EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0760

Komission asetus (EY) N:o 760/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kaseiinin ja kaseinaattien käyttöä juustojen valmistuksessa koskevien lupien osalta

OJ L 205, 1.8.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 238 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/760/oj

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 760/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kaseiinin ja kaseinaattien käyttöä juustojen valmistuksessa koskevien lupien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan i alakohdan sekä 192 ja 194 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista täydentävistä yleisistä säännöistä juustojen osalta 24 päivänä heinäkuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2204/90 (2) kumotaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 asetuksella (EY) N:o 1234/2007.

(2)

Tiedonvaihtoa, tarkastuksia ja hallinnollisia toimenpiteitä koskevia asetuksen (ETY) N:o 2204/90 3 artiklan säännöksiä ei ole sisällytetty asetukseen (EY) N:o 1234/2007. Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 192 ja 194 artiklan nojalla kyseiset säännökset olisi sisällytettävä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2204/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä lokakuuta 2006 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1547/2006 (3).

(3)

Selkeyden ja järkeistämisen vuoksi asetus (EY) N:o 1547/2006 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 119 artiklassa säädetään, että kaseiinien ja kaseinaattien käyttö juuston valmistuksessa edellyttää ennakkolupaa. On tarpeen vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt tällaisten lupien antamiseksi ottaen huomioon yritysten tarkastusvaatimukset. Asianomaisten poikkeusten täytäntöönpanon ja seurannan helpottamiseksi luvat olisi annettava määräajaksi.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 121 artiklan i alakohdassa säädetään, että kaseiinien ja kaseinaattien juustoihin sekoituksen enimmäisprosenttiosuudet on määritettävä objektiivisten perusteiden mukaisesti ottaen huomioon tekniseltä kannalta välttämättömät seikat. On aiheellista määrittää mainitut prosenttiosuudet yhteisön tasolla saatavilla olevien tietojen perusteella. Tämän säännöksen noudattamisen valvomisen helpottamiseksi on näitä prosenttiosuuksia sovellettava yleisesti eikä tuotekohtaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiukempien vaatimusten soveltamista kansallisella tasolla.

(6)

Kun kaseiineja ja/tai kaseinaatteja käytetään juustoissa, olisi noudatettava juustoa koskevia kansainvälisiä standardeja, erityisesti heraproteiini/kaseiini -suhteen (4) osalta.

(7)

On tarpeen säätää yksityiskohtaiset tarkastuksia ja seuraamuksia koskevat säännöt ottaen huomioon alan rakenne. Seuraamusten taso olisi määritettävä, kun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 100 artiklan mukainen tuki otetaan uudelleen käyttöön.

(8)

Kun juustojen valmistuksessa käytetään kaseiineja ja kaseinaatteja ilman lupaa ja tuen määrä on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 100 artiklan nojalla, on aiheellista määrätä seuraamus, joka on määritetty toisaalta kaseiinin ja kaseinaattien arvon perusteella ja toisaalta rasvattoman maitojauheen vastaavan määrän arvon perusteella, jotta neutraloidaan vähintään luvattomasta käytöstä saatava taloudellinen hyöty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten seuraamusten soveltamista. Sikäli kun kaseiinin ja kaseinaattien tuotantotuki on vahvistettu nollaan, on aiheellista olla vahvistamatta seuraamuksen tasoa.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 204 artiklan 2 kohdan f alakohdassa säädetään, että asetusta sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 maito- ja maitotuotealalla, II osan I osaston III luvussa vahvistettuja säännöksiä lukuun ottamatta. Sillä kumotaan asetus (ETY) N:o 2204/90 kyseisestä päivästä alkaen. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(10)

Jotta ala voisi mukautua uuteen sekoituksen enimmäisprosenttiosuuteen ja sen ulottamiseen koskemaan muita juustoja, olisi säädettävä kuudeksi kuukaudeksi myönnettävästä poikkeuksesta.

(11)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 119 artiklassa tarkoitetut luvat annetaan 12 kuukaudeksi asianomaisten yritysten pyynnöstä, jos ne sitoutuvat ennakolta kirjallisesti noudattamaan tämän asetuksen 3 artiklan säännöksiä.

2.   Luvissa on oltava järjestysnumero, ja ne annetaan yrityskohtaisesti kyseiselle yritykselle tai tarvittaessa kullekin tuotantoyksikölle.

3.   Lupa voi koskea yhtä tai useampaa juustotyyppiä asianomaisen yrityksen hakemuksen mukaan.

2 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 121 artiklan i alakohdan i alakohdassa tarkoitettu sekoituksen enimmäisprosenttiosuus CN-koodiin 0406 kuuluvissa tuotteissa on 10 prosenttia. Sitä sovelletaan asianomaisessa yrityksessä tai tuotantoyksikössä kuuden kuukauden kuluessa tuotetun juuston painoon.

