaan käyttää EU SSR Guinea-Bissau -operaation tiloissa, ajoneuvoissa ja virkapuvuissa operaation johtajan päätöksen mukaisesti.

4 artikla

Rajanylitys ja liikkuminen isäntävaltion alueella

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön, omaisuuden ja kulkuvälineiden on ylitettävä isäntävaltion raja virallisten rajanylityspaikkojen ja merisatamien kautta ja kansainvälisiä ilmakäytäviä käyttäen.

2.   Isäntävaltio helpottaa EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja sen henkilöstön saapumista isäntävaltion alueelle ja poistumista sieltä. Lukuun ottamatta passintarkastuksia isäntävaltion alueelle saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa passi-, tulli-, viisumi- ja maahantulosäännöksiä ja maahantulotarkastuksia ei sovelleta isäntävaltion alueella EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstöön, joka voi todistaa jäsenyytensä operaatiossa.

3.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenet on vapautettu isäntävaltion säännöksistä, jotka koskevat ulkomaalaisten rekisteröintiä ja valvontaa, mutta he eivät saa oikeutta pysyvään oleskeluun eivätkä kotipaikkaan isäntävaltion alueella.

4.   Isäntävaltion alueelle saapuvista, sen kautta kulkevista tai sieltä poistuvista operaation tukemiseen tarkoitetuista EU SSR Guinea-Bissau -operaation omaisuudesta ja kulkuneuvoista ei vaadita tulliluetteloita eikä muita tulliasiakirjoja eikä niitä tarkasteta.

5.   Operaation tukena käytettäviin ajoneuvoihin ja ilma-aluksiin ei sovelleta paikallisia lupa- tai rekisteröintivaatimuksia. Asiaankuuluvia kansainvälisiä vaatimuksia ja määräyksiä sovelletaan kuitenkin edelleen. Tarvittaessa tehdään lisäjärjestelyjä 19 artiklan mukaisesti.

6.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenet saavat kuljettaa moottoriajoneuvoja ja ohjata aluksia ja ilma-aluksia isäntävaltion alueella edellyttäen, että heillä on tapauksen mukaan voimassa oleva kansallinen tai kansainvälinen ajokortti, aluksen päällikön pätevyyskirja tai ohjaajan lupakirja. Isäntävaltio hyväksyy veroitta ja maksuitta päteviksi kaikki EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön ajokortit ja lupakirjat.

7.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio ja sen henkilöstö sekä näiden käyttämät ajoneuvot, ilma-alukset tai muut kulkuneuvot, välineet ja varusteet voivat liikkua vapaasti ja rajoituksetta isäntävaltion koko alueella, mukaan lukien sen aluemeri ja ilmatila. Tarvittaessa voidaan tehdä lisäjärjestelyjä 19 artiklan mukaisesti.

8.   Matkustaessaan virkatehtävissä EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation palveluksessa oleva paikallinen henkilöstö voivat operaation niin edellyttäessä käyttää yleisiä teitä, siltoja, lauttoja, lentoasemia ja satamia maksamatta tulleja, maksuja, tietulleja, veroja tai muita veloituksia. EU SSR Guinea-Bissau -operaatiota ei ole vapautettu pyydettyjen ja suoritettujen palvelujen kohtuullisesta korvaamisesta, mihin sovelletaan samoja ehtoja kuin isäntävaltion henkilöstölle suoritettujen palvelujen korvaamiseen.

5 artikla

Isäntävaltion myöntämät EU SSR Guinea-Bissau -operaation erioikeudet ja vapaudet

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation tilat ovat loukkaamattomat. Isäntävaltion edustajilla ei ole pääsyä niihin ilman operaation johtajan lupaa.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation tiloihin, niiden kalustukseen ja muuhun niissä olevaan omaisuuteen ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation kulkuvälineisiin ei voida kohdistaa etsintää, pakko-ottoa, takavarikointia eikä ulosmittausta.

3.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatioon, sen omaisuuteen ja varoihin, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat ja kenen hallussa ne ovat, ei voida kohdistaa oikeustoimia.

4.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation arkistot ja asiakirjat ovat aina loukkaamattomat, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat.

5.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation virallinen kirjeenvaihto on loukkaamaton. Virallisella kirjeenvaihdolla tarkoitetaan kaikkea operaatioon ja sen tehtäviin liittyvää kirjeenvaihtoa.