Lisättyä kaseiinia tai lisättyjä kaseinaatteja sisältävät juustot eivät saa ylittää maidon heraproteiini/kaseiiniproteiini -suhdetta, ja niiden on noudatettava valmistusmaan kaseiinin ja kaseinaattien käyttöä koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kyseisen kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu enimmäisprosenttiosuus on 31 päivään joulukuuta 2008 asti 5 prosenttia

a)

CN-koodiin 0406 30 kuuluvissa sulatejuustoissa;

b)

CN-koodiin ex 0406 20 kuuluvissa raastetuissa sulatejuustoissa, jotka on valmistettu jatkuvassa prosessissa lisäämättä valmista sulatejuustoa;

c)

CN-koodiin ex 0406 20 kuuluvissa juustojauheena olevissa sulatejuustoissa, jotka on valmistettu jatkuvassa prosessissa lisäämättä valmista sulatejuustoa.

3 artikla

1.   Yritysten on

a)

ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle valmistetut juustomäärät ja -tyypit sekä eri tuotteisiin lisätyt kaseiini- ja kaseinaattimäärät;

b)

pidettävä varastokirjanpitoa, josta voidaan todentaa valmistetut juustomäärät ja -tyypit, ostetut ja/tai valmistetut kaseiinien ja kaseinaattien määrät sekä niiden määräpaikka ja/tai käyttö.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu varastokirjanpito koskee erityisesti juustojen valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden alkuperää, koostumusta ja määrää. Jäsenvaltiot voivat vaatia näytteenottoa mainittujen tietojen tarkastamiseksi. Jäsenvaltioiden on valvottava laitoksista kerättyjen tietojen luotettavuutta.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on valvottava tämän asetuksen noudattamista hallinnollisin ja fyysisin tarkastuksin toteuttamalla erityisesti

a)

säännöllisiä ennalta ilmoittamattomia paikalla tehtäviä tarkastuksia toisaalta varastokirjanpidon ja toisaalta asiaankuuluvien kaupallisten asiakirjojen ja fyysisten varastojen vastaavuudesta; tällaisten tarkastusten on koskettava edustavaa määrää 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja ilmoituksia;

b)

pistokokeita juustoa valmistaviin yrityksiin, joille ei ole annettu lupaa.

2.   Kukin luvan saanut yritys on tarkastettava vähintään kerran vuodessa.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on pidettävä kirjaa

a)

annettujen ja/tai peruttujen lupien määrästä;

b)

näiden lupien nojalla ilmoitetuista kaseiinin tai kaseinaattien määristä ja valmistetun juuston määrästä;

c)

tapauksista, joissa kaseiinia ja/tai kaseinaatteja on käytetty joko ilman lupaa tai säädettyjä prosenttiosuuksia noudattamatta käyttämällä luvattomia kaseiini- ja kaseinaattimääriä.

6 artikla

1.   Kaseiinin ja kaseinaattien luvattomaan käyttöön sovelletaan seuraamusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianomaisten jäsenvaltioiden määräämien seuraamusten soveltamista. Kyseinen seuraamus on määritettävä, kun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 100 artiklan mukaisen tuen tasoa muutetaan.

2.   Edellä 1 kohdan nojalla kerätyt summat katsotaan komission asetuksen (EY) N:o 883/2006 (5) 12 artiklan mukaisiksi käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi, ja ne on ilmoitettava komissiolle kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

7 artikla

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 1547/2006.

Asetuksen (EY) N:o 1547/2006 1 artiklan mukaisesti annetut luvat pysyvät kuitenkin voimassa niiden voimassaolon päättymiseen asti.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen ja asetuksen (ETY) N:o 2204/90 3 artiklaan pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008. Sen 2 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EYVL L 201, 31.7.1990, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2583/2001 (EYVL L 345, 29.12.2001, s. 6).

(3)  EUVL L 286, 17.10.2006, s. 8.

(4)  Codex Alimentariuksen yleinen juustoa koskeva standardi (CODEX STAN A-6, muutettu 2006).

(5)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 1.


LIITE

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1547/2006

Asetus (ETY) N:o 2204/90

Tämä asetus

1 ja 2 artikla

 

1 ja 2 artikla

 

3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

3 artiklan 1 kohta

 

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

 

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

 

4 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

 

5 artiklan c alakohta

4 artiklan 1 kohta

 

6 artikla

4 artiklan 2 kohta

 

5 artikla

 

5 artiklan a ja b alakohta

6 artikla

 

 

7 artikla

7 artikla

 

8 artikla

Liite I

 

Liite II

 

Liite III

 


Top