6.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio on vapautettu kaikista valtiollisista, alueellisista ja kunnallisista maksuista, veroista ja vastaavista veloituksista operaation tarkoituksia varten hankittujen tai maahantuotujen tavaroiden, EU SSR Guinea-Bissau -operaation tuottamien palvelujen ja käyttämien tilojen osalta. EU SSR Guinea-Bissau -operaatiota ei ole vapautettu maksuista, veroista eikä veloituksista, joita peritään suoritetuista palveluista.

7.   Isäntävaltion on sallittava tavaroiden maahantuonti operaatiota varten ja vapautettava ne kaikista tulleista, maksuista, tietulleista, veroista ja vastaavista veloituksista, lukuun ottamatta varastoinnista, kuljetuksista ja muista suoritetuista palveluista perittäviä maksuja.

6 artikla

Isäntävaltion myöntämät EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön erioikeudet ja vapaudet

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsentä ei saa pidättää eikä ottaa kiinni.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön asiakirjat, kirjeenvaihto ja omaisuus ovat loukkaamattomat, lukuun ottamatta 6 kohdan nojalla sallittuja ulosottotoimia.

3.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö on kaikissa olosuhteissa vapautettu isäntävaltion rikosoikeudellisesta tuomiovallasta. Lähettäjävaltio tai tapauksen mukaan asianomainen EU:n toimielin voi luopua EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön rikosoikeudellisesta koskemattomuudesta. Luopumisen on aina oltava nimenomainen.

4.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö on vapautettu isäntävaltion siviilioikeudellisesta ja hallinnollisesta tuomiovallasta virkatehtäviään suorittaessaan suullisesti tai kirjallisesti esittämiensä lausumien ja suorittamiensa kaikkien tekojen osalta. Jos EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsentä vastaan nostetaan siviilioikeudellinen kanne jossain isäntävaltion tuomioistuimessa, asiasta on annettava välittömästi tieto operaation johtajalle ja lähettäjävaltion tai EU:n toimielimen toimivaltaiselle viranomaiselle. Ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa operaation johtaja ja lähettäjävaltion tai EU:n toimielimen toimivaltainen viranomainen todistavat tuomioistuimelle, tekikö EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsen kyseisen teon suorittaessaan virkatehtäviään. Jos teko tehtiin virkatehtäviä suoritettaessa, oikeudenkäyntiä ei panna vireille vaan sovelletaan 16 artiklan määräyksiä. Jos tekoa ei tehty virkatehtäviä suoritettaessa, oikeuskäsittely voi jatkua. Operaation johtajan ja lähettäjävaltion tai EU:n toimielimen toimivaltaisen viranomaisen todistuslausunto sitoo isäntävaltion tuomioistuinta, joka ei saa kiistää sitä.

Jos EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsen panee vireille oikeudenkäynnin, hän ei pääkanteeseen välittömästi liittyvän vaatimuksen osalta voi vedota vapautukseen tuomiovallasta.

5.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsen ei ole velvollinen esiintymään todistajana.

6.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsentä kohtaan ei saa ryhtyä minkäänlaisiin ulosottotoimiin, paitsi jos häntä vastaan nostetaan siviilioikeudellinen kanne, joka ei liity hänen virkatehtäviinsä. EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen omaisuuteen, jonka operaation johtaja todistaa olevan välttämätön tämän virkatehtävien hoitamiseksi, ei saa kohdistaa tuomion, päätöksen tai määräyksen täytäntöönpanon edellyttämää takavarikkoa. Siviilioikeudellisessa menettelyssä EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen henkilökohtaista vapautta ei saa rajoittaa eikä häneen saa kohdistaa mitään muita pakkokeinoja.

7.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön vapautus isäntävaltion tuomiovallasta ei vapauta henkilöstön jäsentä lähettäjävaltion tuomiovallasta.

8.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö on vapautettu isäntävaltiossa mahdollisesti voimassa olevista sosiaaliturvaa koskevista määräyksistä EU SSR Guinea-Bissau -operaation hyväksi tekemiensä palvelusten osalta.

9.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö on vapautettu isäntävaltiossa kannettavista veroista EU SSR Guinea-Bissau -operaation tai lähettäjävaltioiden sille maksamien palkkojen ja isäntävaltion ulkopuolelta saatujen tulojen osalta.

10.   Isäntävaltio sallii säätämiensä lakien ja asetusten mukaisesti EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden maahantuonnin ja vapauttaa ne kaikista tulleista, veroista ja vastaavista maksuista, lukuun ottamatta varastoinnista, kuljetuksista ja vastaavista palveluista perittäviä maksuja. Isäntävaltio sallii myös kyseisten tavaroiden maastaviennin. EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö on vapautettu kotimaisilta markkinoilta hankkimiensa tavaroiden ja palvelujen osalta isäntävaltion lainsäädännön mukaisesti perittävistä arvonlisäveroista ja muista veroista.

11.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen henkilökohtaiset matkatavarat ovat vapautetut tarkastuksesta, ellei ole vakavia perusteita olettaa, että niissä on muita kuin EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita tai tavaroita, joiden maahantuonti tai maastavienti on isäntävaltion lailla kielletty tai jotka ovat isäntävaltion karanteenisäännösten alaisia. Tarkastus saadaan suorittaa vain asianomaisen EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen tai EU SSR Guinea-Bissau -operaation valtuutetun edustajan läsnä ollessa.

7 artikla

Paikalta palkattu henkilöstö

Paikalta palkattu henkilöstö nauttii erioikeuksia ja vapauksia vain siinä määrin kuin isäntävaltio sallii. Isäntävaltion on kuitenkin käytettävä tähän henkilöstöön kohdistuvaa tuomiovaltaansa siten, ettei operaation tehtävien suorittamista aiheettomasti häiritä.

8 artikla

Rikosoikeudellinen tuomiovalta

Lähettäjävaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus harjoittaa isäntävaltion alueella kaikkea lähettäjävaltion lainsäädännön mukaista rikosoikeudellista tuomiovaltaa ja kurinpitovaltaa kaikkiin niihin EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäseniin, jotka ovat lähettäjävaltion asiaa koskevan lainsäädännön alaisia.

9 artikla

Turvallisuus

1.   Isäntävaltio ottaa omin voimavaroinsa täyden vastuun EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön turvallisuudesta.

2.   Tässä tarkoituksessa isäntävaltio toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja sen henkilöstön turvallisuuden ja suojelun takaamiseksi. Kaikista isäntävaltion ehdottamista erityisjärjestelyistä sovitaan operaation johtajan kanssa ennen niiden täytäntöönpanoa. Isäntävaltio sallii EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön lääkinnällisistä syistä tapahtuvaan evakuointiin liittyvät toimet ja tukee niitä korvauksetta. Tarvittaessa tehdään lisäjärjestelyjä 19 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Virkapuku

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö käyttää kansallista univormua tai siviiliasua, jossa on EU SSR Guinea-Bissau -operaation tunnus.

2.   Virkapuvun käyttöön sovelletaan operaation johtajan antamia sääntöjä.

11 artikla

Yhteistyö ja tiedonsaanti

1.   Isäntävaltio tarjoaa täyttä yhteistyötä EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolle ja sen henkilöstölle ja antaa niille täyden tukensa.

2.   Isäntävaltio antaa pyydettäessä ja jos se on EU SSR Guinea-Bissau -operaation toteuttamiseksi tarpeen EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstölle:

a)

tosiasiallisen pääsyn isäntävaltion valvonnassa oleviin rakennuksiin, tiloihin, sijoituspaikkoihin ja virka-ajoneuvoihin;

b)

tosiasiallisen mahdollisuuden saada sen valvonnassa olevia ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation toimeksiannon kannalta merkityksellisiä asiakirjoja, aineistoja ja tietoja.

Tarvittaessa tehdään lisäjärjestelyjä 19 artiklan mukaisesti.

3.   Operaation johtaja ja isäntävaltio neuvottelevat säännöllisesti ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet tiiviin ja molemminpuolisen yhteydenpidon varmistamiseksi kaikilla asiaankuuluvilla tasoilla. Isäntävaltio voi nimetä yhteyshenkilön EU SSR Guinea-Bissau -operaatiota varten.

12 artikla

Isäntävaltion tuki ja hankinnat

1.   Isäntävaltio suostuu pyydettäessä avustamaan EU SSR Guinea-Bissau -operaatiota sopivien tilojen löytämisessä.

2.   Isäntävaltio antaa korvauksetta käyttöön omistamiaan tiloja ja yksityisten oikeushenkilöiden omistamia tiloja, mikäli tiloja pyydetään ja ne ovat saatavilla ja mikäli ne ovat tarpeen EU SSR Guinea-Bissau -operaation hallinnollisten ja operatiivisten toimien suorittamista varten.

3.   Isäntävaltio avustaa käytettävissään olevin keinoin ja voimavaroin operaation valmistelussa, perustamisessa, toteutuksessa ja tukemisessa, mukaan lukien EU SSR Guinea-Bissau -operaation asiantuntijoiden sijoittaminen paikallisten viranomaisten yhteyteen ja heidän tarvitsemansa laitteet.

4.   Isäntävaltio antaa EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolle apua ja tukea samoin edellytyksin kuin niitä annetaan isäntävaltion henkilöstölle.

5.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation isäntävaltiossa tekemiin sopimuksiin sovellettava laki määritellään kussakin sopimuksessa.

6.   Sopimuksessa voidaan määrätä, että 16 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua riitojenratkaisumenettelyä sovelletaan sopimuksen soveltamisesta aiheutuviin riitoihin.

13 artikla

Tilojen muuttaminen

EU SSR Guinea-Bissau -operaatio saa rakentaa, muuttaa tai muuten mukauttaa tiloja operatiivisten vaatimustensa mukaisesti.

Isäntävaltio ei pyydä EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolta korvausta rakentamisen, muutosten tai mukauttamisten johdosta.

14 artikla

EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen kuolema

1.   Operaation johtajalla on oikeus huolehtia EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön kuolleen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen omaisuutensa palauttamisesta tämän kotimaahan ja tehdä tarvittavat järjestelyt.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön kuolleelle jäsenelle ei saa suorittaa ruumiinavausta ilman lähettäjävaltion suostumusta eikä ilman EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja/tai asianomaisen valtion edustajan läsnäoloa.

3.   Isäntävaltio ja EU SSR Guinea-Bissau -operaatio toimivat mahdollisimman täydessä yhteistyössä, jotta EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön kuollut jäsen voidaan viipymättä palauttaa kotimaahansa.

15 artikla

Viestintä

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio voi asentaa ja hoitaa lähettäviä ja vastaanottavia radioasemia sekä satelliittijärjestelmiä. Se tekee yhteistyötä isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa erimielisyyksien välttämiseksi asianmukaisten taajuuksien käytössä. Isäntävaltio antaa taajuudet käyttöön maksutta.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolla on oikeus rajoittamattomaan viestintään radiolla (satelliittiradio, kannettava radio ja käsiradio mukaan luettuina), puhelimella, lennättimellä, telefaksilla ja muilla välineillä sekä oikeus asentaa EU SSR Guinea-Bissau -operaation tiloihin ja niiden välille tarvittavat välineet tällaisen viestinnän ylläpitämiseksi, mukaan luettuna oikeus asentaa kaapeleita ja maalinjoja operaatiota varten.

3.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio voi toteuttaa omissa tiloissaan tarvittavat järjestelyt EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja/tai EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön saapuvan ja lähtevän postin välittämiseksi.

16 artikla

Korvausvaatimukset kuolemantapauksen, henkilövahingon, vahingon ja menetyksen johdosta

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö eivät ole vastuussa yksityisen tai valtion omaisuuden vahingosta tai menetyksestä, joka liittyy operatiivisiin vaatimuksiin tai joka aiheutui toimista kansalaislevottomuuksien tai EU SSR Guinea-Bissau -operaation suojaamisen yhteydessä.

2.   Sovintoratkaisuun pääsemiseksi korvausvaatimukset, jotka koskevat muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun yksityisen tai valtion omaisuuden vahinkoa tai menetystä, samoin kuin korvausvaatimukset, jotka koskevat kuolemantapausta tai henkilövahinkoa taikka EU SSR Guinea-Bissau -operaation omaisuuden vahinkoa tai menetystä, toimitetaan isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kautta EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolle, siltä osin kuin kyse on isäntävaltion oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden esittämistä vaatimuksista, tai isäntävaltion toimivaltaisille viranomaisille, siltä osin kuin kyse on EU SSR Guinea-Bissau -operaation esittämistä vaatimuksista.

3.   Jos sovintoratkaisuun ei päästä, korvausvaatimus toimitetaan korvausvaatimuskomissiolle, joka muodostuu yhtäläisestä määrästä EU SSR Guinea-Bissau -operaation edustajia ja isäntävaltion edustajia. Vaatimukset ratkaistaan yhteisellä sopimuksella.

4.   Jos korvausvaatimuskomissiossa ei päästä ratkaisuun, riidat ratkaistaan seuraavasti:

a)

enintään 40 000 euron suuruisia vaatimuksia koskevat riidat ratkaistaan isäntävaltion ja EU:n edustajien välisin diplomaattisin keinoin;

b)

a alakohdassa mainittua summaa suurempia vaatimuksia koskevat riidat saatetaan välimiesoikeudelle, jonka päätökset ovat sitovia.

5.   Välimiesoikeus muodostuu kolmesta välimiehestä, joista yhden nimittää isäntävaltio, toisen EU SSR Guinea-Bissau -operaatio ja kolmannen isäntävaltio ja EU SSR Guinea-Bissau -operaatio yhdessä. Jos jokin osapuoli ei nimitä välimiestä kahden kuukauden kuluessa tai jos isäntävaltio ja EU SSR Guinea-Bissau -operaatio eivät pääse yhteisymmärrykseen kolmannen välimiehen nimityksestä, kyseisen välimiehen nimittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentti.

6.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio ja isäntävaltion hallintoviranomaiset sopivat hallinnollisesta järjestelystä korvausvaatimuskomission ja välimiesoikeuden ohjesäännön, näissä elimissä noudatettavan menettelyn ja vaatimuksen esittämistä koskevien edellytysten määrittelemiseksi.

17 artikla

Yhteydenpito ja riitojen ratkaisu

1.   Kaikki tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvät asiat käsitellään yhdessä EU SSR Guinea-Bissau -operaation edustajien ja isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kesken.

2.   Jos ratkaisuun ei päästä aiemmin, tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan diplomaattisin keinoin isäntävaltion ja EU:n edustajien kesken.

18 artikla

Muut määräykset

1.   Kun tässä sopimuksessa viitataan EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön erioikeuksiin, vapauksiin ja oikeuksiin, isäntävaltion hallitus vastaa näiden erioikeuksien, vapauksien ja oikeuksien panemisesta täytäntöön ja noudattamisesta isäntävaltion asianmukaisten paikallisten viranomaisten osalta.

2.   Tämän sopimuksen tarkoituksena ei ole poiketa oikeuksista, joita EU:n jäsenvaltiolle tai EU SSR Guinea-Bissau -operaatioon osallistuvalle muulle valtiolle muissa sopimuksissa annetaan, eikä sitä pidä tällä tavoin tulkita.

19 artikla

Täytäntöönpanojärjestelyt

Tämän sopimuksen soveltamisen edellyttämistä operatiivisista, hallinnollisista ja teknisistä asioista voidaan tehdä erillisiä järjestelyjä, joista sovitaan operaation johtajan ja isäntävaltion hallintoviranomaisten kesken.

20 artikla

Voimaantulo ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan, ja se on voimassa siihen päivään asti, jona EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön viimeinen jäsen on EU SSR Guinea-Bissau -operaation antaman ilmoituksen mukaan poistunut maasta.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, 4 artiklan 8 kohdan, 5 artiklan 1–3 kohdan, 5 artiklan 6 kohdan, 5 artiklan 7 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 6 kohdan, 6 artiklan 8–10 kohdan, 13 artiklan ja 16 artiklan määräyksiä katsotaan sovelletun päivästä, jona EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön ensimmäinen jäsen lähetettiin, jos tämä päivä on aikaisempi kuin tämän sopimuksen voimaantulopäivä.

3.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella.

4.   Tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta sopimuksen täytäntöönpanosta ennen sen päättymistä johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Tehty Bissaussa 11 päivänä heinäkuuta 2008 kahtena portugalinkielisenä alkuperäiskappaleena.

Euroopan unionin puolesta

J.-F. PAROT

Guinea-Bissaun tasavallan puolesta

M.-C. NOBRE CABRAL


(1)  EUVL L 40, 14.2.2008, s. 11.


Top